De legerbode

465 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 09 Dezember. De legerbode. Konsultiert 12 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0g3gx45878/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderéag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VO0R DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecentrums. van het et Belgisch Leger (Vervolg) V.—• De Bijzondere Inrichtiagen. In île lente van 1915, waren de hoofdtrekken Van <ie herinrichting van het leger voldoende ge-sehetst om al wat aanvankelijk op touw werd gesteld te verbeteren en aan te vullen. De militaire overheid vestigde de aandacht op de ont-wikkeling der bijzondere diensten waarvan de onmiddellijke noodzakelijkheid door den loop der gebenrtenissen was bewezen, alsmede op de inriehtingen, die in de leemlen van het personeel zouden voorzien. Zoo kwamen beurtelings tôt stand : 4. — De school voor draadlooze telegrafie ; 2. — De zoekiicbtendienst ; 3. — Het instructiecentrum van de genie ; 4. — Het instructiecentrum van de artillerie; 5. — De rchabilitatiecompagnieên ; 6. — Het instructiecentrum voor de mitrailleurs ; 7. — De vliegschool ; 8. — Het instructiecentrum voor de zieken-àrngers-ziekenoppassers ; !). — De grenadiersschool ; 10. — Het instructiecentrum voor de oud-tnilitairen ; 11. — De koloniale school ; 42. — Het instructiecentrum voor den sein-diens ; 13.t— Het instructiecentrum van de loop-graaf-artillerie ; 14. — De school voor de keurschutters. DE MILITAIRE SCHOOL VOOR DRâADLOOZE TE uEGRSFJE în Febrttari 1915 werd de dienst der militaire draadl'ôoze telegrafie een onafhanicelijke dienst. Het personeel bestond in den beginne uit den dienstoverste, uit opstellers en operators vau D. T. genomen uit de telegrafistensecties van het veldleger en enkele ingénieurs of hulpop-stellers belioorende tôt den dienst van de D. T. in Belgischen Congo, die in den aanvang van den krijg zich vrijwillig hadden aangegeven. Daar er maar zeldzame Belgen zich tôt de bediening van D. T. hadden voorbereid, was het van in den beginne afnoodzakelijk een school voor het noodige personeel van technici en operators te stichten. Het personeel was aanvankelijk samengesteld uit eenen monitor voor de geiuidlezing en uit ofîicieren-deskundigen verkozen uit de groep waarvan hierboven sprake. Dit personeel werd stilaan bij middel van in de school zelf ge-vormde elementen aangevuîd. De leerlingen werden aangeworven onder de l'ekrnten welke wegens hurine vroegere opleiding gemakkelijk in de gebeimen der D. T. konden mgewijd worden,zooals ingenieurs-electrotechni-ci, kandidaten-ingenieurs, leerlingen uit nijver-heidsgestichten, electriekbewerkers, agenten van het beheer van telegrafen, enz.; zij ontvan-gen het noodig aanvullend onderricht om hetzij offîcieren-technici of gegradeerde technici, hetzij opstellers en werklieden-opinakers, hetzij operators te worden. Sedert enkele maanden aanvaardt men insge-lijks als leerlingen de gereformeerde soldaten, iw » " n I I ! "Mil De Britsche Oorlcgsuitgaven "Wij hebben onlangs vermeld dat nieuwe oor-logskredieten voor een bedrag van 10 miljard l'rànk bij de Britsche regeering gingen aange-vraagd worden. Voor het dienstjaar 1916-1917 zullen de ge« stemde kredieten te zamen 43 miljard 750 mil-joen frank bedragen. Het algemeen totaal der Britsche oorlogsuit» f aven seilert het begin der vijandelijkheden, zal 0 miljard bedragen, iugedceid als voigt : 9 miljard 50 miljoen voor 1914-15; 35 miljard 500 mil-joen voor 1915-15; 43 miljard 750 miljoen voor 4016-17. die zekeren arinleg toonen en bij de D. T. operators verlangeia te worden, Al de leerlingen moeten de geiuidlezing kennen; de opstellers worden dermate afgericht dat zij 15 woorden jper minuut met het gehoor kunnen opvangen ; de kandidaten-operators mogen en-kel tôt operators benoemd worden wanneer zij 25 woorden per minuut kunnen opvangen ; er zij n er, maar ;tij zij n zeldzaam, die de snelheid van 30 woordon bereiken. Het onderri<!ht der operators begrijpt begrip-pen van electrîciteic, praktische en theoretische leergangen va:a D. T., het onderliouden en het regelen van do toestellen, praktische oefeningen te velde op <eene installatie, het gebruilt van draagbare posten, en oefeningen om berichten van grootc Eujropeesche posten te onderschep-pen, enz. De operators bestemd voor de posten op au-tornobiel, zijn in zooverre mogelijk genomen onder de tôt c'ien velddienst ongeschikte man-sehappen en b'îjaarde familievaders. Deze worden op bijzondiere wijze tôt de bediening van het zwaar materie el en tôt de leiding van de moto-ren afgericht. De opstellersien kulpopslellers ontvangen het-zelfde onderri cht als de operators, maar worden ietwat veikler in de theorie van de D. T. ingewijd. De k;fcndidaten worden derwijze onderricht dat zij de verschijnselen van de D. T. en van de electrieilteit, welke zij voor oogen krijgen, kunnen uitleggen en bespreken. Gewoonlijk l^eeren zij, na eenen proefdienst bij de groote }>osten en in de afdeelingen van het veldleger, flerug naar de school om hun onderricht te vollirekken. DE Z0EKL?CHTEKD?ENST Gedurende d<m slag aan den Yser. bestond er geen enke! zoek&icht in het Belgiscls leger. Den 12 Apri! 193 6, wrtrouwde de minister van ooi*-log aan eenen officier van de oude zoeklichten-compagnie van An^werpen de opdracht toe om soortgelijke eeniheden in te richten. De dienst werd den lu Mei£ 1915 gesticht. Tôt aanwervi ng van het personeel, werd er beroep gedaan, voor wat het leger aangaat, op de soldaten van de oude zoeklichten-compagnie van de vesting Ântwerpen en op zekere stiel-mannen van heU veldleger, zooals électriciens, automobielvoerc (ers, enz. De noodige ofFicieren werden onder de offîcie-ren van beroep en onder de lagere gegradeer-den van voormçjJde compagnie aangeworven. Het onderricht gaat over de hanteering, het uiteennemen, h«>t onderhouden, het stellen der toestellen, de waarneming, het plaatsen van telefoonlijnen, djen acoustischen en optisclien seindienst, enz. ■ O I ! w n uju Het G^recht la België De heer Cartd d de "VViart heeft den tekst ontvangen van de i\5de uitgesprokep door den heer procureur genetiaal Terliuden, bij de gelegen-heid van het he.pnemen van de zittingen in het verbrekïngshof. « Hethof», zoo 'heeft de heer prokureur generaal gezegd, « gaat vo'»rt met ziin ij ver ten dienste van het vaderland te «tellen. Heel de Belgische ma-gistratuur heeft zSjn voorbeeld gevolgd ; zij heeft, zonder aarzelen en zonder zwakheid, aan allen eene groote les .van plichtsbetrachting entoewij-ding gegeven. « De oorlog he<ift de onbekende jupidisehe ver-sîagen in het dtagliclit gesteld, die voor allen even onvoorzien iwaren. « Ik houd er a*m bij mij zelf te zeggen, als de Koning ginder, <S p het grauvve strand, de revue van zijn leger îiasseert, dat hij in éészelfde liefde omvat mèî) het atr»okje vsderlaadschea grond dat hij nommer verlaten heeft ; hij ia eenzelfde bèwoij dering en in eenzelfde dank-baarheid, de solà'taten van ginder en de soldâtes van hier vereenigjt. » De eerste voeRzitter, de heer De Pent, en meester Edmond, S'icard, stafhouder van de orde, antwoordden in "prntfhtig vadeiiandslievende redevoeringen» Buiten de grondige kennis van het opgesomde» moeten de ofiîeieren de technische bediening der toestellen, den verkenniugsdienst, de bediening van aangesloten groepen zoeklichten bi| het gevecht, enz. machtig zijn. Reeds op 15 September 1915 had men aâa eirca 1,000 man het noodige onderricht kusaea geven. Steeds nam het aantal bij het veldleger ge-bruikte zoeklicliten toe en waren er in April 1815, 120 zoeklichten op het front in werking Kortom, den 20 Augustus 1915 had men het op-gelegd programma verwezenlijkt. Buiten de op het front werkzame eenhedes* bestaat er eene bijzondere compagnie, belast met den aankoop, he* beproeven net verbeteren en het herstellen der zoeklichten. Deze compagnie stuurt de noodige zoeklichten naar de een» heden, levert insgelijks de bij de zoeklichten met vaste staridplààts noodige biedeningsmanschap-pen en richt een reserve-personeel ter besehik-king van het leger af. KET iNSTRUCTiECEHÏRUffl DER GENIE Tôt in Februari 1915, werd de opleiding van de geniesoldaten door het personeel van het dépôt verzekerd. Dit dépôt was in October 1914 te Kales toegekomen. Aanvankelijk 300 man-sehappen sterk, nam zijne getalsterkte ras toe, en waren einde October reeds 900 manschappen, die afgezonderd waren geraakt, in het depet toegekomen. De bevelhebber van het dépôt legde er zieh onmiddellijk op toe deze terug in staat te stellen om hunne plaats op het front opnieuw te kunnen nemen. Het eerste oefeningsplein en de eerste poly» goon werden op het terrein van eene oude steen-bakkerij van Ârdres ingericht. Daar hadden d» infanterieoefoningen en het practiseh aanleere» van het aanleggen en vernielen van hindernissea en versperringen plaats. In het begin van Deceniber 1914, was de eerstè nieuwe genie-eenheid afgericht en vertrok dez» naar het front. In Februari 1915 stemde de minister van oorlog toe in het stichten van een instructiecentrum : 1,300 manschappen zouden in den poly-goon van Ardres. naar 's ministers besluit, tôt pioniers worden afgericht. Het personeel werd onder de militairen van de instructiecentrums aangeworven, die het militair onderricht van den infanterist en van den sehutter kenden en minstens een lager onderwijs hadden genoten. De voorkeur werd gegeven aan aardwerkers, schippers, visschers, zeelieden, mijnwerkers, steenkappers, metselaars, paswerkers, ij«erbe-werkers, enz. Drie polvgonen werden opgericht. Zij werden bijzonderlijk bestemd voor het loopgraafwerb (dekkingen, sappewerken, mijnen) ; voor het aanleeren van net aanleggen en vernielen van hindernissen en versperringen ; aan den brug-genbouw en het aanleeren van de werke* om waterloopen over te steken. Om het kader der onderoffieieren opte veerea werd er bovendien een beroep gedaan op de ge-gradeerden van de infanterie die, wegens hunns vroegere opleiding, voornamelijk geschikt waren om geniewerken le leiden. Niettegenstaande de al te bepci'kte kaderSj. verkreeg men degelijke uitslagen, en geraaktft men er in circa 1,000 manschappen om elke twee maand behoorlijk af te richten. (t Veroolgt.) — i i i 1 - DEexi 2^Looi q-oidslslt Herhaalde malen hebben wij do gelege*h«fâ gehad hulde te brengen «an don goeden geest va» salidariteit ea wederkeerlg huiabetoa» ii» er endar un «oldatea heers«ht. liehier m»|p> iaaals eau vo*rfea«ld. la «e* isiag«zijH «a troepen van B. 124 kad eea soldaat raa 47 jwr, zonder hulpmiddelen, eea vaeaneiebon gevraagd gw zich naar Parijs te b«gcvea: OnBiiddelliJk deden zijne makkers uit het magazMH, een otJleltîS" en 10 man, eene omhaling en haduen het gen den dapperen vrr 1 occnc â&ïti TSft 10 fr. 85 tô overhetadigea. 9 Deceniber 1910 Nilmmer '354.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume