De nieuwe gazet

1139 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 September. De nieuwe gazet. Konsultiert 28 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/416sx65q6r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 — Maandaa 21 SentemhAP 1Q1 A, 3 CEiilïf^oT^BUITE^LAiiD 5 C.) 17ejaargang 6017 De Nieuwe Gazet A.A.TTBioisriDia-iisra-EJsr = 4<ie bladzijde, per klennen regel ...... tr. 0.30 Fmancieele annoneen ■••••• » 1.00 Keklaam onder stadnieuws, dcn regel. . . . • 1.00 fitadmeuws, den regel .2.00 Begrafenisbericht .5.00 UitBlItea .... ' ... . . . tovereea telcomen) .1' Abonnementen worden aangenomon in onze bureelen : KGRTE N1EUWSTRAAT, 28, ANTWERFEN, en in aiie PostKantoren Aile Brieven. Annoncer) en Mededeelingen te zenden aan h et Bestuur — Telefoon 853 Per jaar, fr. 3.00. — Zes raaandea, fr. 4.0Q. — Dr* maandeu, fr. 2.00. — De annoneen buiten d« provincu Antwerpen, worden uitsiuitend ontvangen door dea heà De Cauwer, OiuLe Beurs, 89, Antwerpen, en door h et 0(fic Ld# Publicité* J, Leb&jua dt O*. 26. Nmsio*troat» DE DÙITSCHE HUNNEM IN BELGIE De weerlooze bevolking van een dorp nabij Aerschot door de Duitsche bandi&tes: voortgedreven / TELE6RAMMEN VAN HEDEN NAGHT A • ~~ 1 , • > • De T oestand in Frankrijk Oe Duitschers verschgansem zich Londen 20. Sept. — De «Daily Mail» sel. Oogenschijnlijk wordt dit ailes gedaan beweert dat de Duitschers zich sterk ver- om de verbondenen te beletten de Belgische schansen tusschen Maubeuge en Namen, en ijzerenwegen te gebruikeh, waarvan Brussel groote versterkingen opfcrekken rond Brus- het middenpunt is. DE HOUDING OER BALKAN STATEN il&s!§|srië en Roemsnîê in 'f konflSkt fpestiegiggd Washington, 20 September. — Uit goede gon. Men mag er zich aan vcrwachten dafc bron verneemt men dat Bulgarie en Rumeniii beide Staten zich aan de zijde van Bueland ziob in het Europeesch konfiikt zullen (men- zullen soharen. OP MET FflÔNT ! FRANKRIJK ISieu*)^© dl©r PEiifesiier»© afgesEagen Parijs, 30 Septomber. — Weer goed nieuwsj opgetroden. Zij werden overal door de troe-van het front. Vorleden nacht zijn de Duifc- pen der verbondenen, met zware veïliezen le-sohers op verschillende plaatsen aanvallend | ruggeslagen. HET LEVEN TE BRUSSEL Hé Duitschers Beeren schieten. ■»» &Mwark ^ ®qs- rijksche troepen in d© SiasL — Oe Dffi-©ieren zijn Ébewre©@d voor hun iewen. VREDESKANSEN Het woord vrede is dus aan Duitsche zijde uitgesproken. Tweemaal op twee dagen: Vrijdag door vnn Bethmann-Hollwig, den Duit-Bchen Rijkskanselier, in een gesprek met den heer Gérard, gezant der Vereenigde Staten te Berlijn, Zaterdag door graaf Bernstorff, gezant van DuitSchland te Washington. De verklaring van den Rijkskanselier was blijkbaar een onrechtstreeksch ant-woord op de vraag van président Wil-son.Zij luidde dat, ivaar de bondgenooten nu eenmaal overeengekomen zijn, de vij-andelijlchcden niet ajzonderlijk te sta-ken, ZIJ nu ook maar de eerste vredes-voorstellen moeten doen. Merkwaardig, hoe binnen de vier-en-twintig uren deze toon gezakt is! Graaf Bernstorif schuift zelf al een fredesvoorstel naar voren: Duitschland is bcreid, om den oorlog te nanzien als een onbesliste parti) en om vrede te sluiten, op voorwaarde dat zijn grondgebied IN EUROPA ongeschonden blijvs. IN EUROPA: lees dat goed. Feitelijk is het Duitsche Rijk al zijn koloniën reeds kwijt. Het zou erin be-rusten dat de bondgenooten die onder elkaar verdeelden en dat het dus als ko-loniale mogendheid van de wereldkaart werd gevaagd. Het moet gezegd, dat de Duitsche Re-geering haar eigen volk reeds sedert een dag of vijf aan 't voorbereiden is op zulk een, voor haar vernederende en rampvolle, oplossing. In haar officieus orgaan, de Norddeut-sche Allgemeine Zeitung, liet zij tocb verleden Donderdag al schrijven: •—« In de leugenkampanje welke der oorlog van de Triple Entente tegen Duitschland vergezelt, kornen den laat-sten tijd ook bërichten voor over de- be-hoefte van Duitschland aan vrede. Nh cens wordt gesproken over een beweerdt uitlating van den Rijkskanselier omirent Duitschlands geneigdheid tôt het sluiten van vrede, waarop Grey door bemid■ deling van Amerika een fier antwoora heeft gegeven, dan weer zegt men, dai de Duitsche gezant te Washington zich moeite zou geven voor Duitschland der vrede te bereiken. De neutralen moeten door het uit-strooien van dergelijke berichten den in druk krijgen, dat het Duitsche Rijlt strijdensmoede zich wil schikken naai de, yredesvoorwaarden van de iTriple Entente. Tegenover dit gegoochel Jean worder verklaard, dat het Duitsche volk in der oorlog, welke het werd opgedrongen, de wapenen niet zal neerleggen voor \ strijdende de waarborgen heeft bereikt welke het noodig heeft voor zijn toekoms, in de wereld.» Wij zeggen dus: «... dé wapenen niel zal nederleggen voor het strijdende de waarborgen heeft bereikt, welke hel noodig heeft voor zijn toekomst in d( wereld». Dat" klinkt al drie oktaven lager dar het «Deutschland, Deutschland ueber ailes, ueber ailes in der Wellt»!... Dat ziet er al heelemaal anders ui1 dan de nieuwe landkaart van Europa die in Duitschland werd verspreid, er waarop men het Duitsche Rijk zich ziet uitstrekken van aan de Vlaamschf kust tôt aan Petrograd, en Noord Frankrijk met Parijs als Zuid-Engeland mel Londen in Duitsch «Reichsland» veran-derd!!Duitschland vraagt niet méér dar waarborgen voor zijn toekomst, zoo heel het, Donderdag. Dat de Verbondenen vredesvoorsteller doen, luidt het Vrijdag. En Zaterdag hooren we: Wij willer den vrede sluiten als men Duitsclilanc maar niets afneemt van zijn gebied ir Europa! De «New-York Herald» heeft, geloover wij, reeds het juiste woord gezegd ovei deze polsingen: «De legers der bondgenooten zuller strijden tôt zij het Pruisisch militarisn hebben verpletterd». Zoo is het.Het kwaad dient met worte en al uitgerukt, nu we toch al zoovei zijn. Laat als burgerlijke natie Duitsch land nu ook al voortvegeteeren, — als militaire natie nloet het teniet. En dan heeft het terug te geven, wa het gestolén heeft en te vergoeden wa het, in kannibaalschen overmoed, heef vernield. Schleswig-Holstein terug aan Denemar ken. Polen terug aan de Polen. En laat, zooals het reeds in Franschf bladen voorgesteld werd, Lotharingen te rug bij Frankrijk komen en Elzas to een onafhankelijk staatje worden ge-maakt, zooals Luxemburg was. En heeft Duitschland tôt den laatste ■ Pfennig de stoffelijke schade vergoed ■ welke het België heeft aangedaan — dar ■ zal de tijd gekomen zijn om verder t( praten over de veranderingen die er no£ noodig zijn a?) de wereldkaart, opdat g niét'de ioekonst van1 het barbaarsche ■ Duit.sfhl&rïd, sSra«sbQrg(l zij, maar de r. toekomif van me volkert; die door ëerlij-i ken arbeid èn niet door geweld van wapenen hun leven op aarde verdienen wil-len.Bip. r OFFICIEELE t MEDEÛEEUNGEH ■ De Toestand bisef ; onoewijzigd.. ' Antwerpen, 20 September 10 uren des avonds. 1 1 — Mededeeling der Britsche Legatie: Een tele- r , gram van het mimsterie van oorlog meldt, dat 2 i er geen wiiziging is in den toestand. De tegen- C aanvallen door de Duitschers gisteren beproeid, werden gemakkelijk afgeslagen. De viiand onder- \ • ging verliezen. £ ^ Fransche Vliegers ' werpen Pijlen ; Een oud Oorlogswapen, dat f opnieuw in de Mode komt e In do Munehener Medizinisclie AVochensohrift ^ doet de somi-arts Volkmann mededeelingen over het nieu"\ve "svapen, "waarvan zich de Fransche vliegers bedienen. l'iotsèling, zoo ' vorteldo een ge-.vonde, voolde ik een stekendo pijn in mijn reehtervoet vlak boven do ,• hak. Op het eerste 0£ïsï3hblik mesnde'ik dat mijn 3 buui'inan mij bij vorgissing had gestoken.Maar ; spoedig beiiiefkté ik, dat dit niet zoo wezen i kon, ^*ant om mij heen werden onmiddellijk \ [ daarop ook door anderen kreten geuit. Ook j schrikton de p&arden voor een wagen. Toen 1 ik mijn voet bokeek, zag ik dnt een metalen . pijl er ongeveer 1 % centimeter ingedrongen 1 -was. Ile trok den pijl er dadelijk uit. Ongo- (_ \ veer 19 kameraden in mijn buurt waron door dergelijke pijîen gelrofferi. Een ging de pijl = door beido kuiten, een tweeden wera de vi et C [ aan don grond genageld. een derden wafl de e pijl door de vrang in den mond gedrongen. 1 Ook een paard u*as vlak boven het oog ge- trolfen. Nadat Avii eenigszins van onze verba- V zing waren bekomen, ontdekten wij vainvair 5 | avij wei-den beseboten. Slechts uit een viieg- . tuig, dat boven ons zweefde, konden wij al- 1 ■ dus zijn bedacht. Onzo wonden waren niet V ; zv,raar, zoodat wij spoedig waren verbonden. J Iedereen kroop nu, zoo goed en zoo kwaad dat ging, onder wagens om dekking te zoe ; ken. van de ongeveer 31 pijlen, die naar be- C ; neden kw^men, troffen er 15 doel. Over het r . algeaneen maakten de pijlen wonden in de „ ' weeke deelen en wondden zij slechts zelden ^ groote vaten en beenderen. Slechts een pijl- f . scliot, dat iemand op het hoofd trof, was e doodelijk. -r De pijlen bestaan uit een stift van geperst s staal, 10-15 oentimeters lang en 8 milinietors r . dik. Het benedeneind is mnseief en loopt uit / in een spita, zoo soherp als een naald. Van ' boven bostaat do stift uit vier plaaljes, die een rechten hoek vormen. Door deze vermin-dering van de metaalmassa aan het boven-l eind vallen de' pijlen met de spits naar bene- ' den. Door de snolheid van liet vliegtuig be- j! 1 strijkt een bundel bijna gelijktijdig neergewor- 1 : pen pijlen een vrij groot oppervlak. Zoo wor- f, , den in dit geval 4 kompanv'n, een batterij, * ' die daarachter stond en bovendieu pog een " andor régiment getroffçu ^ Wij hadden gisteren het genoegen een Brusselaar te ontmoeten die ons aan-gaande het openbaar leven te Brussel eenige belangrijke bijzonderheden heeft medegedeeld. Uiterlijk en over zijn geheel be-schouwd is er in het leven van de be-woners onzer hoofdplaats weinig veran-dering gekomen. Indien 's avonds de koffiehuizen zoo vroeg niet moesten gesloten worden en het verkeer in zekere hoofdstraten niet verboden was, zou men om : zoo te zeggen niet eens gewaar worden dat er Duitschers te Brussel zijn. Wanneer men den toestand nochtans van dichterbij beschouwt, stelt men spoedig vast dat er achter den lach der voorbijgangers een trek van moeilijk te verbergen razernij ligt. Dat is niet alleen omdat het juk van den verdrukker zwaar om dragen is, maar het aantal werkloozen neemt toe en overal heerscht er ellend'e. Het stof-felijk leven lijdt vooral onder den nood f en aan sommige zaken van eerste nood-wendigheid zal weldra gebrek zijn. De Prijzen der Waren Ziehier overigens eçnige prijzen: De boter, gekocht te Sotteghem kost 3.75, verkocht te Brussel betaalt men er 4 fr. en 4.25 fr. voor. De prijs van het vleesch, alhoewel er meer dan genoég is, stijgt met 40 centiemen den kilo. Het zout begint zeer schaarsch te worden en is enkel te verkrijgen aan 60 centiemen den kilo. Ook de petroolvoorraad is uit-geput en wordt enkel geleverd aan 80 centiemen den liter. Gaskolen zijn er nog enkel voor 2 maanden en van elke be-stelling wordt nog slechts de helft geleverd. De melk is insgelijks opgeslagen, 5 of 10 centiemen naar gelang de kwali-teit. Het brood kost 32 centiemen waarvan men later 2 centiemen terugontvangt. Het fruit en de veldvruchten integendeel worden als voor niet gegeven. Schoone druiven kosten slechts 50 centiemen en minder den kilo en voor honderd kilo aardappelen betaalt men slecjts drie frank. Van den anderen kant is /sep een echt weelde artikel geworden, omdat de Duitschers er overmatig gebruik van maken. Nog eenige dagen en dat artikel 1 zal totaal van de markt verdwenen zijn. Sch ietoefen ingen De Duitsche troepen bevinden zich voor het meerendeel in den omtrek van Brussel en hun hoofdmacht is samenge-trokken in het Noord-Oosten der stad. Men doet hen aile dagen oefeningen uit-voeren en Jeert hun schieten volgens de i Belgische wijze. In het Park bijvoor - beeld is het schouwspel soins zeer grap L pig, als men de Duitsche officieren wa t ter en bloed ziet zweeten om hun man schappen de eerste grondbeginselen vai - deze kunst in te prenten. De meeste pin • helmen mikken in den blinde en krij • gen slag op slag van de serjanten die hei onderrichten. Wij-weten niet of de Prui » sische soldaten voordeel uit deze lesseï i trekken, maar het is toch typiek vas t te stellen dat het hoogmoedige Duitsch 1 land dat slechts spreekt van «uber ailes» 1 zich nu verplicht ziet ten onzent zulk< lessen te komen nemen. 1 Duitschers in het Justieciepalev De Duitschers die te Brussel geen vol : doende aantal kazernén aangetroffen heb ben, hebben niet beter gevonden dan hei gerechtshôf en de Noordstatie tôt dat doe! in te richten. Het Justiciepaleis gelijkt een ware vesting. Aan den voorgevel zijn viej veldkeukens neergezet. terwijl aan den ach-lergevel verschillende kanons zijn opgesteld Al deze vuurmonden zijn op het la^er ge-deelte van de stad gericht. Binnen in hel gebouw waren ook paarden gestald, maai tegenover het krâchtdadig verzefc van de magistratuur zijn de Duitschers verplicht geweest aan dit schandaal een einde te stellen.Zij zijn bang ! De Noordstatie biedt cok een ellendig uit-[ zicht aan. Al de bureelen zijn er in gruis geslagen en de kassen opengebroken: Dat ; laatste werd natuurlijk gedaan met het doel er gcld te ,bemat3htigen. Als men nagaat dat er ettelijke schrijfmachienen gestolen zijn, moet men veronderstellen dat er zich onder de Duitsche soldaten talrijke dactylografeg 1 bevinden. De kanons die men in den beginnen voor de statie geplaatst had zijn nu verdwenen maar de toegang van het grootste gedeelte der Rogierplaats blijft aan het publiek verboden. De groote sta! die in het «Palace Hôtel» logeert heeft dezen maatregel waar-schijnlijk genomen om te vermijden dat men een aanslag tegen hem zou plegen. Deza vrecs schijnt overigens al de officieren ta belm' -ien, want zij marcheeren door de str ten gewapend van het hoofd tôt de voe-ten en doen zich vergezellen door twee soldaten die met het geweer in de hand over hun persoon waken. 40.000 Oostenrijkers in de Stad Er zijn nu te Brussel 30 a 40.000 Ooa-tenrijkers aangekomen, met 7 zware kanona om er de Pruisen te vervangen. Na hen ar. riveerden er twee wagons met obussen ge-lad en. De kazerne der karabiniers is door de Pruisen in oen ellendigen toestand gebracht Koworxlen. Gansch Jiofc binnenste ervan werd door do wandalen vernield. Zelfs werden er vereohillande voorwerpen in gestolen. De bur-gemeester van Brussel die men ontboden had om dezo puinen te doen opruimen, hoeft ailes laten bij elkaar pakken en het als bewijsstuk-kon op den koeç van het stadiiuis doen neer- 1AOUFAÏ1.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De nieuwe gazet gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1897 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume