De legerbode

1413 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 August. De legerbode. Konsultiert 16 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hd7np1x64r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende I~_ _ ' Dit blad is "VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterjj ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exempîaren. Een Bezoek aan onze Vorsten Gesprek met den heer Léon Bourgeoii Frausch Minister van Arbeid De heer Léon Bourgeois is steeds een groo bewonderaar van België geweest. Wij liaddei meer dan cens de eer hem te Brussel te ontmoe ten en deze oorlog. zoowel aïs de marteling var !! ons land waren niet noodig opdat hij ons de liai-telijkste vriendschap zou betuigen. De laatstt maal dat wij hein in onze schoone hoofdstad ontmoetten, was het bij de gelegenheid van hel Internationaal Kongres tegen de tering waarvan hij de openingszitting voorzat. Hij sprak er een dier bekoorlijke redevoeringen uit die van den Franschea minister van arbeid een der beste re-denaars van dezen tijd maken. En zoo juist, door het toeval van een geluk-kige ontiuoeting, als inleiding tôt het onderhoud datik begeerde, was ik zoo vrij hem deze bijeen-komst te herinneren, waarbij al de natiën, zelfs het valsche en meineedige Daitschland, zelfs het naijverige en schijnheilige Oostenrijk, vertegenwoordigd waren. De heer Bourgeois vond er genoegen in zich sommige mannen, sommige figuren te herinneren. Van dan af aan was het ijs tussehen den Pranschraan staatsman en mij gebroken en kon ik, op de raeest natuurlijke wijze, hem spreken over het bezoek dat hij onlangs aan onze door-luchtige Vorsten gemaakt had. Mijn doorluchte regsman leende er zich overigens met de meeste Welwillendheid toe. — Gij hebt nog den indruk moeten behouden tau uw reis naar De Panne, zegde ik aan den h. Bourgeois. Laat mij toe u te verzoeken, ooor de bemiddeling van den Legerbode, hem md onze soldaten mede te deelen. ~ Volgaarne, antwoordde hij, des te meer i daar dezen dag, op Belgischen bodem doorge-bracht en in gezelschap van den h. voorzitter der I fepubliek,om aan uwe Vorsten de sympathiën en J de wenschen van Frankrijk uit te drukken, bij I "e gelegenheid van uw nationalen feestdag, voor I pns — en bijzonderlijk voor mij—zeer rijk aan I indrukken was. Denk eens ! het was de eerste ■ toaal dat ik mij diep ontroerd gevoelde toen ik ■ oiar, aan het uiteinde van de Belgische grens, I jjen Koning en de Koningin oninioette, in dat I ^ voorldaT,end door de granaten wordt I Mdreigd. Hunne Majesteiten deden mij denken ■ aan het beeld van het vaandel van België zelf, I ET VaSt ^lantih ^en Sroa<i van vader- I voepar Was voora^ bewondering die ik ge» I ït moet u niet zeggen welke dankbaarheid de I V V0,0n'tter van de Republiek en ik, aan uwe I fmt'k ? sc'iu^iS zijn voor hun zoo welwillend I naal en voor het vertrouwen, waarmede in I wenscben en de gevoelens gewisseld I BpI Z0° en zo° diep Frankrijk en I dp/'f --j ^eze'file beproeviugen en in denzelf-I 11 stni° vereenigen, zooals zij in dezelfde zege I ^emgd zuUen zijn. I Wftp »em®enschappelijkheid van gevoelens, I vrii. aD j ' 3u^st zooals wij. Het zou ze nog I A À f' U°F lt^e'.moediger willen uitdrukken, I usa» t>00..e K?ning en de Koningin der Belgen I ïcIjb .rij® wilden komen, niet in een feest, ■ W> Uiet' maar vo°r een eenvoudig bezoek aan ■ dr> P §e}von^eni aan hun vluchtelingen, hoe zou I n-,\ -ar^ftr bevolking zijn bewondering en zijn I ian?. 1 dlbetmSen aan ^en Koning die sedert drie I Lu.„ voorbeeld geeft aan een onwrikbaren I Vei-Ka moe4 ' e,n aan Koningin die aan haar I dp en aan haar soldaten al I Linvj' van ^aar bestaan wijdt; aan de I dwnJ®1» l'!f,zon(ier ophouden aan de zijde van I Van Pleven is, te midden van de gevaren I Eowltio jr .^^enblik en wier onvermoeibare ■ Z1C^ onophoodelijk nitoefent in het I eoovepl ifSi !S van,.De Panne- dat zij. met I gtmirt, toewijdmg, beschermt en be- I 200 *aat de heer Léon Bour- ■ die bii nr, ' verdubbeld door eene gedachte ■ en hii mi fi voorzitter der republiek I i «'1. al 4e audere overheerschte : Dit ISel- gisch leger waarvan wij, op onzen weg, aan* voerders en soldaten bemerkt hadden, waarvan wij de bewonderenswaardige tucht hadden ge-zien, de onberispelijke krijgshaftige houding, liet ons reeds toe te voorzien wat voor nieuwe reden tôt hoop de toekomende dagen aan België en aan ons zelf zouden brengen. De Bulletijnen die op elkander volgden en die de macht aan-toonden van het Engelsch-Fransch-Belgisch offensief : het terug veroveren van een gedeelte van het grondgebied van uw vaderland, geven ons, voor het dapper leger van Koning Albert, die met ons strijdt, niet alleen de beste hoop, maar ook de zekerheid van de overwinning. Zeg wel dat de uren doorgebracht op deze on-geschonden strook gronds, in dit zoo kleine en eenvoudige huis, maar waar de zedelijke groot-heid ailes verheft en verruimt en dit verblijf met hoogeren glans dan in de prachtigste paleizen doet schitteren, — zeg wel dat dit ailes nimmer uit onze harten zal gewischt worden. Wij hebben de bijzonder aangename vreugde gehad in De Panne, ter zelfder tijd als uwe Vorsten, den h. minister de Broqueville te ontmoeten ■wiens minzame hoffelijkheid, wiens hoofsche hartelijkheid de eigenschappen van dezen voor-treffelijken staatsman zijn. Saïuen hebben wij over onze gemeenschappelijke belangen gespro-ken, zoodat deze dag niet slechts eene verpoozing was voor onzen geest, dank aan de innige atmos-feer, maar hij liet ons ook nog toe sommige vraagstukken te onderzoeken, die onze zoo innig verbonden landen aangaan. Jean Bar. ENGELAND EN FRANKRIJK Wisselen van Telegrammen Aan Z.Excellencie Lord Derby, staatssekretaris te Londen. « Op het oogenblik dat het vertrouwen -fan den Koning mij roept tôt het bestuur van het département van oorlog, houd ik er aan Uwe Excellencie te zeggen hoe zeer ik de eer waar-deer met haar mede te werken in de groote taak die ons is opgelegd. « Het Belgisch leger is gelukkig en trotsch te Strijden aan de zijde van de dappere troepen, die den eersten stap gedaan hebben op de baan van de bevrijding van ons land. cc Generaal De Ceuninck. » Aan Generaal De Ceuninck, Belgisch ministet van oorlog. « Ik haast mij Uwe Excellencie de verzekering te geven dat het eene groote eer voor mij is, mij met haar te vereenigen voor het voltooien van de edele taak die op ons rust : Ons met onze verbonden collegas verstaan om de maatregelen te nemen geschikt om de komst te verhaasten van den dag waarop de invaller zonder gewetens-bezwaren uit het Belgisch grondgebied zal ver-jaagd worden. Het Britsche leger kent de hard-nekkigheid waarmee het Belgisch volk deze groote beproeving draagt en zal geen moeite sparen tôt het medewerken, met de dappere Belgische makkers.om het werk waar voor het in oorlog gegaan is tôt een goed einde te brengen : De herstelling van uw land. a Derby. » a Derby. » De h. Adolî Max tôt Deken der Advocatenorde gekozem De advokaten bij het Hof van beroep van Brussel, waarvan liet getal ongeveer een dui-zendtal bedraagt, hebben een prachtige blijk van vaderslandsliefde en van solidariteit jegens den h. Adolf Max gegeven, den dapperen burge-meester van Brussel, die sedert ongeveer drie jaar naar Duitschland is gedeporteerd. Eenparig hebben zij den h. Adolf Max, advo-kaat bij het Hof van Beroep, tôt deken van de advokatenorde gekozen. Ondanks de Duitsche sabelsleepers, die de gangen van het Justicie-paleis van het geluid hunner beslagen laarzen doen weergalmen, werd de uitslag van de stem-ining met geestdriftige toejuichingea begvoet. HET OORLOGSKOMITEIT Verslag aan den Koning Sire, De gebeurtenissen zonder voorgaande welka het land beleeft, leggen 's Konings Regeering den gebiedenden plicht op hare inrichting eu werlcingsmethoden aan te passen aan de nood-wpndigheden, die, naarmate het verloop van de nieuwe phazen van den oorlog, zich doen gelden. In die aanpassingen, laat zij zich vooral leiden door het gedacht der nationale eenheid, welke aan de uitvoerende macht bij eenparige goed-keuring der Kamers werd in bewaring gegeven op die geschiedkundige zitting, welke steeds ter eere der Belgische parlementsleden zalstrekken. Aan ons volk, zoo groot te midden van het wreedste lijden, gaf Uwe Majesteit onlangs, door het toevoegen aan zijne Regeering van leden belioorende tôt de politieke partijen, die daar tôt dusver niet in vertegenwoordigd waren, een tastbare blijk van zijnen wil den een-drachtszin, waaraan België deels zijnen luister en zijne huidige kracht te danken heeft, in de thans mogelijke maat te ontwikkelen. Sinds achttien maand, drijft de op gelukkige wijze versterkte Regeering onverpoosd het na-tionaal werk door, te midden der bezwaren, welke wegens de gebeurtenissen oprijzen en liet besturend ambt zoo zwaar en moeilijk maken. Thans, doen nieuwe noodwendigheden zich voor ; het betaamde, naar mijn dunkens, in deze te voorzien door het invoeren van formules en methoden passend aan de omstandigheden, welka wij als plicht hebben te beschouwen. Redenen van hoogere orde laten nog niet tos het gansche Kabinetop 's lands bodem rond den Koning te vereenigen, zooals Uwe Majesteit en Hare Regeering het verlangen. Daarentegen is het mogelijk en wenschelijk een Ministerieelen Raad rond den Vorst te vereenigen, wiens rechtstreeksche en regelma-tige samenwerking Hem onontbeerlijk is. De verschillende politieke meeningen zullen daarin vertegenwoordigd zijn en Uwe Majesteit zal dezen, naar haren wensch, voorzitten, zonder het Belgisch grondgebied te verlaten, dat sinds drie jaar door het schitterend leger wordt verde-digd en welk de Koning, daarin eer stellend, nog geenen stond heeft verlaten. De regeeringen van Frankrijk en Groot-Brit-tanje hebben Ôorlogskomiteiten samengesteld. Het Komiteit, waarvan ik de eer heb da stichting voor te stellen, zal al de wegens de gebeurtenissen gevergde maatregelen voorbe-reiden. Tevens zal het al die, welke 's lands wederinrichting ten doel hebben, voorbereiden. Het zal te dien einde al de vraagstukken die zich opdringen bestudeeren ; er de degelijkste op-lossingen van opzoeken, welke het aan de beraad-slagingen van den Ministerraad zal onderwer* pen. Met het oog op de studie van een kwestie, be-boorende tôt de bijzondere bevoegdheid van een département, wiens hoofd niet in het Komiteit zetelt, zal deze den bevoegden Minister uitnoo-digen aan zijne werkzaamheden deel te nemen. Het Komiteit zal, elke week, het aantal zittin-gen houden, welk het ter spoedige en voor-deelige volbrenging zijner taak noodig zal achten. De bedrijvigheid van het Komiteit van oorlog en van 's lands wederinrichting dient regeluia-tigere en menigvuldigere vergaderingen van den Ministerraad als logisch gevolg te hebben. Daar Uwe Majesteit verlangt meer dezen voor te zitten, zullen de leden der Regeering op 's lands grondgebied het kort op elkaar volgend aantal vergaderingen houden, noodig geacht tôt den goeden gang der zaken. Ik acht, Sire, dat de nieuwe inrichting van het werk der Regeering met de vereischten strookt van het tijdstip, dat wij intreden. Het uur van 's lands bevrijding nadert meer en meer ; de methoden en werken van gisteren hebben toege-laten met eer de uitslagen van heden te bereiken ; de voorgestelde maatregelen zijn gedaan om de kroon op het met noesten ijver gevoerd werk te zetten. Het Land zal daarin een nieuwe blijk vindert van debezorgdheid, waarmede de Koning en zijne Regeering voortduread «U tvuckten te 9 AugTLstus 1917 "M," Numiiier ABS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume