De legerbode

790 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 10 Oktober. De legerbode. Konsultiert 04 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7n90p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ÎO October 1P16 Nniriiner 328 DELEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Z a ter dag verschijnfnde Dil blad is VQOR DE BELGÏSCHE SOLDATEN besfemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t lien of vijftien Fransciie en Nederiandscliie exemplaren. OORLOGSTIJD Solieîsen en IndrukkBn m hsî Front XXIV Was 't oorlogsleven voor lien niets dan een aaneenschaki'lingvanblijcle liederea ei) bronstige dàden, kwapitserij en lollige kapoeasti'elcen, W ardoor van tijd tôt tijd de ellende haar meer smertelijke' interludiën wingerde, en voor eenr wijle de bellekeas aan de zotskap van den nar rinkelen deed, met den akeligen galm van een nachtelijke berechting ? Mel deu dood vertrouwd geraakt, dorsten ze hem zonder verpinken in de oogen kijken. Instinktmatig kregen ze soms nog wel eens t kippenvleesch, maar geen ééa van de ploeg zou dieu gewettigdea schrik aan den an-deren verradea liebbea ! Daarom warea ze te fier en te roekeloos. En daarbij, oin den ilood zelve waren ze niet bevreesd, maar om de wijze van sterven, 't urenlange vecbten tegen 't ieven, wijl 't bloed uit liun opene woadea spuit, in roode gispende straàlkeas. Ze waren nu voor de Iaatsle maaî op voorpost. Bianea drie dagen zouden ze afgelost worden en ia rust gaan. Dit heiîizaine vooruitzicht braeht hen in vroolijke stemming. — Als ze nu maar aiet te veel boinbardeeren, zei 't Stropke, die eea doos plata aàa 't verwarmen was op eea vuurken dat niet braaden wilde. — Zegeens, Stropke, 'k gelool'dat ge vaa oas gerookt vleeseli wilt maken ! Zie eens, hoe dat vuur smoort, morde Slokken-en-Zeilèa. — Heel den abri is al vol, tempeestte de Hoa-dendief. 't ïs om de kiakhqe^l te krljgen. — 't Vuur wil niet braadcn, sakkerde 't Stropke. 't Hout is veel le iiat. — Wel, sukkelaar, moet ge nu zoo vuur aia-kea ! Seffens denkt't M.ol'ke dat we ai t sLiulcpil-len schietea... Koni,'k zal u eens 'a nieuw systeem leeren on) plata warm le maken. Ea de Hoadëndief nain zijn schup, lei er eea eindje kaaçs op, oïazwaehuid mel een lap drol-goed, stak de wielc aan ea, op Heu wi.i, sioog er een vlam uit, groot genoeg om een kieken aaa "t braadspit te roosterea. — Ziet ge 't nu. juiohte de Hondeadief. Uit eea oud biinkdoozekej-. pitstc 't Stropke peper en zout, en 't stro >i t.- ov r zij.t plata Met zijn bajonet peuteide liij in 't vleesçh, oui 'i aanbranden te belétten. 't Zwierke kwam aaa 't deijrgat vaa hnn sehnil-hok piepea, snooi u-a lrkkcre» , an't ge-brsiad op, waterbekte ea deed van lokt-miju-lip-ken.— Hebt ge goesiing, Zwierken ? vroeg 't Stropke rovaal. — 'k'Geloôf bel w •!. zci 't Zwierke. De ralten kebbenmijii brood opgeiVét, ea au beb ik aicts te knabbelen ! — Poor boy, laebte de Hondendief. Ivunt ge 't met geenen ouwea selioea doen? Algauw aaten ze met lmn vierea te smulpapea. Zijn viagers aflikkead, v. oekl ;a.;>! : 'l Z , ierke : — 't Is spijtig dat er niets meer is. Db Tzasr wsnsciit de ÛBSRi3iHnaa?s m ^ isinnie gsfsS Ter gelegenheid van het door Britsche en Fransche troepen naar de liaie Péroaae-Ba-paume behaald succès, heeft de tzaar volgende telegraanaen gestuurd : i° Aan den koaing van Engeland : « Mijne hartelijkste gelukwensehen aan Uwe Majesteit en aan uw dapper leger, ter gelegenheid vaa het prachtig succès, behaald in de jongste gevechte"n aan de Somme. « Niklaas. B 2" Aan den voorzitter der Fransche republiek : <ç Ik verzoek u, heer Voorzitter, de uitdrukkiag iuijner vreugdeen verruklcing te aaavaardea ter gelegenheid van de door de Fransche troepen aaa de Somme behaalde gewichtige voordeelea. a Niklaas. » Koning Joris en de lieer Poiacaré hebben in hanelijk bewoordiagen bedankt. — 'k Geloof dat gij 'nea lintworm hebt, ant-woovdde 't Stropke. Tegen den avoad vielen ereen paar obussen. Ze sloegea eea abri aan splinters waar gelukkig niemaad in zat. De twee volgende dagen kloak geea eakel schot. Zoo geraakte 't de vooravoad vaa de groote rust. — Nog eea dag koes blijven, Mofkens, dan zija we weg, filosofeerde Waaaes. De aaeht verliep op dea tik-tak der gewerea. Bijwijlen klapperde er een oazer Maxims. Tegea dea îiior-gen aiotregead&.'t. De lucht woog als eea steeaen val vaa blauw en grijs op den aardboi. Schaap-wollige wolkea sehipperdea door de ruimte, s ta pelzwaar. Er hing als een fijne aiist te druilen. Rond den middag kwaai er spel in 't zuid-westelijk gezwiepte wolkeaschof. De zon piepte door een berst, als een goudea schicht die ia de heinelen zinderde. Er zimperde klaarte ia den dag. Een vlieger dook op ; hij schroelde door de laclit a>ct 't gebroai vaa harpklankige bassna-rea... Alras hing hij te zweven in eea gewirrel vaa openruikerende shrapaellwolkjes. Maar hij ontweek koelbloedigde vijan.ieliike projektielen, en plaaade oaverstoord boven onze loopgrach-tea...De vooii'uilgeschoven baUerijen schotea eenige obussen op de Duitsche voorposten, die krakead opeaborStea. — 7t Is woader, zei Waaues, dat 't Mofke niet antwoordt. — Hij zit zonder munitie, beweerde 't Stropke, — Ilij kan ze beter gebruiken tegen de Bus-sen, meende Stokkea-en-Zeilen. — Ja, lachte Wannes. 't Schijnt dat ze hem ginder op zijn bloote poep aan 't kletsen zijn. ÀVant de Russen gaaa goed vo6rr.it. Ze hebben nog maar pas'eea groote stad op de Turlcea ver-overd.— De Turkèn, saïaalde de Hoadendief, die pakltea de kozakk*n vast en slaan ze zoo plat als een vierendeel vijgea. NA DE IKNAHE VAN TABORA Gslêkfensciii) m sis 8Mî m Sa BJgsclia Ospsiini T)e Britsche minister van buitenlandsche za-ke j, il-;; . Grey,heeft aan Sir Francis IJyde Vi' ii i ■>, ùritsctien gezant bij de Beigische x-egee-riag, voigend telegram gestuurd : a 5 October I91G. « Gelief volgende boodsehap aan den Belgischen minister van oorlog over te maken : « Gelief van mijnentwege en van wege het Britsche leger de hartelijkste gelakwenschen te aanvaarden wegens het séhitterend wapensuc-ces van gencraal Tombeur en desés dappere troepen bij de inname van Tabora en de alge-heele verovering van den centralen spoorweg.De g.'meenschappcUjke inspanningen van de Beigische en Britsche troepen lalen mij voor eerlang de volkomen verovering van 's vijands laatste kolonie verhopen. » Sir Francis Hyde Villiers heeft onmiddellijk die boodsehap volbracht en zijne persoonlijkegeluk-wenschen bij monde overgebracht. Es,; Belgischa ' Oag te Foikestona Het mooie badstadje Folkestone heeft bij het einde van het badseizoen nog eeae hulde aan België willen betuigen, en had verleden Zaterdag eenen Belgischen dag ingericht. 4 Van'smorgens vroeg, oadanks het onzeker Weder, doorkruisten lieftallige julfertjes de stad en de buurt van de haven. Deze wakkere meisjes hebben ten voordeele vanhetKleediagswerkvaadeasoldaat de mooie soin van G(62o fraak iagezaaneld. N'>g eea heerlijke blijk vaa diepe sympalhie ,er Britten aaa de Belgen ! Ze waren de wacht in een deel van de ioop-graeht. Door de gaten van de stalea schietpletea loerdea ze naar den vijaad. Ze zagea de vlot-bruiïgen dobberea in dea Yser, en de jongens liggen, achter den bruin-aarden wai van de voorpostjes. Boem... boem... — Sapristi, bovnmen, riep 't Stropke. — 't Is nog wel twiatig meters van hier. Al de joagens kwamen uit hua schuilhokje gekropea. — Waar zijn ze gevallen? vroeg er een aau Wannes. O ! heelemaal rechts... Boem... boem... boem... Weer vielea er drie bommen. met ijselijk geweld opeasmakkead en een zuil van stof en aardkluiten in de lucht blazeàd. — Dat is 't afsclieid, meende de Iîoadeadief. De stoppen knallen van de llesschen ! — Trekt uwe laatareas opea, he mannen, zei Waaaes. dat we zien van waar die ketelmuziek komt. Als ge goed oplet, kuanea ze ons niets. Ze hadden zicli achter een roadea daai van zakjes verscholea. Daar readen ze omheen, naar gelaag de bommen liaks of rechts vielea. Onze bommenwerpers geraaklea ook ia werking. 't Werd eea kruisvuur waarbij de grond daver !e als bij eea aardbeving. Over gansch de groote wacht wolklen gele soH'erdampea en stof van stukgescholen waHen. De geur van den poeder drong overal door. Als ze zoo vaa weerskanten eea uur gebombai'deerd hadden, dat hooren en zien verging, viel eeasklaps weer de stifte ia. — Ze hebben hun buikje vol, lachte Stokkeu-en< Zeilen. Aan een brankardier die voorbijliep vroeg Wannes : — Zijn er dooden of gekwelsten ? — Eén licht gekwetst aan zijn beenen... — 't Is bijaa de aweite niet, besloofStokken-ea-Zeilen.Maar allerwegen waren de wallen oaigeploegd ea dooreengebezemd. Loopplaakjes drevea uit-eengerukt en verbrijzeld toi in 't water der oai-liggeade meerschen. Telefooapaalljes ea draden lagen omgehakt en doorgesaedea, rieten sleutels iosgerukt. ijzeren sehilden geblutst ea opengere-ten. Eà daarover trilde nu de stilte als eea spraak-looze verdoemenis. 't Duisterde langzaam. En de nacht kwam met een bruidschat van sehitterende sterren. — En tenue ! kloak het. Eén voor één, op handen en voetea, sukkelden de joageas over de oabegaagbare loopbruggetjes. Dat was dus 't aieuwe regiment hetwelk aflossen kwam ! Toen Wannes opstapte, zei hij tôt één dor nieuweliagea: — Veel geluk he ! 't Is hier niet al te pluis. Maar de andere "bekeelt hem minachtend en antwoordde schouderophalead : — Bah! Wij koaiea hier in convalescence, ventje... Waren het de Jagerkens niet ? (Wordt voortgezet.) Fritz Fbancken. ■ i— i ' w mmmmmmm i i , DE WEGVOERINGEN in het Noorden van Frankrijk De minister van buitenlandsche zaken des* Fransche Republiek, komt te worden verwittigd door het gezaatschap vaa Spanje dat, dank zij het herhaaldelijk aandringen der Spaansehe regeering, de weggevoerde iawoaers vaa Rijs-sel, Roubaix ea Tourcoing, 't en zij om onvoor-ziene toevalligheden, naar hunae haardsteden zullen worden teruggezonden, zoodra de naoogst zal geëindigd zijn. Er zijn reeds bevelen gegeven om, v66r den 10" dezer maand, 2,0 00 vrouwen naar huis te zenden. Met aldus,van af den eersten stond, zich kracht-dadig te bemoeien met het lot der ongelukkige bevolking dezer bezette gewesten en te bekomen dat er een einde worde gesteld aan deze afschu-welijke maatregelen die tegen de openbare mee-ning van heel den wereld aangedruischt hebben, heefl de Spaansehe x-egeering eene daad van mensehl.ievendheid bewezen om welke al de beschaalde volkeren haar zulleu daakbaar wezen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume