De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1765 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 August. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j67b64n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 3299. Zondag 2 Augusti 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE !■!!■ III ■■ ■ ■ 11 IBM III»! I IWI Wllill'.riaulélU—^—1—Il I »■ mi I I —BBMHP—MWCI HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZÀTERDAG. — Mén schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, -15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50 ; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreffende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen den VRIJDAG middag te laten geworden; de prijs is 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er sefïens kennis van te geven. Om dit te voorkoraen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde gesehriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. OORLOG tusschen Oostenrijk & Servie Weenen, 23 Juli. Deze Oostenrijksche nota is Donderdag avond ten6 u. overhandigd aande Servische regeering. Zij eischt een antwoord vôôr Zaterdag avond ten 6 ure. Belgrado, 23 Juli. 1° Aile druksels te verbieden die ophitsen tôt haat en verachting van Oostenrijk en wier strekking is gericht tegen de onschendbaarheid van het grondgebied der monarchie. 2e Onmiddellijk over te gaan tôt ontbinding der vereeniging « Narodna Obrana en evenzoo te werk te gaan tegen aile Servische vereenigin-gen en maatschappijen die propaganda maken tegen Oostenrijk-Hongarie. De Servische regeeringzalmaatregelennemen opdat de ontbonden maatschappijen niet onder een anderen vorm hunne weridng voortzetten. 3° Uit het openbaar ondervvijs in Servie, zoo-wel wat de leerkrachten als wat de leerstof aan-gaat, ailes te weren wat de propaganda tegen Oostenrijk aanwakkert. 4° Uit het leger en uit het bestuur aile officiers en ambtenaren te verwijderen, die zich hebben schuldig gemaakt aan propaganda tegen Oostenrijk en wier namen en daden de Oostenrijksche regeering desgevallend aan de Servische regeering zal meedeelen. S0 De medewerking in Servie te aanvaarden van de tolken der Oostenrijksche regeering in de beteugeling der oproerige bewegingen tegen de onschendbaarheid der monarchie gericht. 6° Een rechterlijk onderzoek te openen tegen al de partijgangersvan het complot van Serajevo die zich op Servisch grondgebied bevinden. De door de Oostenrijksche regeeringafgevaardigde lastdragers zullen deelnemen aan de betreffende opzoekingen. 7° Onmiddellijk over te gaan tôt de aanhou-ding van commandant Voija Tankosic en van den genaamden Milan Ciganovic, staatsbediende, gccompromitteerd door de uitslagen van het onderzoek van Serajevo. 8° Het vervoer van wapens en ontploffings-middelen over de grens te beletten door doel-treffende maatregelen, en de grensbedienden te straffen, die de daders van den aanslag van Serajevo hebben geholpen, door hen ongestraft over de grens te laten gaan. 9° Uitleggingen aan de Oostenrijksche regeering te geven over de niet te rechtvaardigen uitfatingen van hooge Servische ambtenaren, die, na 28 Juni, zich in interviews op vijande-lijke wijze over Oostenrijk hebben uitgedrukt. 10° Onverwijld de Oostenrijksche regeeriDg te verwittigen van de uitvoering der maatregelen in bovenstaande punten vervat. * * * Eene memorie betreffende de uitslagen van he{ pnderzoek van Serajevo, ten aanzien der ambtenaren onder al. 7 en 8 vermeld, is aan de nota toegevoegd. Zij bewijst : 1° Dat het complot, om aartshertog Frans-Ferdinand te vermoorden, tijdens zijn verblijf in Serajevo, gesmeed werd te Belgrado door Gavrjllo Prinzip, Nedelgo Gabrinovic, Milan Ciganovic en Trifko Gabez, met de hulp van commandant Voija Tancosio. 2° De 6 bommen en 4 browningpistolen, die de daders van den aanslag op zich hadden, werden hen te Belgrado verschaft door Milan Ciganovipen Voija Tankosic. 3° De bommen zijn handgranaten, komend uit het Servisch legerdepot te Kragujevac. 4° Ciganovic onderwijst aan de daders hoe zij de bommen moeten werpen en geeft hen lessen in het schieten met Brownings. Een stelsel van geheim vervoer van wapens en bommen gver de grens wordt ingericht door Ciganovic, Het ongemerkt over de grens komen der daders en het smokkelen bunner bommen en revolvers werd bewerkstelligd door de grens-kapiteins van Schabatz en Popovic, alsook door den tolbeambte Grabic, van Loznica, metbehulp van particulieren. Weenen, 25 Juli. Kort voor 6 ureis het antwoord der Servische regeeringop dénota van Oostenrijk overhandigd. Antwoord van Servie op de Oostenrijksche nota Het antwoord der Servische regeering is zeer brced en feitelijk geeft Servie op aile punten toe en veroorlooft zich enkel eenige schuchtere opmerkingen over een drietal opmerkingen onder de Oostenrijksche eischen. Maar op al de rest geeft het toe en er is in de geschiedenis der wereld geen weerga te vinden van een onafhankelijken, souvereinen Staat, die, daags na eene reeks zegepralen en daags na eene groote uitbreiding van gebied, tôt zulke vernedering bereid is. Niettemin wordt die vernedering doorOosten-rijk nog onvoldoende geacht en daar Oostenrijk desondanks toeh den oorlog doordrijvenwil, zal het veel van de sympathie verliezen, die het tôt nu toe in zijn geschil met Servie verworven heeft. Oostenrijk beweert dat het in deze zaak hoe-genaamd door geen nevenbedoelingen wordt gedreven, noch op weerwraak zint, wegens mis-rekeningen, die het in den Balkan oorlog onder-vonden heeft. De tekst der oorlogsverklaring. Weenen, 28 Juli. Het Staatsblad kondigde dinsdag namiddag in eene bijzondere uitgaaf den tekst af der oorlogsverklaring, die als volgt luidt : De koninklijke regeering van Servie, niet op bevredigende wijze geantwoord hebbend op de nota, die haar den minister van Oostenrijk-Hongarie te Belgrado was overhandigd geworden in dato 23 Juli 1914, zoo bevindt de kei-zerlijke en koninklijke regeering zich in de noodzakelijkheid zelf te voorzien in het behoud harer rechten en belangen en te dien einde de macht der wapens te gebruiken. Oostenrijk aanziet zich dus van af dit oogen-blik als in staat van oorlog met Servie. Veertien legerkorpsen onder de wapens. De czaar van Rusland is maandag avond naar Finland vertrokken. Na een grooten ministerraad bijgewoond te hebben heeft de czaar het volgende verklaard : « Wij hebben dezen staat van zaken zeven jaar en half ver-dragen ; het is nu genoeg ». Hij gaf vervol-gens de noodige bevelen voor de mobilisatie van veertien legerkorpsen, verblijvend nabij de Oostenrijksche grens. De sterkte der Oostenrijksche en Servische legers Ziehier een kort overzicht van de sterkte der Oostenrijksche en Servische legers : nnfitpr» ri i lr-Hnn aa ri p Staand leger 398,943 Reserven 501,057 Landweer Ie ban 330,000 Landweer 2' ban 500,000 Aanvullingsreserven 600,000 2,330,000 Servie. Staand leger 29,505 1° ban 189,095 2e ban 102,898 3e ban 81,844 403,000 Het vijfde wapen in Servie en Oostenrijk. Servie heeft nog geene geregelde luchtvaart-afdeeling in het leger ; voorloopig zijn er 20 vliegmachienen beschikbaar, van de typen Farman, Blérioten Deperdussin. Oostenrijk da&rentegen beschikt over een groot materiaal, onder leiding vanl20bestuur-ders en 25 militaire vliegers. Er zijn eeii vijftalbestuurbare ballons, waar-onder de « Duindigt », die in 1911 van de Nederlandsche regeering werd overgenomen. De andere ballons zijn : een Astra, een Par-i seval, een Lebaudyen een Zeppelin. Er zijn verder beschikbaar 100 vliegmachienen en 160 gebreveteerde vliegers, over een | vijftal eskadrilles verdeeld. Bosnie door overrompeling bedreigd. Eene sterke Servische troepenmacht legert in de omstreken van Kragujevatz, Kraliew en Kroesjewatz. Servie schijnt aldaar het gros van zijn leger samen te trekken, om het er veilig te houden tegen elken overval van een sterk Oostenrijksch leger en tevens overdennoodigen tijd te beschikken tôt ontwerping van latere plannen. Het is mogelijk dat de Serviers aan de Weste-lijke grens Bosnie trachten te overrompelen en de Drina oversteken. Zij schijnen, tôt verwe-zenlijking van dit doel, te rekenen op de medewerking van Monténégro, wiens toebereidselen geheimzinnig blijven. De houding van Rusland. St-Petersburg, 24 Juli. De kabinetsraad van vrijdag vl. heeft bijna 4 ure geduurd. Men verzekert dat Rusland onmiddellijk tusschenbeide zalkomen en Oostenrijk zal verzoeken den termijn van 't ultimatum te verlengen om de Europeesehe diplomatie gelegenheid te geven van zijn invloed aan te wenden. De Staatscourant maakthet volgende communiqué openbaar : « De keizerlijke regeering, bezorgd over de mogelijke gevolgen van het ultimatum door Oostenrijk-Hongarie bij de Servische regeering ingediend, volgt opmerk-zaam de ontwikkeling van het conflict tusschen Oostenrijk-Hongarie en Servie, waarin Rusland niet onverschillig kan blijven. » Parvs, 24 Juli. Uit St-Peterburg aan de « Intrangiseant » : Hier wordt officieel bekendgemaakt dat Rusland en Frankrijk gezamentlijk stappen zullen doen om den vrede tusschen Oostenrijk en Servie te verzekeren. In Servie. Belgrado, 24 Juli. De « Samoeprava » vanBelgrado, regeerings-orgaan, schrijft : « De (Oostenrijksche) nota, die zeer zware voorwaarden bevat, laat een zeer korten tijd voor het antwoord. De toestand mag als zeer ernstig en zeer hachelijk aanzien worden. » Onmiddellijk na afkondiging der nota is de minister van buitenlandsche zaken naar den kroonprins, regent van 't koninkrijk, gegaan en deze ontbood den minister van oorlog. M. Pasjitsj, die op reis was, werd terugge-roepen en is Vrijdag morgend te Belgrado aangekomen. De ministerraad vergaderde ten 10 ure en duurde ten 1 ute nog voort. De leiders der oppositiepartijen zijn Vrijdag avond bij den kroonprins geroepen. * * * De maatregelen in Belgie. Het ministerie van oorlog heeft al de man-schappen met verlof binnengeroepen. Woensdag middag moesten allen, officieren en soldaten, hun korps hebben vervoegd. De troepen naar hunne bezettingssteden. De ruiterijdivisie die zich in 't kamp bevond, is naar Brussel teruggeroepen. De derde ruiterijdivisie die Luik voor Brussel had verlatcn, is naar Luik teruggekeerd. De artillerie van het kamp van Brasschaat heeft dinsdag morgend bevel ontvangen dade-lijk naar hare bezettingssteden terug te trekken. De zaken. Het gevaar van oorlog had reeds zijn terug-slag op de handelszaken ; verscheidene bestel-lingen werden reeds afgezegd. In de beurs der granen, te Antwerpen, heerschte dinsdag eene zekere zenuwachtigheid, opgewondenheid. Men heeft een nieuwe opslag van 50 tôt 75 centiemen op de prijzen van de dag te voren betaald. De invoerders-weigerde tôt nader bevel te verkoopen. Deoorlogsgevare voor de schepen, die onmiddellijk vertrokken werden. tegen anderhalf per honderd verzekerd CHINA De haarstaart. — Eenige dagen geledei heeft de minister van binnenlandsche zaken een decreet afgekondigd, waarbij al de inwo ners van China verwittigd werden (deze welki het nog niet gedaan hadden) dat hun haarstaar moet afgesneden worden. De overtreders zullen zwaar gestraft worden AMERIKA Een eigenaardige inbrekersbende. — De po litiedienst wordt te Rockville, een stadje nabi New-York gelegen, en waar men eenige villas van millionairs aantreft, door twaalf agenter gedaan. De helft dezer brigade werd aangehou-den als deeluitmakende van de bende misdadi-gers, welke de radeloosheid in de streek ver-spreidde. Gewoonlijk waren de dieven ir uniform verplicht onderzoek in te stellen ovei de gepleegde diefstallen. Natuurlijk leverde dil onderzoek nooit eenigen uitslag op. Zekeren dag werden zij op heeterdrad door een voorbij-ganger verrast. Zij grepen den man bij de kraag en brachten hem als inbreker naar hel politiebureel. Hunne verklaringen waren zou bezwarend tegen den ongelukkige, dat hij werd veroordeeld. Het totaal der waarden, die de schelmen in drie jaarroofden, bedraagt 375 duizend frank. TURKYE Moordaanslag te Constantinopel. — Toen zaterdag namiddag, om 5 ure, de Khedief na een bezoek bij den groot-vizier, het regeerings-paleis verliet, heeft een jong Egyptenaar verscheidene schoten op hem gelost. De Khedief is in het gezicht en aan den arm licht gewond. De dader is door den adjudant van den Khedief gedood. De doodgeschoten dader was door een anderen persoon vergezeld ; hij heet Mahmoed Mazer en droeg de uniform van leerling der zeevaartschool. De medeplichtige werd aange-houden.De politie denkt op het spoor eener samen-zwering te zijn. DUITSCHLAND Een Franschemonoplan landtin Duitschland. Vrijdag vl., te middag, landde een monoplan, door twee Franschen bemand, te Klosterhofe, in Beieren, ten gevolge eener motorhapering. Het toestel werd zwaar beschadigd. De luchtvliegers hadden het inzicht naat Weenen te reizen. Men verzekert dat ze geene toelating hadden om over de Duitsche grens te vliegen. De luchtvliegers waren de heer Laporte mel zijn passagier, die woensdag morgend om 4 ure te Villacoublay waren opgestegen voor den tochi Parys-Bucharest, waarvoor prins Bibesco een prijs van 10.000 frank had uitgeloofd. — Luchtvaarder-acrobaat. — Een nieuw soort luchtvliegen is ingevoerd door den lucht-vlieger Trautwein. Deze luchtvlieger is opgestegen van het vlieg-plein van Beesen, in gezelschap van een kun-stenmaker, zekere Ivanoff, die op 150 meters hoogte halsbrekende toeren verrichtte aan een< trapees, aan het vliegtuig bevestigd. Onder meer bleef hij verscheidene minuter met het hoog omlaag, met de voeten aan d< trapees hangen. ENGELAND De kiesrechtvrouwen en de koning. — Mevr Pankhurst zond een brief aan den koning, ver klarend dat de strijdende stemrechtvrouwei zoo begaafd zijn met gezonden zin en verant woordelijkheidsbesef als de strijdende manne: sir Carson, kapitein Crexal, baron Redmond e: anderen. Zij vraagt dat de koning eene afvaardigin strijdende stemrechtvrouwen zou ontvangen e n voegt er aan toe dat de vrouwen dit recht op a een verhoor zullen blijven eischen. 1 — Door eene musch gedood. —■ Een zonder-, ling ongeluk gebeurde te Highman, nabij Glou-cester, waarvan eenauto-taxigeleiderhetslacht-offer werd. Eene musch was hem tegen het aangezicht gevlogen en daardoor verblind, loste hij een i oogenblik het stuur van zijn voertuig, waardoor , de auto in een 2 meters diepe gracht terecht kwam. i Men vond den man dood liggen nevens zijn I rijtuig. FRANKRIJK Het procès van Mevrouw Caillaux. Na verscheidene zitlingen van het Assisenhof der Seine te Parys, voor de zaak der moord gepleegd door Madame Caillaux op den persoon van M. Calmette, hoofdredacteur van den Figaro ; de pleidooien der advocaten het re-kwisitorium van den Procureur-generaal, werden in de zitting van dinsdag aan de Jury, de twee volgende vragen gesteld. 1. Geneviève Raynouard, echtgenoote Caillaux, is zij plichtig een vrijwilligen manslag begaan te hebben op den persoon van den heer Gaston Calmette ? 2. Werd de manslag met voorbedachten rade gepleegd ? De zitting wordt om 8 ure geschorst en de jury gaat in de kamer van beraadslaging. Om 8 u. 50 min. wordt de zitting hernomen. De voorzitter der j ury geeft lezing van het antwoord der jury, dat « neen » luidt op de beide vragen. Dientengevolge verleent hel Hof een arrest, waarbij mevr. Caillaux vrijg-esproken wordt. In de zaal wordt de uitspraak op betoogingen van verschillende aard onthaald. De zaak Wilmart. DE UITSPRAAK. Dir.sdag morgend, van voor 8 1/2 ure, was de 9° kamer der boetstraffelijke rechtbank te Brussel vol toehoorders, gekomen om tegen-woordig te zijn bij de uitspraak in het berucht procès Wilmart. De zitting moest ten 9 ure beginnen, doch Wilmart en de andere betichten werden slechts om kwart voor 10 ure in de zaal geleid. Eenige otondon latoi* tradon do roohtoro binnon, on M. De Le Court, voorzitter, begon, te midden eener indrukwekkende stilte, de lezing van het vonnis. De veroordeelingen. Nestor Wilmart, gewezen beheerder-voorzit-ter der Naamlooze Spoorwegmaatschappij van Gent-Terneuzen, wordt veroordeeld tôt 10 jaar gevang en 4000 frank boete. Georges Rasquin, gewezen boekhouder der-zelfde Maatsehappij, wordt verwezen tôt 7 jaar gevang en 4000 frank boete. Waechter, gewezen financieel dagbladschrij-ver, krijgt 4 jaar gevang en 2000 frank boete. Ithier, wordt yerwezen tôt 3 jaren gevang en 26 frank boete. Charles Desmaret, advocaat en commissaris der Maatsehappij, wordt veroordeeld tôt 3 jaar opsluiting en 26 frank boete. H. Dethier, gewezen secretaris vaii Waechter, 3 jaar gevang en 500 frank boete. i Albert Van Henteryck, gewezen commissaris, 3 jaar gevang en 500 trank boete. De kosten van het procès. Wilmart wordt veroordeeld om de 25 vijftig-sten der kosten te betalen (6maandlijfsdwang). Rasquin, de 8 vijftigsten (4 rnaanden lijfs-dwang, niet eischbaar gezien zijn hoogen ouder-dom.)i Ithier, de 2 vijftigsten (2 maand lijfsdwang.) Dethier, de 2 vijftigsten (2 maand lijfsdwang). i Demaret, de3vijftigsten(2maandlijfsdwang.) i Van Henteryck, de 4 vijftigsten (2 maanden lijfsdwang). 7 De rechtbank verklaart de onregelmatige i titels verbeurd. » ——————M—————^ De verslagenheid is algemeen op de bank der beschuldigden. Dethier en Van Henteryck weenen. Waechter is afwezig. Wilmart blijft onverschillig, terwijl Raspuin pogingen aan-wendt om niet te weenen. Het openbaar ministerie, M. Pholien, vraagt de onmiddellijke aanhouding der betichten. Op verzoek der verdedigers wordt alleen die van Wilmart bevolen. Al de veroordeelden gaan in beroep. ■ INRICHTING VAN HET Belgisch - Mexicaansch Legiosn te Audenaarde in 1864. Eenige voorafgaande besehouwingen. Maandag 27 Juli was het 58 jaar geleden, dat te Brussel in den echt werden verbonden aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en prinses Charlotta, dochter van Leopold I en van Koningin Louise-Marie. Het huwelijk werd gesloten ten paleize te Brussel den 27 Juli 1857, door burgemeester Karel de Brouckere. Het was den 2 april 1864, dat aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, in ruil voor de machtiging om den troon van Mexico te aanvaarden, den familieakt onderteekende, waarbij hij voor zich en voor zij ne nakomelingen afzag van aile gebeurlijke rechten op den troon van Oostenrijk. Z. K. H. keurde vervolgcns de overeenkomst goed, gezegd den akt van Miramar, waarbij keizer Napoléon zich verbond de fransche troepen uit Mexico maar terug te trekken, naarmate keizer Maximiliaan er zou ingelukken strijd-krachten te verzamelen om ze te vervangen Het effectief der Fransche troepen moest gebracht worden op 8000 man. Be Mexicaansche regeering bekende aan Frankrijk schuldig te zijn eene som van 270 millioen frank, voor de kosten der expeditie tôt op den 1 Juli 1864 ; na dien datum 1000 fr. per dag en per man. Den 14 April vertrokken de nieuwe keizer en de keizerin naar Mexico, aan boord van « La Novara », begeleid door de fransche fre-gat « Thémis », onderweg werd binnengeloo-pen te Civita-Vecchia, om de vorsten toe te laten den zegen van den Paus te ontvangen. u T a IV/wora « pn rlp ii Thpmic w wiorpar» het anker in de baai van Vera-Cruz, den 28 mei 1864 ; al de schepen waren bevlagd, al de kanonnen der fransche vloot bulderden en al de kerkklokken luidden vollop. . De ontscheping had plaats den 29 mei, om 6 ure 's morgends. HH. MM. werden ontvangen door de fransche overheden en generaal Almon-te. Het onthaal van debevolkingwasmaar koel; men zegde dat uit schrik voor de « vomito » al de voorname personen eene gezondere lucht waren gaan inademen. Er was veel volk, maar meest allen arme, slordig gekleedde Indianen. De keizerin kon niet nalaten hare droefheid lucht te geven. Het was haar eerste ontgooehe-ling.Keizer Maximiliaan deed dadelijk eene pro-clamatie afkondigen, om aan aile Mexicanea vrede en voorspoed te beloven. De vorsten doortrokken Vera-Cruz, om den spoorweg te nemen, die nog maar gebouwd was tôt aan Loma-Alta. Daar moesten de keizer en de keizerin met hua gevolg in koetsen stappen, die door muildieren getrokken werden. De weg was gedeeltelijk door de regens onder water gezet, en op sommige plaatsen stapten de muilezels tôt aan de knieën door de modder, waarin de rijtuigen tôt aan de bossen ver-zonken.De landau waarin de vorsten hadden plaats genomen, brak herhaaldelijk tijdens den tocht en moest met koorden vastgebonden worden ! Het was verre van eene blijde intrede in dit hun zoo prachtig voorgespiegeld keizerrijk ! Den 12 juni ■'864 bereikten de vorsten de hoofdstad Mexico, en stapten de stad binnen, tusschen een dubbele haag troepen en onder <%SB£ii iiiimiii ■■—niMriia—at——a—■———» D E Zilveren Ring 9° Veuvolg. ■ -■wWWWWlVW.'* ■ —Aanvaard er mijne gelukwenschen over, zei de majoor, hem de hand toereikende. En waarhenen zendt men u ? —De sloep bevindt zich te Portsmeuth, en ik ben belast eene kruissingsvaart langs de kusten te doen. Lucy was gansch onthutst op het hooren van die woorden ; wat Georges betref't, bezig met ter zijde een boek te doorbladeren, hij bleef onveranderd, als of hij niets ge-hoord had. — Ik voeg mijne gelukwenschen bij die van mijnen vader, zei Lucy op hare beurt, na zich een weinig hersteld te hebben. Maar mij dunkt te Portsmouth gehoord te hebben, dat de admiraliteit al de kruisers had terus geroepen. — Men had u niet bedrogen, schoone nicht, antwoordde sir Eduard ; maar deze maatregel was maar voorloopig, en slechts door bijzondere omstandigheden voorge-sshreven.— En waarin zal de dienst bestaan, waar-mede gij belast zijt ? vroeg Lucy. —■ Het ware eene te lange en vervelende uitlegging voor eene vrouw ; al wat ik zeg-gen kan is, dat deze dienst bestaat in de ver-dachte vaartuigen te onderzoeken ; en aile geheime inscheping te verhinderen. — Ge zoudt zeker eene gevaarvoller en roemrijkerzending verkiezen, zei de majoor ; maar een krijgsman kiest niet. Vertrekt ge weldra ? — Morgen, zei Clayton. De Erebus wacht op mij om in zee te steken. Georges stond nu van zijne plaats op, en kwam zijne beurt zijne heilwenschen aan Clayton brengen, die hem met die koele wel-levendheid ontving, welke sedert eenigen tijd al zijne onderhandelingen met den franschen gevangene kenmerkte. Hij wenschte hem eene goede reis. goede kansen in het strijden, en verliet dezaal, onder eene schijn-bare onverschilligheid de onrust, welke de zending van Clayton hem veroorzaakte, be-dekkende. Zijne eenigste vrees was, dat een kruiser langsheende kusten zijne ontvluch-ting verhinderen kon, met de personen die zijne inscheping zouden vergemakkelijken, schrik aan tejagen. Aangaande de nieuwe gevaren, welke hem persoonlijk bedreigden, hij had beslist er geene rekening van te houden. Terwijl hij zich met deze overwegingen bezig hield, was de majoor met Clayton en zijne dochter in den hof gegaan, maar de eerste zich herinnerde dat hij eenige brieven ; te schrijven had, liet de twee geliefden alleen ; hunne wandeling voortzetten. Het was een heerlijke zomerdag ; de twee jonge lieden gingen stilzwijgend nevens el-kander, in eene lindenlaan, die hen met hare schaduwe bedekte. Met mismoed zag Lucy al hare ontwerpen op den oogenblik der verwezentlijking, door het onvoorziend ver-trek van Clayton, verhinderd, en zij dacht ot, tôt derzelver uitvoering, de jongeling er diende kennis van te hebben. En welk zou dan het gedrag van Clayton zijn ? Ilet was niet volstrekt onmogelijk, dat het schip, welk den vluchteling voeren moest, aan de waak-zaamheid van den kruiser ontsnapte, doch deze kans was zeer twijfelachtig voor iemand die de werkzaamheid en krachtdadigheid van Clayton kende. Hoe twijfelachtig ook, moest men ze noch-tans niet versmaden, om reden dat de ont-vluchting dan zonder de medewerking van den bevelhebber van den Erebus geschiedde. Van aile kanten zag Lucy niets dan moeie-lijkheden, bijna onoverwinnelijke hinder-palen. k Wat ! zeide zij eindelijk, zich herop-beurend door de gedachie aan de moedige vrouwen uit de geschiedenis, zou ik mij dan laten ter neder drukken ? Waar dan zou de verdienste zijn, indien de gevangene zoo ge-makkelijk Engeland verlaten kon, als hij dat huis verlaten zal ? Hoe duurder zijne vrijheid te overwinnen is, hoe meerder prijs zij bezit-ten zal, indien zij een dag tôt afkooping van het gestorte bloed dienen moet ! Clayton was er ver van at, de geheime gedaenten zijner nicht te raden. Die ongelukkige jongeling, door zielsmart en achter-dochtverteerd, ontbrakeerstde stilzwijgend-heid, eindelijk beraden eene uitlegging te vragen die zijn aanstaande vertrek volstrekt vereischte. — Lieve Lucy, zeide hij, vergeef mij, indien ik een onderhoud begin, dat, vrees ik, voor u niet zoo veel belang zal hebben als voor mij. •— Spreek, lieve Edward, antwoordde Lucy ; ik weet niet wat gij te zeggen kunt hebben, wat voor u van belang zou zijn, en voor mij niet ? — Dat zijn schoone woorden, lieve nicht, zei Clayton met eene zekere bitterheid. Maar is het mij veroorloofd, er mij niet geheel mede te bevredigen, en meer te eischen ? Lucy stuurde haren blik op Edward, en zij was verslagen over zijne bleekheid en zijne ontroering, die zich door eene lichte beweging der lippen uitdrukte. — Ik luister, zeide zij, en veroorloof u zelfs onrechtvaardig te zijn. in wederkeerig-heid van hetgene gij slecbts schoone woorden noemt. — Ge weet, hernam Clayton, dat een huwelijk tusschen ons beide immer de hoop mijner lamilie, en van den majoor Tavira, uwen vader, is geweest. Zij hadden er reeds hetontwerpvangevormd, toen wij nogslechts kinderen waren. — Ik weet het. — Ja, zei Clayton, als tôt zich zelven spre-kende : de herinnering aan onze kinder-spelen is nog levendig bij mij. Acb ! Lucy, waarom bewaardet gij niet even goed in uw geheugen de eerste beloften en verbind-tenissen van het jonge meisje ? — Spreek duidelijk, Edward, zei Lucy, door de woorden van haren neef bewogen. —Gij zult bekennen, hernam Clayton, daf ik nimmer traahtte voordeel te trekken uit de overeenkomst, tusschen onze lamiliën gesloten, en indien ik het u heden herinner, is het omdat de omstandigheden, waarin ik mij bevind, er mij toe dwingen. — Nimmer, Eduard, dacht ik aan de edel-moedigheid uws karakters tetwijfelen. — Altijd schoone woorden, lieve nicht., maar zou het uw plan niet zijn, te doer hetgeën eertijds de slachtofferaars deden welke de ofFerdieren met bloemen kroonden eer zij hen ter dood brachten ? — Ik begrijp u niet, vriend ? en ik ver zeker u dat de bitterheid uwe woorden mij pijn doet. — Welnu, ik zal u slechts vragen, of aangaande ons ontworpen huwelijk, gij u steeds In de zelfde stemming bevindt, als vroeger ? — Welke redenen zoudt gij hebben om te denken, dat mijne gevoelens jegens u veranderd zijn ? — Veroorloof mij, Lucy, u te doen bemer-ken, dat gij mijne vraag beantwoordt door eene andere vraag. O, hoe gelukkig zou ik zijn, uit uwen mond te vernemen, dat gij thans niet meerder afkeerigzijt dan voortijds om de vrouw van Edward Clayton te worden. — Hangtuw geluk inderdaad van zoo eene nietige zaak af? antwoordde Lucy blozend. lu dit geval moet ik u zeggen, dat ik sedert lang met een waar genoegen ge-dacht heb, dat mijn lot met het uwe verbonden was; dat gij mijn vriend, mijn leidsman, mijn beschermer zoudt zijn, en dat, deze hoop vaarwel zeggen, het smartelijkste ofTer zijn zou, welk de wisselvalligheid van het levenmij zou kunnen opleggen. Clayton ademde als een man, wien men van een zwaar gewicht ontlast. Hij dankte zijne nicht met driftige woorden. — Aangezien dit uwe gevoelens zijn, hernam hij, zoudt gij weigeren mij daar een onderpand van te geven, met zelve den dag voor het voltrekken van ons huwelijk aan te duiden ? — Dring er niet op aan, lieve Edward, zei Lucy op eenen smeekende toon. Wat gij mij daar vraagt, is mij thans onmogelijk. — Onmogelijk ! herhaalde Clayton. — Geloof wel, hernam Lucy, dat ik ern-stige redenen heb om u dit antwoord te . geven, die u tegenstrijdig schijnen moet. met de woorden, die ik daar even uitsprak. — Onmogelijk ! Ach ! 'k was er zeker van ! riep Clayton met eene wanhopige beweging uit.. Neen, Lucy, dit antwoord is voor mij zoo duister niet als gij wel denkt. Lucy antwoordde, terwijl zij zachtjes haar hoofd schudde : — Gij hegrijpt niet, gij kunt de beweeg-redens niet begrijpen, die mij mijn besluit hebben doen nemen. — Welnu, hernam Clayton, haar strak aanziende, en do woorden een voor een uit zijnen mond latende vallen, om derzelver uitwerksel op haar gelaat te bestudeeren ; ik vraag u maar eene uitlegging meer : zeg mij ik neem God tôt getuige, dat ik geen oogenblik aan uwe verklaring twijfelen zal, zeg mij of een zeker man, dien ik niet noemen wil — Een man ? herhaalde Lucy met angst-valligheid.— Ja, die fransche officier, dien de majoor Tavira in huis heeft gebracht. Zweer, neen ik heb geen eed noodig om u te ge-looven zeg mij slechts dat hij voor niets betrokken is in de reden, die gij hebben moogt om ons huwelijk uit te stellen. — Ik kan niet, zei Lucy, het ware liegen. — Zij bekent eindelijk ! riep Clayon met eene gesmoorde stem uit. Hij deed eenige stappen, sidderende van gramschap, de gelaatstreken door minnen-nijd en smart geheel ontsteld. Wanneer hij zich omkeerde, zag hij Lucy, op eene houten bank gezeten ; zij had haar aangezicht in hare handen verdoken, en weende. Clayton aanzag haar eenige oogenblikken in stilte. Wordt Voortgezet,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume