De legerbode

1714 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 12 Dezember. De legerbode. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dr2p55f39j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dil blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN besternd ; iedere compagnie, escadron of batterjj ontvang-t lien ol vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. De Instruciieceiitrums van het ffelgisch Leger (Ver vol g) HET SNSTRUCTIECESTRUÎÏ! VOOR ARTILLERIE # Den 1" November 1914, toen de bloedige slag ian dfeis Yser geëindigd was, waren er 200 ka-tions, hetzij meer dan de helfit van de bewape-ning, buiten gebruik geraëkt. In de artillerieinrichlingen werd er bedrijvig gearbeid om deze weer bruikbaar te maken. In Maart 11)15 was het met het materieel dusdanig geschapen, dat mon zieli verpliclit zag dra in het verder aanwerven van personeel voor de artillerie aismede in de vermeerderiDg van het aantal batterijen te voorzien. Er werd dus te Eu een instructiecentrum voor artillerie gesticht. Ziehiei; de roi, welke die inrichting werd aan-gewezen : 1° Ivanonniers drillen en paarden africhten om in de leémten van 't leger te voorzien en nieuwe eenheden te been te brengen ; 2° Hel onderricht van het voor het veldleger bestemd ondergeschikt leader volledigen; ' ïi° De gegradeerden der vestingartillerie in de behandeling van het veldmaterieel inwijden; 4° Voerders ai'te richten om het vervoerkorps te versterken. Er warcn op dit oogenblik 2,580 nieuwe veld-arlilleristen van noode, en er zou niet te gelijker tijd in die b-.-hoefte kunnen voorzien worden. Uit hoofde der beperkte huisvesting,waarover men besehikte. diende men de africhting met een effectief van 300 manschappen en met 130 paarden uit het remontedepot aan te vangen. De duur vau de al'richtingsperiode bedroeg vier maand. Den 10 Mei, had men vijf instruetiebatterijen, met een gemiddelde getaîsterkte van 149 mah-sehappen, tôt stand gekregen. In den beginne had men met vele moeilijklie-den al' te rekenen, dewijl het personeel sleckts een beknopt onderricht had ontvangen en de paarden niet afgericht waren. Evenwel nam het centrum weldra eene rassche uitbreiding ; den 13 Augustus bedroeg het effectief reeds 1,400 man en warcn er reeds 0 instructiebattèrijeD, waar-onder er één speciaal met de opleiding van voerders voor het vervoerkorps belast was. Rond half December 1913, kwam het algemeen dépôt der artillerie tôt stand en werd dit aan het instructiecentrum gehecht. De op het front niet — i Eén Jaar later Juist een jaar, dag voor dag, is het geleden, dat eene ijselijke ramp in het Belgisch buskruit-magazijn plaats had. Een lionderdtal onzer jon-gens verloren bij eene ontploifing het leven. De Beigische regeering en het Belgisch leger, de Fransche en Britsche regeering, de stad Havre bezorgden dien armen slachtoffers van den plicht roerende en groôtsche lijkplechtigheden. Zij werden plechtig op het stedelijk kerkhof van Havre, in één grafkuil ter aarde besteld. Sinds-dien groeide er opnieuw gras en ontloken door vrome handen gezaaide bloemen op die rust-plaats.Diep bleef hun aandenken in het hart der Belgen bewaard en werd er te hunner gedaehte-nis een plechtig jaargetijde te 11 ure in de kerk van Ste-Adresse geeelebreerd. Verscheidene leden der regeering, voorname burgers en militairen, en tal van vrienden en bloedverwanten van de slachtofl'ers woonden dien dienst bij. In den namiddag, hebben afvaardigingen van de troepen van het garnizoen van Havre en de « Souvenir belge » een bezoek gebracht op den doodenakker van Havre orn kronen en bloemen op het graf van de slachtofl'ers van den ramp van Graville-Ste-Honorine neer te leggen. Als hulde na hun dood, werd bij koninklijk besluit het kruis van Ridder in de Orde van Leopold II toegekend aan de soldaten die bij dieu ^chroiaclijkeû h'jt levea lieleu. gebruikte officieren en soldaten, alsook de onge-schikten welke nog in staat waren als onderwij-zei;s te fungeeren, werden te Eu saamgebracht. Metpen Werden de artillerieotlicieren van het divisiedepot daar naar toegezonden. Maar de iuriehtingen voor het aanmaken van artilleriematerieel haddeu intusschen verdere ontwikkeling verkregen en hunne opbrengst ver-meerd'erd.In het vooruitzichl van nieuwe batterijen werd eene school van lagere gegradeerden gesticht, en werden kort nadien kernbatterijen ingericht. Deze kernbatterijen zouden dienen om nieuwe eenheden te vormen en de cohœsie van het personeel te vermeerderen. Nagenoeg als de actieve batterijen saamgesteld, met eigen kazerneering en beheer, hoel't er aan deze batterijen nog slechts verder materieel en er.kele van het veldleger afgenomen officieren en gegradeerden, om als actieve batterijen te fungeeren. Alzoo zijn er in het instructiecentrum drie soorten van batterijen : Actieve batterijen, tôt volmaking van het onderricht, kernbatterijen en ter plaatse b'ijvende battei-ijen die het algemeen dépôt uitmaken. Het bij de ter plaatse blijvende batterijen in-gevoerd onderrichtstelsel liet te wenschen over ; het werd dan ook in Maart 1910 gewijzigd, door de groepeering in eene zelfde batterij vàn het dépôt van al de tôt den zëlfden graad van onder-richting gebrachte manschappen. Den ln Juli 1916 had men reeds een aanzien-lijk aantal met stukken van aile ltaliber bewa-pende nieuwe batterijen in het instructiecentrum voor artillerie gevormd. Bovendien werd er in 1916 eene school voor voerders voor het vervoerkorps geopend en leverde deze voortrefieiijke uitslagen op. DE IHEERHERSTELLINGSCOHPÂGfclEÉÎJ Kort na den Yserslag, had een tamelijk groot aantal door de krijgsraden veroordeelde militairen een beroep om genade ingediend en het ver langea uitgedrulct opnieuw naar 't leger te kf-eren, om daar hunnen plicht te doen. Den 27 Maart 1913 werd er besloten eene ineerher-stellingscompagnie op te richten, waarin die veroordeelde soldaten al strijdend hurine i'outen zouden kunnen uitwisschen en, ware het ten prijze van hun bloed, hunne ineerherstelling verlcrijgen. De eerste ingerichte compagnie bestond uit 200 manschappen, en brachtwëldra bevredigende uitslagen op ; maar men bevond dat het onbnt-beerlijk was, het onderricht dier bevrijde soldaten te volledigen en deze onmiddellijk bij hunne invrijheidstelling aan eene geleidelijke africhting te onderwerpen ; er werd te dien einde eene bijzondere compagnie ingericht, waarin de soldaten enkelen tijd verblijven alvorens naar de ineerherstellingscompagnie op het front te worden gezonden, waar z;j het noodige bijko-rnend onderricht ontvangen. Op het voorstel van den gevangenisbestuurdei' en nadat de hierarchieke oVersten en de auditeur generaal hunne meening hebben uitgebracht, worden de gevangenen, die naar die bijzondere compagnie zullen worden gezonden, door den niinister aangeduid. Wanneer hun gedrag bij de ineerherstellings-coxnpagiiie eenèn maatregel van goedertiereu-beid billijkt, dan worden de in eerherstelling be-trokken militairen door hunne oversten aan den Koning voorgesteld ; zoo het voorstel wordt aanvaard, dan keert de soldaat naar zijne vroe-gere eenheid terug. De ineerherstelling is speciaal in den zin dat zij enkel wordt vergund in gevaîlen van veroor- Een Yerrassende Ontaioeting Aan het station te Appeldoorn (Holland)kwarp de vèrleden week een Beigische yrouw met vier kinderen toe, die sinds het begin van den oor-log niets van liaar man gelj,oord had. Zij nam de wijknaar Nederland en vernam dat haar man wellicht hier of daar geïnterneerd was. Toen vrouw en kinderen te Appeldoorn toekwamen, troffen zij den gezochte werlczaam op het plein 1 van het station aan. Men verbeelde zich het blijde weerziea! deelingen voorzien bij het militair strafwetboek en niet in gevaîlen van straffen en overtre-dingen tegen het gemeen recht zooals : Bedrog, aftmggelarij, ontvreemding, enz. » De ineerherstelling is volkomen, 't is te zeggetl dat de gevolgen der opgeloopene veroordee-ling ophouden, tôt geen geval van herhaling leiden, geene voorwaardelijke veroordeeling verhinderen en niet in het strafregister worden opgeschreven. Evenwel, geeft die ineerherstelling aan den belrokkenc zijne titels, graad en functie niet terug. Den 1" October 1916, bestond er eene degelijka compagnie voor elke legerdivisie en hadden reeds 633 militairen hunne ineerherstelling ver-worven.HET IHSTRUCTIECESTRUffl VOOR 0E R11TRAILLEURS" Den 3" Augustus 1914, toen het Belgisch leger te velde toog, had het hoop en al 120 machine-geweren. Reeds bij de eerste ontmoetingen blêelc dit materieel ontoereikend ; er werden dan ook; Hotchkiss- en Maxim-machinegeweren aange-kocht. In Maart 1913, werd er besloten de een-" heden in te richten en het onderricht van het personeel te ontwikkelen. Tôt dien tijd toe, bestond er maar eenednstructiecompagnie vooy mitrailleurs, namelijk de compagnie van Kales. Een centrum werd te Auvours gesticht. Daar werden de eerste nieuwe eenheden ge< drild ; het personeel moest daar de behandeling aanleeren van al de in gebruik zijnde typen van machinegeweren, ten getalle van 6, en van drio verschillende kalibers, met veelvoudig vreemd span. Den 20" Mei werden de eerste gevorinde sceties naar het front gezonden. Rond half September 1913 werd het centrum naar Criel-sur-Mer overgebracht ; daar bekwam men den degelijken uitslag 1.000 manschappen per vier weken te kunnen africhten. Terv/ijl men de secties vorinde, werden materieel en vervoer ecnvormig gemaakt en derwijze verbeterd, daÉ er, einde 1913, geen hoofdzakelijk verschil tusc schen de onderscheiden eenheden meer bestond. Buiten het mitrailleurs-personeel, komen dage-lijks talrijke elementen in de polygonen van het centrum zich oefenen : Het zijn vooreerstde com-pagnie-commandanten der infanterie of scha-dron-commandanten, die daar eene instructie-proeftijd komen doen, vervolgens de leerlingea van de ofliciersscholen van de infanterie en cava» lerie, ten slotte al de onderofliciers dier wapens. Men mag op 10,090 man het eli'ektief schatten van het personeel dat in het C. I. M. werd onderricht.(t Verçolgt.) BELGISCHE MARINE Het Beigische vaandel wappert te Havre op vele plaatsen ; heden hebben wij het ongeveer aan «het uiteinde van de rue de Montivillier3 a ange troffen, waar sedert eenige dagen zijna drie kleuren zich aan den ingang van eene kleina steeg vertoonen die er, uitwendig ten minste, niet heel voornaara uit ziet. Maar, eenmaal als men ze is binnen getreden, moet deze steeg er bekoorlijk uit zien als de Lente de bladeren van de boomen doet ontbotten en de eerste bloemen doet ontbloeien. Aan het uiteinde van een prach» tigen tuin staat een geheel wit paviljoen dat het Belgisch beheer heeft doen inrichten om er zijn bureelen te vestigen. Onlangs bevonden deze zich nog in de nabijheid van de kaaien, maar het was er te klein : toen werd de Lloyd royal Belge gesticht, en zij kregen zooveel belang dat men naar de hoogten van de stad moest verhui* zen. Het is dus in de rue de Montivilliers dat zich de Beigische marine bevindt; deze, misschien weet men het nog niet, verzekert tegenwoordig de bevoorrading van onze bevolking die in BeU gië gebleven is en die van het Noorden van Frankrijk. Inderdaad, de meeste schepen dia tusschen de Vereenigde Staten en sommige ha-vens van Europa heen en weer reizen, behooren aan de Lloyd royal Belge, dank aan wie, na den oorlog.ons land zal beschikken over een vol-doend getal schepen om ia ousc rueest drinjjenda beiioei'teu le vooriie». 12 December 1916 Nummer 355

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume