De legerbode

2457 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 September. De legerbode. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j678s4kc7w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ... ■» - - , y - '~"L * -, Dit blad is VOOR DE BEL.GXSCHE SOLDATEN hestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. 9c fronw in den Oorlog M* De vrouw zal in dezen grooten wereldoorlog fcen aanzienlijken roi heiiben sespeeld ; hare natuurlijke hoedanigheden hebben zich in a! hunnen adel vertoond en ontplooid : zij zal sterk jeweest zijn enzacht. Sterk in het dragen van het waverdiende ieed, in den tegenspoed die geboren wewhuit vreemde misdaad ; zacht, want zij zal zich onbevangen over al onzen tegeâspoe.d hebben neergebogen ; zij zal de wonden Yan het lichaam hebben verbonden en in onze zielen den geheilig-den balsern van de liefde hebben gestort. In iedere vrouw, schrijft ergens Michelet. moet men zij ne moeder weten te eerbiedigen. Onze moeder, onder het aanscliijn van de vrouw, is ons gedurende dit versaimkkelijk jaar steeds OBretandexlijk goed «an eerbiedwaardig versche-nen.De oorlog die zoo hard en zoo pijnlijJi is, zal hebben bijgedragen om de harten te vçrheficn tôt Haar, die wij ruissela en niet altijd hebben fcenànd, met de spontané h^rtstocht welke wij he<ien voor haar gevoelen. De galiefde vex-eenigt ïich met (Je moeder in de poëzie van onze zielen die werden ontroerd en getrofisn dpar het onge-Juk. Het geliefde wezen, geneel oestaande uit teederheid, uît liefde, uit edelmoedigheid, uit açjifopoflwîiig, blinkt door in iedere yrguw, welk V)ok hare opvoeding weze, haar midden, haar .leven. haar soeialen stand. Van het ééneuiteinde h'sn de sociale îaader tôt het andere, toont zij zich îooals zij werkelijk is : Innig vecbonden met de hoogste veisuchiinge» van de menschheid. De moeder, de vrouw, die luistert naar de iawendige st^m welke in haar spreekt, geel't haarzoonaan het vaderland. En met haar zoon te geven, geeft zij iets van zich zelf, het vleesch. v>u haar vleesch. Het is het groote ofler dat zij brengt aan den geliefden grond harer vaderen, *n in de grootsebheid van dit offer, maakt de sard der dingeri zelf dat de verschrikkelijke angst voor de dood van een ldndhet aandeel van de inoeder is. Daarçm is er geen naam voor haar «heldenmoed te vinden, wanneer zij het iiet'ste '*at zij hezit aan het vaderland opoilçrt, onzeker over de uitkomst van den atrijd, maai' vragerid «m haar zoon terug te zien. het hoofd oingeven door den stralenkrans van den roem, of om hem ffliet meer weer tezien zoo hij zich zwak heeft jgetponsl, zoo hij in den strijd hare liefde oawaardjg is geweest. AJle da'gen, schrijft een wijsgeer, sprekende over de moeder s van JSparta, \Vordt de marte-» iing van de vrouw veraieuwd, ,en nochtans is sij vroolijk en glimîacht. Het is niet slechts ttiterlijb dat zij eu- vroolijk uitziet; dit hoogste offer heeft eene genezende' vergoeding : De moe-d«r gevoslt een trots, eene geestesverheffing, Tvçlke de dood zelf, zoo deze ramp mocht gebeu-*en, haar niet kan ontnemen. Het komt doordat de moeder van een held, eene uitverkorene is onder aile vrouwen ; haar troost is eenig en ver-neven. Voor haar is de herinnering aan hen die zyn gevallen het meest troostende vizioen. Zij «et haar kind niet meer en toch schijnt zij er aog mede te leven. Maar zij die lijdt en die hemint, en die zich alaus hare zonen en echtgenooten herinnert, net is de vrouw die men vindt bij de verbonden vokeren, de vrouw waar het harde germaan-«che instinkt zijn zegel niet op heeft gedrukt. Op iiet oogenblik dat zooveel Belgischè en fransche vrouwen baden opdat de geesel van den Qorlog worde afgewend, dat allen tôt de watste minuut hoopten dat er geen mensche-".jtmonster zou gevonden worden om de verant-^oordelijkheid van een oorlog op zich te laden, 1 is te zeggen al de onnoeinelijke ellenden en ^erdriet, hebben toéu de Duitsche vrouwen ge-protesteerd*?loen de Duitsche i*egimenten de neutraiiteit an België schonden, toen zij met ongekende reedlieid vrouwen en kinderen vermoordden, _ ,en de Duitsche vrouwen toen één woord van l e van medelijden laten hooren ? , de vrQuwenbrieven welke men op Duit-1 e soldaten gevohdpn heeft, van af het begin ..en oorlog tôt he'den toe, geen woord van . pijzen ; maar intégendeel Gretchen eischte >ttweelen, zij hitste aan Rlunderin? onvaich 'i " " * — te tooien met de sieraden van hare ongelukkige, maar heldhaftige zusters. De Duitsche vrouw is over het algemeen een ruwschepsel,endaaromheeftzij den oorloggewild dien zij had raoeten haten, en het is dkàfom dat de Duitsche vrouwen, nog meer dan hunneman-nen, doordrongen zijn van haat. Voor oiis zal de vrouw van de bondgenooten, de vrouw van 1913, door haar adel van geest en hart, nog meer glans hebben gegeven aan het schoone geslacht, en ditinaal eenvoudig door het uiloefenen van de deugden die haar eigen zijn, door Vrouw te zijn. 9 Se Reniai sp M Itsliaiiscbe front Sonnniee dagbladen hebben vermeld dat de IConing aîr Belgan hçsloten had binjoen kort een bezoek aan het Italiaansche front te-brengen. Dit bericJit is ounauwkeurig. De Koning, mens sympathieën zeker Ijij het heldhaftige Italiaansche volk zijn, heeft zijn bestaan zoo innig met dat van het leger verbonden, dat het hem in een zoo hacheiijk uur onmo-gelijk zou zijn zich van zijne soldaten te verwij-deren, ook maar yoqi- den korten tijd die eene dergelijke reis zou vergea. Geene olficieele besprekingen werden overigens over deze zaak gevoerd. Dit is de mededeeling die een lid van de regee-ring ons heeft gedaan. jnig ou» uiscit geuitau. Oa Selglselis Zendiiig in Italie De kolonçl stafadjunct Morel, van het 2e gid-sen, is benoemd tôt militaire attaché te Rome ; de Koning heeft hemhovendien aangeduid tôt hoofd der Belgische miiitairs zanding bij het Italiaansch De kapitein-commandant stafadjunet Lauwers, van de grenadiers, werkzaam "bij het militair kabinet van den heçr de Broqueville, wordt toegovoegd aan kolpnel Morel, die, alvorens naar Italie af te reizen, s Konings bevelen is gaan halen. 9t Zij weeroiîs Dag... « Wijs mij de plaats waar ik jezaaid heb?... » Multatuli. Ami mijn broeder Pol. Dat zij, die needrig en deemoedig bogen Bij vreemden loggea dwang ; Die, slaafsçi). niet peinsden aan de logen Van 't haatlik duitsch gezang... Dat zij, die vroeger alverraur-wend klet8ten Van den ouden wilden Rijn, En die, ondanks de hoonende miserie Nog niet herboren zijn, Nu nadertrêen en schouwen op die lijken ; Die groote naakte vlakten, waar de dood Heur offers neersloeg en waar grauwe iuchten 'n Seheemring verwen, grijs van bittre nood... Dat ze al die puinen zien en de vernielde schoonheid, Waar, midden rook en vuur, niets meer van overblijft, Dan 't wee en de aakligheid van 't krakende geraamte Waar steunend, bol, de wind één bange siddren drijft.,. O, wijst de plaats, waar vroeger wonne juichte ; Herkent uw erve en snikt uw wanhoop uit; "VVijst mij de plaats, waar gij voorheen gezaaid iiebt, Waar is uw moeder, waar uw teere bi-uid ?... 'tls striemend, als 'n geesel, die bij elken blik u neerslaat, Ge sleurt uw kruishotit voort, met tranen in het hart, JEn langzaam, vreeslijk langzaam lcernt de haat al dieper, [vaster, Want 't lijden is te zwaar ; ge werd te lang getart... Knielt op dit puin en naast die koude lijken, Kust thans dees aard, en zweert in heilge trouw Een eeuwgen haat !... Wreekt nu dien hoon, het lijden. En slaat, slaat dubbel zwaar, ondanksuws harten rouw ! Zweert liaat, zweert eeuwgen haat aan de overrijnsehe Vervolgt dit ras tôt in z'n laatste vlueht ; [lande, Verdelgt zijn macht; rijst. op uit uw eliende: 't Zij weerom dag aan Vlaandrens puure lucht ! 23 Oogât 1915. a. Vand::vei.dB ier<^ I.C, 2 L.\* Tijdingen oit le! Vadsrland Cnarleroi. — De valcscholen van Henegouw gaa® zich zeer vlijtig bezig houden met de aanvaarding der oorlogsiavalieden tôt het volgen der vakleergan-gen.De kw-Mîtie werd reeds in de School voor ver minkten van Charleroi onderzocht, Avelke voome mens is nieuwe werkhuizen voor hout- en ijzerbe< werkers te openen, naast de werkhuizen voor œan denmakers, boekbinders, schoenmakers, borsteluia-kers enz. die reeds aan 't werlc zijn. Alleen voor de g'emeenten in de buurt van Charleroi, zijn er reeds meer dan honderd oorlogsinvalieden. De zaak zal eerlang onderzocht worden in de Pro vinciale School van kunsten en aiabachten van St Ghislain. Er bestaan daar genoeg biizondere leer - gaugen met werkhuizen oui daar desvonrk#mend tal van iuvalieden te aMivaas'den. Quaragnon. — Het kwa»U«r Pavage, werd deoi de Duits chers bij lumae aaakomsl ûn brand gesto-ken; geen enkelhuisbleef reçût staau en Gâpersoner verloren er bij het leven ; hetzij dat ze op den drem-pel hunner wouing werden gefusilleerd,, hetzij dat zij in de vlainmeji orakwamen. N.a het geA'echt teger de HCngelsche troepen, tusschen Quai'egnon en Was-mes, herbcyoanen de Duitsch ers" nog A«oier : Nieuwe brandstichtingen en nieuwe fusillades grepen plaats die 22siacbtouers maakten. Tegenwoordig wordt Jftmajœes door een troep van ongeveer een honderdtal Scidaten bezet, die ii het station en in eene school logeçren; het grootstt • gedeelte van de bevolking is vertrokken, tnaar dt gemeentehjke overheid is op haar post gebleven Onlangs werd de gemeente tôt eene boete van 10,(XX mark veroordeeld, omdat men een vuurwapenlangs den spooiweg gevonden had. Marcinelle. — De burgemeester, de heer Mascot. en de majoor der burgerwacht, de heer Thibaut, zijn aangenouden, omdat zij patronen verborgei badden op het kerkhof. Couiliet. — De lieer Poot, schepen van openbare wçrken, kreeg twee maanden gevangenisstraf, omdat hij den grafmaker verweet meer zorg te bestedeu aan de graven der Duitschers dan aan die van de Belgische soldaten. Jemappes. — Bij hitnne aankomst, op 24«» Au-gustus lUÎ4a staken de invallws aide huizen vanhel Marais in brand. everçpls het station en de kerk. Versclieidene bewonsrs werden ter plaats gefusil-leerd, zooals de veidwachter en zijne dochter, de zoon van den notaris, enz. Op eene zekere plaats werden tien personen in eens gefusilleei'd. Arjg-leur. — In de staaMajjrieken van Angleui ligt de zware pletterij sedert het begin \an deu oorlog stil. In de andere afdeelingen werkt men nie! meer dan twee dagen pe? week. V'ôôr den oorlog ar-beidden er meer dan 400 werklieden. Een groot s-etal is naar het (ïroot-Hertogdom vertrokken. Bij Nyst, te Kenory. heaft men het werk niet ge> slaakt. De ateliers van Tilman en îtocioulle, zijn sedert het begin van den oorlog gesloien. Bij Chaudoir (vuurvaste producten) heeft men hei werk gedeeltelijk hernomen. In de Vieille-Montagne werken de ovens. In de andere afdeelingen werkt men met afwis« selende ploegen. Antwerpen. — De Duitsche bezetting bedraagt 3,000 lot 5,000 manschappen. De Duitsche soldaten worden onverbiddelijk door de bevolking vermeden. De Sinjoor wi! met hen niets gemeen hebben en, of'schoon het verkeer tôt midder-nacht is toegelaten, blijft eenieder thuis ; ofschoou de dringende beJioel't<j eenig loon te verdienen, weigeren werklieden en kleiue neringdoeners voor de Duitschers te werken, welke zij in afschuw hebben.De gewezen Duitsche bedienden, waarmede de Antwerpsche kantoren vroeger opgepropt waren. yijn thans de, beste medewerkers vac de komman-dantur go; worden om hunne gewezen patronen te stroopen. Nu zij de livrei van de mannen van « Gott mit uns « dragen, bespottenzij de argelooze Sinjoreie die hea zoo harteliik onthaald en piaatsjes op han-delskanloreji hadden bezorgd, en betrac'nten zij hunnen ondergang. De Sehelde bleef gelukkiglijk van een geduehte verzanding «espaard. Weinig baggerwerk zal er vatt noode zijn. De uaven is toi herleving vaardig. Onze militaire overwinningen zullen d.en rest doen. Poppel. — De streek staat onder toezicht van ge-wichtige garnizoeneu ; zoo zijn er 200 Duitschers" ta Weelde, 2ô0 te Weelde-Statie, 1S0 te Minderhout er» 100 te Achel. De villa van den heer de Meester de Betzenbroeek: is bezet door een veertigtal soldaten die de grena bewaken. Mazée.— Priester Quertenier werd tôt zes maantj gevang veroordeeld oui Suitschesoldatxç te hebben beleedigd. A Sepieiïxber 191S Nommer 156 waMMMMWMMMWjMBBMWjjjltlMMWIMIIIlIMMBWBWBMMi'linilllJIIM ii I If i a IijiiiiihiiI ■ I f nï»WI«a II liHIII ■ *<

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume