De legerbode

1495 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 26 Dezember. De legerbode. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rx93776q9n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SQLiDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t Lien of vjjftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Ontvoeringen van Belgen naar Duitschland Antwoord op wat de Duitsehers tôt zoogezegde Reclilvaardiging inbrengen Wanneer rae* eakel de mannen in rekening fcrengt, bedraagt het aantal wcrkeloozen in ÇOTLS*» 300,000 personen. Het juistcijfer is i l Bovendien is er een zeker aantal, dat elcchts bu en dan geen werk heeft. De bondgenooten hebben nooit geweigerd de aan de Belgische fabrieken en werkhuizen Boerlige grondstoffen te leveren. Maar oni den J5uitschers niet tôt speelbal te dienen, hebben zij geëischt dat Duitschland hun de waarborg gaf, dat d.e in vervangingderinbeslaggenomene grondstoffen ingevoerde produktea niet op hunne beurt zouden worden aangeslagen. Tijdens het tweede semester van bet jaar 1915, had eene groep Belgische nijveraars âan de Duitsehe overheid praktische middelen aangeboden om de desiderata der bondgenooten in te willigen ; het aaabrengen der nijverheidsprodukten zou op dezelfdé wijze als de voedselbezorging, onder de leiding van bet Nationaal Komiteit en onder de •eseherming van dezelfde vertegenwoordigers der drie waarborgeade œogendhcden, gesehié-de».Met het geld voortkomende van den uitvoer cep fabrikaten zou men opnieuw grondstoffen aaakeopen. Dit viel in het water. Het rijks-feewind te Berlijn weigerde eene algemeene ver-fcintenis aan te gaan, maar verkoos besîuitselen in elk bijzonder geval voor zich te bedingen. ïïet moest eenszijds aan de drukking van de Buitsche nijveraars, die den volkomen onder-SaB» der Belgische nijverheid betrachten, en anderzijds aan die der krijgsoverheid toegeven, die, in dat geval, het verlangen koesterde groe-pe* tijdelijk werkelooze mannen in België te •ehende» om ze desnoods te kunnen gebruiken. Het velstaat de door de Duitsehe overheid, se-dert den il Deeember 1914 tôt dezen dag geno-3*en reeks besluiten te doorloopen, om vast te stellen dat de nationale nijverheid beurtelings van al hare bevoorradingen en voortbrengings-wiiddelen bereefd en alzoo verlamd werd. Niet allcen werden de door de Duitsehers bruikbaar geaehte machienenwerktuigen door dezen weg-gevoevd, om tôt den aanmaak van oovlogsmate-rieel in de nieuwe fabrieken, die zij in hun land kebben epgericht, te dienen, maar de Belgische «ijveraars werden belet de weggevoerde machie- Sen te vervangen en hunne arbeiders terug aan ©t werk te zetten. Om eene keuze te doen onder de maehienen va* de Belgisehc fabrieken, die hun zouden te pas komen, heeft de Duitsehe overheid Duitsehe Wiededingers van die fabrieken afgevaardigd en deee mededingers hebben, ongehoord feit, hun Wezoek in die fabrieken ten nutte gemaakt, om er al de vaste instellingen, ovens, enz., te doen »fbreken,em alzoo de Belgische markt onmiddel-lijk na den oorlog tôt machteloosheid te doemén. 3&ergelijk feit heeft zich namelijk voorgedaan in de Ateliers de Construction électrique van Chargerai en in de fabrieken van Maubeuge. De provineie Luxemburg, waar de nijverheid •nbeduidend is, had het minst te lijden van die opeisehingen, welke in het overige gedeelte van J»et land werden in praktijk gesteld; ten einde de werkeloosheid te voorkomen, had het hulp-fcomiteit eene reeks werken doen ondernemen, •waartoe het jneerendeel der bevolking werd ^anzeeht mede te werken. Zoo heeft dit komiteit, sinds het begin van den oorlog, 750 kilom. Î>uurtspoerwegen doen aanleggen, 624,000 hee-aren moddergrond doen draineeren, 1,100 hee-taren braakland doen beplanten, 3,000 mestkui-ïe* en beerputten doen bouwen, kerkhoven doen ânriehten, waterleidingen doen aanleggen en verbeteringen in stallen doen aanbrengen ; voor die werken heeft het 9,540,000 fr. nagenoeg uit-eluitelijk in dagloon uitgegeven, som, waarin de •penbare maelrten, provineiën, gemeenten en staat slechts een aaadeel hebben betaald vaa 4,790,000 fr. "Werken van denzelfden aard Waren ontwor-v^pe* en goedgekeurd, ja reeds deels aangevangen ; waar plots moesten die werken stop worden §ezet, aaar Iuid vaa bevelen dis aaa de gemeeu- tebesturen werden overgemaakt. Die bevelen worden in het archief dier besturen bewaard. De Duitsehers ontvoeren studenten, rente-niers, landbouwers, dienstboden, werklieden van in gang gebleven werkhuizen. en die hoop slaven wordt opgeladen, zonder dat die onge-lukkigen den tijd wordt gegund afscheid van de hunnen te nemen. Voor aile mensehelijkheid — en de Duitsehers boffen er zoo fel mede — wordt hun, zooals te Nijvel, aangeraden wat handreisgoed mede te nemen. Het ware dus bespottelijk te spreken over een bijzonder on-dei*zoek over elk bijzonder geval. Luitenant-generaal Hurt bekent in zijn mededeeling aan de burgemeesters van Brabant dat : <r Het Duitsch belieer noch den tijd noch de middelen heeft om een onderzoek over den toestand van eiken per-soon in te stellen. Men gaat hier dus met de meest volstrekte willekeur te werk. Dat men niet alleenlijk de wcrkeloozen we-gens hunne werkeloosheid oplicbten wil, blijkt uit wat er in zekere metaalfabrieken, te Merbes-le-Gbàteau, te Pâturages gebeurde, waar de bazen gedwongen werden 20 t. honderd van hun Eersoneel af te staan. De Belgische nij verheids- azen beweren zelfs in hun protest dat zij voor-beelden kunnen aanhalen van kunstmatig ver-oorzaakte werkeloosheid, o. a. dat men met voorbedacliten rade bazen en meestergasten uit zekere werkhuizen heeft weggenomen en men, met alzoo zulke inrichting oi'zulk werkhuis van werkleider te berooven, of zulke groote koolinijn in de Kempen in beslag te nemen, tal van arbeiders, die daar hun kosl verdienden, heeft op de straat geworpen. AatJlioudiGg vaa een en Senator De Telp.granj vermeldt de aanhouding en de wegvoering naar Duitschland van den heer Magnelte, senator van Luik. lieeds in het begin van den oorlog, werd de zoon van den senator van Luik aangebouden en naar Duitschland vervoerd, waar liij steeds geïnterneerd is. Om Duitsehe Treincn te voeren Acht machjnistcn Van den Staat, wonende te Brussel, la-egen bevel Duitsehe treinen te voe-ren. Zij hebben geweigerd. Eene opsluiting van drie weken op de Kommandantur, met afwisse-lende bedreigingen en beloften, kon hunnen weerstaml niet breken. Ti'eincu aiet Weggevocrden rijden Brtissel voorbij Zondag, S Deeember 1916, tusschen 5 en 6 1/2 ure 's avonds, reden zeer twee lange treinen, bestaande elk uit 30 tôt 40 wagens van derde kiasse, en 5,000 mannen bevattend, voorbij de statie van St-Pieters-Jette. Elk compartiment was opgepropt met menschen, waaronder er velen den vijftigjarigen leeftijdhadden bereikt, eu door Duitsehe soldaten werden bewaakt. In de Omstreken van Antwerpen De ontvoei-ing woi-dt in de omstreken van Antwerpen voortgezet. Te Eeckeren werden al de weerbare mannen op de Groote Markt verza-meld; 170 werden er ontvoerd, waaronder 120 niet wcrkeloozen en niet gebrek lijdende lieden. Te Burght, werden al de werklieden van het guanofabriek Ollendorff, alhoewel aan het werk zijnde, medegevoerd. Kiudcrea aan hun Moeder ontrukt Luidens eene mededeeling van het blad Les Nouvelles van Maestricht, in datum van 21 Deeember, werden kinderen en steunen van l'ami-lies in het groot-hertogdom Luxemburg ont-voerd.De Duitsehe Vrouweit De ontvoerde Belgen werden bij hunne aan-komst in Duitschland overal op uitjouwingen, scheldwoorden en bedreigingen door de Duitsehe vrouwen onthaald. Het blad La Belgique, van Rotterdam, legt het gedrag dier wijven, die, bij voorbeeld to Aken, tegen de weggevoerden tôt handtastelijkheden wilden overgaan, volgendcr wijze uit. Deze vrouwen handelen alzoo, daar zij hun kroost niet meer kunnen voeden en begrij-pen dat de aanwezigheid dier Belgische arbeiders slechts de rautsoencu kau doen venniu-dereu. DE TOESTAND Op het Belgisch front, was de artilleriestrijd tamelijk vinnig op den rechtervleugel en vooral te Dixmuide en bij Het-Sas. Een Duitsehe nachtpatroelje werd ten N. van Steenstraete met verliezen afgeslagen. Op het Britsch front, artilleriestrijd ten N. en ten Z. van de Ancre, aan de Somme en bij Loos, Ypex*en en Meesen. De Britsche zware artillerie heeft batterij» standplaatsen vlak tegenover Neuve-Chapelle en Festubert bestookt. Onze bondgenooten voer-den metwelslagen verassingen uit nabij Yperen, Hêbuterne, Armentières en de Ancre, dienden den vijand zware verliezen toe en namen hem krijgsgevangenen. De Duitsehers hebben op hunne beurt eenen raid op Boesinghe uitgevoerd, maar de verliezen der Britten waren maar gering. Uit aanvullende inlichtingen nopens den raid der Britten, den 21 Deeember, ten Noorden van Atrecht, blijkt dat twee Duitsehe loopgraaflimën in vollen dag op een front van 400 meter werden overrompeld ; al de dekkingen werden v^rnield en 08 Duitsehers gevangen genomen. Op het Fransch front, was de artilleriestrijd tamelijk vinnig in het gebied van Louvemont, Les Ckambrettes, Hardaumont, Quesnoy en Ganny. Bij verra ssingen, slaagden de Franschen ten O. van St. Mihiel er in, vijaudelijke posten te vernielen en krijgsgevangenen te maken. Bij een verrassing in het gebied Roye, werden den vijaud verliezen toegediend. In Champagne, werd de vijand, die eene verrassing teiî \V. van Auberive wilde uitvoeren, teruggeslagen. Op het Russisch friat, hebben onze bondgenooten aanvallen aan de Bistritza en naar Lahowce toe afgeslagen en krijgsgevangenen gemaakt. In de bebosclite Karpathen hebben zij ver» seheidene heuvels bezet, eenen tegenaanval afgeslagen met zware verliezen voor clen vijand en meer dan 300 krijgsgevangenen gemaakt. In Rumenië heeft de vijand de Bussische voor-hoeden teruggeslagen nabij Rymnik-Saret ; hard-uekkige gevechten hebben plaats in de strekea van Rakowitcheny, Wadou eu Floresci. De Russen drongen des nachts het dorp Ro-eiorn binnen, vernielden 4 kanons en dooddea een schadron. Op eene hoogte na, welke hij ten Z. van Ka-kovicoli heeft bezet, Averd de vijand overal ia bedwang gehouden. In Dobroedja, zijn de Rnssische troepen gedwongen naar het N. te wijken; zij hebben even-wel ten O. van het Babaday-meer eene neerlaag aan de Bulgaren toegediend en 115 krijgsgevangenen gemaakt; tal van vijanden verdronken ia het meer. Een fel kanonvuur in het Donau-gebied. Op hat ïtaliaansch front, artilleriestrijd op verschillende punten van het front, inzonder-heid fel in het gebied van den Tonale, in d« Sedro-vallei en op de Karst (heuvel 144). Aan de Pasubio en aan de Boven-Astico heeft de Italiaansche artillerie bewegingen van vijan-delijke kolonnes verstoord en werkers uiteen-gedreven.Op de Karst, hebben onze bondgenooten en-kele heuvelen bezet en eenen aanval op heuvel 144 afgeslagen. Ten Z.-O. van Goertz, werden kleine vijaudelijke afdeelingen teruggedreven; deze lieten enkele krijgsgevangenen in de handeu der Itaiianen, Op het Saloniki-front, werd de artillerie» strijd ten N. van Monastir voortgezet. De Britsche troepen hebben nabij het Doiranf meer eenen raid uitgevoerd, en den vijand vert liezen toegebracht. Hardnekkige plaatselijke gevechten hebban naar heuvel 1050 toe plaats gehad. , In Egypte. — De Engelsche eavalerietree?>en hebben de gansche sterke vijandelijhe stelling• van Maghdabok ingenomen en 1,13o kri/sge-vang'encn, twee kanons een gewichtig oorlogs-matcrieel buitgemaakt en den vijand zware verliezen toegediend. 26 T^ecember 1910 Nummer 361

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume