De legerbode

1564 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 Februar. De legerbode. Konsultiert 31 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9882j68s7d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

| 26 Februari 1Q18 J Nirmmer 544 " ' ' ' " - * — ^"Êassoernssm i — den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende r - - . "i ■». Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Amerikanen en Belgen Wat de Eerweerde Norton, an Pliiladelpfala, en Mevrouw Norton, geh lpen door hunne vrienden, doeu voor de Belgische Soldaten. Belgisch front, Februari. Do eerweerde Ralph Norton, predikant van tÈvangelische kerk te Philadelphia, en Mevr. [orton hebben de scholen van de Koningin te [inckeni bezockt, alsmede verschillende werken u't front. Het is de derde maal dat zij er taen. - De eerste maal was het in Maart 1913, zegde fef, Norton, en ik had de eer ontvangen te 'orden door Hare Majesteit Koningin Elizabeth, - We hebben nu zeven keeren den Atlanti-chen Oceaan doorvaren, voegde de predikant rbij. Wij vergaderen geld in Amerika, dan ragen wij het aan de soldaten der bondgenoo-en. Onzç onderschrijvers behooren niet tôt de société», maar tôt de handelswereld, zooals ijv. de voorzitter van de maatschappij der chrijfmachienen « Uaderwood d, de voorzitter an de « Quaker Oats » en de lezers van onze odsdienstige bladen. De heer Daniels, staatssekretaris bîj het zee-rezen, is een onzer groote vrienden. Ons werk is escheiden. Nochtaus hebfeen wij bijna een mil-oen rondgehaald... De Engelschen kregen er hun «1 van, de Franschen oolc, maar de Belgen ijn ons bijzonder sympathiek. Ze zijn zoo recht-it.zooeenvoudig, zoo hartelijk, zooenkentelijk: ograteful. Mijnheer en Mevr. Norton hebben tLonden, dieht bij het « Strand », 1, Bucking-amstreet, een home gesticht voor den Belgi-:hen soldaat.waar de onzen, die in verlof gaan, ter vriendelijk worden -ontvangen. Daar zijn oeken, nieuwsbladen, spelen, schrijfgerief. Er 'ordt thee geschonken en er worden makkers tvonden. -lk blijf in briefwisseling met hen, zegt Mev. won. Ik vervang hunne moeder. Wekelijks tygik honderden brieven. Zeven steno-dactyio-fafen helpen mij die brieven beanlwoorden. ~ \V ij helpen ook de Belgische krijgsgevan-®enin Duitschland, gaat heer Norton voort. erschillende duizenden pakjes hebben wij reeds P|estuurd met nuttige geschenken. iegenwoordig deelen onze Amerikaansche nenden 25,000 pakjes uit aan de soldaten van ns front, elk van eenc waarde van 5 dollars, eTattende wanten, choeolade, sokken, zeep, il®, in doozen, verdikte melk en wat weet ik al. jj'J denken nu al aan wat ze voor Paschen Juen doen. Te dier gelegenheid zullen de §50 inderen van de scholen der Koningin te Vinckein Weren ontvangen, en 13,000 werklieden der elgische munitiefabrieken, aan wiens lot mi-J!!sr Vandervelde onze Amerikanen heeft geïn-wsseerd, zullen « eieren » krijgen, alsook de °natei? yan 1 kamp te Auvours. De minister van oorlog, generaal DeCeuninck, intving den Eerw. Norton en Mevr. Norton en ?,nkteze innig voor wat zij zelf en hunne Ame-f'kaansche onderschrij vers hebben bewerkt ten OOrdeele onzer Rp.lcfÎQMtp. cnlrlaton - o -- * I Wsvrouw Carfosi de Wiart sproekt over Bslgië " WHHJIH Utf 1VIUJI V|II'.UIII VIUI UUIglU I Mevr. Carton de Wiart, vrouw van den minis-Pc Van Recbtswezen, heet't gesproken in de ISociété de géographie de Paris » over a. Bezet ij 6 *' voor eene groote menigte aanboorders. naar succès was zeer groot. Ooggetuige van tte Duitsche barbaarschheid, beschreef de wel-sprekende voordraagster het smarteiijk en held-witig leven in het vaderland. Zij vertelde pikante avonturen, prachtige « zwanzen », door dappere landgenooten aan den zwaren "'''maansehen geest opgelegd. ^evr- Carton de Wiart, bij 't eindigen harer Pc""'di'acht, riep haar betrouwen uit in de her-"pstanding van België, van een « meer veree-pig'l en wijzer België, verdraagzaam voor zijn P kinders, meer bekommerd over het ? i' en dat zijnen vijand die het heeft ver-a, zal wantrouwen », MMB—aww——W——1 Yerdwijning van den Belgischen "Klepper" Thieffry (Van een Ooggetuige) Belgisch front, 24 Februari 1918. Verleden Zaterdag voormiddag werden vier Duitsohe vliegtuigen in den zuidelijken sektor van het Belgisch front vermeld. Onmiddellijk stegen onderluitenant Thieffry, adjudant André De Meuiemeester en adjudant Georges Kervyn de Lettenhove op jacht. Thieffry en De Meuiemeester bemerkten onder-weg twee vijandelijke waarnemers-vliegtuigen en namen hun maatregelen om ze aan te vallen. Zij zweefden op ongeveer 1,200 m. hoogte met een wolkenlaag boven zich. Op een gegeven oogenblik zag De Meuiemeester dat Thieffry deze binnen drong ; misschien had hij het inzicht zich aldus aan het oogvan den vijand te onttrek-ken om hem daarna aan te vallen. Thieffry was echter sedert eenigen tijd ver-dwenen, en het bleef duren eer hij weer te voor-schijn kwam, toen De Meuiemeester hem plots opnieuw bemerkte, terwijl hij tamelijk vlug aan hetdalen was enop een Duitsch jachtvliegtuig al de patronen van zijn machinegeweer afvuurde. De Duitscher steeg in het ruim. Maar De Meuiemeester zag hoe het toestel van Thieffry, waar er rook uit kwam, dalen bleef en in de Duitsche liniën terecht kwam achter Woumen, een groot dorp op de baan van Dixmuide naar Yper. Men veronderstelt dat Thieffry, toen bij uit de wolkenlaag kwam, door de vier vermelde Duitsche vliegtuigen verrast werd, welke jachtvlieg-tuigen belast waren de waarnemers-vliegtuigen te beschermen, Welk is het lot van den dapperen loods ge-weest? Men weet het nog niet. Maar men wil hopen dat hij slechts gewond werd en door de Duitschers opgenomen. Thieffry, zooals men weet, was de Belgische a as des as », de klepper der kleppers. Hij telde tien oflicieel vastgestelde overwinningen. Jong advokaat te Luik, had hij dienst genomen bij de oorlogsverklaring en had, in de infanterie, den veldtocht in België meegemaakt. Na den slag aan den Yser en het stil leggen van het front, had hij dienst genomen bij de vliegeniers, waar hij weldra groote faam verwierf als loods voor het regelen van het artillerievuur. Weldra echter nam hij plaats in een jachteskadrielje, waar hij zich spoedig wist te onderscheiden. Hij was een jong officier wiens bescheidenheid haàst op bedeesdheid geleek. Als vliegenier waren zijn koelbloedigheid, zijn moed en stoutmoe-digheid buitengewoon. Al zijn makkers erken» den hem als de beste onder allen. Os Haer CleiMM aan hsi Belgisch Front De heer Clemenceau, voorzitter van den Franschen ministerraad en minister van oorlog, heeft verleden Zondag het Belgisch front bezocht in gezelschap van generaal Mondacq, zijn kabinets-overste.Hij werd naar het Belgisch Groot-Hoofdkwar-tier gebraeht door generaal Rouquerol, hoofd van de Fransche missie bij het Belgisch leger. Hij werd er ontvangen door generaal Ruquoy, hoofd van den algemeenen legerstaf, generaal Détail en kolonel Maglinse, onderchefs van den staf ; de generaals Arnould en Greindl. Generaal Ruquoy heeft den heer Clemenceau naar eenbelangwekkenden sektor van het Yser-front gevoerd, waar de voorzitter van den ministerraad de loopgraven en de barakementen bezocht heeft. De heer Clemenceau heeft zich vervolgens naar de bureelen van den minister van oorlog bege-ven die op het front gevestigd zijn en heeft er een zeer hartelijk onderhoud gehad met luite-nant generaal De Ceuninck en zijn kabinets-overste, generaal Constant. De heer Clemenceau heeft den minister geluk gewenscht over de flinke houding der Belgische troepen. Hij had ze drie jaar geleden gezien en kunnen vaststellen hoe goed hun moraal was ; heden, zoo heeft hij er bij gevoegd, heb ik kun- /-I r* I- Ii ni- vi /i ri- Kafan <1 n n irKAâiYan 1 n MUZIEK In de koffiehuiszaal is de atmosfeer loodzwaar, met rook bezwangerd, en niet om in te ademen. Door de ruiten ziet men de markt die in een, stapelplaats der genie veranderd is, de dreef met de heen- en weerkuierende niets doende soldaten. Eene batterij houwitzers, tôt een keur-groep behoorende, deûleert op onberispelijke wijze onder de bevelen van een jong luitenant. Autos en vrachtwagens rijden voorbij met eeu gedaver dat de ruiten doet rinkelen. Aan een naburige tafel spreken soldaten over den oorlog en verhalen grappige of tragische epizoden. Een jong sergeant met rond kindergezicht, verhaalt wat zijn laatste verblijf in de loopgraven was : « Zekeren avond, het stoof er leelijk. Het was van dat verraderlijk verrassingsvuur; een schot langs hier, een schot langs daar, en van ferm kaliber. Dat komt gauw, maar niet gauw genoeg om het schot niet te raden en er vandoor te muizen. ûlaar 't is toch gevaarlijU om de scherven. « De Moffen mikten vooral op het kruispunt van de verbindingsloopgraven en van den Ioojn graaf. 't Was geen kleinigheid, dien avond. » Het sergeantje sprak daarover î-ustig en kalm, alsof hij 't had over onbeduidende dlngen, die nauwelijks de aandacht vergen. « Stel u voor dat, terwijl het daar zoo aan 't spannen was, terwijl het zoo pruimen regende en de scherven er van overal rond stoven zoodatj men er zich ieder oogenblik aan verwachten kon in gekapt vleesch te veranderen, er een kerel op de fluit begint te spelen. Hij speelde alsof er niets gebeurde, begeleid door de ontploffingeo van de granaten. Wat zegt ge daarvan ? » Maar de makkers van den sergeant zijn ver-strooid. Zij stellen meer belang in het gaan ea keeren van de mooie dienster dan in het helden-verhaal van dien onbekenden piot die op da fluit speelt, te midden van een verd... bombardement. Zij hebben al zooveel gezien,.. En dè andere zwijgt. Met één slok ledigt hij de helft van zijn demi. Dan, met de pijp in de^ mond, de beenen uitgestrekt, en leunend op den rug van zijn stoel, denkt hij na, met de oogen ojj de zoldering... Zeker denkt hij ; Als ik na den oorlog herin-neringen zal vertellen, die voor mij zoo treffend zijn, zal deze ontroering wel door anderen ge-deeld worden ? Waarlijk, zij die deze tragische epizoden niet beleefd hebben zullen er nirnmei* de tragische grootheid,in al haren eenvoud, vau begrijpen. Ach, wat was het gemakkelijk de ge-dachten te raden die er daar in het hoofd van het sergeantje omgingen. Als het er spant, als men daar ieder oogenblik met de dood schijnt te goochelen, hoe diep prenten al de bijzonder-» heden zich in het geheugen en hoe stelt men zich voor dat het verhaal van deze epizode later nog bij val zal vinden bij hen die het niet hebben meegemaakt... En dan. plots, bemerkt men dat het geen indruk maakt ? Wat dan ? — Pakte nog nen dèmi ? Hier niet. Wij gaan naar den Cadran. Pietja. Ambreville zingt er. Dat is zoo'n lollige ! Staxky. 0p het Belgisch Front JK Wekelijksch legerbericht van 16 tôt 22 Februari Tijdens de verloopen week, was de artillerie-strijd redelijk bedrijvig, maar toonde zich feller rond Ramscapelle, Dixmuide en Merckem. Ver-scheidene malen vielen de Duitschers onze pos-ten aan ten N. en in het Center van ons front, Zij werden teruggeslagen door ons artillerie- en machiengeweervuur. In het gebied rond Merckem, na een hevig bombardement, poogde de vijand een onzer vooruitgeschoven posten in te nemen bij Kippe. Deze poging werd verijdeld i De vijand onderging zware verliezen, die ons toelieten de aanvallende troepen te identifieeren» Niettegenstaande het ongunstig weder, toon-den onze vliegeniers zich tamelijk ijverig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume