De nieuwe gazet

1549 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 September. De nieuwe gazet. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q23qv3d08c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Donderdag 24 September» 1914 t1 tm—i/i i/,i»,vi^iiiw■■mju.iagu»jA«g|8agra^sg?ag^>T»^Ltj,|jiaia«ias.ur11 ■ T-if-^n.. ■■— «■ rag» 3 CËSTÏMEI. - (ByiTÉ^LAMD 5 C.) 17e iaarganq N1" 6020 De Nieuwe Gazet j^^LTSTEioisriDia-insro-Eisr = 4àe bladzijde, per kleinen regel ir. 0.30 FiDancieele annoncen . i . » 1.00 Reklaam onder stadnieuws» dcn regel. # • # s 1.00 Sladnieuws, den regel. .•••••»••• ® 2.00 Begra/enisbericht. # » 5.00 Uitgi-'tea . . » , (overeen te komen} Abennementen worden aantjenomen in onze bureelen î KORIE SilEUWSTRÂAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Pûstkantoref A/le Brieven. Ânnoncen en Mededeelingcn te zenden am hei Bestuur — Telefoon 853 l , j^BOisrisrEi^nBXT'rEKr * * Per jaar, fr. 8.00. — Zes maanden, tr. 4.00, — ttàk maanden, Ir. 2.00. — Do annoncen buiten d® prorincia Autwerpeu, rrorden ultsluitend ontrangen door dea heei De Cauiocr, Onde Beurs. 29. A ntttxroen. eu door hec Oâici AVONDBLAD TWEEDE UITGAAF Een Duitsche Kruiser en twee Torpedobooten gezonken Een elaagi s9e Russen 'Amsterdam, 24 September. — De Rus-i zee een Duitschen kruiser en twee tori eische kruiser «Baltic» heeft in de Oost-I dobooten tôt zinken gebracht. DE TOESTAND IN FRANKRIJI Ofiioieele Mededeeling van de Franscbs Reseering Bordeaux, 23 September, 19 u. 50. — van Domèvre. 1. Aan onzen linkervleugel op den rech- 4. Men kondigt de inneming aan, do teroever der Oise, hebben wij vooruit- de Russen, der forteres van Jaroslaw gang gemaakt in het Noordwesten van Galicië. Lassegny, waar er hevige gevechten ge- »*« leverd werden. De toestand blijft onver- Bordeaux, 23 September. — De Du anderd op den linkeroever der Oise en schers worden steeds achteruitgedrongc ten Noorden van de Aisne; doch niet meer zoo snel als in het 1 2. In het centrum tusschen Reims en gin, na den slag aan de Marne. 'de Maas zijn er geen noemenswaardige Zulks ligt hiéraan, dat zij zich t veranderingen. In de Woevre, ten Noord- Noorden van de Aisne beter hebben ku .Oosten van Verdun en in de richtingen nen verschansen. Reeds bij hun c van Mouilly en van Dampierre, heeft de marsch naar Parijs, hadden ze daar, vijand woedende aanvailen beproefd, die het vooruitzicht van een mogelijken ; afgeslagen werden. In het Zuiden van tocht, sterke schansen aangelegd, alsn 'de Woevre, houdt hij de lijn Richecourt- de affuiten in cernent voor hun zwa Seicheprey-Lironville, waar hij niet uit- geschut, en nu is het naturlijk niet me gekomen is. zoo'n gemakkelijk werk om ze achti 3. Aan onzen rechtervleugel (Lorreinen uit te drijven. en Vogezen) hebben de Duitschers No- Toch wordt, den eenen dag door d tnény en Arracourt ontruimt, en hebben anderen, nog een kiloraefcer op den vija: .weinig bedrijvigheid getoond in de streek gewonnen. 13© Duii©cheB*s zuiBen in Fpankpijk no@â1 voo^HÈtiPuklien Londen, 23 Sept. — Aan de Daily Te- de korrespondent van de Daily Telegra îegraph wordt op 21 Sept, uit Parijs ge- — is van meening, dat de Dnitscht meld, dat de Duitschers hardnekkig ooit weer in staat zullen zijn het offt stand houden op hunne posities ten Noor- sief in Frankrijk op groote schaal te h iden van Reims. Het schijnt, dat hun le- nem.cn. ger daar de spits vormt van een zwen- Ik bracht gisteren een bezoek aan kende beweging, waarvoor het bevel Fransche linies bij Reims. De positie v Werd gegeven voor den rechtervleugel,die de Fransche troepen was buitengewo geleidelijk van de Oise-linie terugtrekt goed gekozen en het gedrag der mt om nieuwe verdedigingsstellingen in te schappen was bewonderenswaardig. nemen. Als de linkervleugel der verbon- loopgraven waren aangelegd langs e denen sterk genoeg is om aan de Oise het uitgestrekt front. Het schijnt dat offensief te hernemen, dan zullen de Duit Franschen nooit pogingen doen tôt e schers<weldra verplicht zijn hun geheele uitgebreide voorwaartsche beweging z( positie op te geven. Geen enkele der mi- der sterke verdedigingsliniën gereed fitaire autoriteiten, die ik sprak — aldus maken op hun achterhoede. De Aftociit der Duitschen 50.000 G-ewoiiden !... Amsterdam, 24 September. — De Te- genomen. Ook belet men nog steëds i; ïegraaf ontvangt het volgend telegram en invoer van brieven en couranten. I Van haar korrespondent te Maastricht : verkeersverbod zal nog wel eenige ( Het personenverkeer met Luik is nog gen gehandhaafd blijven. • steeds geheel stop gezet. Wel varen de De laatste dagen zijn ongeveer 50,( vrachtbooten, doch er wordt streng voor gewonden van de slagvelden in Frar gêwaakt,dat geen passagiers worden mee- rijk via Luik naar Duitschland vervoei Eiiyelsclte légers la Diikllan Hgsweis Keulen en Diss@e1il©i,f Londen, 24 September. — De drie En- Een militair gebouw kon hij, wegens gelsche vliegèrs, die naar Duitschland nevel, niet onderscheiden. vlogen, zijn behouden teruggekeerd. Boven Dusseldorf echter was de m Aan de grens gingen zij van elkaar af. zoo sterk niet en daar lieten de Eng Een ging er naar Keulen, twee naar Dus- schen ook enkele Bommen neerkomen seldorf. een hangar van Zeppelins. Boven Keulen echter hing een dikke Wat de uitslag van dezo operatie w; misfc, zoodat de vlieger het niet waagde weten ze niet juist. Zij gelooven env( bommen te laten vallen. Hij wilde name- wel dat sommige hunner bommen n lijk niet dat die bommen burgerlijke ge- gesprongen zijn, al hebben ze zel< bouwen zouden treffen of slachtoffers vlammen zien oplaaien, maken onder de niet-strijdende burgerij. HET BEGIN VAN HET EINDI P© Haissisn ^@m©sî în ilri© Oagen 15.00 Petrograd, 22 September. — De Le- Oostenrijksche vliegtuigen die over gerbode zegt dat de vervolging Russische troepen vlogen, werden 1 der verslagen troepen, ten einde is. Deze schoten en vernield. Op de vliegers, vo drie laatste dagen hebben de Russen, bij men nuttige inlichtingen nopens de O deze achtervolging 15,000 soldaten, 150 tenrijksche regerven, wat er machtig v ' , ; officieren, talrjjke kanônnen," mitrailleu- toe bij gedragen heeft om het vijandel zen én, •sch'ietv.oor.raad bemachtigd. De leger op de vlucht te drijven. Een Teleif» rai « dsn Pays m " Ksizer Wilhelm Ga Pays soliandvlski de teroiellu tan de Katngdraal van Reims Amsterdam, 24 Sept. — De Paus zon aan keizer Wilhelm een telegram o: zijn droefheid en verontwaardiging u >c" te drukken over de vernieling van c kathedraal van Reims. Het telegram eindigt aldus: W «Wanneer gij tempels, aan God gewij ju verwoest, dan wekt Gij goddelijke gran schap op, waardoor zelfs de machtigs wapenen aile kracht verliezen.» r—V „r 6enarsal vos Deimlino afgeze Een beteskeîiSsvolSe straf Londen, 24 September. — Uit Berlij komt bericht, dat generaal von Deimlinj n> die na de geruchte Zabern-zaak tôt go >e* verneur van Elzas-Lotharingen wer aangesteld, zonder vorm van procès doc en den Keizer is afgezet. n_ Generaal von Deimling had de faai 'P" van een tijger. in Misschien was hij, in de huidige on standigheden, den Keizer nog niet die. Ie" lijk genoeg. ar er îr- Do Verdeeli ig der S OiiîfSylîS Krilgsiri'îof t 22 in 't Oosten. - Î8 in 'î?/este Londen, 23 September. — De korre pondent van d a Times te St-Petersbui vh geeft een ovèrzicht van de sterkte di 'rs Duitsche legers tegenover het Russiscl 'n- front. 8 legerkorpsen staan tegenover het Ru sische leger van generaal Rennenkamp "e terwijl nog 14 legerkorpsen langs h an Oostelijke front zijn opgesteld. Me 071 denkt, dat daarvan 6 korpsen gelegei m' zijn in het gebied van Posen en in c De vestingen van het Weichselgebied, te wijl er zich 8 zouden bevinden in ( streek van Breslau of bij de Oostenri en kers. )n~ Van een totaal van 42 legerkorpsen zc te Duitschland, volgens dezen korrespo: dent, er ,22 aan het oostelijke en 18 ae het westelijke front hebben; de overige zouden in het binnenland staan. "WV Een Duitsch Vaandel buitgemaakt ■ ^ SVloedige daad van ia- een Fransch Solda: Parijs, 22 September. — Deze nacî , is, bij den Staf van Troyes, de reserv 'j" soldaat Laroche van Perigneux toegek ' men, drager van een vijandelijk vaandc _ ten Zuiden van Noyon buitegemaakt. 1 Dit vaandel is dit van het 85e Duitsc î| voetvolkregiment.Laroche verklaarde d 81 hij in het gevecht van Tracy-le-Mont, c UL luitenant-vaandrig had gedood, en h alzoo zich van het kostbaar trofee ha kunnen meester maken. Een weinig 1 ter bracht hij het naar het Groot Hoof< de kwartier over. ^ f- M É Fraosche Rsgeerlag naar Parijs terugleeren ;n- Het oogenbiik schijnt nakend ie^ Bordeaux, 21 September.— De berich gever van de Times te Bordeaux zegt d. er van niets anders kwestie is, in d stad, dan van de terugkeer van het Go vernement naar Parijs. EVele personen zijn reeds naar de hoofi stad teruggereisd. Verscheidene dagbladen maken zic a gereed om te Parijs terug te verschijnei ^ De nachtmerrie is voorbij. Parijs gered. De overheid vraagt aan de vlucl telingen die voor den overweldiger w, de ïen achteruitgetrokken, hunne woningc terug te vervoegen, om met den herste nd lenden arbeid aan te vangen, na het oo 3S" logswee. îol Vele Duitsche gewonden zijn te Bo jk d'eaux aangekomèn, een groot aantal zu l'eïi naàr Alsrerië vërtrekken. Het Zeegevecht bij de Hollandsche Kust De Indruk in Engeland i één Oofiitscha zou aan '£ [e werk geweesf sâjrs S Londen, 23 Sept. — De Engelsche bla den zien het verlies der drie kruisers kaln d onder de oogen. De kruisers waren van eer 1_ oud type, zoodat, zeggen zij, de zeemach . van het land niet belangrijk verminderd is Niettemin worden de verliezen aan men schenlevens ten zeerste betfeurd. Do bladei - wij zen er op, dat twee der kruisers g(#or tpiljeerd werden, terwijl zij de bemanning van het eerste getroîfen sohip redden. Zi, gelooven, dat dit feit een herziening noodig maakt der tegenwoordige gebruiken betrel-fende de redding der bemanning van sche-n pen, die op het punt zijn te zinken,vooral r wat betreft vijandelijke schepen. Zij merket " dssKssn ■ op, dat de Engelsche schepen, dlo Duitscha i zeelieden oppikten in den slag bij Helgo-land, hetzelfde lot hadden kunnen onder' ; gaan. De bladen wij zen er ook op, dat, . lioewel do Engelschen zich tôt dusver hebben onthouden van het gebruik van onder-. zeesche mijnen, zij zich nu misschien go-dwongen zien, zich er van te bedienen to-gen de vijandelijke schepen en onderzesërs. De Duitsche regeering laat het praatje verspreiden dat slechts één harer duikboo-ten, de <Ù. 9», de drie Engelsche kruisers tôt zinken heeft gebracht en dat deze, mH zijn bemanning van 20 koppen ongedeerd terug is gekoerd. Tooneelen te Ymuiden 11 H©0 kranig «1© E^g©ls©ii0 sicSî ÎI ©ss h®® tsar»feli|k si] sleos' si© H©S« werden De bevelhebber van het Smaldeel I* ender de geredden il Rotterdam, 24 September. — d-isteren zijn ruim 260 geredden van de Engelsche krui-H sers per extra-trein van IJmuiden vertrok-ken ; de stelling-kommandant vaû Amster-S- dam zal bepalen waar zij geinterneerd wox-•g den. Z, Behalve de koanmandant van de «Hogue», die tevens kommandant van het smaldeel was le zijn er in 't geheel 23 officieren gered, onder wie drie scheepsdokters en een vlootpre-S- dikant. t Te IJmuiden zijn voorloopig achtergeble-2 ven 21 gewonden en zieken ; slechls één van hen, de hoofdmachinist van de «Hogue», is ;n zwaar, doch niet levensgevaarlijk, gewond. ■d De overigen zijn slechts licht gekneusd of le ongesteld tengevolge van lang in het water te hebben gelegen. Zij maken het over het ^ algemeen goed. j! De eerste Geredden Amsterdam, 24 September. — Een msde-iU werker van het «Amsterdamsch Handels-1- blad> die naar IJmuiden reisde vertelt nog ,n over de aankomst en de verpleging aldaar 2 van de overlevenden der drie getorpiljeerde Engelsche kruisers: Om kwart voor vieren Dinsdagmiddag *~ kreeg men in IJmuiden bericlit, dat de «Flora> in zicht was en even later stoom-de de boot binnen en meerde vlak bij het gebouw van het «Witte Kruis> aan den buitensteiger. Zij bracht 258 Britsche ma-trozen aan en 27 officieren. De mannen moesten eerst voorzien worden van het hoognoodige- -. kleeding, en werden gebracht , naar het Roode Kruis-gebouw, waar den ài schipbreukelingen onder- en bovenkleeren werden verscrekt uit den grooten voorraaà, die daar in reserve lag en die nog werd e~ aangevuld door wat van het fort werd ge-haald, en wat goede, beste IJmuidenaren 1 j nog inderhaast bij elkaar zochten en brach- ten naar het Roode Kruis-gebouw. ;h De mannen, die niet gewond waren en wien, dank zij hun enorm uithoudingsver-[e mogen, de angst, de ellende van den aan-jj val en de uitputting van het ronddrijven in ^ zee gedurende drie à vier uren niet hadden gedeerd, werden versterkt met warme melk, J" met thee en cognac en met het noocllge ^ voedsel, dat het Roode Kruis verstrekte;zij werden gesclioeid met laarzen, die het Brit-- schç lconsulaat ter beschikking had, en toen werden zij ondergebracht: de gezonde jon-gens in verschillende hôtels van IJmuiden, in het lokaal van de Jongolingsvereeniging 5 en op het landgoid van den heer J-T.Cre-f mer, «Duin en Kruidberg». De heer Cre-mer liet acht-en-dertig matrozen en twee officieren naar zijn buiten brengen per au-, tomobiel en daar onder bewaking van Hol-7 landsche militairen, zullen ze tôt Woens-. dagochtend blijven; dan vertrekken ze per ie trein naar het interneeringskamp. In het e- Witte KruisgebouW werd één gewonde ma-troos opgenomen, in het Roode Kruis-ge-1- bouw zijn 22 gewonden ondergebracht. Daar, voor het lage gebouw, stonden de u groote zwarte automobielen yan den heer Cremer, waarmee een aantal matrozen weg-}• reden naar het groote buiten. In een der wa-is gens zat een groote blonde Enge'.sche jon-1- gen, een wit verband om het hooîd. Hij zat er in het blauwe ariillerie-pakje van onze Hoilandsche soldaten. n En nog veel meer zagen we er later,toen 1- ze uit de doorweekte pakjes waren gekomen t-- — er waren er bij, die zonder eenig klee-dingstuk door de «Flora» waren opgenomen — onze uniform droegen, omdat men geen , kleederen genoeg had voor al die arme, ver-1" kleumde Jantjes, die nu kwamen uitrusten op Mollandschen bodem. De groote reflectoren van de geweldigft acetyleenlantaarns wierpen stralen lichtplek. ken' in de duisternis, welke lieerschte voor het Roôdè-Kruis gebouw en ze beliclitten den arbéid van een aantal soldaten, die dekena en bossen stroo samen pakten en binnen droegen. In het Hospitaal Ai schrijvend naar huis in Slaap gevallen Daarbinnen liggen de zieken, de gewonden, de uitgeputten. We zijn doorgogaan tusschen de ledikanten van de mannen met do gebruinde gezichten en de donkere snorren. Er waren er bij, die rustten in een zwaren diepen slaap — cen slaap die hun redding hun behoud zoude zijn. Niets, niets kon hen storen. Noch het heen en weer gaan der zusters, noch het praten der bezoekers. Regelmatig en zwaar ging hun ademhaling onder de wollen dekens. En naast die mannen waren er anderen, die op-zaten in hun bed, den rug gesteund door een kussentje. Ze hadden een plankje gevraagd, en een briefkaart en een potlood. Want zij hadden niet willen gaan sîapen, voordat zij naar het vaderland hadden bericht, dat zij waren blijven leven, dat zij, Godlof ! niet behoorden tôt de vele honderden, die hun graf hadden gevonden daarginds, toen de schepen werden getorpilleerd. Ze wisten het wel, dat de Britsche officieren, dadelijk toen ze in IJmuiden waren aan-gekomen een lijst hadden opgemaakt van da geredden en dat aile namen dadelijk n^r Engeland waren geseind ; maar een en.^el lcttertje gekrabbeld op cen briefkaart, zou toch eerst de geruststelling volkomen maken. En een der arme kerels was, onder het schrijven van een smartelijken groet naar het huisgezin, in sluimer neergezonken. Hij lag met breede, zwarte randen om de oogen, het ruw houten plankje voorzich, het stompjo potlood en den onvoltooiden groet tusschen rla vingers. Zoo lieten de zusters en de dokter hem slapen ; droomen misschien van huis en haard of van de doorgestane verschrikking. Nog een Verhaal van het Feit Een der geredde Engelsche matrozen tus-schen twee bedden, waarop twee van zijn kameraden lagen te slapen, vertelden toen van dezen korten zeeslag, welke een verlies van drie Britsche pantserkruisers ten ge-volge had, de volgcnde bijzonderheden : in dcn vroegen morgen omstreeks half zes, waren de «Aboukir>, de «Hogue» en de «Cres-sy» op cen aîstand van 30 mijl uit de Hoilandsche kust ter hoogte van den Meuwen W aterweg. Het was mistig weder. Plotseling klonk een hevige ontploffing', een groote waterkolom spatte omhoog en enkele oogenblikken later zag men, dat de «Aboukir» overhelde. Van de beide andera schepen werden de sloepen gestreken.om da «Aboukir» te redden. Doch terwijl men daar mee bezig was, klonken in de nabijheid van de «Hogue» nog eens drie ontploffingen. Deze torpedoaanval had een half uur later plaats. En. ongeveer een kwartier daarna spoot opnieuw het water in twea reusaehtige kolommen op; ook de «Cressy» was. getorpiljeerd door de onzichtbaro vij-anden. dio daar onder water op hun prooi loerden. Spoedig zonken de drie panlserkruisera en dreven er na dcn aanval van de Duitsche onderzeebooten slechts enkele sloepen op de zee rond vol met drenkelingen. Voor de reddende booten naderbij kwa-inen, stierven nog enkelen der drenkelingen die zich een tijdlang drijvende hadden ge-houden, door uitputting. r-1 , ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De nieuwe gazet gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume