De nieuwe gazet

1406 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 September. De nieuwe gazet. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9ss5b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 eÉiïilEËffl. - (BUiTEHLAMD 6 C.) 17 e iaaraana De Nieuws Gazet ^^isrK02^r>xG-xasr<3-E3sr = jde bladzijde. per kleinen regel • ir. 0.30 rinaccieele annoncen # - » 1.00 fceklaam ouder stadnieu-ws, dea regel. . • 1.00 ÇtadnifillWR rt#»n rA/r»l • 9 . <>m Aboonetnenteii wordèn aangenomen in onze bureelen ; KORTE NIEliWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postkantore Aile Br/even. Annoncer) en Mededeelingen te zenden aan het Bestuur —- Telefooo 853 ^LBOi>TisrE3yE£3asr,rE2^ s Per jaar, £r. 8.00. — Zes maaadea. fr. 4.00. — OÀ maaadea, fr. 2.00. — De auaoaoea buitea de proviacim Antwerpen, worden uitsluitend oatvaagea door dea heer' De Cauicer, Oude Bewrs, 89, Antvoarpen, eu door hec Oflicm Publicité. J. Ltbôgua & (7». 38L Nituicstrcua, BrtutâL' fegrajenisoencnt, # • 5.00 h — - . v... ,..<.fv»Vw« v» «nfcuvuwwii/up/; ter 4C//UC// Ulili l/CC L iJitffiftoa.. C q - , . (overeea tekomenlj-** DUITSCHE KRI1GSGEVANGENEN TF 1NTWFRPFN mm TmasM&ismtm- «ni - • De ailes behaive xriomfantelijke intocht van den " Landsturm " te Antwerpîn, op Donderdag 10 September 1914 tçoiuui' I 0«J*9 jI ■fl.utwerpeii, woraen uicsiuitena oacvaagea door dea ne Il &e Cauicer, Oude Bews, 89, Antioarpen, eu door het Ofh Vd# Publicité. J.JMguaA G". 3êl ftUuuxtrwU* BrtM ' TELE6RAMMEH VflNHEDEN NÀCH Ut in do OiM ni litres 2Û00 Oseifscheps buiten Oevechi Dinsdag naeht had in een plaats 2000 Duitschers die in het veld ston waarvan de naam geheim wordt gehou- Werden er talrijken gedood en gekwe den, een vvrwoed gevecht plaats tus- pe overigen werden gevangen genomf Schen Duitschers en Belgen. Van de EnpMe leprs naar teseli Zij werpen Soesimen ©p de Mstaken sfer» ÉS Zeppelins 99 Londen, 23 St-pt. — Een paar dagen ge- nochtans in op veiligen grond te landei leden werd ver'.eld dat Engelsehe vliegers landen. van Antwerpen naar Dusseldorf vlogen waar JSFd.R. — Bovenstaande b?richt bewijst zij op de afda)| =>n der ^eppelin's in deze de Duitschers de bomaanslagen met bel stad, eenige bommen wierpen en aanzien- van hun «Zeppelins» niet ongestrâit pie lijke schade aa^irichtten. Dat nieuws wordt en dat zij zich na eon nieuwen aans thans door do iingelsche admiraliteit beves- nog aan ergere bestraflingen mogen : tigd. Het was een kleine vloot die aango- wachten. Het is nu te 'liopeti dat de E voerd werd door luitenant Collet. Een der sche staf van deze verwitiiging nota vliegtoestollen werd doot een vijandelijk houden. sebot beschadigd rnaar de loods gelukte er Nieuwe Zegepraal der Serviers Sa^ajew® ingeesome^ Londen, 23 September. — Een tele- prins van Oostenrijk het leven liet, d gram uit Rome meldt dat Sarajevo, de de Serviërs en de Montenegrijnen .w hoofdstad van Bosnië, waar de kroon- ingenomen. MORGEITELAI Eerste Uitsaaf Hul) Veronlschuldlpin De Duitsche Regeering heeft het c noodig gevonden, naar een excuus jïoeken voor de barbaarsche vernieli van de k'athedraal van Reims: Eigenlijk, — zoo laat zij zeggen d( haar Wolvenbureau — ligt de sclix daarvan bij de Franschen zelveri; . hadden van Reims maar oeen vestii stad moeten maken. Evengoed hadde het Wolvenbure kunnen zeggen: De Franschen hadden die -schoone 1 thedraal maar niet moeten bouwen een stad, die door haar natuurlijke 1 ging, als versterkte stelling aangedi was. De theorie blijf dezelfde: Als een oorlogvoerende mogendhe een kostbaar bouv/werk, een erfcleel v eeuwenoude beschaving, bewaren w dan moet zij dat maar niet verdedig -tegen den overweldiger. Werd deze theorie ooit algemeen as genomen als oorlogsrecht, dan kon m y in aile landen van de wereld wel de i gen tienden van de vestingstedeh oi mantelen. In de oude tijden werden 't algemeen toch slechts dààr steden { bouwd, waar zij- zich het gemakkelijî en het stevigst versterken lieten, zooe schier al de steden die erfgoed^ijn v eeuwen oud tôt op dezen dag vestings den zijn gebleven. Zoover redeneeren de Duitschers ni Kùnnen ze nog wel redeneeren in hi furie van bloeddorst en vernielzuchtJ Zij aanzien een monument van arc! tektuur, van kunst of van wetenschap een vestingstad slechts als een mide om deze stad des te spoediger tôt ov< gave te dwingen. Zij schieten op e kerk, verbranden een bibliotheek, wa ze voor de forten moeten wijken. België heeft Antwerpen reeds met Universiteit van Leuven betaald. De Franschen betalen Parijs met kathedraal van Reims. Nu is ook Keulen een versterkte sta Twaalf forten liggen er rond. Vier < den rechter-oever van den Rijn, acht 1 den linkeroever. Misschien komt de dag dat de Vf bondenen voor die forten staan. Zij zullen zich dan herinneren d Duitschland hun «carte blanche» gec ven heeft om den «Dom» neer te sch ten, den ontzagljken «Dom», dien hf de wereld kent. De Verbondenen zullen zich dat heri neren en... ze zullen niét schieten op d Dom. Beschaafde volken vechten tegen fc ten en niet tegen tempels. f SÉÎÉraiiEEi 'I vsrwoest ^ Zieliier in zijn gebeel het artiuel ,jc] Prof. Dake in de Amsterdamschc «' Zij graaf;> waarvan -wij gisteren een telegra !(/- «résumé> gaven. aU Wat na Leuvciis vsrnietiging gevi werd door lien die be^rspan, dat dp ! ta- sche generaals zich door nie.s c:i n:ci in zouden laten weèrbônden om doed, io-_ woesting en verderî te brengen aan d volkingen der landen. waardoor hiinne winnende treepen trokken, is hoe ^ la hoe meer tôt sehrikkcli]ke werkeliikliei worden. .jj Mechelcn is gctei.v"rd. Oudcnaerd > rooid van zijn praditareluteetinir, Di ligt in train, Senlis, het bevalligo s il, aan de Oise is geschonden-. en Ën sedert eenige dagen heeft de beSc de wereld gesidderd op het bericht Reims werd gebombardeerd. Die angst •n" de vernietiging van het verhevene en se en ne, werd nog scherper op het beriebt le- de Duitsche' maclithebbers, dàt zij de ! -.t lijke kathedraal zcoveel als mogelijk v . " zouden doen sparen. m Zij, die dit met een vonnis gelijkste. fe- hadden het bij het redite einde. ;st Het historische heiligdom van Franl ligt in puin geschoten. In 1429 had de plechtigheid plaats, aan deze prachtige gothisehe kerk te- liistorische wijding zou geven. De Dau ^"Charles do Valois werd er met de lie olie tôt koning van Frankrijk gezalîd ' tegenwoordigheid van Jeanne d'Arc, mâagd van Orléans, die door de krachi haar overtuiging aan het verpletterde F: IX- rijk en zijn vorst den levensmoed had v • gegeven en het overblijfsel van de koi lijke troepen ter overwinning had gevi ^6l ' Is het een wonder, dat er geen Frar ir- man bestond, clericaal of materialist, 3n niet met eerbied vervuld was als liij c " aan dat wondcrheerlij-ke bouwwerk, wa de gevallen grootheid van zijn vurig liefd land weer was opgesta'an uit het de der vernedering? Is het niet te begrijpen, dat ieder vr j. deling, die zijn voet zette in dit natic sanctum, bij het ontzag voor de vi ven schoonheid dat hem aangreep, d. ontroerde door in zijn verbeelding de r 3p te der basiliek te zien gevuld door de stille verrukking biddende menigte. get J' van de heilige liehandelirig, die van den ! phin den wettigen koning van Franl ir- maakte? Wat verfijnde wreedheid heeft nu j, ting gegeven aan de verdragende kanon die dit eerbiedwaardig gedenkteeken Î6- Frankçijk s opheffing uit diepe vernedt se- hebben verpletterd? .el la deze vernietiging niet bedoeld als kennisgeving van den Duitschen opptei krijgsheer, dat hij Frankrijk zal doen n- len, zoodat het nooit meer zal kunnen m staan ! ? Als met stomheid geslagen aanscno\ de volken der aarde dit ontzettend ge ,r" ren. Angst grijpt de natics aan. Angst, )en vertwijfeling over «v morrelijkheid ^ zulk een lerugvallen tôt birbarisme. ]\ïet ontzetling zien ''A\ hoe een groo"-edel volk geestelijk vçlSoren gaat door vergiî van liet materie^ie krachtbewust'Z! Yzçrgs, Leuven, Dinant, Ou -.•'naerde, Seniis gen in puin! i> ■- lialliedrnirt va;t ^riws- Is- MAls de wi-aak niet Goil.es is. maar mensclien. dan vraag ik, waar zijn Duitschland aan te Wijzen de puihboi van door woeste Belgen vernietigde kerl en paleizen? Dan vraag ik of Frankrijk 70 niet voldoende gestraft is voor Tur ne's verwoestingen? van " ^-a l'"in l'KSsn boiuvwonderen ouden tijd en de geesteu der dooden z-rele- ven nog om de plaatsen der vorwoestin Eiaih ffioorden en branden, dat de razernij der wraake vernietigen 1 rrienschenleVcns en he; edelste werk 1 ttienseh elijken geest, gesehjcdt met gc keuring en ter e°re van Hem, die te al •eosd ti;d9 door Duitschlands opperheer wc 3uit- aangeroepen, v/ie mag dan aanspraak i iiand fceft op den titel van «G-eèsel Gods"1 ? ! vcr" De kathedraal van Reims is verdwene 0 be- Zevenhonderd jaren getuigd? zij ' over Franlcrijks artistieke glorie. Bijna vijfh nger ticrd jaren was zij een gedenkteeken 1 ko- Frai'ln'i.ikr-i herleving. En la belle France leeît nog. ja 1 h3- kradveiger dan ooit. Want hQt ongeluk h uant lio,ar iveer de cendracht gebraclit, die i-'dje zoo noodig had. En do oude lieMc der volken voor h liaaf îs nog niet goroest. , dat Ontzag hadden wij voor Duitschla voor Daarbij komt nu nog een gevoel van d' hop— nis. \an Deernis. me; een volk van onbcvlekt1 icer- leden, dat eeuwen lang onder griev 'arQ, zelfverwijt zal gebukt gaan. Leuven Reims. Moge het iand yaia Albreeht Du; .den, Goethe en Beethoven nog van de dwa gen zilns weegs terugkomen. crijk " G. L. DAK1 x/\." Sg Duitsche Noiinsn te Bersbee ïn Zij worden door de de Gendarmen uitgedret van :ank îsiettegenstaande de 'sirenge maatregç reer- door de krijgsoverheid genomen, zijn er i ùnk-1 een veertigtal Duitsche îionnen die in klooster te Borsbeeck verbleven, ingelukt die eergisteren, de waakzaamheid der militJ iacht autoriteiten te verschalken. Door haar ,:i,r'n beschaamdheid hebben zij zich echter 1 raden. Een dezer nonnen* had namelijk stoutheid zoo ver gedreven voor een 15 eem- rig meisje van Borsbeeck een sermoon maie houden, waarin zij den keizer van Duits diep 'an<^ afschilderde als een weldoener en uim- koning van Belgie uitmaakte voor in slechtaard. Toen de bevolking der gemee niSe dit feit vernam verwitt'igde zij de genc men, waarna al de nonnen, 40 in ge uit het land verdreven werden. rich- 'N' S» Een "Zeppelin" boven I cen Hij wordt verrast en ■sten neemt de Vlut Rond 1 uur/in den nacht van Dinsc tôt Woensdag, verscheen boven Moll i iwen «Zeppelin». Wanneer hij zich verr •beu' zag door de zoeklichten onzer fort niét poétste hij de plaat. Er Averd door oj ' Eei M w M iBstrafte Berlijn a&- Eeai m ^©iiw 5dl G- .Simons.de koj:i;e,seondeut yan de «1 ies legraaf> van Amsterdam te Berlijn, schri in over het lijdende en rouwende Berlijn,de jen aangrijpende regelen. Berlijn, September 1914. en- 'k Had om 1 uur mijn telegram afgej ven en zat nu onder het zonnesoherm uit Josty op Potsdamerplatz naar het gewi ^e* te kijken. Er is weinig aan het uiterl: van deze voortdobberende miljoenonstad v •an auderd. Do lucht is alleen stoffiger en c -an welriekender geworden ten eerste door .ed- ontzettende droogto, die nu reeds lang len dan 5 weken duurt en ten tweede ^oor 1 rdt gebruik van spiritus en petroleum voor i na_ to's en motorbussen. Benzine is voor ge goud meer te krijgen! Daar zou «busines 'an voor u te mal<:en zi3n> wanneer gij dit ! on- uf mocht voeren. De lucht, die /an motorvehikelen thans verspreiden is vi stikkend. De menschen verzamelen zi seft nog elken dag voor het Potsdamer statk :eft. waar de middag- en avondbladen, door zii honderden middagverkoopers, afgehaald wi den. Het «Kleine Journal», dat voor d 1131 oorlog alleen als « Maandagblad» uitkwa probeert thans de «B.Z-a. M.> op unfa: ■er- wijze te belagen. Het verschijnt tegen uren, mît opgewarmd ochtendnieuws, wai •er- boven het dan de luidstschreeuwendo ho ?nd den zet. Do op nieuws beluste man in en straat kocht aanvankelijk het blaadje.Loi ;.or' er nu al niet meer in. Men wacht op «B.Z.a. M.», itoewel die ook meestal weii 5 nieuws brengt.Terwijl ik in de «Yorwari het hoofdartikel voor den gestorven I . Ludwig Frank, die voor Lunéville ge^al! pjf is, lees, hoor ik plotseling weer het zage Oit geroep «Extra Ausgabe> over het gTO< plein knarsen. Eerst één, dan tien, d honderd menschen,die in galop over 't pli 'en rennen- Auto's, trams, droschken moel len stop zetten, om ongelukken te voorkonn îog Een krankzinnige «rage> schijnt zich v een de menschen meester te maken. « Maubeuge» ( Moobeus, zooals ze h lire foeteren) gevallen! 40,000 man gekapi leerd! Die woorden gaan van mond on~ mond. De menschen grijnzen elkaar e\ or" toe... dan rommeldondert het wereldstad-i moer weer naar Leipziger, Bellevue, ï -ja_ niggratzer, Potsdamerstrasse. te Maubeuge gevallen... Dr. Frank geval] ch- de voorstander van den wereldvrede, ien grootste sociaal-demokraat, dien op dit < een genblik de partij te verliezen had. Door c nte imbicielen kogel in de hersens getroff< ar misschien geschoten door een van z , t" Fransche vrienden uit de vesting Luné\ ' le. Hoe «bête» ten slotte deze slachterij v de edelste zonen, die Frankrijk en Duitsi — land ooit opbrachten. « Moobeus ist gef ni! len!», een paar heel vette «prallende» d J II ke vrouwen genieten bij dit nieuws. 'n Paar jonge officieren met magere f zichten, pijntrekken om de siroeve mondi :ht gaan voorbij. De een strompelt met een 1 incr potgeschoten been krukkend voorwaarts, ° ander draagt den rechterarm in een zw: ier} ten doek. Ik lees voor de tiende maal as^ advertcntiekolommen van de «Kreuzzeitun en> blad, dat in gewone tijden nooit advert( ize tics publiceort. Thans twee bladen vol, T • r. A varlontion \7prtol1 'e- niçcr van liet duldeloos leed op het slap jft veld en in de familiés tliuis, dan de klen ze rigste en schrilckelijkste brieven der oor logskorrespondenten. De imbécile kogels er granaten zaaien dood en verderf. Hoevee duizenden, hoeveel tienduizenden liggen ni |° reeds met verglaasd© oogen tegen. de aard korst te staren? ■).® Lees die risten advertenties met droo? v oog en droge keel, lees ze elken ochtend 3r" wanneer ge opstaat, elken avond, wanneei ge bij de lamp het laatste nieuwsblad me c"° een zucht en een gruwelijke vloek terzijd» ^ schuift: « Nach Gottes Willen starb den Helden lU" tod fur Konig und Vaterland mein Uebei (3D. einziger Sohn...» s «Am 29. August starb den Tod fursVa f terland unser einziger inniggeliebter Sohr se und Bruder...» n'~ «Den Ileldentod fur das Vaterland star ben meine liebeii Bruder Joachim von Ko nig, Hans von Kon,ig, Kurt von Konig. Heldentod, an der Spitze seiner Kompa )r" gnie,fur Konig und Vaterland... mein heiss cn geliebter Mann, unser herzensguter Vater... m' Lees dat met droge oogen en denk er dai F? bij, dat dit alleen namen van slachtoffers zijn, wier familielcden nog geld bezitten,oa een aankondiging van overlijden, snau<relei 3,1" te kunnen betalen! Hoeveel duiz«aden ei . tienduizenden liggen reeds in hui^" grauwi velduniform onder de grauwe aaïde, wiei c.° namen we nimmer lezsn, wier heengaan _ii uf stillen kring ver van kranten-rumoer, snik 's> kend lierdacht wordt? Ir' — Hoe zit m'n nieuwe hoed? vraagt eei 0I} dame, die op het terras bij Josty op ken n, nismaking wacht. 3te _ Beeldig, meent de aangesprokene.Hel an ie al gehoord van den slag bij Mouwbeu iln gho?.... en Ik lees m'n «Vorwarts» door. Duwel ;n" schrijft kleine, leesbare feuilletons uit he an hoofdkwartier, ergens bij Osterode. Je voel zoo, dat-ie 't uit zou willen gillen en ni !er bitter gestemd,z'n pen in gai en frambozen limonade moet doopen. e°n «Aan den rand van het woud vliegt eei krassende schaar raven op. Zij zijn klaai o- met eton. De reuk van rottende lijken ver pest het blaren-liijgen van het woud. Tel en kens liepen wij kleine en groote heuveli ,je voorbij, dat waren de jongste graven vai )0. gesneuvelde krijgers. Daar steekt een sim en Pel kruisje, ginds een afgebroken gewee: ,n uit de versche aarde op. De laatste rust ! r| plaats, van vele naamloo3 gcstorvenen,wa; il_ door de bevende hand eens trouwen kame an raads met een groene twijg versierd of me .i. een onhandig, in elkaar geslingerd wilgen al_ krans. In hun unitorm slapen de dooden Iran helm ligt als een gedenkteeken op di malle aarde.» re. Gij meent daar ginds natuurlijk, dat di ;n, oorlog3razernij en de overwinningskolder ;a- den menschen hier in de hersens geslagei de is. Hoe decrlijk vergist gij u! Of meent g< ir- werkelijk dat Berlijn alléén «Unter _ dei de Linden» leeft? Er is bijna geen familie t( g» vinden, die niet één of meer verwanten il -n- het veld heeft staan. Is droefheid, smart ei en ellende <br minder om, wanneer die in stills en birinenkameren ffelcden worden?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De nieuwe gazet gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume