De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1756 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 Dezember. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pv6b27qj3m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 14 Nagezien door de Krijgsoverheid 14-8 en 1-12-17. (N" 523 en 1193.) 15 December 1917 De Poperingsche keikop. ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten. : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm- D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. KERSTNACHT 1917 jaren is het geleden dat het Goddelijk kind ter wereld kwam. Jongens ! Verbeeldt u het armzaligste kantonnement dat gij ooit gezien hebt. Te midden een uitgestrekte slijkpoel eene oude en ver-latene stalling met wijde luchtgaten in het strooien dak, waar zelf nog geene vaderlandekens de gapende spleten in de houten wanden stoppen, en waar regen en sneeuw, koû en wind naar willekeur binnenstormen. In zoo eene droevige doening werd het verhevenste maar ook armste kind geboren. 't Is nacht. Eene bleeke maan drijft tusschen zwângere wolken. Zij regent hare zachte stralen op het nederige stal, en omkranst het goddelijk wicht met eenen geheimzinnigen glans. Een scherpe noorderwind huilt door de spleten en doet geheel de schuilplaats wankelen. Jongens ! Gij die weet wat het is koiide en armoede lijden, aan-schouwt het heilig kind. Half naakt ligt het in de kribbe op een handsvol stroo, koude rillingen doorloopen zijn teeder lichaam.Zijn aangezicht is bleek alsof het ziek ware en twee dikke tranen roilen uit zijne zachte ten hemel verhevene oogen. Zijn Vader en Moeder sluiten zich dicht bij hem aan, alsof zij de bijtende koude wilden beletten het lieve kind te raken ; zij vergeten eigen koû en ellende. Maar hun hart breekt bij het zien van hunne onmacht tegenover de wreede strengheid van den ijselijken winter. Yrienden, gedurende dien hartverscheurenden oorlog hebt gij u waarschijnlijk reeds menigmaal afgevraagd : Waarom al dat lijden? Vraagt u nu eens af bij u zelven : Waarom moest dat onschuldig kind zoo lijdefi ? Waarom ? Omdat het zelf zoo gewild heeft. Vrijwillig had Gods zoon besloten een menschenkind te worden, onderhevig aan al de noodwendigheden die het menschdom na zich sleept ; een menschenkind dat niet gelijk eee prins zou geboren worden in satijn eu fluweel, te midden al den luister van een paleis, wel in de eentonigste verlatenheid en de zwarlste ellende ten prooi aan de meeste ontberingen en de bitterste armoede. Wat eene drijfveer mocht Gods zoon er toe brengen dat hevig lijden boven ailes te verkiezen ? Niet alleen de liefde tôt de menschen, maar meer nog het willen bemind zijn van de menschen. God kon gemakkelijk, na den rampzaligen val van Adam, gezeten in het grondiooze licht van zijne almachtige majesteit en gedreven door ioutere liefde tôt de menschen, met éen wil, éen gedacht het bedreven kwaad herstellen en de poorten van den hemel heropenen voor de menschen die van goeden wil zijn. Maar het menschelijk hart dat Hij zelf miek kende Hij te wel om niet te vatten dat dit niet voldoende zou geweest zijn om genoegzame wederliefde van wege de stervelingen uit te lokken. En wederliefde was zijn eenig doel, zijn driftigste verlangen, zijne onophoudende bezorgdheid.Hij wilde leven te midden dezen dien hij beminde en lien doen voelen, klaarblijkend en tastbaar hoe zijn goddelijk hart in zijn boezem klopte van liefde tôt hen. Hij wilde aile noodwendigheden, te koit-komingen en angsten, aile verlatenheid, verdriet en hartzeer met hun deelen, zoodanig dat Hij var. zijne gebenedijde lippen mocht lalen vallen deze woorden vol ontegensprekelijke waarheid : 0 dos omnes qui transitis per viavi, attendue et videte si est dolor sicut dolor meus. Hij wilde dat aile rechtschappen menschen die geen steenen hart in hun borst dragen, getroffen door zijn al te groote goedheid en niet meer kunnendebedwingen de innige dankbaarheid die hun hart verteerd in eene uiting van grenzelooze liefde zouden uitroepen : « Liefdevolle Jczus, wij kunnen het niet anders, maar wij moeten U beminnen. En Hij kwam ter wereld in een oud en verlaten stal op eene strenge winternacht : Kerstnacht. Jongens, gij die zoo diep ongelukkig waart gedurende dien lan-gen wreeden oorlog en soms bitter lijdt, gedenkt wat het kind Jezus leed uit liefde tôt u, verdraagt verduldig uw lijden, uw liefdé tôt Hem. Kaph. Op voorpost te R.... 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Poperinge von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume