De legerbode

602 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 28 Dezember. De legerbode. Konsultiert 04 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7w6736mn74/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

28 Deormiher 1910 Nu m mer 362 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende »— « —.— —« ' i*. Dit blad is VOCfR DE BELGISCHE SGEDATEN besiemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exeniplaren. Eene roerende Vaderlandsehe Vergadering Het is te Treyes, de eude lioefdstad van Champagne, dat de vergadering heeft plaats gehad, fcelegd voor het « Office belge ï, dit menschlie-vend werk voorgezeten door twee ijverige land-genooten, de heeren Grégoire, nijveraar, voor-ïitter, en Paul Dubois, ondervoorzitter. Zestien honderd Belgen, die hier en daar in îiet département van de Aube verblijven en voor *t meerendeel uit de provinciên Namen en Lux-emburg zijn gckomen, woonden die vergade-rinj bij. De heer Carton de Wiart, minister van justifie, z®u hnn het goede woord van solidariteit en ■vaderlandsliefde brengen. Hij deed dit met de ■welsprekendheid, die steeds zijne warme woor-den kenschetsen. De Fransche overheid had bij die gelegenheid eenen nieuwen waarborg van achting aan onze regeering en aan onze landgenooten willen brengen. De heer Carton de Wiart werd plechtig be-gr«et op eene vergadering vvelkein den morgen ten stadhuize werd gehouden, en waarop tal van setabelen, aïs de leden der deputatie en van de »unicipaliteit, generaal Delarue, bevelhebber van het 20e legcrgebied, generaal Bernheim, van ket Belgiseh leger en al de Fransche en Belgi-sche burgerlijke overheden van het département tegenwoordig waren. Het Volkcnrcclit en de Volkeavrijheid *s Naraiddags had er in den stadssehouwburg (1er eude stede de grocte vergadering plaats. Als •nderwerp van zijne rede, ontwikke'de de heer Carton de Wiart : <t Het Voikenrecht en de Vol-kenvrijheid.*»De heer Dubois stelde met enkele gepaste Woarden den spreker aau het publiek voor. Na aan de Belgisehe vluchtelingen van het département der Aube den groet der regeering t» hebben gebracht, en deze tôt geduld, ver-tronwen en tôt medewerking aan de gemeen-sehappelijke taak te hebben aangespoord, heeft de heer Carton de Wiart op verheven toon en »et prachtije bewijsvoeringen uiteengezet hoe de teekomst van het voikenrecht en de zaak van de velkenvi'ijheid bijzonder in de zaak van België %gen. s Beigiê », zegde hij, c heeft enkel de wapens •pgeaemen «m zijne neutraliteit en den trouw •an de traktaten tegen eene aanranding te ver-dedigen, welke door de Duitschers als weder-ïeehtelijk werd erkend. « Ten voile t' akkoord met de bondgenooten, dis, hunnerzijds, zoo trouw liunne beloften tegen-•ver Beigiê hebbeji vervuld, welke Duitschland, va h zijn kant, zoo snood verkracht heeft, is Beigiê vsst besloten enkel de wapens neer te leggen mits de geheele herstelling van zijn onaf-k&ukelijkheid, van al de geleden schade. Het is ««mogelijk, » veegde hij er bij, dat de neutralen niet al de bittere spotternii voelen van Duitschland dat jammert over de oorlogskwalen, en Van volkenvrijheid durft spreken, op het oogen-klik zelf dat het voortgaat met duizenden eu duizenden weerlooze Belgen tôt slavernij te krengen. « Dezelfde von Bethmann-Hollweg die alzoo Bpreekt, verklaarde den 4 Augustus 1914, na het antwoôrd van België op het Duitsch ultimatum, dat zijne regeering eene ongerechtigheid bedreef Biet België's bodem te schenden en dat hij dit ©nrecht zoohaast mogelijk zou vergoeden. « Sindsdien hebben zijne regeering en zijn léger, in Beigiê rouw, puinen, roof en marte-lingen van allen aard vermenigvuldigd. Maar al die misdaden hebben elken dag des te meer de Volkomen eendrteht der om haren Koning ge-gehaarde Belgisehe natie, de dapperheid harer eoldaten, en den ontembaren weerstand harer kevoîking in het dagiieht gcsteld. « Endurer p«ur dnrer » (uitstean om rerder kestaan) Inidae, ia de xvi* eeuw, de leuze va* den <ve> sten kardinaal aartsbisschop van Meche-len. Dit l.Iijft iteedi* oa* huidig pi ograairna, met dp puise otikci'Teorvaderen van 1830:«Eendracht feaarl macht, » 's Ministers redevoering werd op luide toejui-ehingen onthaald. en het was in geestdrift ont-stoken, dat de vergadering uiteenging. Eens te meer heeft het hart der Belgen getrild van vreugde in de blijde verwachting van den aan-staanden terugkeer en van den triomf. GENERAAL JOFFRE Maarschalk van Frankrijk Het agentschap Havas publiceert volgende nota : « Het goevernement der Republiek, de nitmun-tende diensten wellce generaal Joffre aan het Vaderland heeft bewezen, willende erkennen, heeft besloten hem tôt de waardigheid van maar-schalk van Frankrijk te verheffen, door een de-creet dat zoo spoedig mogelijk aan de goedkeu-ring der Kamers zal worden onderworpen, « De buitenlandsche militaire zendingen blij-ven werkzaam bij het oppercommandement der legers van het Noorden en het Noord-Oosten, welke in verbinding blijven met de opperbevel-hebbers der geallieèrde l'ronten in dezelfde voor-waarden als vroeger. « Het leger van het Oosten is rechtstreeks af-hankclijk van den minister van oorlog, en de diensten die tôt nu toe daarmede belast waren bij het Groot Hoofdkwartier, woi-den gevoegd bij den Generalen Staf van het Leger bij het ministerie van oorlog. De decreten van 2 December liMa en 13 December 1916 zijn ingetrokken. » ^ DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZ1CHT Op het Ealgisch front, gewone artillerie-bedrijvigheid.Op het Brltsch front, mislukte eene ver-rassing der Duitschers naar Lesbœufs toe ; de vijand onderging verliezen en liet 18 krijgsge-vangenen in de handen der Britten. De Britsche troepen hebben met goeden uitslag twee raids gevoerd ten N.-O. van Armentières en ten van Ploegsteert. De Britsche artillerie toonde zich bedrijvig ; zij heeft doelzaam 's vijands loopgraven naar Lesbœufs en Gueudecourt toe beschoten. Op het Fransch front, valt niets te vermel-den, tenzij eene l'elle bedrijvigheid van beide artilleries in de sectoren van Belloy-en-Santerre en Fouqueseourt. Op het Italiasnsch front, hebben onze bond-genooten hun front op de Karst. ten Z. van den Faiti-berg, rechtgemaakt, met 300 meter verder op te schieten. Ophet Salonika- front, vinnige artilleriestrijd in de Cerna-bocht en in het gebied Monastir. In Egypte, was, naar luid der aanvullende bijzonderheden, de slag van Maghdabach een aanzienlijk succès voor de Britten. Hetaantal kri.jgsgepangerien bedraagt i,35o man, waaronder 45 officieren. De buit bestaat uit 4 bergkanons, 3 Krupp-kanons, talrijke gewcren, 100,000 patronen en een groot aanlal andere voorwerpen. Het Rumeensch Besluit Op de openingszitting van de Rumeensche Kamer te Jassy, heeft de Koning eene gewichtige redevoering uitgesproken welke door al de par-lementsleden op toejuichingen werd begroet. In krachtige bewoordingen heeft de Koning zijn vast besluit en dit van het land uitgedrukt, den ©orlogtotde volkomen zege door te drijven. Ondanks de diepe beproevingen, welke de jongste gebeurtenissen aan Rumenië hebben op^elegd, behouden de Koning en de natie ten voile vertrouwen in de zege aer Bond^enooteu, en r,ij'i zij herp.ii 1 om krewiilig aan huau® zijdo tôt het cinde voort te slrijdea» Vlaamsche Oorlogsbladen Aasgezien het schijnt bewezen te ziin dat Sint-Juns-Molenbeek aaiispraak mag maken op het eerstelingschap der Vlaamsche zoowel als der Fransche Belgisehe oorlogsbladjes, is het heel natuurlijk dat v.'ij aan het nieuwsbiad voor de soldater. van Sint-Jans-Molenbeek 00k da eerste plaats geven in ons overzicht der Vlaamsche oorlogsbladen. Sedert zijne slichting (Augustus 1915), vev-scheer» het « als 't past » op verschillende for» maten ; het laatste nintimer (o) dagteekent van November en werd gedrukt te Sainte-Adresse, in het Belgiseh ïehuis voor Ooriogsinvalieden. Alhoewel "Sint-Jans-Molenbeek hoofdzakelijk in 't Vlaamsch is opgesteld, worden 00k bijdra-gen in 't Fransch gepubliceerd, naar gelang de taal gebruikt door de inzenders. — In nommer 5 van IIoop in de Toekomst (Vilvoorde), vertelt sergeant René Goutfrind heel kalm en gemoedelijk hoe hij, op 10 Septem-ber 1915, bij àe beschiéting van Ramskappelle, aan den dood ontsnapte. — De Lendeledenaar herinnert aan de feestda-gen van Sint-Elooi, « patroon van de boeren en lan-denaars, en van aile ambachtslieden die met den boerenstiel in betrekking staan, zooals smeden, wapenmakers, kuipers, potjedeks en andere diergelijke » — en van Sinte-Cecilia, patrones der muzikantèo : « Er werd geëten na de misse, geëten buik sta bij ; er werd gedronken, bij geheele kuipen bier... Straten en lokaîen weer-galmden van joelende liederen, van trippelend muziekgespeel en trommelgeroffel. Heel Lende-lede danste op den maatstaf van zoetvooizende muziek en jubelde niée in koor met de lustiga zangers : Als wij zullen dood zijn, dan is het voor lang, Maar in den hemel is er muziek en zang, Ea Sinte Cecilia die slaat er de maat, Ge kunt wel gaan denken hoe schoone dat 't gaat ! — In Onze Iseghemnaur (1 December) draagt Dr Aug. Depoor 1er volgend gedieht op aaa « Vorst Albert » : Gij, Yservrome Vorst, uit 't vaderland gebannen, Staat pal voor eer en recht En heeriijk in 't gevecht ; In - doodsgevaar nog koener dan uw koene mannen, Door U is België 't gra. van Duitschland oorlogs-Weldra wordt't volk ontknecht, [plannea. De weg naar huis geslecht En om Uw kroon een krans van werelddank ge» [spannen. — De Stem uit Gheel geeft onder den titel c Onze Martelaars s het relaas over de folterin-gen die de E. A. Huypens van wege de Duitschers heeft onderstaan. Opmerkenswaard is het, dat de Stem uit Gheel op... geel papier gedrukt wordt. — Ons Limburg, nieuwsbiad voor de Lim» burgers, dagteekent van Juni 19 i 6 ; het wordt gedrukt in de drukkerij van het Belgiseh Tehuia voor Ooriogsinvalieden, te Sle-Adresse. (Redao-tie : 18, rue Jules Lecesne, Le Havre.) — Sedert October j. 1. hebben de « mane-blusschers » 00k hun oorlogsblad : Mechelen aan 't front. Het wordt gedrukt bij Al. De Carne, te Stavele. De titel is versierd met een prachtige teekening van A. Massonet, die 00k de « illus-trator » is van een ander frontblad : Le Claque à Jond. In nummer 2 drukt de stichter, E. H. Is. Lambrechts (aalmoezenier B. 238), zich volgen-der wijze uit over 't onthaat dat Mechelen aan 'tjront geuoot : « Ge zult me gelooveu ofte niet, maar 't is geen karotje, opsteller spelen van ons blad... Iedereen echter verstaat dat koken moet kosten.. Indien iedere Mechelaar van goeden wil aan zijnen facteur een mandaat-postkaart vraagt en me die opzendt met eene waarde vaa 4 fr., dan leeft ons bladje tôt 't einde van den oorlog en kan maandelijks verschijnen zonder dat de « ridakteur en chef » er zijn broek aaa se heure, t Wij wcnselïen het vnn harte en herhalen met de»! «1 ridakteur » : In fide comtans : In tr.iuvva vast 1 P. Vs

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume