De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1139 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 31 Mai. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 19 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9w08w39g7h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 3290. Zondag 31 Mei 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE TAN AUDENAARDE ^ — i» iiiniiimii ; oiwmiiii n « — ....— g3——MgaMWwaawp—M—ne—otwwrrwswarw ^ jgK«aiwiiwM8MWMMMMMBrMwwwwww»M»wiMMMMiii h — iim ni i iiiiiw—«cw—aamamm—mmbot» HET BLAD \ERSCIIIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Reclamen en rechterlijke aankondigingen 30 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo- ud ami?dVii/ enn'n ^ OREN. — De prijs der inschrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. 0m dit te voorkomen is ook het beste r RANhRIJK en aile BulIENLANDEN i fr. KO; voor AUDENAARDE 3 fr.- Alleartikelen en mededeelingen betreff'ende de redactie middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moeten vrachtvrij toegezonden worden. Men is verzocht de Annoncen den VRIJDAG middag te laten geworden; deprijsis 20c. per regel. moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. ENGELSCH-INDIÉ Eene beroerde jacht. — Sedert eenigen tijd werd in den omtrek van het dorp Netrakona, op 25 rnijlen afstand van Mimensingh, door een panter veel schade aangericht. Vijf en twintig soldaten vroegen dan de toelating het wild dier op te jagen ; zij bekwamen haar en gingen met hun officier M. Roos, post vatten in het struik-gewas. Nauwelijks waren zij er aangekomen, of de panter kwam recht op M. Roos aange-loopen. Een soldaat sprong gelukkiglijk voor-uit, ploftezijne bajonet in de borst van het wild dier, en vuurde zijnen revolver af. Onge-lukkiglijk viel hij aehterover en werd hij door de klauwen van den woedenden panter ijselijk gekwetst. Het dier sprong vervolgens op een anderen soldaat en beet hem op wreede wijze. Op 't zelfde oogenblik kwamen andere soldaten hem ter hulp gesneld ; zij vuurden allen hunne wapens op het dier af en doodden het eindelijk met hunne bajonetten. FRAN KRIJK Afschuwelijke aanslag. — Bandieten hebben den sneltrein van Toulouse naar Bordeaux doen ontsporen. Zij hadden tusschen de statien van Bonencontre en Lafox, 17 dwarsliggers van de lijn opgebroken. De locomotief en de tien waggons waaruit de trein bestond, zijn allen uit het spoor geloopen, doch als door een WQnderis geen der rijtuigen omgevallen en geen der reiïigeps gedgerd. De stoffelijke schade is echter groot ; de lijn js over een afstand van 5Q0 ffleters yernield. Langs den weg heeft men ove-r een vrij langen afstand het gras platgetrapt gevonden, waaruit men afleidt dat de bandieten talrijk zijn geweest. Niemand van het spoorwegpersoneel pf de reizigers heeft echter een van hen gezien. In het pgstrijtuig van den trein waren veel brieven met geldwijsrdo ; ffîen vermoedt dat het daarom te doen is geweest. — Bloedig gevecht, — Dr Fruchard, verge-zeld van zijn zoon, soldaat bij het 133° Unie, en van een vriend, begaf zich per automobiei naar Saint-Mathurin, om zieken te bezoeken. Op dezejfde baan volgden twee andere autos, metdeheeren Batfour, meelhandelaar te Sint-Mathurin, en Bore, zijn schoonbroeder. Deze ontmoeting wekte eene oude vijandschap op, welke tusschen de heeren Fruchard en Bafibur bestond en de heer Baffour kwetste met een etokglae den vriend van Dr Fruchard aan het lioofd. De zoon van den geneesheer oordeelend dat hij in staat van wettlge verdediging wss, haalde zijn revolver tevoorschijn en loste ver-scheidene scboten op de heeren Baffour en Bore. Deze laatsten werden erg aan de beenen en den buik gekwetst, en moesten naar eene kliniek gevoerd worden waar zij eene operatie ondergaan hebben. De heer Fruchard en zijn zoon hebben zich gevangen gegeven. — De Jeanne d'Arcfeesten. — Zondag was Parys bevlag en 's avonds op vele plaatsen verUcht ter eere van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orléans. Eene groote stoet, minst twee kilometers lang. trok door de straten van Frankrijk's hoofdstad. Het was vooral de jeugd, de leerlingen van de katholieke onderwijsge-stlchten inbegrepen, die aan deze vaderlandsche betooging deelnam. Er waren dertig duizend hetoogers. Aan de standbeelden van de gelukzalige Jeanne d'Arc,op de Place des Pyramides, Place St-Augustin en Place St-Marcel, werden eene macht van kronen neergelegd. De be-vlagging der huizen was vrij algemeen en op zeer vele plaatsen wapperden naast de nationale ook de kleuren der Heldin. Op meer dan eene plaats wapperde de pauzelijke vlag. Er werd in de stoet noch geroepen noch gezongen,aande standbeelden werden geene redevoeringen uit-gesproken.Jn verscheidene kerken van Parys hadden denzelfden dag schitterende plechtigheden plaats. In de hoofdkerk, Notre-Dame, onder anderen, die prachtig bevlagd en versierd was en waar het beeld van de Gelukzalige te mid-den van een berg van planten, bloemen en van honderden brandende keersen troonde, werd de plechtigheid voorgezeten door Zijne Em. den kardinaal-aartsbisschop van Parys. Het gelegen-heidsseimoen, een juweel van welsprekend-heid, werd gehouden door den Eerw. Heer Thellier de Poncheville. Wanneer de kanselredenaar zegde datweldra door de heiligverklaring van Jeanne d'Arc de hartewensch van het geloovige Frankrijk zal vervuld worden. en dat dan voor immer het hart van Frankrijk door den geest van de Maagd zal ingenomen worden, juichten de duizenden toehoorders, ondanks de heiligheid van de plaats, in geestdriftig gejuich toe. De processie met den standaard en met het beeld der Gelukzalige had vervolgens binnen de kerk plaats, en de plechtigheid werd geslo-ten met den zegen van het Allerheiligste Sacra-ment. Wanneer de kardinaal-aartsbisschop de kerk verliet werd hij op het voorplein door een aantal geloovigen eene ovatie gebracht. 's Avonds leverde de met bengaalsch vuur verlichte basiliek van het H. Hart, die Parys beheerscht, een indrukwekkenden aanblik op. Te Ryssel, Troyes, Bar-le-Quc en Marseille hadden ook schobne feestelijkheden ter gele-genheid van 't feest van Jeanne d'Arc plaats ; te Saint-Etienne eveneens, ondanks het verbod van den prefect van het Loiredepartement. In laatstgenoemde stad gingen honderden jonge-lingen, vergezeld van hunne ouders, bloemen leggen aan den voet van een vaderlandschen denkzuil. Een twintigtal betoogers werden aan-gehouden, doch terug in vrijhèid gesteld. De bloemen werden door de politie weggenomen ! De Jeanne d'Arc dag werd in de kerk van Saint-Louis-des-Erançais, te Rome, ook door eene sçhoçne plechtigheid gevierd. NEDERLAND Bezoek van 't Deensche Vorstenpaar Vrijdag namiddag vl., stipt om half twee kwam de Belgische trein de statie van Roosen-daal binnen ën hield slil aan het einde van het tweede perron Noordzijde. Hier was een ver-siering van palmen rhododendrons, enz., aan-gebracht.Op het perron waren tapijten neergelegd. Aan de tegenovergestelde zijde van dit perron stqnd de trein. die door de koningin ter be-schikking \yas gesteld. Deze trein bestond uit vier salonrijtuigen. De Deensche vorsten en hun gevolg namen dadelijk plaats in den bijzonderen trein door koningin VVilhelmina gezonden. D,e aankomst, Vrijdag vl. kwam het Deensch vorstenpaar te Amsterdam toe. Het werd aan de statie op-gewacht door de koningin, den prins-gemaal en de buigerlijke en militaire overheden. Het galamcal. Tijdens het galamaal, dat vrijdag avond vl. plaats had, bracht de koningin Wilhelmina een heildronk, waarin zij de geschiedkundige ban-den die Nederland aan Denemarken hechten, berinneiden, en tevens toespeling maakteop de verwantschap der beide vorstenhuizen, De koningin drukte de hoop uit dat de vriendschaps-betretckingen tusschen Holland en Denemarken nog heehter zullen worden. Koning Ghristiaan antwoordde door zijn dank te betuigen voor het gulle onthaal. Hij deed verder de van ouds gekende vriendschap uitschijnen die tusschen beide landen heerscht, en hij drukte de overtuiging uit dat de vriend-schapsbanden zich nog nauwer zullen toehalen. Naar ûen Haag. Zaterdag middag vertrokken de Deensche vorsten en koningin Wilhelmina van Amsterdam naar Den Haag. Daar aangekomen ge-beurde er een ongeval dat erge gevolgen had kunnen hebben. Op den weg naar het paleis van Den Haag, viel een der paarden van de hofkoets waarin koning Christiaan en koningin Wilhelmina gezeten waren. De pikeur stortte ten gronde, doch werd niet gekwetst. Koning Christiaan stapte uit 't rijtuig, terwijl de koningin licht verschoten was. Het paard wprd op-gelicht en de rit werd zonder verder ongeval voortgezet. De aankomst in Den Haag. Bij hunne aankomst in den Haag viol de vorsten een zeer geestdriftig onthaal te beurt. 's Avonds had daar in het koninklijk paleis ter eere van het Deensche vorstenpaar een schitterend galamaal plaats. Het vertrek der Deensche vorsten. De koning en de koningin van Denemarken zijn maandag namiddag, om 2 ure, aan boord van het koninklijk yacht « Dannebrog », naar Copenhagen teruggekeerd. ——— Gruwelijke moord te Beveren-aan-den-IJzer. De zoo rustige grensgemeente Beveren-aan-den-IJzer, in West-Vlaanderen, is in verslagen-heid gedompeld door eene gruwelijke moord welke zondag namiddag in den kom van het dorp door eenen soldaat gepleegd werd op eenen zeventigjarigen ouderling. Slachtoffer en dader. In een klein huisje, achter de kerk, woonde de genaamde Edmond Blomme, 70 jaar oud. Deze ouderling, die het huisje gansch alleen bewoonde, werd in het dorp en in den omtrek algemeen aanzien als een welstellend man, zelfs als een schoou fortuintje bezittende, In het gebuurte woont de genaamde Marcel Veriepe, 21 jaar oud, tegenwoordig soldaat bij de vestinganillerie, ingarnizoen te Zwijndrecht. Deze was voor eenige dagen thuis geweest in verlof en zondag avond moest hij terug zijn Icorps gaan vervoegen. Het draina, Volgens de loopende geruchten zou Marcel Veriepe in geldnood verkeerd hebben en wilde hij niet terug zijn regiment gaan vervoegen zonder eenig geld op zak. Doch, waar of hoe sich geld aan^eschaft ? Veriepe trok zondag namiddag, rond 3 ure, île woning binnen van den ouderling Edmond Blomme. Hij vroeg dezen geld en daar Blomme hem op eene weigering onthaalde, ontstond er sene woordenwisseling. Deze liep hoog op en Veriepe werd woedend Hij zag op de schouw het scheermes van Blomme liggen ; de kerel greep dit vreeselijk wapen en sprong er mede ap den ouderling toe, ' dien hij eene ijselijke snede in den hais toebracht. Het slachtoffer stortte badend in zijn bloed ten gronde, terwijl de dader de vlucht nam in de riohting van de fransebe greng. Dood van het slachtojfir. De gruwelijke misdaad werd spoedig ontdekt en dit vreeselijk nieuws verspreidde zich als sen loopend vuurtje door de gemeente en in den omtrek. Seffens was er dan ook veel volk te been en stroomde naar het huis der misdaad. Een geneesheer werd ontboden en diende het slachtoffer de beste zorgen toe, terwijl de gen-darmen van Rousbrugge op zoek gingen naar den dader. De geneesheer vond den toestand van Edmond Blomme volstrekt hopeloos. De hais was zeer diep doorsneden. De ouderling is dan ook in den avond overleden. Aanhouding van den dader. De gendarmen, vernomen hebbende dat Mar-oel Veriepe in de i ichting der fransche grens gevlucht was, gingen langs dien kant op zoek. Hunne opzoekingen werden met den besten uitslag bekroond. Zij ontmoetten langs de grens Marcel Veriepe, die er doelloos rondslenterde. De kerel werd aangehouden en naar de gendarmerie van Rousbrugge overgebracht, waar hij voorloopig opgesloten werd. De gendarmen hebben onmiddellijk het krijgsparket verwittigd, dat Maandag ter plaats kwam. Men kan licht begrijpen welke opschudding deze gruwelijke misdaad in de streek van Beveren verwekt heeft. Dit schrikkelijk voorval maakt dan ook het voorwerp uit aller gesprek-ken. Wetgevende Kiezingen van 24 Mei 1914. Uitslag van het arrondissement Audenaarde. ; VOORKEURSTEMMEN î II g ! o -g g S o Bœtf CO — C3 ~a KANTONS c eJS s £ 12 p "2 g tu o-~ ce O 3 C g « S nSâ ° M1 3 ^ \ i P- S S <° s ! I 2 sS > ^ Lijst Nr 1. I J Audenaarde 3558 73 t3-2 1480 230 14 34 65 J Cruyshautem 195 41 52 17 192 3 12 j Hoorebeke Ste Marie 1698 37 118 70 101 35 5 1 I Nederbrakel 1214 9 55 11 84 4 4 1 Ronsse 2183 67 481 52 2101 24 36 13 | TOTALEN | 9757 |ô81 827 |l665 2533|s69 | 82 92 Totaal lijststemmen 10138 Kiescijfer 15,163 t> si QO t-, G ^3 -a © _q O r- « 0> JS Q Q*. mi <8 <S g) 9 § J§ « « § | p m Q Q ^ S a ta Liist Nr 2. ^ J Audenaarde 5967 46 272 307 94 14 63 25 Cruyshautem 3468 169 35 61 29 1 9 131 Hoorebeke Ste Marie 3488 32 80 64 345 28 7 3 Nederbrakel 2760 2 43 97 6 6 5 1 Ronsse 343-2 90 54 924 lo 9 2-23 35 TOTALEN J19115 |339 484 ]l453'|489 58 |307 195 Totaal lijststemmen ^19454* Kiescijfer 21,880 Kiesdeeler 10,940 I <V es co (fl JS O O 1 M o O I ^ £ 1 m Lijst N 3. 'j Au(jenaar(je 29-2 13 9 1 8 Cruyshautem 117 6 3 3 7 Hoorebeke Ste Marie 135 8 4 — 8 Nederbrakel 214 1 2 7 2 Ronsse 217 15 11 18 8 TOTALEN | 975 | 43 | 29 j 29 33 Totaal lijststemmen ToTs Kiescijfer 1076. OFFIOIBELIE] U ITSLiAGB 1ST. Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent-Eecloo 12 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 87.786 — 7 zetels. Liberalen. 39.256 3 zetels. Radico-socialisten. 22.899 — 2 zetels. Afgezonderden. 2643. Kiesdeeler 11.449. Uitslagen van 1914. Katholieken. 82.640 — 7 zetels. Liberalen. 43.192 — 3 zetels. Radico-socialisten. 24 325 — 2 zetels. Vlaamschgezinden. 4119. Afgescheidene socialisten 1441. Kiesdeeler 11.805 Arrondissement Aalst. 5 zetels , Uitslagen van 1912. Katholieken. 41.402 — 3 zetels. Kartel. 12.811 — 1 zetel (liberalen) i Daensisten. 12.735 — 1 zetel. Afgezonderden. 130. Afgezonderden. 175. Kiesdeeler 12.735. Uitslagen van 1914. Katholieken. 36.139 — 3 zetels Liberalen. 11.359 — 1 zetel. Daensisten. 20.118 — 1 zetel. Socialisten. 3830. Kiesdeeler 11.359. Arrondissement Audenaarde. 3 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken, 23.876 — 2 zetels. Kartel. 11.828 — 1 zetel. Afgezonderden. —-747. Kiesdeeler. 11.828. Uitslagen van 1914. Katholieken. 21 880 — 2 zetels. Kartel. 15.163 — 1 zetel. Democraten. 1076. Kiesdeeler. 10.940. Arrondissement St Nikolaas. 4 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 42.754 — 3 zetels. Kartel. 11.986 — 1 zetel (liberalen). Kiesdeeler 11.983. Uitslagen van 1914. Katholieken. 39.626 — 3 zetels. Kartel. 14.294 — 1 zetel. Daensisten. 1786. Kiesdeeler. 13.209 Arrondissement Dendermonde. 4 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 32.318 — 3 zetels. Kartel. 11.226 —■ 1 liberale zetel. Daensisten. 1478. Kiesdeeler 10.772. Uislagen van 1914. Katholieken. 30.958 — 3 zetels. Liberalen. 12.732 — 1 zetel. Socialisten. 1741. Daensisten. 1063. Kiesdeeler. 10.319. Henegouwen. Arrondissement Charleroi. Il zetels. Uitslagen van 1912 Katholieken. 50.695. — 3 zetels. Kartel. 126.921 — 8 zetels Afgescheiden socialisten. 579. Kiesdeeler 15.865. Uitslagen van 1914. Katholieken. 50.299 — 3 zetels. Liberalen. 31.359 — 2 zetels. Socialisten. 101.023 — 6 zetels. Kiesdeeler 15.679. Arrondissement Bergen. 7 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 31.502 — 2 zetels. Liberalen. 23.324 — 1 zetel. Socialisten. 54 335 — 4 zetels. Kiesdeeler 13.583. Uitslagen van 1914. Katholieken. 33.140 — 2 zetels. Liberalen, 23.524 — 1 zetel. Socialisten. 56.288 4 zetels. Kiesdeeler 14.072, Arrondissement Soignies. 4 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 27.630 — 1 zetel. Kartel. 42 676 — 3 zetels. . Kiesdeeler 14.225. Uitslagen van 1914. Katholieken. 28.507 — 1 zetel. Liberalen, 15,479 — 1 zetel. Socialisten. 29.260 — 2 zetels. Kiesdeeler 14.630. Arrondisse.ment Tliuin. 3 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 25.098 — 1 zetel. Kartel. 38.329 — 2 zetels. Kiesdeeler 19.164. Uitslagen van 1914. Katholieken. 22.259 — 1 zetel. Liberalen 19.252 — 1 zetel. Socialisten. 2 i .062 — 1 zetel Kiesdeeler 19.252. Arrondissement Doornyk-Ath. 6 zetels. Uitslagen van 1912. Katholieken. 46.930. — 3 zetels. Kartel. 56.999. — 3 zetels. Afgescheiden socialisten. 856. Kiesdeeler 15.643. Uitslagen van 1914. i Katholieken. 45 197. — 3 zetels. Liberalen. 35 978. — 2 zetels. Socialisten. 26.905. — 1 zetel. Kiesdeeler 15.066. D E Zilveren Ring 4e Vervoi.g. —»^vv\MAA/VVl'vW'" 1 ' Elke gevangene zat in eene afgezonderde cet. De eerste, tôt wien Georges zich wendde, was een luitenant der grenadiers, met eene reuzengestalte en een even oorlogzuchtig voorkomen als ware hij Ajax geweest. Georges vond hem bezig met paarlen aan eenendraad te s'eken. Hij stond verpletterd. De luitenant trok zich den knevel, en begon te lachen. —- Dat verwondert U? vroeg hij. —■ Inderdaad, antwoordde Georges. — Maar wat wilt ge, mijn lieve? hernam de luitenant, men moet toch trachten eenige shillings te winnen, om tabak te koopen, en nu en dan een glasje gin te drinken. Op den gepasten oogenblik heb ik mij herin-nerd dat ik vooit jds te Strasburg verliefd was op eene kraamster, die peerlbeurzen maakte. Zij eischte, dat ik ditvan haar zou leeren. Ge weet dat Hercules zich niet schaamde aan de voeten van Olymphalia te spinnen. Voorwaar.ik dacht weinig dat deze kennis mij eens helpen moest, en nogtans, gij ziet het, thans ben ik haar al mijn drink-geld verschuldigd, en zelfs nog meer. Sinds îk herbegonnen ben beurzen te maken,isde beeltenis' der kleine kraamster, die ze met harekleine vingerenzoo schoonvervaardigen kon, mij levendig voor den geest getreden zoodat ik er meer dan ooit verliefd op geworden ben. Dat maakt, dat ik met genoe-gen werk, vermits het hart bezig is. Georges wenschte den luitenant geluk, een zoo vernuftig middel gevonden te hebben om het heimwee te bannen, en ging in een naastgelegen cel. Zij was betrokken door eenen officier der voltigeurs, die zorgvuldig zich onledig hield met eene broek te naaien. De officier drukte Georges de handen : ziende dat hij nu en dan de oogen op d( broek wierp, vroeg hij kunt ge dit raadse . oplossen ? — Ge stelt er knopen aan bemerktc Georges . — Foei! zei de officier lachend, neemt g( mij voor een oudkleer-vermaker ? Neen! 'ti: wel en zeker eene nieuwe nroek die ik hiei heb ; de gevangenbewaker, die een dei keurigst gekleede mannen van Portsmoutl is, en volstrekt op zijn transch wil uitge doscht zijn, heeft ze mij b. steld. Georges lachte hartelijk. — Ha vriend, hernam ac officier, ik hel mij herinnerd dat ik, aleer soldaat te worder kleermakersgast was ; ik word « dikkei Jan » zoo als voorheen; zie daar ailes. On mij te troosten, denk ik aan de uitwijkelin gen die ons in Engeland zijn voorgegaan zij waren allen uit den hoogen stand her-komstig, hetgeen hun evenwel niet ver hinderde, de geringste bedrijven te onder nemen. Men moet wijsgeer zijn. — Gij hebt gelijk, zei Georges. — De luitenant van hier nevens maak beurzen van paarlen. — En hij peist op zijne kleine kraamster van Strasburg; ik heb hem gezien. — Mijnbuur ter rechterzijde,een luitenant der kurassiers, breidt kousen ; een andere stikt broekgareelen en is er heel knap in. — Ik zoek, zei Georges, om te zien of ik ook niet eenige bekwaamheid bezit. — Zoek wel, zei de officier; het is on-mogelijk dat ge niets vinden zoudt; men weet altijd meer dan men denkt.. -— Ik spreek nog al goed engelsch, hernam Georges, en ken derekenkunde. 1k zoû kunnen les geven, ofin eenhandelshuis den boek houden. — Oeh maar ge zijt een geleerde ? Mis-schien hebt ge reeds iets vergeten ? — Een weinig, inderdaad. ; — Men moet toch eens beproeven. Doe als onze gezel Fortin. Deze heelt het gedacht | gekregenzich als haarkapperuittegeven. Hij ' had gedurende zijn le>en noch schaar noch krolijzer in de hand gehad; derwijze dat hij voor zijn proefstuk, de haren van 1 den gevangenbewaker verbrand heeft, die gevraagd had op zijn fransch gekapt te zijn. De bewaker, woedend, wilde ons allen in het kot zetten. Maar nu heeft Fortin reeds grooten vooruitgang gedaan. — Dat is wel, zei Georges, terwijl hij naar de zee zag, die men door het venster der cel ontwaren kon, en hij viel in eene diepe mijmering. De officier, die zijne naald reeds had terug gevat, bemerkte : — Vriend, hebt gij meeuwen-vleugelen onder uwe kleederen ? — Waarom ? vroeg Georges. — Oin dat te oordeelen naar de wijze t waarop gij de zee beschouwt, het schijnt dat er u gevaarlijke gedachten te binnen komen Weet gij wat den krijgsgevangene te wachten staat, voor eene enkele mislukte poging tôt ontsnapping? Degaleischuit, niets minder ! — En indien men gelukt ? — Ach ! Ja, indien is, 't groote. En dan, om te ontvluchten, moet men geld hebben Toch, ge zijt vrij te doen wat ge wilt ; maar ik bezie de zee, ik naai nog liever broeken. Georges gaf eene andere wending aan het gesprek; hij had geene vertrouwelijkheid te doen noch te vragen, en hij wist dat de gevangenen een stipt geheim over hunne ontvluchtingsontwerpen behielden. Twee maaden liepen eentoonig voorbij, toen het engelsch bewind bevel gaf, de fransche officieren, die zich te Portsmouth bevonden, naar Londen over te brengen. Men wilde hen van de kusten verwijderen, omdat verscheidenen zich met buitenwone krachtdadigheid van de dwangschuiten hadden verwijderd. Even als ten dage hunner ontscheping te Portsmouth, waren de gevangenen twee en twee geboeid. Het was echter de luitenant Clayton niet, die hen vergezelde De hoofdman des geleide, een onbeschofte EngelsChman, scheen behagen te scheppen hen in de dorpen, welke zij doortrokken, ten toon te stellen. De dorps-bevolking, dom van wraakzucht en dwee-perij, was overtuigddat de Franschen zwart van huid waren als mooren, met hoornen op het hoofd, en gesplette voeten. Eenige der gevangenen, die engelsch verstonden, hoorden bij elken stilstand de eenvoudige bemerkingen der buitenlieden, die zich verwonderden menschen gelijk aile anderen te zien. Een dorpsschoolmeester had zich met zijne leerlingen op hunnen doortocht geplaatst. De leerlingen openden wijde oogen, en riepen op eenen teleurgestelden toon : — Maar zij hebben geene hooren, meester Thompson, en gij hebt ons verze-kerd dat zij er hadden ? Waar zijn hunne hoornen, meester Thompson ? — Stil daar, kleine neuswijs ! antwoordde heer Thompson, die ook zichtbaar be-drogeu scheen. Deze klucht verlevendigde een weinig de eentoonigheid van de reis. Te Londen werden de gevangenen in verscheidene wijken verdeeld; overigens hadden zij voile vrijhèid om hunnen tijd te korten; zelfsmochten zij op openbare wegen en in veld wandelen, zonder zich eventwel verder dan eene m'jl te verwijderen. Te Portsmouth had kapitein Georges verscheidene plannen gemaakt om te vluchten,welke allen te Londen onuitvoerbaar werden. Yruchteloos zocht hij door werken, zich hulpmiddelen te verschaffen; reeds wachtte de ellende op hem. Neerslachtig en in bitter nadenken verdiept, trok hij eens door Re-gentstreet, toen hij zich eensklaps door twee armen omsluiten voelde ; hij keerde zich haastig om, en zag eenen persoon die, op den voetweg uitglijdende, zich werktuigelijk aan hem had vastgeklampt, om eenen val te vermijden. Het was een frissche ouderling, met een aangenaam voorkomen, en die zich in goede bewoordingen verontschuldigde. Georges, hem nog bevend en gansch ontsteld van het voorval ziende,gaf hem den arm, om hem naar de naastgelegen stand-plaats van rijtuigen te geleiden. —Mijnheer, zei de ouderling, ik ben ma-joor Tavira, een ontslagen krijgsman, en veronderstel, naar uwe uitspraak te oordeelen, dat gij Franschman zijt. — Ja, mijnheer. — Krijgsgevangen, zonder twijfel ? Georges had geene redenen, om de waar- heid te verzwijgen; ook maakte hij hem in eenige woorden met zijne geschiedenis bekend. De majoor Tavira herhaalde zijne bedan-kingen op eene hartelijke wijze en vertrok, na te doen beloven hebben hem 's anderen-daags te komen bezoeken. — Zal ik gaan, of zal ik niet gaan ? dacht Georges. Bah ! wie weet ? dit kleine voorval op mijne wandeling in Regentstreet is mis-schien een werk der fortuin. Ik moet dat niet verwaarloozen. De majoor bewoonde in Portland-place een huis met warande of eerder een tamelijk uitgestrekten hof, met groote boomen be-plant. Georges bood zich op de gestelde uur aan, en werd door eenen dienstbode aan-vaard, die hem eene .kleine zaal binnen leidde, en hem verzocht eenige stonden te wachten. Terwijl de kapitein de tafereelen bezichtigde die aan de wanden hingen, hoorde hij in een aanpalend vertrek gerucht van stemmen ; welhaast herkende Georges de stem van den majoor, die scheen in eene zeer kwade luim te zijn. Eene andere zachte, zilveren stem, waar-schijnlijk aan eene vrouw behoorende, trachtte hem te stillen. De kapitein bevond zich in eene recht zonderlinge gesteltenis, en hoewel niet tôt luisteren genegen, hoorde hij nogtans zekere woorden, dièhemdeden verstaan, dat de gramschap van den majoor voortsproot omdat hij in een nieuwsblad de bijzonderheden gelezen had der ontsnapping van twee gevangenen ; de majoor was woedend, hij wilde ailes verbranden, ailes ver-delgen, allesin den grond booren. W.V,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume