De legerbode

1212 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 03 Oktober. De legerbode. Konsultiert 24 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1z41r6nt40/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

15 October. 1 P1 F Nu-m mer 61G DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnendi Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOTjDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en NTe îerlandsche exemplaren. Het Belgisch Leger in den Slag Runnen schitterenden aanval voortzettend, ondanks h et slecfot weder en den bardnekkigem weerstand der Duitschers, hebben onze beldhaftige soldaten himnen zegepraleiiden vooruitgang nog uitgebreid. - Na Sfqden en Oost-TSrieu\vkerke te hebben ingenomen en hunne ïinie meer ten Oosten te hebben vooruitgebracht, vielen zij met de hulp der Fransche troepen aan, in de richting van Hooglede en Roesselaere, bereikten den zoom van Hooglede, de baan Hooglede-Roesselaere, de baan Roesselaere-Meenen en braken hevige viiandeliike aanvallen. Na den prachtigen bijval den 28 en 29 Sep-tember behaald, hebben onze bewonderenswaar-dige troepen onvermoeibaar hunne zegepralende inspanning• voortgezet,den 3o September en den xn October. Noch de plasregen, noch het slijh, noch de hardnekhige weerstand, noch 's vijands tegenaanv allen, vermochlen het de vordering naar H Oosten te verhinderen. Zij bereikten de algemeene Unie Amersvelde, Haezewind, Sley-haege, Gemeenhof, De Ruiter en de baan Roesselaere- Meenen. Den 3 October, de vij andelij ke liniën aanval-lend ten O. van Staden, met de hulp der Fransche troepen, vorderden zij 2 km., bereikten den rand van Hooglede en de baan Hooglede-Roesselaere, vernietigden eenen sterken vijandelijken tegenaanval, die zelfs onze liniën niet kon na-der en, Aan den rechtervleugel, vorderden de troepen van generaal Plumer even prachtig. Zij ver-overden Ledeghem, Gheluwe, en trokken over de Leie, tusschen V/ervik en Komen. Hun rnid-den en hunne Unliervleugel ontrnoetten dan eenen hardnekkigen weerstand. Aan den rechtervleugel nam het leger van generaal Plumer Ar-mentières in. Wij publiceeren, naarmate zij aankomen, de achtereenvolgende inlichtingen die bewijzen met welken strijdlust, welk vuur, welken treffenden heldenmoed, onze prachtige soldaten de reeks hun-ner zegepralende uitslagen hebben voortgezet. Belgisch front, 3o Sept. (Van een ooggetuige.) In heroverd Dixmude "Wij beleven onvergetelijke uren. Dezen nior-gen gaan wij naar Dixmude. Hoe de menigvul-dige gevoelens uitgedrukt, die ons bezielen. Dixmude, het geheimzimrig oord, voor het-welk wij 4 jaren lang de wacht hielden ! Dixmude, waar de onvoorzichtige, die het bedierf zijn hoofd boven de borstwering te toonen, zeker gèdood werd ! En nochtans zijn wij er dezen morgen binnengetreden, onder eenen plasregen. De gevechten, die daar werden geleverd, over-treû'en ailes wat men zieh inbeelden kan. De straten lagen vol spaansche paardeu en hinder-Xiissen, versperringswerken van allen aard. De vij and verdedigde zi*ch hier met ongehoorde tardnekkigheid, maar de dapperheid onzer troepen kreeg de bovenhand. In de tragische en roo-kende puinen, vindt men de sporen van bloedige gevechten raan tegen man; bloedplassen, hersen-spatten op stukken van inuven. Gebrokene wa-pens, allerlei scherven, liggen op den grond. In de versperringswerken beinerkt men vij andelij ke lijken. Met gevecht zal vreeselijk geweest zijn. Oin in Dixmudete geraken waren wij verplieht ïangs het kasteel te gaan. ten Z.der stad çele-"•en ; daarna ons naar 't N. richtend, kwamen wij in de puinen die de Duitsche barbaarschheid aanwijzen. Onmogelijk de Vreugde te zeggen, die wij ge-voelden warmeer wij den voet zetten op de Minoterie, die Minoterie waarover zooveel werd gesproken en waarvan de m-'tchiengeweren ons zooveel mannen hebben gekost, gedurende vier iren. '.a terwiil wij daar staan, breekt een vinnig li'.mibamement los op het Noordergedeèltc der ^ id Wij zien de granaatontulofiîngen en volgen iiiinne Vordering met den eldkijker. Het i«t een ko» liaaai* Uevig gesckut.Wat mug het zijn? Het is een nieuw succès onzer troepen ; in een oogwenk" hebben zij de hoeven Violette en Terstille ingenomen ten N,-0. van Ramskapelle. Dagelijks breidt de Belgische overvvinning zich uit, niet alleen in diepte, maar in breedte Ja, onze mannen zijn bewondereuswaardig en hunnen strijd-lust is waarlijk ôénig. Het zijn prachtige soldaten : Het vadeiiand mag er fier op zijn. , Maandag Belgisch front, 1 October, 1 uur 's morgens. Niettegenstaande het verschrikkelijk slecht weder en den stortregen, die het sponsachtig terrein in eenen echten poel hebben herschdpen bezaaid met granaatholen, en al de middelen van verkeer in inodderrivieren veranderd, hebben de Belgische troepen, wier prachtige strijd-lust door geene hindernis kan worden vermin-derd, hunne vordering Maandag voortgezet en belangrijk succès behaald. Zij bereikten en trokken voorbij de baan van Zarren naar Staden, en veroverden ten O. der baan het dorp Amersveld. Het groot dorp Staden werd met kracht en geweld ingenomen, alsook liet gehuchl Sleyhaege, op de baan Sta-den-Roesselaere. Meer ten Z. viel Oost-Nieuw-kerke, 4 km. ten W. van Roesselaere gelegen, insgelijks in ons bezit. De Belgische linie liep daarna, rond den val-avond, ten O. van Moorslede, dat den vorigen dag na langen strijd werd veroverd, en bereikte de Engelsche linie in de omstreken van Dadizeele. Terwijl deze zegepralende verrichtingen werden doorgedreven in de streek ten Z. van den ijzerenweg Dixmude-Thourout, werd een plaat-selijk gevecht ondernomen ten N. van Dixmude, dat met schitterend succès werd bekroond. De belangrijke versterkte posten der hoeven Terstille en Violette, op meer dan 2 km. ten N.-O. van Ramskapelle gelegen, werden met geweld door onze troepen ingenomen, na een kort en hevig bombardement. Gevangenen en materieel vielen in onze handen. De hoeven Violette en Terstille, in voile overstroomd gebied gelegen, waren door de Duitschers tôt eelite vestingen gemaakt en door hen aanzien als steunpunten van eerste waarde sinds einde 1914. Talrijke bloedige gevechten Werden herhaalde malen geleverd voor hun bezit. Het was onmogelijk den vijand er uît te jagen. Heden hebben onze dappere soldaten deze beroemde posten overmcesterd. alhoewel de aanval ongehoorde moeilijkheid opleverde. Het materieel, Maandag door onze troepen veroverd is belangrijk. Aanzienlijke dépôts van allen aard eu ijzeren-wegmaterieel vielen in onze handen. Het aantal gevangenen is merke-lijk gestegen, maar het totaal is tôt nogtoe niet gekend. D« Belgische troepen ooersten nienwen bijval. niettegeïistirande het sîecht ^veder en den aangroeienden weerstand dar Duitschers. Zij g&vasLkie-v. toi op 2 km, aîsiand vaa 'Roesselaere, waar de vijand grotte braadeu h e£t aanjsfestokën. Het prachtig inor^î onzer îrospetn. Be'gisch front, 2 Oktober, 1 uur 's morgens. v lur^nèe de i*finseh«o naefet van 1 'ar.ndag toi Diusdag viei de regeu oaopUo'udeud ueor. Het terrein is nu een meer van slijk, waarin men zinkt tôt aan de knieën. Dinsdag, in den voormiddag, iiield het soms op met regenen en zag men de zon van tijd tôt tijd opduiken. Het weder bleef desniettemin afschuwelijk. Maar de regen, de wind, het slijk vermogen het niet onze soldaten te weerliouden noch hun moreel aan te tasten, dat zooals hunne goede _ luim steeds meer en meer te bewonderen valt. Zij zijn vreugdig, onze mannen, zooals zij t nooit zijn geweest, en zi j bezitten eenen strijdlust die nooit verminderde in den ioop der vier dag«n van den hevigen strijd. Ziehier twee kenschetsende feiten : Het Belgisch bataljon dat voor Sleyhaege vocht, vernam opeens dat eene nieuwe eenheid het ging ver-vangen en bereid stond om in de linie te komen. Eenstemmig weigerde gansch het bataljon, dat nochtans zeer vermoeid was, tengevolge der vervulde taak, te worden af'gelost vooraleer het verlangde dorp stormenderhand te hebben ingenomen. « Geene rust », antwdordden deze dappe-ren, « vooraleer ons objektief heelemaa! te hebben bereikt. Dat is ons werlt ! 3> En prachtig rukte het bataljon ten aanval van Sleyhaege, dat na hevigen strijd werd veroverd. Te Staden, waar onze troepen in de statie een lokomotief e.11 verschillende wagons welke da Duitschers bij tijds niet konden wegbrengen, buit maakten, sprongen eenige mannen vroolijk op de treeplanken, "en een hunner riep, zijnen helm zwaaiend, en tôt groote vreugde zijner makkers : « Nu zitten we in den trein : Vooruit naar Brussel ! ï> Zooals het bericht het heeft gemeld, werd de vordering Dinsdag voortgezet. ondacks 's vijands vinnigen weerstand en zijne hevige tegenaan-t a lien. Rond Handzaeme en meer ten Z. zijn de gevechten zeer hardnekkig. Onze troepen hebben Haezewind (2 km. ten N.-Ô. van Staden) stormenderhand ingenomen en Gemeenhof (2 krn. ten N.-O. van Oost-Nieuwkerke). Het gehucht De Ruiter, op 2,400 m. afstand gelegen van Roesselaere, viei insgelijks in onze îianden. Te dien tijde zag men overgroote via rumen ops'tîjgen, den duisteren îiemel verlichtend : De Duitschers hadden een gedeelte der stad Roesselaere in brand gestoken. De liefdt; der Soldaten voor Koning Albert Twee îeiten van de inname van Moorslede en van heî Vrijbnscli Belgisch Front, 2 Otrt., 4uur"s morgens. De bifzonâerheden over de verrichtingen sinds 't begin den slag, die lanqzamerhand te onzer kenn: koinen, toonen op treûende wijze den ijver en den heldenmoed, waarvan onze mannen steeds schitterende bewijzen îeverden. Maar wat misschien de roerendste bestatiging blijl't, is de diepe vereering door onze soldaten aan hunnen Koning gewijd. Voorzeker, vereer-den zij hem allen vroeger reeds, maar sinds hij hen het bevel gaf op hunne beurt ten aanval te rukken van de vijandeiijke stellingen eu van den overweldiger terug te drijven, sedert de soldaten hunnen opperbevelhebber len allen tijde in hun midden zien, 't zij in de kommandopos-ten, t zij in de vooruitgeschoven liniën, voelen allen voor hunnen Koning eene onbegrensde Refile en bewondering, die uiting vinden in al hunne woordeu. De reden ervan is dat de Koning niet alleen den moed aanwakkert van hen die slrijdeu oui

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume