De legerbode

525461 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 Juni. De legerbode. Konsultiert 01 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hd7np1x66c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dînsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende ' * — ~ mi Dit blad is VOOR DE BELGJSCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Zecslag vwr Mland's tel feN DE DUITSCHE LEUGENS De zeeslag van 31 Mai, die nu voortaan in de geschiedenis wel bekend zal staan als de zeeslag vôôr Jutland's kust, heeft ons nogmaals toegela-ten vast te stellen op welke vreemde wijze de Duitschers met de waarheid omspringen. Toen Engeland onmiddellijk zoo openhartig zijne zware verliezen bekende, kon er wel een oogenblik van twijfel over den waren uitslag van het gevecht ontstaan, te meer daar op liet zelfde oogenblik reeds de Duitsche radio-telegra-fie in werking trad, om heel de wereld door, door bave berichten drukking op de openbare meening der neutralen uit te oefenenen en zoo de waarheid zooveel raogelijk te beniantelen. Het eerste verslag van de Duitsehe admiraliteit gaf als zekere verliezen enkel de Wiesbaden eu de Pommern op ; dat de Frauenlob in den grond zou geboord zijn, Woi'dt enkel a!s ver-moedelijk aangegeven. Van torpedo-jagers of andere kleine eenheden is er zelfs geeii spraak. Op 3 Juni eerst, moet men het verlies van de Frauenlob dan toch als zeker aanuemen; den-'zelfden avond komt ook nog de Elbing op de 'Duitsche verlieslijst te prijken. En den volgenden dag, den 4cn, bericht het Wolff-bureau heel ernstig : « In strijd met liet vei'slag van de Brilsclie admiraliteif, die meldt dat de Duitsche verliezen zwaarder zijn dan wij opgaven, verwijzen wij naar de officieele Duitsche berichten, die defmitief zijn. » Erg nauw met de waarheid nam dit berichtje het nu wel niet; de officieele Duitsche berichten , waren inderdaad zoo « définitief i, dat op 8 Juni de Duitsche admiraliteit ook nog het verbes ■ rvan de Liitzow en Roslock toegaf. Dat brengt het getal in den grond geboorcle eenheden tôt zes. « Om militaire redenen s, zoo heet het, was dit bericht vertraagd geworden. I Had men gezegd « om llnancieele redenen », men ware heel wat dichter bij de waarheid ge-weest. De Duitsche admiraliteit heeft de be-kendmaking van dit laatste bericht tôt 8 Juni vertiaagd, om de eenvoudige reden, dat juist den vorigen dag, den 7en dus, men den Rijks-dag verzocht had een nieuw krediet van 12 mil-jard te stemiuen. Wat de Rijksdag, in de zoete overtuiging van de « groote overwinning », dan ook gereedelijk deed; des te meer daar de voor-.zitter, de heer Ksempf, de zitting besloot met de volgende woorden, die bij zelf wel wist in i^trijd met de waarheid te zijn : « De Duitsche overwinning in het Skager-Rak, heeft een einde gestekl aan de legende van de onoverwinnelijkheid der Engelsche vloot. Onze vloot heeft daar een wereldroem veroverd ; zij heeft den innigsten dank van het vaderland verdiend. s Den volgenden dag wisten de Duitsche volks-vertegenwoordigers recds aan wat zich te hou-den, betrelTende de handelwijze van huu re-igeering...Ofschoôn sedert dien ook nog het verlies van een ander kruiser, de Dœrflinger, bevestigd werd, toch blijkt het zeker dat de Duitsche admiraliteit nog geene « volledige bekentenis-sen » heeft afgelegd, want niet alleenlijk wer-den er waarschijnlijk nog verscheideue andere schepen in den grond geboord, — de Thiiringen, de Ostfriesland, de Hindenburg (?), — maar de Kôln en de Rheinland werden zwaar besclia-idigd en moesten naar Holland vluchten, waar zij heden ter herstelling in de dokken van Amsterdam liggen. Men heeft zich afgevraagd waarom het grog van de Duitsche zeemacht er dan eiudelijk toch toe besloten was eens te voorschijn te komen uit die veilige wijkplaats, waar zij zich reeds sedert het begin van den oorlog zoo zorgvuldig schuil hield, en zoo de heerschappij ter zee, zouder die zelfs te betwisten, maar aan de bond-genooten overliet ? ; Het valt niet te loochenen dat de tocht van de Duitsche vloot het rechtstreeksche gevoJg is van ;de drukking die de'Britsche blokus op Duitsch-Jand deed voelen en ondernomen werd om ri/» TY>pnnin(r wat int I^PflnrPTl te brengen, die mort over de economische gevol-gen van den blokus en de werkeloosheid van de eigen vloot. Wat het beoogde doel betreft. dit kan ongeveer als volgt samengevat worden : 1) de Engelsche blokkade breken en den Atlan-tischen Oceaan voor enkele Duitsche zeeschui-mers open stellen ; 2) kost wat kost de wapens en munitiekonvooien in den grond boren, af snijden of in ieder geval beletten liun doel te bereiken, die langs het bovenste gedeelte van de Noordzee naar Rusland voeren... Misschien waren er nog endere. Maar welk ook het doel was dat Duitscliland trachtte te bereiken, de zeeslag vôôr Jutland's kust was, ondanks de zware verliezen die ook aan Engeland niet gespaard bleven, eene grie-vende teleurstelling voor onze vijanden : De zeppelins bleken totaal nutteloos ; de aftocht van de Duitsche vloot werd eene overliaaste vlucht; den volgenden dag deed admiraal Jellicoe «og-maals slag aanbieden : onnoodig le zeggendatde Duitschers liunne overwinning (?) van den vorigen dag reeds voldoende vonden; volgens hun eigen bekenteuissen had deze hun een Verlies van 160,000 tonmaat gekost, tegen 115,000 langs Engelsche zijde. Dat ailes belette keizer Wilhelm echter niet, met veel bluf op 16 Juni te Wilhelmshafen te verklaren : « Eiudelijk is de dag aangebroken waarop de zeemacht van Albion, die sedert Trafalgar hare overmacht op de geheelë wereld drukken liet, uit hare havens voer, orageven van den stralen-krans liarer onoverwinnelijkheid. Zij werd ver-slagen. De eerste mokersiag was gegeven. Gij hebt een nieuw hoofdstuk van de wereldge-• schiedenis begonnen ; ik, uw opperbevelhebber, ben naar hier gekomen, om u al den dank van mijn diep ontroerd hart uit te drukken. » Natuurlijk inoest er daarbij gevlagd worden, werden de klokken geluid en kregen de school-kinderen verlof. Sedert dien is de geestdrift reeds heel wat gezakt... Heden is de Duitsche vloot buiten staat, en dat voor langen tijd, nog iets ernstigs tegen liaar vijand te ondernemen ; zij heeft opnieuw haar seiiuilhol opgezocht. Hare groote slagschepen hebben zich zelfs uit de Baltisehe zee terug ge-trokken, waarvan het meestersehap voortaan aan de Russische vloot blijft. De Britsehe vloot bliji'l onbetwist de eerste vloot van heel de wereld en admiraal Jellicoe kon met recht bevestigen, in de dagorde die hij tôt zijne vloot richtte : « Ik ben trotscher dan ooit. bevel te voeren over eene vloot bestaande uit dergelijke ofticieren en manschappen. » Wat het meestersehap ter zee betreft, sedert den slag vôôr Jutland's kusten, behoort deze meev dan ooit aan de Bondgenooten. En nocli de bluf noch de leugens van zijne regeerders zulien het Duitsche Volk beletten scherper dan ooit de benauwde omknelling van de Bondgenooten te voelen, — zoowel te water als te land. p. v. Eens maols daad vas âss beer VoorziUer dsî Fransche Rspublisk De Vereeniging van New-England ten bate van de Fransche weezen en verminkten had te Boston eenen bazar ingericht, waarvan zij de opbrengst aan den heer voorzitter der Fransche Republiek had doen geworden, opdat deze ze onaer de oorlogsweezen en oorlogsverminkten zou verdeelen. Bij een mooi gebaar, heeft de heer Poincaré de som van drie honderd frank gezonden naar het Ins-tituut van Port-Villez (Vernon) <c voor de oorlogsverminkten, in de welke het werk belang stelt ». De heer bestuurder van het Instituut, de ge-neesheer der Ie klasse Lejeune, heeft den heer Poincai'ébedankt. « Hetisopbeurend, »zoo sc'nrijft ons dokter Lejeune, « zulke banden van solidariteit orider de bondgenooten te beslatigen, en ik heb den heer voorzitter der Republiek verzocht, de uitdrukking van de diepe erkentenis onzer verminkten om zijne edelmoedige gifte, te wilien aanvaai-den. » Van Rechts en Links De Koning heeft een koninldijk besluit getee-kend, krachtens hetwelk het eereteeken van de Kroonorde en .het Oorlogskruis voortaan ver-leend zulien worden aan al de te velde gesneu- v*ide soldaten, lorporaals en onderofficieren. * * De heer minister Vandervelde heeft onlanga een bezoek gebracht aan het Belgisch Militair Instituut voor vakkundige heropleiding der oorlogsverminkten, dat naar men weet op het initia-tief van den heer de Paeuw, overste van het burgerlijk kabinet van den minister van oorlog, tôt stand kwam en door majoor Munaut bestuurd wordt. Ilij heeft eene gift van duizend frank aan het Instituut doen geworden, ten einde dit hoogst verdienstelijk werk te ondersteunen, dat hij ter plaatse heeft kunnen waardeeren. * * * De derde lijst der gesneuvelde Belgische mili-tairen is in den Moniteur Belge verschenen. Om dien lijst te verkrijgen, wende men zich tôt het Bestuur van dit blad, avenue Désiré-Dehors, te S te-Adresse (Havre). Men voege bij de be-stelling, eenen postbon van 90 centiemen, of voor 90 centiemen postzegels (België en Fran-krijk); voor het buitenland, 1 fr. 25 (met inbe-grip van port). Ds twee voorgaande lijsten zijn insgelijks te koop : de eerste tegen 63 centiemen (buitenland, 90 centiemen); de tweede tegen 20 centiemen (buitenland, 30 centiemen). i? * * Uit Luik meldt men de dood van een verdienstelijk geleerde, den geoloog Louis Malaise, lid van de Academie van België. De heer Malaise werd in 1834 geboren en gaf dertig jaar lang les in het gesticlit van Gem-bloers.Onze nationale verzamelingen prijken met verscheidene prachtige fossielen, die hij heeft ontdekt. * * * Een onzer vrieïiden, die te Vichy voorbij reisde, heeft in deze badstad den heer Warocqué ont-moet. De gezondheidstoestand van den burge-meester van Morlanwelz was aan de beterhand. De kuur die de heer Warocqué te Vichy deed, loopt ten einde. * * * Eene Fransche familie uit Dôle lieeft negen zo« nen en drie schoonzonen op het slagfront. Bij ons is het de familie Desmul, uit Lokeren, welke thans in Engeland vertoeft, die het record heel't. Over enkele dagenhadzij nogzeven zonen op de vuurlinie. Een dier dappere jongens is pas op het slagveld gesneuveid. » * # Het Kanadeeseh Werk van hulpbetoon aan de oorlogslachtoffers gaat eerlang naar België een zendin»' waren toesturen met de giften van de liefdadige Kanadeezen. Deze waren hebben meer dan één millioen waarde. * * Een zoon uit de voorstad Belle-de-Mai van Marseille, een jonge kerel van 18 jaar, is de jongste ridder van het Eerelegioen. Hij heet Feru&nd Pille. Hij maalite steeds de bewondering uit zij-ner strijdmakkers en zijn gedrag op het Fransche front was voortdurend heldhaftig. Die ridder vawhet Eerelegioen blijft een trefïend voorbeeld van ongemeene dapperheid. # ^ s» Op datum van 22 Juni 11. was het in cassa in munt van de « Banque de France > samenge-steld als volgt: Goud in kas : 4,586,811,159fr. 23; in het buitenland: 170,107,636 fr. 36; totaal: 4,756,918,795 fr. 59; zilver : 345,603,372 fr. 18; hetzij een algemeen totaal van 5 miljard 102 millioen 522,167 fr. 77 ; tegen 5,099,290,646 fr. 84 op 15 Juni laastleden. De Franschen, zooals men ziet, zitten er stevig 27 Juni 1916 Nnmmer 283

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume