De Rupelgalm

1288 0
01 Januar 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. De Rupelgalm. Konsultiert 31 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/p843r0qn1g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N° 8 DE RUPELGALM LEVEN [ ^AN 'jlNDEN> aalm., ii/C. 77, Niel. 1S flPQTF! RAAfl De Neubourg, aalm., m/C. 218, Boom. UrulLLnAAU j o/Luitenant Rombouts J., C. 66, Rumpst. f C. Vander Plancken, rue J. Jacques Rousseau, 29, Paris. —Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heyndonck : H. Fouquet, g Cie, C. 143. — Voor Ruysbroeck : wachtmeester Van Geyselghem, 65e B., C. 24. — Voor Schelle : E.U. L. De Belie, 1 C'e, C. 42. Hoe Mée Is werken. ? Meer dan één Rupelzoon richt mij deze vraag. Ik ben zoo vrij daar kort op te ant-woorden. Eenige brave jongens hebben de vraag om geldelijken steun in dezen zin uit-gelegd, als zouden zij verplicht zijn iets te zenden, willen zij regelmatig het bladje ont-vangen. Dat misverstaan is recht spijtig ! Enkel de bemiddelde vluchtelingen en de vrienden die met officierensoldij begenadigd zijn worden er om gevraagd de drukkosten te helpen dekken. De andere lezers toonen best hunne genegenheid met regelmatig in briefwisseling te blijven met den briefwisse-laar voor hun dorp of hunne streek om hem nieuws mede te deelen van hunnen thuis, en van de Rupelzonen uit hun korps. Daarom zouden de jongens zooveel mogelijk een ad-ressenlijst moeten bezitten van al de vrienden hunner afdeeling, van hun regiment, van hun bataljon, van hunnen groep, enz., om regelmatig over te brieven wat er nopens die jongens mede te deelen is, zij het dan nog droevig nieuws ; dus ailes wat ziekte, kwetsuur, eeremeldingen en eereteekens, overlijdens, adresveranderingen, en meêr, betreft. Zoovele jongens zijn er nog die geen teeken van leven geven. 't Is toch zoo noo-dig, en ieder moest dat trachten te begrij-pen, de vriendschapsbanden nauwer toe te halen, opdat we lichter de lasten van den tegenwoordigen tijd zouden dragen. Goed heil aan al de lezers! A. V. L. SCHELLE In onze gemeente gaat ailes nog bevredi-gend. De menschen leven naar de omstan-digheden het toelaten. Vele menschen kwee-ken konijnen en hebben dan van tijd tôt tijd toch wat lekkers te eten. Voor de werkers-klasse (zij die niet voor den vijand werken) is de toestand nijpend. De vrachtvoerders en de boeren die rijden al met ossen, daar de paarden opgeeischt zijn. De ontvoeringen hebben 00k te Schelle plaats gehad. Reeds 76 zijn ontvoerd. Onder hen kennen wij Nestor Gérard, 17 zijn reeds teruggekeerd (de namen zijn mij niet be-kend) als afgesloofde wrakken, uitgehongerd en mishandeld. Sommigen keeren ziek, erg ziek terug. In het omliggende stierven er reeds verschillige door bevrozen beenen en voeten. Niettegenstaande dit ailes blijft het volk toch vaderlandslievend.Onlangs trokken als echte vaderlanders, Theodor Verdiet, Léo en Frans Segers, Emiel De Proft, tvvee zonen van De Winter (Tiets) er van onder ; om langs Holland het Belgisch Leger te vervoe-gen. Ongelukkiglijk wierden ze op hunne vlucht betrapt en boeten 't nu elk met drie maanden gevang in Duitschland. De opeischingen gaan 00k steeds hunnen gang; een aangeplakte verordening doet al de bewoners hun koper, zink, looden en tin-nen voorwerpen inbrengen tegen .... beta-ling !? Men meldt mij als overleden : Laurent Mertens, zoon van Jef Mertens uit de Halve Maan (wiplokaal). Gedenken wij onze afge-storvene vrienden! Eene adressenlijst kan ik nog niet mee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Rupelgalm gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Veurne von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume