De railwayman: orgaan der lagere staatsbedienden van België

419 0
01 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 August. De railwayman: orgaan der lagere staatsbedienden van België. Konsultiert 09 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/th8bg2j785/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Brussel, 1 Aùgusti 1914 ild8 Jaargang — N° 12 - - 11® Année. Bruxelles, 1 août 1914 DE LE Railwayman Orgaan cler lagere Staatsbedienden VAN BELGÎE Verschijnt eens per maand : Abonnementsprijs, 1 fr. Yodi* op^tel. hchcer en Zich te wenden : Onder den Toren, 5 Mechelen Organe du personnel inférieur DE L'ETAT BELGE Paraît tous les mois : Prix d'abonnement, 1 fr. ï'our !» rédaeîSoti, (a direction et le» annonce.* S'adresser : Sous la tour, 5, Matines Ylapfeest le WilrycK ep ZoMag 30 lipsti Aan de zustcrsmaatschappijen herinnereu wij met dezën dat wij ons dieu dag verwach-ten aan eene talrijke opkomst der maatschap-pijen van spoorwegbedienden en werklieden. Drij honderd franken premiën zullen verlot worden tusscheu de mruitschappijën die ten rninste met i5 leden zullen aanwezig zijn. Eene prenne van twintig franken zal toe-gekend worden aan de verstkomende maatscliappij en eene van twintig franken zal toe-gekend worden aan de talrijkste. Elke vereeniging zal ook eene herinnerings-medalie ontvangen. De bijtredingen moeten vôôr io Augustus gezonden worden aan de heeren Ganbeeu of Verpoest, Kruishofstraat, Wilryck. Xa dien datam zal het feestprogramma aan elke deel-nemende maatscliappij toegezonden worden. IIet Bestuur. Onze christene Staalswerkliedao op 12 Juli te Osut 12 Juli is voorbij, verdwen«n in de klokder tijden, alleen zoele herinneringen en berken-ningsteckens zullen ons bijblijvenen aan ons staatswerklieden, nie( bet minst. Die dag die wij zoolang betracbtten, naarsnakten om aan onzen geliei'den Pater Rntten on zen eerbied en iiechtheid te belijden,was voorzekereen jubel-dag,eenongekendheid in de annalen der chris-tene beweging. IIet zal de voorlooper van andere roemrijke dagen wezen, want op 12 Juli zijn er voie tôt nu, lamlendig en onver-scliillig, wakker gesehnd en zullen het leger der werkers, der propagandiste!! komen ver-sterken.Op 12 Juli bebben wij ook ebristene staatswerklieden laten aanschouwen dat wij ecn raaeht ziju, een macbt die veel verricliten kan en moet, tôt bet opbeuren der staatswerklieden. Het boofdbestuur van ons verbond bad eene buitengewoone vergadering belegd in de St. Jozefkring. Vele afgevaardigden waren er tegenwoordig, alsook onze geaebte eere-Voor-zitters, de lieer Huysliauwers volksvertegen-woordiger en de lieerYanHoorenbeeck schepen te Mechelen. Maar onze mannen liadden zon-der de waard gerekend. Aile oogenblikken vielen er dromman werklieden in de zaal. Was mij dat daar een gojoal, een gewoel, een geroemel onmogelijk te vergaderen, alleman wilde die plaats bezoeken, ditmidden waarnit gebcel bet land door, die maehtigé werking ziob veropenbaart. Ons hoofdbostuur nam een i spoedig besluit : Vergaderen onmiddelijk na de stoet. De afgevaardigden kr^gen voor op-dracbt dit aan lionne mannen mede te deelen en daarop sloot mon de vergadering. Het boofdbestuur zich onttrekkende aan al dit gewoel ging eene vergadering houden in den bot' onder een boom, do eerste apostelen van Christns tôt voorbeeld nemende. Wat gezegd, van opkomst onzer staatswerklieden in de stoet, oprecht puik en talrijk en bet is nogmaals onzs plicht, bij middel van ons orgaan onze afdeelingen en leden te be-danken voor hunne deelneming aan de feesten ons daardoor bewijzeude dat wij op hon mogen rekenen. Na de stoet bad de vergadering plaats in het St. Josefslokaal. lluim vierhonderd nian waren daar tegenwoordig. De ebristene staatswerklieden hadden er aan gehouden de helft van het lioefdbestuur met eene afgevaardiging naar het casino te sturen het als hunne plicht aanrekende daar ook tegenwoordig te zijn. De vergadering wierdgeopenddoorden heer DeWeerdt eerste ondervoorzitter om 16.3o u, De Voorzitter maakt in zeer gepaste en wel doordachte woorden den lof van Pater Ruttcn, Hij bedankt vervolgens de leden van den Bie-korf voor bunne talrijke opkomst en drukt de hoopuit datinliet vervolg al de vergaderingen zouden zoo talrijk bijgewoond worden. Toe-juichingen begroeten deze rede. DeVoorzitter geeft vervolgens bet woord aan den heer De Smet. Spreker begint met te zeggen dat na de reeds volbrachte taak het niet raeer zou passen lange redevoeringen t e houden en zegt zoo kort mogelijk te zijn. Hij geeft iu bet kort verslag over de werking van bet stûdie-komiteit, dat de toestand der ziekenkas te onderzoeken bad en dat tôt het volgend besluit kwam. Aan te dringen bij deheer Minister van spoorwegen om de volgende liervormingen te knnneD bekomen. 1 De werkliedenkas bebeerd door de leden in wcrkelijken dienst. 2 Elk lid in het bezit van het règlement der werlieden-kas. 3 De reglementen verstaanbaarder opge-steld. 4 Een strenge kontrol op de zieken. De heer De Smet licht in het kort de drie eertse punten toe om wat langer uit te weiden op de kontrooldieust. De kontrooldienst is er noo-dig om de misbruiken te keer te gaan ; rnis-bruiken die de oorzaak zijn van de slechte financieële toestand onzer kas. Oorzaak dat wij niet de noodige liervormingen kunnen bekomen. Wanneer een kontrooldienst ingericht wordt zal het mogelijk zijn : i° De lieeren geneesheeren niecr te betalen zoodanig dat zij de zieken beter verzorgen. 20 De voile vrijheidtegcvcnaan den genees-lieer in het behandelen zijner zieken. 3° Het invoerenvan den kosteloozen genees-kundigen dienst voor vrouwcu en kiudercn. Daar de tijd volwtrekt ontorak om hier door cijl'ers te bewijzen dat liet met de liuidige bij-drage mogelijk is dit te verwczenlijken zal spreker daarover een artikel in de« Railway-man » laten verschijnen. 4° Het opricbten van eigen gastbuizen of sanatorium. Spreker legt in het kort de roi uit onzer niutualiteiten en besluit zijne rede met een krachtige oproep tôt werken en propaganda. ( Toej uioh ingen). De Voorzitter bedankt spreker, betreurt dat dn tijd zoo kort is .daar de vriend Do Smet maar eene seliets van zijn ontwerp kunnen leveren lieeft ; liij geeft vervolgens het woordaan den heer Edg.Verkissen, algemeene schrijver der maatscliappij van Meirelbeke. De heer Vcrkisscn haalt ons met ziju bekende welsprekendheid feiten uit het leven aan. Hij doet een beroep op den nioed en de stand-vastiglieid onzer christene staatswerklieden. Gij vrienden zegt hij moet steeds al tijd de eerste in de bres zijn om nwe werkbroeders te helpen en te steunen in aile moeilijke 0111-stnudigheden.Hij somt het bel an g op onzer mutualiteiten en zegt dat wij christenen niet de ijdelbeid in het I100M hebben om op de kosten onzer werkbroeders een leven van gemak te leiden. Neen zegt hij ; morgen trekken wij allen op, gela-den met onzen knapzak om de dagelijksclie noodwendigliedsn te gaan verdienen, als nede-rige werkman mede te werken tôt de groot-making onzer klas. (Toejuichingen). De Voorzitter dankt vorigen spreker en verleent het woord aan de heer Van Hau-waert, schrijver der afdeeling Antwerpen, die het bijzonder heeft over de ontwikkeling der staatswerklieden. Men moet zegt onze spreker zijn vakblad lezen. niet alleen om er min of meer xets van te weten maar grondig om met kennis van zaken te oordeelen, het gebeurt ons zoo dikwijls,vervolgt hij,dat onze leden inlichtingen vragen die versclienen zijn in de « Railwayman », ik kan het u niet zeggen beste vrienden leest uwe vakbladen, geeft uwen penning niet aan sportbladen, dat heeft geen nut voor ons, het moet ons onvoorschil-lig zijn wie er eersfc aankornt in de ronde van Frankrijk, of het eene Thys, Buysse, n'en Spiessens of andere weze, dat geld moeten wij aan vakbladen geven en de strijd volgen onzer voormannen om te weten wat wij, leden, te verrichten hebben. Spreker sluit zijne rede

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De railwayman: orgaan der lagere staatsbedienden van België gehört zu der Kategorie Vakbondspers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume