De payot der taalgrens

890 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. De payot der taalgrens. Konsultiert 05 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m62z2b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ouiJ3"WEST BRABABT . /W To-e&gelaten do or de Krygs overheid DE P A Y 0 ï D S -R :AALGEEIS Een'volk zal nier vergaan.l B-eelruurder: G. DE CLERCQ,, DO.A.H. II/B. lste* Cie - Bel- -gisch Leger „ Jongjens . De Payot is er nogmaals met !n Weinig nieuws uit onze duur-bare streek. Het nieuws v/ordt van langs on zeldzamer en het weinige d&t ons nog toekomt spreekt van tranen en d.roefheid, van wee en lyden doch ook van moed, fierheid en koppigheid. Ze lyden ginder aan den overkant van den Yzer al s ze denken aan hun jongens, aan U kerels die dagelyks uw lever, te pande stelt en over wiens lot ze immer zco doodelyk onge-rust zyn; ze" lyden ginder omdat dagelyks xaeer en meer het spook der ontberingen den staf begint te zwaaien; ze lyden ginder omdat ze mach-teloos raoeten aanschou^en den gryns van den gehaten overweldlger,ver-dur en het machtmisbruik van den dwingeland en kroppen moeten het v;oord van mispryzen en verachting. Doch moed hebben ze. ook, cradat ze weten dat gy kerels de mannen van den Yzer, het nier opgeeft en bout en stout uw man staat tegenover den vyand van uw land; fier en koppig blyven ze omdat ze weten dat eensdaags de trioira'klckken zullen luiden over den lande om het den wereld kor.d te naken dat men niet straffeloos "'n klein land overvalt. Ze lyden ginder ja, doch ondanka ailes blyft het harte vervuld met koppigen moed en onwankelbaar vertrouv?en. Jongens, ailes wyst er op dat grocte en misschien beslissen- - . de gebeurtenissen in anntocht zyn; de vyand zelf kan sy ne ongerustheid nier verbergen ; elkeen is met het vo-ls-te vertrouven in onze légers be-zield; onnuttig U moed in te spreken, wy weten dat men op U kan reke-nen; myne jongfere makkers die brankardier zyn en in uw midden leven schryven my dagelyks in bewonderende bewoordingen over U. Dat ge mocht behouden en bewaard blyven is myn innigste wènsch. Harten hoog Jongens, ik groet U . G. De Clerco_ . De ziele onzer Jongens . yolgende îorief, te laat on in het vorige numner .ingelascht te-, worden, ontving ik vanwege een onzer noedigste, taaiste en wakkerste brankardier. o O O Yzerfront (Voorpost)niddernacht 11,-7-17.' Beste Staaf , 't is heden llde Juli, Staaf. En die dag met al zyne roemry- ? ke herinneringen doet me denken aan de koene helden van 1302, aie zoo- ' ■ al s hun ne zo.nen nu, ailes opo.ffe.rden Voor de edelste idealen : Vlaander1 rens vryheid en grootheid. Is het niet treffend, na meer dan zes hon -derd jarene de ware zonen van 1302; op denzelfden bodem. voor hetzelfde land. bezield met hetzelfde doel, te- zien lyden en stryder. ? De Klauwaerts streden voor vryheid, eer en goede recht. Wy ook werden verplicht 'ten stryde te trekken cm die deugden ongeschcnden te bewaren. Drie jaar kamp getuigen van onverschrokken en heldhaftige wa-penfeiten, die meer dan eens de yskoudé beenderen der helden van Groe-ninghe in hun ne gev/yde, kille graver, zullen hebben do en trillen, l.iochten het stichtende f'eiten wezen voor diegene welke geen geloof hechten aan den s%evigen, hechten een onwankAbaaen zelfstandig-heids- en vryheidszucht ' der *' Vlaaraache Yz ers char .e » Dat deze die nog

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume