De legerbode

877 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 April. De legerbode. Konsultiert 27 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/513tt4g83b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschsjnendô m*»*" 11 < Dit blad is VOOR DE BELGTSGHE SOI.DATEN beste md ; ied'ere compag-nie, escadron of batterij oiitvarigt lien, of vijflien Fransche ea Nederlaadsolie exe m p La r en. Ridder van de Eer Bij de gebeurtenissen waarvan ons roemrijk Iaiî.i >n*t tooneel is, is liet meer dan ooit toege-latPi te herhalen dat de beste scliool voor een Tolk de schooi van lijden is, als de tegenspoed het weerstandsvermogen niet aantast. ïoo België aan zich zelf is gelijk gehleven, in âen heldeninoed en in de» tegenspoed, dan is dit eerst en voeral te danken aan den eerlijken, helderziendeu en eenvoudigen moed vau zijn Koning. Door de eenparige ziel van zijn volk te hebhen oitgedrnkt, aïs hij vôôr geheel de wereid zijn eigen ziel uitdiukte, heef't Albert I een zedelijke Bacht zonder weerga verkregen, zoo wel in het ••g ra» de wereid als in het oog van zijn •nderdauen. Belgiè bezit in zijn vorst een onvergelijkelijk eu previdentieel steunpunt voor ziju zedelijken heropbouw van morgen. 1b plaats van een abstrakte wnarde van het grondwettelijk stelsel is de Koning voor ons de werkelijke meester van «1 it uur geworden. van wien allen de groote lessen van eendracht aanvaarden die er voor het herstellen van het Vaderland noedig zijn. België, vôôr den oorlog, leed aan onrnsiba-rende rerschilien van rassen, van godsdieust en van klassen. De versphillea tnsschen de twee ethnisehe elementen die onze natioiialiteit uilmaken — hoeveel moeite de bezetter zich ook gegeven keeft om deze verschillen te onderhouden en te vffrseherpen — kunnen inorgen niet meer herhaald worden met dezelfde scherpte die zij jisteren hadden : Zij zijn versmolten in den smi'ltkroes van gemeenschappelijk lijden en gemeenschappelijken heidenmoed : De kleine Vjamingen uit Vlaanderen hebben edelmoedig hnn hloed opgeofferd voor de verdedigiiig van de Waalsche stad Luik: en de kleine Waien uit liet Walenland slapen tô saam.met hun hroeders uit Vlaanderen, in de Vlaamsche aarde aan den Tser; de oorlog heeft voor de oogen van al Ao Belgen de dringende nationale eendracht diîen blijken die aile partikuiarism moet heheerschèn en opslorpen : Het roemrijk en smartvol vaderland. Eu een groote algemeene jeestesslrooming zal de eendracht van onze beide nationale rassen bezégelen ! Ken dergelijke verzoening zal zich ook •P godsdienstig gebied voordaen. Z"ker. de I gedachtenslrijd zal hernenien : Het is een der Toorwaui' ien voor leven en vooruitgang. Maar doer den langen omgang iss het gevecht en de lange eendracht in de beproeving zullen de Zonen des vaderlands meer verdraagzaamheid krij^en, meer wederzijdsch begrijpen en weder-Bjdschen eerbied; de nationaliteitsgeest zal den ^icrrangop den partijgeest hebben. Kan men in-dftrdaadeen terugkeerbegrijpen totde vinnigheid Van den vroegeren strijçi, in een land dat voor gc-heel de wereid, als de twee zinnebcelden van een ïeiïde vaderiandslielde. de bouge (Iguren lieei't doen oprijzen van den Hui gemeester-Vrijdcnker vsn Brussel en den Kardiuaal-Aartsbisschop van MrclieîffTî. Vvat het klfissen* erschil betreft dat in België ZWr herig vras, het mçest tragisehe noodlot heeft Tan na af aan reeds, in een zelfde lijden. de bcsittenden en de niet bezittenden vercenigd. En solidariteit, geboren uit een zelfde elieiule uit het wederkeeyig hulpbetoon dat er noodig oïa deze liet hooi'd te bieden, zal de ornslan-âiçhede» overleven, vermits de vret van den trbeid, die het beste geneesmiddel van den *»f:»leî3 naijver is en de groote leeraar van het troc erschap, vooptaan de wet van aile Belgen ïsi f.ij v.. . ^ IWJV-lf'i'L"" , Kl) l ' lllllll IIW iMzlIii iissft ifplii'sM» _ Di» diplematisehe betrekkingen tnssehen lîra-îîliê, n Dnitschlandiijnafgebroken. Deregeering j:ewacht, om dit ollieieel aan te kondigen, toi Zwilserl&nà zon hebben geantwoord op de *1" a die aan dit land word edaan oui zich io l>tiasten met het archief van het iiraziiiaansch Jtzfeutscjiap te Beriija. In aftvaeliting arbeidt Belgiê, strijdt Beîgië, lijdt iïeigië, hoopt België. Uit den donkeren nacht die op dit land drukt. staart het koorts-aclitig naar (ien dageraad. naar de eerste zon-nestralen van de verlossing. Lamartine heeft gezegd dat niets zoo geduldig is als eene zeker-heid ; en België is geduldig omdat liet de zeker-heid bezit de eeuwigheid te vertegenwoordigen van een grondbeginsel dat onmisbaar is voor het leven der menschheid. ïn zijn hart en in het hart van ieder zijner kin-deren, is er dat gevoel dat aile leed vergowlt : Dat dank aan haar, dankaan de fierheid van zijn Koning, dank aan de dapperheid van zijn legei-s, aan hetbloed van zijn kinderen, dat groote licht nii>t venluisterd werd door den donkeren vleu-gel van dien grooten nachlvogel, en dat het steeds vrie.nden zijn die le Kales de sehepen be-groeten die van het groote Engeland komen. In den tijd, toen men zegde dat het ridderschap dood was, heeft België spontaan, edelmoedig, haristfichtelijk — met een hartstocht die het voorgevoel heeft van al het leed dat er verduurd moet worden — zich zelf aan een groot ideaal opgeoll'erd : en, om het in éôn woord te zeggen, het is de goede, de vurige, de rechtschapen en de zoo smartelijke Ridder van de Eer geweest. Firmin Van den Bosch, Belgiach rechter bij de Gemengde rechtbanken in Egypte. ■.L'a L : : Onze mm Ealifrlj^ geeerd Eervolle Vermcldirgen op het Dagordsr van een Fransch Legor Werden, door den Gcneraal bevelhebber van een Fransch leger, eervol bij dagorder vermeil : De msjoor Theisman, Klaas, en de majoor L a h i n e ,K a re 1, o n d e rscl; eiden 1 i j k bevel voerend over eene groep Belgische zware artillerie, om navolgende reden : et Werkte met de grootste toewijding mede aan de voorbereiding der aan-valien, met zijne batterijen in eene zeer vooruitge-sehoven en dikwerf door het vijandelijk vuurbe-stoolite stelling plaats te doen nemen en, met de grootste bevoegdheid, de voorbereiding en de uitvoèring van het vuur te leiden. » De kapitein-commandant Flas, Edgard, toege-voeird aan den st«f eener brigade Belgisehe nvare artillerie : « Heeft, door zijne groote be-d.rij vigheid. in ruime mate medeg.'werkt tôt het vlug opstellen en het in zeer korten tijd in wer-king stellcn der Belgisehe batterijen. s Navermelde militairen. der Belgisehe zvrarc artillerie: Bkunin, Adolf. adjudant, : Nqpens, Antoon, wachtmeester ; Ausrbacii, Vladimir, kanonnier : « Hebben uitgemunt door hunne toewijding en hunoen moed in den dienst hun-ner batterij, die op zeer korten af'stand der eerste liniën in een gestadig door het vijandelijk vuur bes ook! dai vooruiigesehoven svaien. » » Sr. * Deze welbeteekende eervolle vermeldingen bij het dagorder van een Fransch leger. na deze die reeds le roren door onze Britsche en llussisclie bondgenooten aan Belgiseheeenhedentoegekend werdén. zijn een blijk der groote dapperheid •waarmede dese laatste hunne gevaarvolle plich-ten ter iiarte nemen, wanneer hun de eer te beurt valt ter beschikking van de heldhaftige troepen der Bondgenooten te word#n gesteld. Zij toonen insgelijks in welke mate een bard-nekkig zwoegen van ruim twee jaar de mackt van het Belgisch leger vermeerderd heeft. Vsbf t iBliisGliÈ 8PÎi|sg«ïnrfpiî8n; in iaiîssfilsiiîl Ontvangen 270 fr. 80 van den brigadier A. Cn-ba.ut : Sotn ingezameld op een feest gegeven door den tooueelkrins' van het 4® escadron van G. 104. Bravo en dank aan de edelmoedige tooneelisl.cn. — Ontvângen ï() fr. van den officier-betaalmeester van L C n" : : Iiiffezaineld op eene football-match tn-scii-n eeac ^roep vau H... en de othletische af-deeliujj van het i. C. ur Â. lenosiiopn ia W Léger Bij koninklijk besluit van 26 Maart, 191/' ▼rordea beuoemd : bij diw staf : Tôt Initenant-holonel. — De majoor Termenia. Tôt majoor. — De kapitein-comuiaudaut Cumoœt (reservej. bij de ijtpanteriî! : Tôt kolonel. — De luitonant-kolonel Laœbatt® (st -adj.). Tôt luitenantx-kolonels. —De majoors: Vanwert (kolonie), Knquoy, Foerster («t.-adj.), Leetercq (st.- _ alj.), jonker de Callatay (st.-adj.), Breruer (st.-adj.), Wambersy. Panhuys (st.-adj.). Tôt majoors.— De Uapiteins-eonimaRdanten: Strpo-bants, Smits, Van Coppeaolle, Marchant (st.-a>ij.)> Siniismans (st. adj ), BiTIemont, Bredael, De Koninck (koioaie), GotBn (st.-adj.), Brassine (st.-adj.). Tôt Uapiteins-commandanten. — De tweede ka^i-teins: Gabriel, Brnyn.inckx, »raafd'H»;mriconrt,Del-sanx, Vincent, Speyhrouck. Van der Stock, Hary. Tôt tweeds kapiteins. — De lui tenants: H&ge, Le-plat. Braira, Goossens, Hanus, De Roubais, I^eclerc^, Bourtnmbour (reserve), Adam. Dupont, Cornelissea, Van Melkebeke, Constant (reserve, koionie). Vander Eeeken (reserve, kolonie), Debuyst (reserve, kolonie). Landrieu (reserve), Neve (reserve), Arneuîd, Lem-mens. Arnalsteen, Lebrun (kolonie), Lambert (kolonie), Bayet, De Wascli, Vermeire. Smeleher, Jac#b, Dieperinck, Denis, Bohez (kolonie). Inghelbrecht. iMareîiau (ko.onie), Liénard D., Manche!, Deiva, Dccrop (reseive), Suray (reserve), Vandermalière (réservé), Feiuset (reserve), Verwaerde, De Clerck (kolonie), Biloque, Loys, Guerin, Chenot, Philippe (reserve), Vandersteicbel (reserve), Reding-, Ghenry (reserve), Wendelen, Gilbert, Strnbbe, Berskwans, Vanmol, Merjay, Dem in, Van Puvvelde, Gharller (kolonie), Duforet, Dahic. Vuylsteke. Darrien, Ghar'.es, Piette, Maelfait, lîoland, Machiels, Henroz, Vanheeke, Mertens, Van Espen G., Liénard A., De-v.ilde, Dumonchaux, Van Schepdael, Van Bspem M., Leclercq. Tôt lui tentent s. — De enderluitenants : Van-derhaegeD, George, Gourdinne. Goederî 1er • reserve), Hooriekx (reserve), Martin, Debrôey, De Glippeie, Jeanmart, Bancu, Oonlteaus (reserve, kolonie), Pot-tier (reserve), Hansenne (reserve), Leeonte (reserve, kolonie), Bochart, Bouha. Hainant (reservej, Drioa (reserve), Freys (resèrve), Berben. De Vylder, iiavaux. Van i.oppenolle, Laroek, Bivort, Balass» (reserve); De Baene, Glorieu, Descléo (reserve), graaf de V'illers de Waroux (reserve), Deuil, Roberfroid (réserve). Wiliemsen (reserve), Reding (reserve), Corde-inans (reserve), Herinan (reserve), Fraeys de Veu-beke (reserve), Olivier. L'Heureux, baron de Bethnne (reserve), Debeyl (reserve), Temnierman, Sterkens, Lelebvre, Monteyne, Steenpui, Bestiaux, Vandamme, Sloop, baron de Crombrugge de Loonnghe, Hakin (reserve), Millet (reserve), Goflin, Melot, Jacques, S'chrynemkckers (réserve), Haecour, Doufrepont, Debôt, Eppe, De Wilde J., Ley (reserve), De Wilde P. (reserve). Ausloos, Caelen, Hnlsmans, Lebrun, Moyaert, Naudts, Poels, Velge. Delvaux (reserve), Durienx (reserve), Denis, Ge« nevrois, Tulkens(reserve), Leclercq(rescrve), Dosse-ray (reserve), Kumbaut, Schraubea, Aerls, Debois (reserve, kolonie). bij dr cavalerie : Tôt m,ijoors.— De kapileins-commandanten: Moa« tegnie (st -adj.), Vanderrest. Tôt kap'teins-comniaadantert.— De tweede Icapi» teins : Barv, Bogaert, Baesens, Keyaerts (st.-adj.), Goflinet, Havenit, Briquet, graaf de Meeus, de For» nianoir de la Cazerie, Devis, De Foestraets, Degrez» l'ulin, Stallaert, Garot, Couvert, Matthieu, Ronp, Beernaert (koloniei. Le Due, Kupiîerschlaeger, Lambert, Le Serçeaat d'Heniiecourt, graaf de Lannov.de Hennin de Viiliers, Bronne, Dansard, Clercx (kolonie), Galloy, Delvoic, Meeus, Dhanis, jonker de Trannoy, Stroobairt de Rueseas,Callant, Evrard, Vanden Gorpnt, Tavmans (reserve), Abras. Librecht. Tôt tweede kapiteins. — De Icitenants : Terlindea» Crutzea. (Wordi co9rtg-esei). De Buitsciiers koesteren wrok De beriehtgevèr van d« Exehang'e aa* «Ul Duitsch-Hollandsche grens bericht dat de Dnit-schers den Amerikaanschen ondcr-consul te Gent, den heer Van Hee, hebben aangehouden en naap Duitschland gestuurd. De heer Van Hee be-hoorde toi het personeel belast met de uildes-ling der Amerikaansche hulpmiddelea, V2 April 1917 Niimmer AG7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume