De legerbode

2208 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 März. De legerbode. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zs2k64bp5f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BEL.GISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. In den Mess voor her Vervoerkorps te Havre flc heb een ware vreugde medegedragen van mijn ber.oek aan den mess voor de G.T.fi. Lui-tenant Bartels, die er dp stichter van is, en die zargt voor het bestuur van de automobiellood-àen, in het volkrijke quartier de l'Eure, heeft Uiii heel bereidwillig de inrichting laten zien. Wat mij onmiddellijk getroffen heeft is de iitmosfeer van orde die er in dit buis heerscht. Maar ik werd er ook getrofTen door de toewij-ding van zooveel nederige arbeiders, allen soldaten van oudere klassen, die ik daar heb ontmoet en die ik ook aan den arbeid gezien heb. Met hoeveel ontroering komt men niet in aanraking met ons volk. Hoeveel edelmoedige en lijdzame goedheid legt liet niet in aile dingen, Bescheiden en werkzaa'm legt het in ailes zijn wil om goed te doen, zijn stipt en ijverig plichts-betrachten.De mess bestaat eerst uit een rensacbtige zaal die gemakkelijk een SOOtal gasten kan bevatten, de eetzaal. Het licht stroomt er overvloedig bhmen; de tafels. met heldere kleedjes bedekt, n licht en sierlijk; bot vaatwerk glimt van .Iderheid. Een biljard, een fonograaf en verschillende pelen bieden aile gelegenheid tôt gezond en goedkoop vermaak. De eetzaal werd op 1 Jali 1917 geopend. Verschillende redenen hadden luitenant Bartels tôt zijn plan aangezet : De beperkingen op het dagebjksch leven en de stijgende duurte der levensmiddelen ; in een anderen gedachtengang, deonregelmatige uren van het gaan en komen der chauffeurs, die het grootste gedeelte van de * Iiënteel nitmaken ; ten slotte, het verlangen om aan deze arbeiders een degelijk en goedkoop maal te bezorgen. Spoedig vond hij de noodige hulpmiddelen bij de Bfittsh Gifts Jor Belgian Soldiers die, door de bemiddeling van den heer minister Vander-velde, de eerste fondsen voorscholen, en bij generaal Melis, inspekteur generaal van den ge-neeskundigen dienst van het leger. Luitenant Bartels had toen de kiesche gedachte aan dit beginnende werk nog een inniger mede-werking te verzekeren, en deed een beroep op het personeel van het vervoerkorps dat, mits storting van de bescheiden som van 5 fi ank, die hun zal terugbetaald worden, aldus ookbijdroeg . tôt het oprichten van de inrichting. • De eerste gedachte was de toegang van den mess uitsluitclijk voor te behouden aan de chauf-feurs en aan de arbeiders van de loodsen. Maar overwegingen van menschlievenden aard hebben den bestuurder er toe doen besluiten ook do doortrekkende militairen aan te nemen ; om ech-ter volkomen rechtvaardig te blijven, haastte hij *eh sommige voordeelen — het aandeel van den stichter — toe te kennen aan de onderschrijvers van bet werk. * De geabonneerden — 't is te zeggen het personeel — bezitten een boekje metkaarten, terwijl de doortrekkende militair zijn maal in geld betaald. Zoo is de komptabiliteit zoo eenvoudig mogelijk ingericht. Het beheer ontzegt zich aile winstbeîag ; ook is de prijs per maoitijd zoo gering mogelijk ge-gteld. Men oordeele : Geabonneerden : Ontbijt, 0 fr. 45 ; middagmaal, 1 fr. 30 ; avondmaal, 1 fr. 45. Doortrekkende militairen : Ontbijt, 0 fr. §o ; toiddagmaal, 1 fr. 35 ; avondmaal, 1 fr. 50. Wegens de ongelijke arbeidsuren van sommige diensten, kunnen de malen genonien worden van S u. 1/4 tôt 9 uur ; van 11 u. 1/2 tôt 13 u. 1/2 en van 18 tôt 21 uur ; ieder maal be-draagtcen portie vleesch, die dagelijks afwisselt, met aardappelen en groenten volgens bet seizoen, fcrood naar believen, bier en koffie. Bij den avond-mnaltijd is de koffie door soep vervangen. Dagelijks worden er gemiddeld 600 maaltijden ferschaft. De mess wordt bestuurd gelijk een familie, met eeu bescheiden gezag, door een onderofficier, ch<"f van de ménagé. Voor de keuken wordt gczorgd door eene vrouw, geholpen door haar echtgenoot, een milicien van 1904, in vredestijd een varkenssla-ger met goede kliënteel, uit een nn*e>v Waalsche provinciën. Een gedeelte van de kelders werden ingericht tôt ijskast voor het bewaren en inzouten van het vleesch. Een ervaren slager en zijn helper verdeelen er de prachtige zware ossen, die in dit onderaardscb bol opgehangen zijn. In den mess van de G. T. H. gaat niets verlo-ren. De afval van het voedsel wordt zorgvuldig bijeen vergaard voor bet mesten van de zwijnen, die ik zag stikken in hun vet, in de nabijheid van een goed voorzienen trog, waar een van ben guizig met den snait in wroette. Van tijd. tôt tijd schiet een dezer sympathieke dieren er bet leven bij in, en bet rozige vleesch wordt tôt smakelijke worsten verwerkt. Dien dag is het feest. En onze inakkers, in den luwen damp van die smakelijke spijs, denken weer aan de feestelijke smulpartijen thuis, bij onze legendarische en vroolijke pensenkermissen. Jean Bar. DE SCH00NE V00RBEELDEN Werd benoemd tôt Ridder der Orde vanLeopold II en ontving het Oorlogakruis : Corombeixb, Jozef-Hendrik-Alexander, sold. mil. 1913, inf. : Zeer goed soldaat, met merkwaardigen moed en zelfopoffering. Alhoewel doodelijk gekwetst zegde hij, met een verheven toon van vaderlandslieftle : a Ik ga sterven voor mijn vadei'Iand. Mijn kapitein, zeg wel aan mijne moeder, mijne vrouw en mijn kind dat ik gevallen ben om ze te bevrijden. » Werden eervol bij Legerdagorder vermeld en ontvingen het Oorlogskruia : Courteille, Lodewijk-Jozef-Jan-Baptist, luitenant voor den duur van den oorlog, C.T. : Alhoewel 55 jaren oud, onderscheidde hij zich ge-durende heel den veldtocht door zijne bedrijvigheid, zijnen moed en zijne zelfopoffering, in de hache* lijkste omstandigheden (Namen-Antwerpen-Yser) ea tooude eene merkwaardige koelbloedigheid en ijver, in de bevoorrading der batterijen. Waltener, Jan, luitenant voor den duur van den oorlog, C.T. : Alhoewel meer dan 60 jaren oud, onderscheidde hij zich gedurende heel den veldtocht door zijne bedrijvigheid, zijnen moed en zijne zelfopolTering, in de hachelijkste omstandigheden (Namen-Antwerpen-Yser) en toonde eene merkwaardige koelbloedigheid en ijver, in de bevoorrading der batterijen. IEPER, DE GEMARTELDE STAD De heer Paul Lambotte, algemeen bestuurder der Scboone Kunsten, gaf eene schitterende voorJracht te Londen over « Ieper, de gemar-telde stad j. De vergadering was voorgezeten door den aarisbisschop van Canterbury. Talrijke Engel-sche en Belgiscbe aanzienlijke personen waren tegenwoordig, o.a. de minister van Belgiê, de senatoren Bergman en Couiller de Mulder, ridder Edmond Carton de Wiart en Mevr. Car. ton de Wiart, enz. Na een prachtig tafereel van Ieper te hebben geschetst, met zijne kunstuitzichten en zijne puinen, sprak de voordrager geestdriftig over de werking van de Belgen aan den Yser en den heldenmoed onzer soldaten. Twee zichten, bet eene de Koningin voorstel-lend in de straten der verwoeste stad, bet andere Koning Albert en Koning George toonend voor de Belgiscbe troepen in revue, te Veurne, werden bijzonder toegejuicht. De heer Lambotte werd geluk gewenscht door den minister van Belgiê en door den aartsbis-schop van Canterbury, die hulde bracht aan de onmetelijke diensten bewezen door het Belgisch leger, door zijnen weorstand tegen de Duitscbe borden. « Deze diensten mogen niet worden vergeten. Indien de Belgen niet hadden weerstaan met zooveel moed, dan waren de gevolgen van het begin van den ooi-log op al de bondgenooten gevoelbaar geweest. Zij zouden schrikkelijk ge-weest zijn. Indien er van de oude stad Ieper niets overblijft, is de geest toeb gebleven, en deze geest zal Ieper met onsterfelijke glorie omi ingen», zegde do Engelsche prelaat om te > gluitea. Van Rechts en Links Een der zonen van den baron de Broqnevilte. boofd van het Ivabinet en minister van mtionaal Herstel, luitenant André de Broqueville, werd zwaar gekwetst door eene sbrapnellscherf, vo6r Stuyvekenskerke. Zijn broeder Pieter, luitenant in hetzelfde regiment, die aan zijne zijde streed» heeft hem opgenomen en in onze liniên gebraeht. De shrapnellscherf, na achter het oor in h«t hoofd te zijn gedrongen, is door den mond ge-> gaan. Het is verleden Maandag dat luitenant d«t Broqueville gewond werd. Het nieuws dat ver< leden Donderdag te Sainte-Adresse toekwam if bevredigend. Men hoopt hem te redden. De Koning heeft een bezoek gebraeht aai| luitenant André de Broqueville. *** De « Ligue Maritime Française » bereidt cen groote betooging voor het vieren van de matro« zen die in den strijd tegen de duikbooten niN blonken. Deze betooging zal in de verschillende streken plaats grijpen en in al de groote havens van Frankrijk, te Havre, Bordeaux, Nantes en Marseille, zullen de matrozen gevierd worden. De plechtigheid te Havre zal in den Grooten Schouwburg plaats grijpen, op Donderdag 4 April, om half negen 's avonds, onder voor-zitterschap van den heer Ancel, volksvertegen-woordiger, en den heer Chaumet, oud-ministe* van marine. De Belgiscbe regeering zal er vertegenwoor» digd zijn. * * Kardinaal Mercier heeft aan de Belgisch» geestelijkheid en aan de katholieken een brief gericht om te protesteeren tegen het opvordereu van de klokken der Beîgisehe kerken. De dap- Eere prelaat verbiedt aan de geloovigen welka ulp ook aan de Duitscbers te bieden, in het volbrengen van deze taak. *** De Beîgisehe gesyndikeerde metaalbewerkera die naar Engeland gevlucbt zijn, ten getalle vaa 7,000, bebben, sedert 1915, aan hun makkers in Belgiê. als onderstand, de kolossale som van 700,000 frank doen toekomen. Deze som moest in hunne gedachte vooral dienen voor het aankoo* pen van voorwerpen van allereerste noodwen* digbeid. Onze edelmoedige landgenooten bebben even» min onze soldaten op het ft-ont verge ten, waar aan zij tallooze pakjes zonden. * * * De heer Henri Robert, deken der orde van de advokaten te Parijs, heeft aan al de advokaten der baliën van de verbondene landen laten weten dat de raad gelukkig zal zijn, ze zoo dik-wijls mogelijk te ontvangen. Èlken Zaterdag, van 3 tôt 4 uren, van af 13 April, zal hun het vriendelijkst onthaal woi> den gegeven in het Justitiepaleis. Te Parijs greep op de prefektunr van politi»f tusschen den heer Raux, prefekt van de Seine, een vertegenwoordiger van de militaire regee» ring en de hooge ambtenaars van de politio-prefektuur een conférence plaats. Men heeft er verscheidene vraagstukken bestudeerd aan» gaande de bescherming van Parijs en omtrek, in geval van vijandelijken tocht. Wij vernemen het overlijden van Ernest Wïïd, die deel nam aan de Poolexpeditie van Shackle» ton en die omkwam aan boord van een mijnvis-» scher in de Middellandsche Zee. Ernest Wild was de broeder van Franck Wild, tweede kommandant van de Skaekletonexpeditie. *** Men meldt aanstaande komst in Frankrijft van Miss Marguerite Wilson, dochter van den voorzitter der Vereenigde-Staten. Men gelooft dai zal inepwi'rkf'ï in de diensten van bet Ainenkaaiisch Hood Kruis. 23 Maart 1Q19 555

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume