De legerbode

1164 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 April. De legerbode. Konsultiert 02 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1v5bc3td7f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnenae Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Franschf or. Nederlandsche exemplaren. De Fransche Dapperheid Hoeveel pijnlijke bladzijden vinden wij niet in de giorierijke geschiedenis van Frankrijk, welke de heldhaftige soldaten der Republiek sedert acht maanden geschreven hebben en welke zij zich, met de prachtigste hardnekkig-heid, gereed maken te eindigen met het hoofd-stuk van den grootsten en den edelsten triomf. Van af de eerste gevechten in den Elzas, in de groote drukking die generaal Joffre rond den 20 Augustus tegen Luxemburg beproel'de met het doel om België vrij te maken ; in het gevecht van Charleroi, dat een der bloedigste episoden was van dezen veldslag, waarvan men onze ver-lossing hoopte ; in de reusachtige zegevierende gevechten aan de Marne en aan de Aisne, in Vlaanderen, in den loopgraven-ooriogdie volgde, in de gevechten rondom Soissons, op de Maas, in Champagne, in Elzas, hoeveel offers zijn daar overal gevaUen ! Bij een besluit vol sehoonen trots, wil de Republiek het getal niet opgeven van hen die beweend worden door moeders, door zusters, door verloofden, door vaders die bitter werden getroffen. De jongste zoon van een voorzitter van den ministerraad, de heer Barthou, op achttienjarigen leef'tijd gedood, schreef : a Als ik verdwijnen moet, wil ik niet dat men mijne dood beweenen zou, zoo Frankrijk slechts zegepralend uit den strijd komt. » Nochtans heeft de dood zonder mededoogen gemaaid in de rangen dezer dappere afstamme-lingen van de ridders zonder vrees noch vaar, aan vvie aile Franschen, van het eene eind der sociale ladder tôt aan het andere, van den land-bouwer tôt aan den letterkundige, van den edel-man tôt aan den werkman, ûer mogen zijn te -gelijken door de prachtige opwelling die de geheele natie medevoert en ondersteunt, en die door de stoere vastberadenheid gekenmerkt Wordt. M. George Ghaigne, afgevaardigde van La Réole, die zich zoo dapper heeft laten dooden, heeft in de ontleding van de dapperheid van den hedendaagschen Franscben soldaat, bijna lezelfde ideeën uitgedrukt als de Ecgelsche militaire schrijvers. « Nooit, » zoo schreef hij onlangs aan een vriend, czal men genoegzaam zijn stilzwijgenden en hartstochtelijken moed afschilderen, zijne Terwonderende dapperheid, en zij die de onbe-weeglijke linie seherpschutters hebben gezien, in hunnen stormloop op twintig meters afstand van de Duitsche loopgraven tegengehouden door de vijandelijke machinegeweren en waarvan allen op hunnen post dood zijn gebleven, hebben er nooit aan kunnen denken zonder dat hen de tranen in de oogen kwamen. t> Jongelingen, vaders van familie, handwerklie-den, arbeiders met den geest, allen smolten samen in deze legers van de natie. De edelste families van Frankrijk, de generalen, de ministers, de diplo-maten, de aeademieleden, de groote kunst.enaars, allen hebben zonen of familieleden die voor den vijand staan De dood maait wreed in de rangen der schrijvers en hoeveel jonge lieden van het grootste talent zijn reeds verdwenen; hoeveel geleeruen, advokaten, muziekanten, voor wie een graf met lauweren bedekt zich vroegtijdig heeft geopend. Men kan geen dagblad openslaan zonder dat men een rouw heeft te betreuren waardoor de geheele wereld getroffen wordt, de heschaving en de werkelijke kultuur, zoowel ak ?£heel FsMxkmÎE, Men leze het nieuws van de dood van den zoon van M. Symiau, of die van Charles Péguy, of die van M. Gollignon, of die van den senator Rey-mond, of van gansch die schoone jeugd aan wie het leven ailes beloofde ; steeds is het hetzelfde gevoel van opstand dat zich Yan onze ziel meester maakt. En wanneer men de verhalen van de inneming van Vauquois leest, de ver-schrikkelijke gevechten te Vermelles of te Epar-ges, dan is bat onmogelijk niet te sidderen van bewondering, maar ook van woed» tegen hen wier aanval zooveel ofi'ers noodig maakt. Nochtans geeft Frankrijk geen teeken van ver-moeienis. Blijmoedig maakt het zich tôt neg groo-tere pogingen gereed en meer dan vier miljoen zijner weerbare mannen wachlen, met op elkaar geklemde tanden, het uur van den grooten aanval die hun vaderland, terzelfder tijd als het onze en geheel Europa, zal vrij maken. Laat ons heden, met ontroerd gemoed, hulde brengan aan aldezeedele gevallenen, <le overwin-naars van gisteren, en aan hen die hun leven gaan opofferen voor de edelste zaak. Komende van onze dappere soldaten. die zelf ookweten wat de heldhaftigheid is, van hunne Belgische malckers aan wie Frankrijk sedert acht maanden, ook zoo dikwijls recht liet wedervaren, zullen zij mis-schien geyoelig zijn aan deze hulde. Uit het diep-ste van ons hart wordt ze liun aangeboden. Bezoek van den Voorzitter der Republiek aan den Koning en de Koningin Toen de voorzitter der Fransche Republiek, de laatste week, heilwenschen aan den Koning der Belgen, ter gelegenheid van dezes verjaardag had gestuurd, had hij dezen zijn aanstaande bezoelc aangekondigd, en Koning Albert had onmiddellijk per telegram geantwoord, dat hij gelukkig zou geweest zijn opnieuw den voorzitter in België te ontvangen. Van zijn bezoek aan de legers gebi'uik makend, is de voorzitter, in gezelschap van den heer Millerand. minister van oorlog, den Koning in het groot-hoofdkwartier gaan begroeten en heeft met hem een lang en hartelijk onderhoud gehad. Hij heeft insgelijks een bezoek aan de Koningin gebracht. Bij plepnfiaid van 's Koninp Verjaardag De bedienden van het Belgisch militair Inlich-tingsbureau te Havre hadden hunne gelukwen-schen aan den Koning, de Koningin en de ko-ninklijke familie gezonden, bij de gelegenheid van den veertigsten verjaardag van den Vorst. Zij hebben den volgenden telegram als ant-woord ontvangen : « Z. M. de Koning heeft met vreugde uwe hartelijke wenschen ontvangen en drukt er u al zijn dank voor uit. » Laat ons daarbij voegen dat de bedienden van hetzelfde bureel twee honderd taartjes aan de herstellenden uit de a rue du Manoir s gezonden hebben. Deze zending werd ontvangen met eene dank-baarheid die door commandant De Broux in een allerliefsten brief aan het komiteit werd uitgedrukt.HUNNE DIEFSTALLEN Eenige Duitsche beunhazen hebben, onder de bescherming hunner regeering, een vennoot-schap opgericht onder den naam « Holzbetrieb Actien-Gesellschaft i, met het doel om al het bout dat zich in België bevindt en dat voor de Duitsche markt geschikt is, naar Duitschland te vervoeren. Het voornemen schijnt te zijn, om aan de houders dezer partijen een prijs te ver-goeden overeenkomstig de marktwaarde in Juli ■1914, dus zonder rekening te houden met de kos-ten van opslag, manipulatie, assurajutie, exui. die in Jvli 14. ©uteUitMi, Van Reckts en Links Z. M. Koning Albert heeft generaal De Witta belast met een bijzondere zending bij den zaap aller Russen. De Gazette de la Bourse zegt bij deze geiejcm» heid : « De Belgen weten dat de eerste zorg d«r bondgenooten zal zijn, wanneer de verslagen vijanden aan onzen voet zullen liggen, heu Liuu bebloede grondgebied te doen terug geven. Dat is onzen « e#d van Hannibal. » # te * Generaal Pau is te Parijs weergekeerd, na zijne zending te hebben vervuld, in den loop derwelke hij in Rusland, Griekenland, Rumenië, Bulgarië en Italie verbleef. Overal ontving hij het rneest geestdriftig onthaal. Hij heeft verklaard dat zijn# reize enkel zijne voistrekte overtuiging in elen nakenden zege der Bondgenooten heeft vec* sterkt. * fd * Zou de Kaiser aan kanker lijden, zooals zijn vader ? De Daily Chrouicle bevestigt dat er sp»-cialisten naar Bei'lijn zijn ontboden, dat sommige van hen eene operatie aanraden, dat de andere ze duchten. * # Przemysl heeft een prachtigen weerstand g«-boden. De laatste dagen van het beleg waredi pijnlijk. Maar andere steden hebben nog ver-schrikkelijker lijden verduurd. Dekroniek van het beleg van Genua vermeldt dat de manschappen van Masséna in 1800 zich met paardenmest, rotte vischkoppen. hagedissen, spinnekoppen, gras, wormen, meikevers en sprinkhanen moesten voeden. Watzouden de Duitschers van dergelijk regiem zeggen, wanneer zij nu reeds jammerklachtea uiten omdat ze met KK brood hunne maagkram-peu moeten stillen. Dat is verre van rattenvlcsch te eten zooals de Parijzenaars in 1870 bij het beleg hunner stede. * *. * De beruchte publicist Harden, heeft voorhean een portret van Enver-Pacha gemaakt. Het was ten tijde dat er nog een Engelsche admiraai in Konstantinopel vertoefde. Harden spaart zijne woorden niet om zijne nauwkenrige schets neer te pennen. Luister't : Men viert Enver-Pacha als eenen held uit den go-' denleer. Lichamelijk kan hij blijk van moed geven. Maar wat heeft hij g-edaan ? Hij verzaakte aan zijn ainbtelijken plicht van officier om zij non sultan en kaliel' van den troon te ■werpen. Hij geei't teeken aan den beul, en de ver-daenten worden verwurgd. Hij zweert slechts aïs overwinnaar terug te keeren en enkel bij het uiterste den strijd op te geven. Hij zet eene guérilla voort die aan de Turken geen nul aanbrengen kan, met de Italianen te bestoken, en keert naar zijn bakermat terug met een roem van geen stuiver waarde over-dekt. Hij doodt lafl'elijk in den gang eener woning den behendigen minister van Oorlog, generaal Nazim. Hij dwingt den ouden Kiamil zijn ontslag te geven. Hij heeft niets degeiijks kunnen verrichten tegen de Bulgaren, Serviërs en Grieken. Andrinopel was zonder verdediging toen hij al wandelend daar binnea trad. Een klein bevelhebber, zooals er met dozijnen zijn, ziedaar wat hij in 1908 was. Thansis hij den sohoon-zoon van den sultan, pacha, generaal, minister van oorlog, het regeeringshoofd. Maar dit lustrum van 1908 tôt 1918 was niet voordeelig voor zijn land. Zijn vaderland is verbrokkeld, verscheurd, uitgeschud «a verkrachtigd. Harden meende niet dat bij zulk flinke schetâ had neergeschreven. * ifc i* Jack Johnson, de beroemde neger, sedert 1910 de wereldkampioen voor het boksen, na zijna overwinning op Jeffries, heeft zieh zijn titel zien ontnemen door Jesse Willard, eenvroegere cow-bov uit Texas, van een reuzengestalte en met reuzenkracht. De ontmoeting heeft plaats gehad op 5" April te Havana. De match geschiedde in 43 rouuds. De negen eerste waren gunstig aan Jesse "Willard die vervolgens de bovenhand nam. Bii den round was Jack Johnson knoek-out door gadushU» swijug op het kjj-akbsen, " ' 17 April 1915 XNnmmer WQ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume