De legerbode

1126 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 28 September. De legerbode. Konsultiert 24 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9c6rx9463s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«38 September 1918 Nu-m'mer 814 DE LEGERB0DE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende ' " 1 " 1 • . ' L- 1 ' • ■ - 1 Jll:" ' - Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ont variât tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Kunst op 't Belgisch Front De Koningin woost às inhuldigiaggzitting Mj van âea Kunst • sn Letterkring van hei Veldleger Belgisch front, 21 September. Men weet dat op 't front een kring werd gesticbt samengesteld uit kunstenaars, officieren en aanzienlijke burgers, waar de kunstenaars eene gelegenheid krijgen zich te vertoonen, in muziekuitvoeringen, tentoonstellingen en voor-dr&chten en waar het uitstekend inoreel van allen wordt hooggehouden door het samenkomen met ijverige en verstandige vrienden. Daarbij hoort ook eene kolonîale afdeeling. De Koningin heeft de inhuldigingszitting van den Kunst- en Letterkring van bet Veldleger, die op hare Hooge Beseherming boogt, met hare tegenwoordigheid willen vereeren. Zij werd ont-vangen door den generaal De Ceuninek, minis-ter van Oorlog, eerevoorzitter van den Kring, den generaal Constant, zijn babinestoverste. en genei-aal baron Buffin, voorzitter van den Kring. Hare Majesteit was vergezeld van den heer graat' de Jehay, overste van 's Konings Kabinet, van de majoors Dujardin en Blanpain. _ De minister van Oorlog wenschte de Koningin, met de volgende woorden welkom : Mevrouw, Uwe Majesteit, die wij met den grootsten eerbied begroeien als de doorlnchtigste zieken-çerpleegster onzer hospitaien en de beschuttende Voorzienigheid der kinderen uit de gebombar-deerde streken, toonde zich steeds de bedacht-zame Beschermster der initiatieven die de kunst voor doel hebben. De vereering van het goede en van het schoone is het natuurlijk voorrecht van Uwe Majesteit, sooals de plicht en de eerlijke wil het eenstem-tnig bewonderd karakter çormen van onzen geliefden Koning. < _ Door het aanvaarden van de inhuldigingszit-ting van den « Kunst- en Letterkring van het Veldleger » voor te zitten, geeft Uwe Majesteit on s een nieuw en kostbaar blijk van Hare Hooge en onophoudende besorgdheid voor de kunst. In jtiijnen natim en in naarn der stichters van den Kring, heb ik de eer Uwe Majesteit eerbiedig te verzoekçn de uitdrukking onzer gehoorzame dankbaarheid le willen aanvaarden. Zich daarna tôt de talrijke en uitgelezene ver-gadering richtend, waar men, naast de Koningin, den generaal Rouquerol, hoofd der Fransche zending, bemerkt, met kapitein Cresson, hoofd der Amei'ikaansche zending, en Janssens de Bisthoven, gouverneur van West-Vlaanderen, zegt generaal de Ceuninek : Mijne Heeren, De tegenwoordigheid onzer Ueflallige Vorstin wijst, met de beteekenis van de koninklijke toestemming, op de hooge goedkeuring die ons gelukkig initiatief omringt. Het is waarlijk eene stoutmoedige onderne-ming, onder 's vijands bestokingsvuur en onder de bommen der vliegers, voor onze officier en en onze kunstenaars eenen kring tôt stand te brengen, waar de kunsten van den vrede zullen herbloeien ; de welsprekendheid en de dicht-kunst, de muaiek-, de schilder- en de beeldhouw-kunst. Het werk is bewondering en achting waard, en ik druk u mijne oprechte gelukwen-schen uit, omdat gij het bedierft het op te vatten en te verwezenlijken. Dank aan u, Mijne Heeren, zullen al dezen — en zij zijn talrijk in 't Belgisch leger — die iets H>elen voor kunst en intellektueelen omgang, lier de grond.voorwaarden vinden van aile geesteswerk : Eene inrickting, de bibliotheek, nieuwsbladen en tijdschriften, zalen voor verga-deringen en tentoonstellingen. Uwe Kring zal talenten doen oniwaken, die anders, tengevolge van het ongemak der kan-ionnementen, zouden verloren zijn gegaan ; hij zal tolken doen opstaan der tragische en vluch-tige indrukken van den tegenwoordigen tijd, tvaarvan de beteekenis en het beeld voor de ,, f'eschiedenis en voor het Vaderland zullen ewaard blijven. Voor scheppende kunstenaars en voor ande-ren, voor aile leden — voor onze officieren vooral — zal uwe Kring een toevluchtsoord zijn tegen het stoffelijke van het oorlogsleven en de oorlogsmiddelen. Nooit wankelde ons rnoreel, maar onder de begeestering der Kunst zal elle uwer leden eene nieuwe vrije oniwikkeling nemen. gewiegd door eene muzikale-melodie of ingenomen door diepe beschouwing. Ik zal er bijvoegen, Mijne Heeren, en het is den schoonsten lof dien mijne betrekking mij toelaat u toe te richten, dat het stichten van den « Kunst- en Letterkring i een vaderlandslievend en nationaal werk is. De dapperheid onzer troepen werd op de slag-celden bewezen, en in de fabrieken mocht men dé behendigheid onzer vakmannen waarnemen. Maar de Kunst maakt even innig deel van ons nationaal temperament : België was steeds een heiligdom der Kunst. Daarom zet gij de suiverste overleveringen uwer voorouders voort, wanneer gij de kunst-vereering en de kunstenaars beschut terwijl de vijand, met onverzoenlijken haat, de meester-werken van ons giorierijk verleden onophoudend vernietigt. Ik wensch oprecht, Mijne Heeren, dat uwe belangrijke en edele poging rijk moge bekroond word-en. Deze redevoering werd geestdriftig toegejuicht. Het programma van de inhukligingszitting behelsde oude en moderne muziek en de Nuit d'Octobre, van Musset, vertolkt door Mej. Cecil May en Victor Francen ; zij werden innig geiuk gewenscht door G. Hobé, ondervoorzitter van den Kring. Het muzikaal gedeelte was toever-trouwd aan bet symfoniscb orkest van bet veldleger, onder leiding van den sergeant C. de Tboran, eerste orkestmeester van den Munt-schouwburg, die boven allen lof staat. Om aan te toonen hoe fijn het programma was samenge-steld, zeggen wij dat men de Suite en si mineup, van J.-S. Bach, te hooren kreeg (met den heer Paul Gason als solo-flutist), de Airs de ballet de Gluck, bewerkt door J.-A. Gevaert, eene Sonate pour violoncelle, met pianobegeleiding, van Boccherini, die een triomf was voor den heer Jean Gérardy, den talentvollen cellospeler. La Danse des Perles de la tragédie de Salomé, van Fl. Schmitt, de Prélude de l'après-midi d'un Faune, van Debussy, Kol Nidrei, van Max Bruch (met den heer Jean Gérardy) en, om te eindigen, de schitterende Fantaisie sur un thème populaire wallon, van Théo Ysaye. De Koningin was de eerste om toe te juichen. Na bet concert nam de Koningin den thee in het îokaal van den Kring. Zij wenschte de leden van het komiteit geiuk, wier initiatief zeer lof-waardig is, en die ongetwijfeld grooten bijval zullen oogsten. De Dyjfschgeziiide Nisuwsbladsn in de Karnpen dsr Oeïniarnesrdeii De moffen trachten, met behulp der door de kommandantur gesteunde bladen, te Brussel verschij nend, het <t défaitisme » te zaaien onder onze dappere, in de Duitsche kampen geïnter-neerde landgenooten. Niet alleen gelast zich het Duitsch bestuur met het uitdeelen ervaii, overal waar Belgen verblij-ven, maar het spant ailes in 't werk om abon-nenten te kx-ijgen. In zekere kampen, waar de levensvoorwaar-den te hard waren, hadden de gçïnterneerden, met het doel de aanvailen van razernij hunner bewakers te stillen, van tijd tôt tijd. eenige exemplaren dezer nieuwsbladen gekocht. Maar onze landgenooten voelden zooveel weerzin dat zij er weldra van afzagen deze te lezen ; zij gebruikten ze b. v. om er doode ratten in te pakken, die in het wachthuisje of in de schoenen van den gevangenbewaarder terecht kwamen. Met dergelijk misprijzen behandelen onze landgenooten de vermofte pers. Daaruit kan rnea besluitea Welk uitstekend moraal zij hebben. Van Rechts en Links De heer Cooreman, voorzitter van den Baad, en de heer Carton de Wiart, minister van Rechts-wezen, werden deze week door den Koning ont-vangen in het algemeen hoofdkwartier. H* îfc & De heer Henry Ford, de groote Amerilcaan-sche nijveraar, heeft door tusschenkomst van Koning Albert 10 tracteurs Ford, met ploegen en eggen, aan de Belgen geschonken. De heer Ford liet deze landbouwtuigen sturen naar een gedeelte van 't land, waar de soldaten met verlot ze bereid zullen vinden om ze te gebruiken. Koning Albert belastte den Belgischen gezant le Washington den heer Fo«l te danken voor dit nuttig en edelmoedig geschenk. Een komiteit, samengesteld uit kooplieden van New-York, vergaderde met het doel gedurende eene week, winterkleeren te verzamelen voor de ziekelijke Belgen. Men hoopt ongeveer 5,000 ton kleederen samen te brengen. Mgr Locatelli, apostolische nuntius te Brussel, is in dezelfdehoedanigheid te Lissabonbenoemd. Hij wordtvervangen door Mgr Nicotra, die alreeds gekend staat bij onze landgenooten. Mgr Nicotra hield zich tijdens zijn verblijf in België bijzon- derlijk bezigmet maatsckappeiijke vraagstukken. * « * Negen leerlingen der Normaalschool van het gestieht voor de heropleiding der verminkten van den oorlog te Port-Villez verschenen deze week voor de ofîicieele jury van Rouen en be-haaklen er op schitterende wijze hun diploma van onderwijzer. Deze dapperen zijn : De heeren Bastin Orner, Bedeleem Remy, Branders Aifons, Lagrou René, LegrandAdolf, Mandeville Juliaan, Thoen William, Vandenbreede Leopold, Vander-straeten Jan. * & * Het Belgisch Rood-Kruis heeft voor het Werk der Oorlogsblinden 62 fr. 50 ontvangen, over-schot eener inschrijving, in den G.T. van De Panne, bestemd tôt bet betalen der kosten van een feest. ¥ * * Maandag 9 September, werd in het Marie-Josédorp, Westdudnweg, te Scheveningen (Hol-land), de Marie-José-Krib, fdiale van den Steun der vrouwen en kinderen van geïnterneerde Belgische soldaten, ingehuldigd. ^ \ " S: * Onlangs greep te Vlissingen de inhuldiging plaats van het Belgisçh Koloniaal Salon. Waren aanwezig : De vice-admiraal van Zeeland, de kommissaris der koningin, de ko-lonel komman-dant van het eiland Walcheren.de burgemeesters van Vlissingen en Middélburg. Talrijke Hollan-dei's en Belgen bezochten de tentoonstelling, die een groot succès behaalde. * * * De moffen si aan geld uit ailes. Aldus hebben zij de frankeerkosten voor de brieven in bezet België tôt 0 fr \&0 gebracht en deze der kaarten tôt 0 fr. -10. Al onze postbureelen zijn vol mannelijke en vrouwelijke bedienden die, zooals ongediert, woekeren in onze staatsgebouwen. * * # De Bestuui'der van den Dienst van het Land-bomvwerk, 4, Place Fréderic-Sauvage, Sainte Adresse, maakt den soldaten, die voor ion Oc-tober aanstaande mogen in verlof gaah, bekend, dat hij hun herbergingsbewijzen kan opzenden vanwege wijngaardeniers uit de departementen Gironde en Marne, bij welke zij aan liet druiven-plukken zouden beziggehouden worden. Herbergingsbewijzen voor anderewerkenkun-, nen op elk tijdstip opgozonclen worden vanwege andere werkgevers. V, -yfev

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume