De legerbode

558 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Februar. De legerbode. Konsultiert 22 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z31ng4hj7b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

A Februari 1915 Niimmer 85 ■—^— ^^wrqpffiwfrtf rtvTamT7rh^'Sr^T(iTffi>^^^^— DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YÛOR DE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadix>n of batterij ontvangl tien Fransche en tien Nederlandsch© exemplaren. De Zekere Overwinninj Twee Fransche notas met offlcieel karakter h'ornen ons de meesl àpwekkende verzekerini brengen over dçn afloop van de g root veldslagen die de loekomende lente zal ziei leveren. Steanende op feiten waarvan d, klaarblijkendheid niet. kan betwist worden bevesligen deze notas het volstrekte en here deneerde eerirotiwen van het commando de, bondgenooten op de overwinning. Zij zeggei het in klare, duidelijke woorden, zonde, praal, met zooveel overluiging dat deze al di van hoop kloppende harten moet binnet dringen. Yooreerst, uit de korte samenvatting de, krijgsverrichtingen van i6a tôt s5n Januari kan men het volgende onweerlegbare beslui irekken : Wat de verbonden legers betreft, bestaat e; deze reden : Deze legers worden voortdarend sterker ii aantal. in kaders, in materiaal. Hunne ojfensievi kracht vermeerdert van dag tôt dag. Het is du: van eeu zeker belang dat zij de hoogste krach tin spanning aanwenden, dan wanneer zij over he maximum middelen zullen beschikken ! Dat i. het wat zij zullen doen. Zoo, bij het niet gemobiliseerde publiek, he wachtcn dat daaruit voortspruit soms eenei onaangenamen indruk doet ontstaan, het bevel hebberschap blijft overtuigd dat deze indruk za verdwijuen zoo zij, die hem ondergaan, zieh we ■wilden herinneren dat het eenige dat nu belang heeft hierin bestaat, zonder onnoodige opôfferin gen, een volledig resultaat te berciken. Ai de plaatselijke ontmoetingen dezer laalst< dagen hebben de militaire overheden sleeht.1 bevestigd in de zekerheid die zij hebben van du resultaat. Men kan vervolgens lût de prachtige sludie, die het Bulletin des Armées de la République wijdt aan het verslijten van het Duitsche le-ger, dit ander niet minder stellig besluii trekken : leder uur dat voorbijgaat, vermeerdert den sleet van het Duitsche leger. De Duitsche militaire inspanning, zoo aan-zienliik sedert het begin van den ooriog, vermits het op de been brengen van bijna zeveritig le gerkorpsen het getal van de formaties in vredes tijd bijna verdriedubbelde, had slechts één doel Dat doel was de vijandelijke niacliten te ver pletteren vôôr dat zij even sterke effektieven oj lijn zouden kunnen stellen. Nu wcrd dit doel echter niet bereikt. En dooi dit jeit is de toestand belangrijk vrranderd. Ei is voor Duitschland geen spraak meer var de ander en te ver pletteren, maar van zicl zelj te verdedigen, door het gewicht van he getal te lierstellen, dat meer en meer naa] <ie zijde der Bondgenooten overhelt. Maar hoe meer eenheden het nu zal vormen des te meer zal het de bestaande verzwakken er de algemeene waarde zijner legers verminderen Des te meer zal het het oogenblik verhaastei "waarop het ten einde kracht zal zijja, beroofc van aile hoop oui nog ooit de ineerdeio in getal sterkte te worden. , Kortom, uit de cijfers zetvê blijkt het da ne Duitsche krachtinspanning haar hoogtepun iieejt bereikt en dat ze nog slechts kan ver minderen. Het is de groot.e waarheid. waarvar de bondgenooten doordrongen moeten zijn. Men moet de overheden, die alleen bevoegc zijn om op deze wijze te spreken, dank weler °'n °P den drempcl van groote gebeurtenisser die zich voorbereiden, op zoo kategoriscfu manier hun wettig en totaal vertrouwen i.r, den aanstaanden triomf te hebben uitge■ dnikt. ' Geene snoeverij in deze bondige en kern ac litige taal die aan een militair bevehvoorc gehjkt. Het is eene bevestiging, klaar er, W II i .1 >»?_• -7 _ . _ «2» ' . feiten zelf voortspruit, zooals deze zich af-teekenen na zes maanden oorlog. Het is de heldere en logische a/ieiding die de verant-w&oi'delijke oversten maken ait een onpar-lijdig onderzoek van den toestand ; het is hunne zekerheid die zij rnededeelen, het is hun vertrouwen dat zij ons vragen te deelen ter zelfder tijd als zij ons verzoeken nog een bewijs le geven van ons geduhl : De bélooning is zeker en zij zal grootsch zijn, in overeenstemming met de heldhaftigheid en de opojferingen gedaan door de verbonden soldaten en volkeren, waardig vooral van de geheiligde zaak die zij met eenzelfde broederlijke geesldri/t verdedigen. Zoo het noodig was, zou deze edele en fiere taal der oversten nog aan overreding winnen, door ze te vergelijken met die welke door de tegenstrevers wordt gehouden. Menigmaal reeds hebben zij doen uitkomen hoe trapsge-wijze hun aanmaligende toon was gezakt. Verplicht onmiddellijk te overwinnen op straf van ellendig• te mislakksn, dunrde hep niet lang of Duitschland, na het misloopen van zijn aanvankelijk offensief, begreep weldra dat de tijd het tegcnwerkte, en iritcgendeel aan zijne tegenstanders voordeelig was. leder uur dat voorbijging verwijderdc het van het succès. De zekere, voortdnrendc sleet van zijne legers, verminderde dagelijks de waarde van zijne militaire toèrus'mg. Met de lit tijd deed de blokus van de Engelsche vloot, steeds scherper zijne uitwerking gevoe-len, door de natie te berooven van hare bronnen aan levensmiddelen en grondstoJJ'cn die onmisbaar zijn, om den weerstand vol le houden. Alsdan niet meer kunnende overwinnen en de juiste waarheid voor het volk verber-gende, heeft de Keizer opgehonden over zijne waarschijnlijke triomfen en overwinningen. te spreken. Hij heeft een beroep gedaan op het weerstandsvermogen, heeft het gesmeekt om zich sterk en geduldig te toonen, vertroU' wen te stellen op God die niet zal toelaten dat Duitschland ten onder ga. Hij heeft aan zijn volk bevolen spaarzaam le zijn, zich op ranlsoen te stellen en de dieren met afval te voeden om het koren le sparen, het gond aan den Slaat te geven om de oorlogsuitgaven te bekostigen en aile koperen voorwerpen om patronen te vervaardigen. En wie is het die aldus spreekt? Het opper-hoofd van een leger dat België bezet heeft, een deel van Frankrijk en van Rusland ; van een leger dat dus schijnbaar zijn iegenstre-ver heeft overwonnen gedurende de eerste krijgsverrichtingen van den oorlog. En wie bevestigt ons de zekerheid van de overwinning? De hoofden van de bezelte, verminkte landen, van de volkeren die nog lijden onder de bitlere bezetting van een wreeden vijand. Is deze tegenstelling niet veelbeduidend? Ligt daarin niet de zekerheid van de eind-overwinning, die wij hebben te danken aan onze voorUlarende inspanning ? En hoeveel kracht zal deze u niet geven, o dappere sol• daten, om binnen korte dagen, allen veree-nigd, met al uwe daadkracht, het groote werk der verlossing te ondernemen. Meer dan ooit moed en betrouwen ! De lachende lente, die aan de in winterslaap ge- dompelde natiiur al haar sap. al hare kracht, al hare liefdc en hoop gaat weer geven, zal ook aan de legers van het Recht nieuwe kracht geven, eene blijde jeugd, zoo vol geestdrift en zoo vurig dat de Overwinning, gelijk eene schoone geliefde, zich in uwe armen zal werpen, bevend en overwonnen, ~ ' t i)e arend van den JCctfser... J\Ta dan siag op den tfser.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume