De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

2157 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 22 März. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 02 Juli 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t14th8d579/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N 3280. Zondag 22 Maart 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALm GAZETTE TAN AUDElfAAfiSE HET BLAD VERSCHUNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.— Alleartikelen en mededeelingen betrefFende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen den VRIJDAG middag te laten geworden;deprijsis 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De insohrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijztn moet betalen. Aile toegezondene of terhacdgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. ™ DUITSCHLAND Bulgaarsclie officiers. — Keizer Wilheli heeft aan vier Bulgaarsche officiers toegelatei voor een of twee jaren, hunne stagen aan hi Duitsch leger te komen doen : deze officiel zullen hun nationaal uniform behouden. — Akelige tereehtstelling. — Jean Berres hein), mijnwerker, oorspronkelijk van Escl Luxemburg, in november laatst door het ass: senhof van Lorreinen ter dood veroordeeld, oi in 1912, te Lagrange twee moorden te hebbe bedreven, werd vrijdag morgend vl., op de koer van het gevang, gehalsrecht. Eene guillotien van 't nieuwe stelsel, onlang veivaardigd, moest voor de eerste maal werken Berresheim werd op wipplank geworpen en h< mes viel. Maar het hoofd was nog niet ganse af en hing nog met enkele lappen vleesch aa het lichaam. Men zag daarop den beul zijn mes trekke; en de lappen vleesch doorsnijden. FRANKRIJK Aanzienlijke diefstal te Parys.—Terwijl d nijveraar Hartog, Malesherbeslaan, met zijn familie naar den schouwburg was, drongen ii zijne woning inbrekers en stolen er voor oin streeks 200.000 fr. juweelen. Ziehier nog enkelo bijzonderheden over d belangrijke juweelendiefte, ten nadeele vandei heer Georges Hartog, nijveraar, gepleegd. Sedert zes maanden ongeveer had de schat rijke nijveraar een kamerknecht in dienst, zeke ren Fernand Mahé. Donderdag avond vl. nu, reden de heer er mevr. Hartog naar den schouwburg. De heei Hartog gaf aan den autogeleider en den kamerknecht bevel rond 11 1/2 ure aan den schouwburg terug te zijn. Thuis gekomen, boulevard Malesherbes, ater beide dieustboden. Daarna, onder voorwendse; eene kleine boodschap in de buurt te moeten doen, ging de kamerknecht weg. De portier zag hem het huis verlaten, in een reismantel gehuld. Sedertdien zag men hem niet meer terug. 's Anderendaags stelde mevr. Hartog vasl dat een deel harer juweelen, in eene brandkasl liggend, gestolen waren. Het ontvreemde heefl :ene waardevan ISO.000 frank en bestaat uit saarlen, diamanten, halssnoeren, enz. Fernand Mané, 26 jaar oud, de dader van le diefte, is er bovendien nog in geluktde hand e leggen op eene som van 2350 frank in goud :n bankbriefjes. De kerel wordt opgezocht. — De sterkte van het Fransche leger — He! ifdeelingsverslag over de begrooting van oorlog ;telt vast, dat de sterkte van het Fransche leger '48.000 man bedraagt. Vijf legerkorpsen zijn leschikbaar voor de dekking der grenzen. De wet op den driejarigen dienstplicht zegl lei verslag, is een maatregel van verweer tegen le gevaren die dreigen. Bespoediging van de ernieuwing van oorlogsmateriaal is dan ook loodig. Frankrijk moetover eenafgewerktleger-ilan beschikken en dat zonder aarzelen voi-ooien, ten einde den vredete kunnen handhaven n meester over zijne toekomst te blijven. ?olitieke moord te Parys. lad. Caillaux, vrouw van den minister Hchiet een dagbladbestuurder dood. De financieele politiek, die in Frankryk op lit oogenblik zoo hevig woedt, heeft maandag anleiding gegeven tôt een bloedig drama dat ene groote opschudding verwekt heeft. De rouw van M. Caillaux, minister van financies, loor het parijzer dagblad « Le Figaro » op on-;emeen verwoede wijze aangevallen, begaf zieb naandag namiddag naar de bureelen van ge-neld dagblad, en loste verscheidene revolver-chotenopM. Calmette, bestuurder van «Le ^igaro ». Deze werd zoo erg gekwetst dat hii s nacht aan de gevolgen zijner wonden over-eden is. Oorzaak van het drama. n Het volgende gaf aanleiding tôt het drami t Over eenige weken reeds, kondigd'î M. Calmi ,'t te in den « Figaro » aan, dat hij oordeelde ' vaderlandsche taak op zich te moeten nem van het financieel « konkelfous » van d' minister aan te klagen. Zijne openbaringen g noten niet veel bij val. De minister logenstral i evenwel niet eene der aanteigingen en verdael " makingen, tegen hem gericht, en spande eve a min een procès in. De beweging tegen M. Ca 11 laux werd door « Le Figaro » onverpooi 1 voortgezet. Vrijdag vl. kondigde het blad e( afdruk af van een intiemen brief van M. Cai s loux aan eene vrouw gericht, en waarin hij ve klaarde de belasting op het inkomen verplettei ' te hebben, met den schijn te nemen deze bi 1 lasting te verdedigen. In een lang artikel legt 1 M. Calmette uit dat hij wel voelde eene laj daad te begaan met dezen brief openbaar 1 maken, doch dat hij overtuigd was tôt dit mic del zijne toevlucht te moeten nemen, om Franl rijk van den minister te verlossen... Men vernam weldra dat de Drief over ong< 3 veer tien jaar door den minister geschreve 3 werd aan zijne vrouw van wie hij thans g< scheiden is. Men beweerde dat hij hare briefwisselin voor honderd duizend frank had afgekoch maar ervan fotografies bewaard bleven, di gekocht werden duor de inricluers van de b< weging tegen M. Caillaux. Mevrouw Caillaux heeft zich over deze aan teigingen willen wreken ; wat ook de drijfee harer uitzinnige daad moge zijn, deze is niet 1 verontschuldigen. Het drama. Het was maandag op het einde van den m middag, ten i 1/2 ure, datMad. Caillaux in d bureelen van « Le Figaro » kwam. Zij vroe om M Calmette te spreken, deze was afwezis Bond 6 1/2 ure kwam Mad. Caillaux terug. D bureeljongen bracht het visielkaartje der dam in eene enveloppe gestoken, aan den bestuui der. Deze was eene halve uur vroeger met de heer Paul Bourget, lid der fransche Akademie in zijn bureel gekomen. M. Bourget gaf her den raad niemand te ontvangen, doch den hee Calmette antwoordde : « Indien het eene vrou\ is kan ik haar het bezoek niet weigeren. » De vrouw van den minister van financie werd dan in het bureel geleid, waar geen lich brandde. De bureeljongen draaide het electriscl licht open. Mad. Caillaux die een browning il de hand hield, hief het wapen op, richtte dei loop naar M. Calmette en loste vijf schoten. D> bestuurder viel in een zetel. Op het gerucht de losbrandingen kwam de bureeljongen toege loopen, die M. Bourget uitgeleidde gedaan had Hij ontwapende de dame en riep het personee ter hulp. De politie werd onmiddellijk per tele foon ontboden. De agenten, ziende met wie zi te doen hadden, durfden de vrouw van dei minister niet aanhouden. Deze laatste behieh gansch hare koelbloedigheid en zegde dat zi zelf recht gepleegd had, omdat er toch geen ge recht meer in Frankrijk is ! Eindelijk werd Mad. Caillaux, met den auto mobiel waarmede zij naar het dagbladburee gekomen was, naar het commissariaat van der Faubourg-Montmartre gevoerd, waar zij eeni eerste ondervraging onderging ; zij verklaardi dat het openbaar maken van den brief haar to den aanslag gedreven had. Mad. Caillaux verklaarde aan den commissa ris : « Ik betreur inijne daad ; ik was niet vai zin M. Calmette te dooden en ik zou gelukkij zijn te vernemen dat hij gênas. Ik wilde hen alleen eene les geven. » Dood van M. Calmette. Het slachtolîer door drie kogels getroflen werd middelerwijl naar eene kliniek overge bracht, waar hij ten 12 1]2 ure 's nachts over leden is, op 'l oogenblik dat men hem naar d< zaal der heelkundige bewerkingen overbrachl om eene operatie als redmiddel te beproeven In den avond kwam het parket naar he commissariaat, en werd de moordenares naa het gevang St-Lazare gevoerd. Tempeest en it- overstroomingen in Belgi In de Vlaanders. în in Ten gevolge van het tempeest en van i e_ overvloedige regens dezer laatste dagen, w, te de Schelde op gansch haren loop buite: [_ mate gezwollen en op verscheidene plaatst a_ buiten hare oevers getreden. Op andere plaatst [. vreesde men voor dijkbreuken en de schrikki lijke gevolgen, die er uit voortspruiten. ,n Zaterdag avond was men in onze stad ve 1_ plicht de balken weg te nemen, die zich never r_ het sluis bevinden. Zulks gebeurt maar he .(j zelden. Zaterdag nacht is het water twee metei ■- gestegen, alhoewel men te Gent al de sluize le had opengezet. De strooming was zoo hevig ,e dat de scheepvaart bijna geheel onderbroke |e werd. [. Tusschen Audenaarde en Gent, onder ander ■_ te Avelgem, Eename, Gavere en Schelderode i stroom uit zijne oevers getreden en heeft vei scheidene hectaren land en weide onder watt n gezet. De steenbakkers, die er aan het vooral gaandelijk werk voor het aanstaande seisoe bezig waren, hebben den arbeid moeten staker (T De bijrivieren der Schelde, in de streek van Ai . denaarde, onder anderen de Maarkebeek, d é Zwalm, de Meulebeek, enz. hebben op vei scheidene plaatsen hunne bedding verlaten. Maandag avond klom 't water steeds hooge _ en de strooming werd geweldiger en onstuimi r ger. Rond 10 ure, toen de oeverbewoners reed e te bed waren, brak de scheldedijk, nabij d brug, die de grensscheiding van Berlaere e Schoonaerde uitmaakt, door. Op nog tien ander plaatsen werd de dijk doorgebroken. Het wate e stroomde met verschrikkelijk geweld en geklot „ door de openingen en overrompelde gansche: omtrek. Berlaere, Schoonaerde, Appels, tôt zelf e tôt Zele staan onder water. 't Is heinde on verr e niets dan water dat men ziet, waar men de hui _ zen en de boomen ziet uitsteken. j Men begrijpt licht welke opschudding dez ramp in die dorpen verwekte. De bewoner j werden uit hunnen slaap gewekt en begrepei P dadelijk het gevaar dat hen bedreigde. Zi y moesten vluchten, want daarin alleen bestoni hunne redding ! 'tWas een akelig en verschrik 5 kelijk schouwspel te midden van den duisterei t nacht, het hulpgeroep der geteisterde bewoners j het geloei der dieren en het geklots van he j water. Het was een wilde vlucht voor't nakend' ! doodsgevaar. Vele bewoners vluchtten ook.naa ; de bovenkamers en de zolrlers", "waar zij geblo keerd bleven, tôt dat men hen kon komen red den. Meer dan 130 huizen waren overstroomd het water stond er 1 m. S0 tôt 2 meters hoog [ Aan het Veer is dinsdag de dijk nog op drii plaatsen doorgebroken. De schade is onbere' ; kenbaar. , Dinsdag avond, rond 6 ure, is M. deministei [ Helleputte, vergezeld door zijnen kabinets ; overste, een ingenieur en verscheidene over- ' heden, ter plaats gekomen. * * * ■ Te Zele is de Scheldelijk op verscheidem ' plaatsen doorgebroken. Op de wijk Dijk staa het water zeventig centimeters hoog De land-! bouwers van deze wijk zijn met hun vee moeter ! vluchten. Gansch de Meerschkant is in eer 1 zee herschapen. Hier ook zijn de landbouwer: met hunne beesten moeten vluchten. Men vreesl nieuwe doorbraken van den dijk die op som 1 mige plaatsen zeer slecht is. ! Achter het kasteel van den heer Eug. Burm 1 is dinsdag morgend de dijk doorgespoeld. Dooi den hof van het kasteel is het water tôt op dei steenweg geloopen. Destraatis er gedeeltelijl , weggespoeld. Men vindt er putten van ongeveei eenen meter diepte. De kramers die uit de richting van Dender : monde naar de markt kwamen, moesten terug-, keeren en langs Huyvelde rondrijden. D( St Arnoldsdijk brak dinsdag morgend ook dooi t en de meeste bewoners moesten vluchten. Di r landen, gekend onder dennaam vanWinningen zijn insgelijks overstroomd. Langs Zeeldijk kwamen drij verkens, hc derden kiekens en konijnen in het water o: 5. De bewoners van Zeeldijk heeft mp.n sleel met groote moeite uit hunne overstroomde hi zen kunnen redden. le Dinsdag voormiddag, rond 10 ure, is is hooge dijk ook doorgebroken. Het alarm we i- onder de bevolking gegeven en iedereen vlucln !n weg. Op min dan een kwart uurs, was deze di :n op eene lengte van 40 meters doorgespoel î- zoodat al de omliggende huizen en landen ond water liepen. Dogemeenteoverheidkwamonmi' r- dellijk ter plaats. Zakk"n met zand gevuld < 'S steenen, begon men bij het afloopen van h îl water in den open dijk te werpen. Men hoo 's tegen de volgende tij den dijk te kunnen he n stellen. De bewoners van verscheidene wijke werken aile mede, opdat de ramp geene groc n tere uitbreiding nemen zou. Honderden persi nen steken graszoden op de nog droge lande e die men naar de doorspoelde dijken breng!. s Te Gent had het tempeest veel spel op c pleinen der Tentoonstelling. Ook heeft het ni r nagelaten er gebruik van te maken. Rechtovf - het paviljoen van Canada, werd een klein u paviljoen als een kaartenhuisje ineengeplooic , Aan talrijke andere paviljoenen werd er vei - schade aangericht. e Te Lokeren woedde het lempeest met ong< - hoorde hevigheid. De wind huilde vreeselijk e bij poozen viel een plassende regen. Te land r zijn honderden boomen uitgewaaid. Maandag avond, om 8 ure, en dinsdag moi s gend. om 8 1/2 ure, telkens een uur voor dat d e tij hare voile hoogte bereikt had, liep het wate i der Durme over de dijken. Binnen de sta b stonden de Roomstraat, de groote en klein r kaai, de Poststraat en de Markt telkens onde s water. Op de Markt kwam het water tôt aan d i woningen der heeren Bracke en De Cock. In d s Roomstraat en op de groote kaai drong 't wate 3 in de huizen binnen en richtte er groote schad - aan. Vele kelders staan gansch vol. Op de buiten hebben de landbouwers ook erg te lijde 3 van het water. Op den oever overstroomden d 3 meeste hofsteden en moesten de bewoners ms i hun vee vluchten. j Dendermonde stond dinsdag morgend oo 1 onder water. De hooge tij in de Schelde, wa - zoo geweldig, dat de stad gedeeltelijk over i stroomde. Hier en daar braken de dijken door Honderden kelders liepen vol. De schade i t belangrijk. 3 Maandag avond, rond 9 ure, is het wate i".r Schelde over de kaaimuren geloopen doc ■ op dusdanige geweldige en overvloedige wijz dat het aile gedachten teboven gaat. Niet allee: ; den Grooten en Kleinen Aard, doch gansch d wijk Overschelde stonden weldra onder water In Henegouw. Maandag namiddag is het tempeest bijzonde erg geweest in de streek van Bergen. Een stort regen vergezeld van hagel, plaste er neer, ter wijl hevige windrukken boomen en telefoonpalei omwierpen. Ontelbare dakpannen en talrijk sctiouwen werden afgerukt. De rivieren. d' « Haine », de « Honelle » en de « Trouile : zijn snel gestegen en op verscheidene plaatseï t buiten hunne oevers getreden. Te Charleroi en omliggende is het schouw i spel bedroevend. De reiziger, die van Charlero i naar Luttre rijdt, kan er zich best rekenscha] i van geven. Tusschen Marchiennes, Roux ei Courcelles is de vaart van Charleroi op menigi plaats buiten hare oevers geloopen. Hoeven ei huizen in voile veld gelegen, zijn gansch afge zonderd door het water, dat tegen de murei • k omt aanidotsen en de bewoners belet buitei i te komen. De boomen,waarvan detakken mees ; tendeels afgerukt zijn, rijzen in de avondsche- • mering als lange geraamten uit die uitgestrekt meeren op. De toestand in de streek van Tusschen-Sam ber-en-Maas, die zondag reeds zoo bedroeveni i was, is maandag nog verergerd. De kleine fabrieken op de oevers gelegen : hebben moeten staken. De toestand is rampvc , voor de landbouwers, want de oogst is fel be dreigd. De jonge koren- en haverscheuten woi n- den weggespoeld. Het zou deondergangkui n. worden van menigen kleinen landbouwer,ve its te Mariembourg, Nismes, OUoy en Treij îi- waar de aangerichte schade bijzonder grool De « Eau-Noire « is overstroomd te Couvir le omliggend en heeft de landschappen in ui nd strekte meeren veranderd. jk i, Verslag over het Muziek-\[ conservatorium van Audenaai ;n (Vervolg.) et In zitting van 23 November 1882, om 3t den wensch van den gemeenteraad te voldt •- zendt de Besturende Commissie der muz: n school hem het ontwerp van een nieuw rei i- ment, opgesteld als volgt : Muziekschool van Audenaarde. Nieuw règlement, in overeenstemming e de grondbeginselen, vastgesteld door den i beteringsiaad van het muziekonderricht, in T steldbijkoninklijk besluit van27 Februari 18 :r HOOFDSTUK I. 1. Algemeene Schtkkingen. d Art. 1. — De gemeenteraad gelijkvon aan de grondbeginselen die door den Verbf ringsraad vastgesteld worden, op voorstel ' n den bestuurraad der muziekschool van Au e naarde : Herzien het organisch règlement, dato October 1839, van gezegde school, stelt v e hetgene volgt : r Art. 2. — Het onderricht der muzieksch d bevat de volgende stoffen : e 1 j Onderwijs van de gezongen solfège en ' r de muzUîktheorie voor de twee geslachten : e A) Lagere afdeeling, ten minste 6 uren e week. r Bj Hoogere afdeeling, ten minste zes u e per week. n 2) Onderwijs van den koorzang, (voor 3 mengde stemmen), ten minste tweemaal in e week. !t 3) Een leergang voor klavier, ten minste uren in de week. k 4) Een leergang voor viool en alto, door i s bijzonderen leeraar gegeven. 5) Een leergang voor violoncel en cont basse, door een bijzonderen leeraar gegeven s 6) Een leergang voor welkdanig ander spe tuig door de besturende commissie te bepali r 7) De school zal door een bestuurder-prof 1 sor bestuurd worden. Hij zal door ten min s vier lceraars bijgestaan worden. 1 8) Een bijzonder lokaal zal tôt muzieksch ' ingericht worden. Het zal voorzien zijn van e voldoende en betamelijk schoolmobilier en v eene muzikale bibliotheek, in betrek met r noodwendigheden van het onderwijs» De 1 - sturende Commissie zal daarenboven voor noodige speeltuigen zorgen. i Art. 3. —• De school is beheerd door et ; Besturende Commissie, samengesteld uit > leden, inbegrepen de bestuurder die van rech i wege lid is, met beraadslagende stem, mi i niet inbegrepen de burgemeester der stad, uit voile recht den titel aanneemt van ee - voorzittter met beraadslagende stem. i Het gemeentebestuur, in zitting van 1 Jam > ri 1881, heeft voorzien in de vervanging van i de leden der gewezen commissie, wier mand; ; den 31 December 1879 eindigde. i De commissie werd dan samengesteld volgt : 1) MM. Vandermeersch Victor, Notari i 2) Ragé Karel, gemeente-ontvanger, bestui i der van de afdeeling der stadsharmonie ; 3) V - Lancker Lodewijk, handelaar, bestuurder \ verscheidene muziekkorpsen ; 4) Vandersticl ; len Lodewijk, gemeenteraadslid ; S) Saby Jul Notaris ; 6) Raepsaet Paul, schepene der opi bare werken en voorzitter der Commissie vi 1 Schoone Kunsten. Een der leden, M. R; Karel. is den 22 Juli 1882 overleden. Hij , in voile recht vervangen worden door Mijnh 1 Ferdinand Vandenheuvel, bestuurder van Conservatorium. Art. 4. — De vijf leden der Besturei inen Commissie, die er van rechtswege geen deel van oral uitmaken, werden vernieuwd, krachtens het ;nes hooger genoemd, organisch règlement, gewij-is. zigd bij helft van drij tôt drij jaar. en De eerste reeks, uit drij uittredende leden tge- samengesteld, zal door het lot aangeduid worden. In de vervanging zal voorzien worden vâôr den 31 December van het loopend jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar. Het lid, in vervanging van een overleden of ontslag-/ gevend lid benoemd, eindigt dezes mandaat. De Commissie benoemd haren werkelijken voorzitter, secretaris en schatbewaarder. aan HOOFDSTUK II. >en, Van de Besturende Commissie. ek" Art. S. — De Commissie vergadert op uit-?le" noodiging van den voorzitter of op aanvraag van drij leden. Zij kan niet beslissen zonder dat er ten minste drij leden op de vergadering zijn. Bet Nochtans, indien de Besturende Commissie r6r- tweemaal bijeengeroepen geweest is zonder in ge_ getal te zijn, zal zij, na eene nieuwe uitnoodi-8-1. ging mogen beraadslagen over de onderwerpen aan de dagorde gebracht, welke ook het getal aanwezige leden zij. In elke beraadslaging is, in geval van gelijk-nig heid, de stem van den voorzitter doorslaande. te- Art .6. — De Commissie briefwisselt met het 'an gemeentebestuur, maakt de begrooting op, be-de- veelt de uitgaven, ziet de rekenschap na, stelt de benoeming van het personeel voor, het in-28 richten van nieuwe klassen en drukt hare ziens-ast wijze uit over de programmas der leerlingen en, over 't algemeen, over al de zakendie de school ool aanbelangen. Art. 7. — De leden van het personeel zijn 'an gehouden voor de Commissie te verschijnen, wanneer zij daartoe aanzocht worden. ?er Art. 8. — De Commissie mag, in de tusschen-poos harer zittingen, een of meer van hare 'en leden afvaardigen, om zc te belasten met de werkzaamheden, die zij noodig acht. ?e- Art. 9. — In den loop der maand die op de de aanstelling volgt, stelt de commissie aan den gemeenteraad een règlement van inwendige zes orde voor. Art. 10. — Elk jaar doet de Commissie aan !en het gemeentebestuur, verslag over den toestand der school en duidt de verbeteringen aan die re- aan de inrichting der school kunnen gebracht worden. el- HOOFDSTUK III. m. Van den Bestuurder. es- Aivr. 11. — De bestuurder wordt door den ste gemeenteraad benoemd. Hij is gelast met de uitvoering der besluiten, reglementen en be-Jol slissingen aangaande de school. Hij leidt het ien onderwijs en de studien en zorgt voor de tucht, an zoo dikwijls als het noodig is, bezoekt hij de de klassen voor den goeden gang der studien. Se- De ambtenaars en de bedienden van de school de zijn hem onderdanig. In geval van ziekte of af-wezigheid, wordt hij in de uitoefening zijner ne bediening vervangen door een der leeraars, ses door de Besturende Commissie aangeduid. ts- Art. 12. —■ De bestuurder dient als tus-iar schenpersoon tusschen het personeel van het lie gesticht en de gemeenteoverheden of hunne "e- afgevaardigden. Art. 13. — De bestuurder stelt het program-ia- ma der leergangen op en maakt, bij de opening al van elk schooljaar, een studieplan op, dat in de iat klassen uithangt. Art. 14. — De bestuurder heslist over de ils aanneming der leerlingen. Hij verdeelt ze in de s ; verschillige klassen, volgens hunne bekwaam-ir- heid. an Art. 15. — De gewone uitgaven worden an door de Besturende Commisie bevolen. Noch-ie- tans, de bestuurder besebikt, onder voorbehoud 3S, van nazicht door de Commissie, over de kre-in dieten voor de volgende voorwerpen uitgeslo->or ken : 1° aanschaffing van muziek, kopijkosten, gé 2e schoolboeken, mbinden, bureellevering, zal drukken ; 3° onderhoud der speeltuigen ; 4e een ier deel der onvoorziene uitgaven, in gemeenzaam-tiet heid te regelen door de commissie en den bestuurder.ide Wordt voortgezet. P. DE RUYCK. D E Eiland-Prinses OOSEX» (26° Vervolg.) — Ik werd in de ijzers geslagen. Goed ! Er werd scheepsraad gehouden, en zoo be-sloten zij mij afte zetten op een woest en onbewoond eiland, waar ik, naar de schip-per hoopte, binnen veertien dagen ellendig van gebrek zou moeten omkomen. Haha ! En nu vind ik hier het vette der aarde ! Dai was den schurk zijne bedoeling niet ! Hij zag rond, en zijn blik nam ailes op, zonder opiets te blijven rusten. Ik zag geen reden om aan zijn verhaal te twijfelen. Maar wat hiervan ookwezenmochi de man zat aan mijnetafel als ongewenschte gast, en ik betreurde den dood van Scott, die mij alleen had gelaten in eene posdie, van welke ik het einde niet kon voorzien. Ik was verplicht, dezen manteherbergen ; maar indien zijn karakter beantwoordde aar zijne gelaatsuitdrukking, dan zou ik verstan-diger doen met dezen individu ineens de hersens in te slaan.vôôr hij het met mij deed. Wat moest ik beginen? ik kon hem tochniel buiten heteiland kunnen zetten ? Het iswaar, ik zou met Eulalie in de barkas hebben kunnen wegvaren. Maar dit zou de uitweg zijn geweest van een lafaard. En bovendien hij zou ons willen vergezellen. 1k kon de bool niet zedklaar maken zonder dat hij er iets van zag. Van tijd tôt tijd zag ik hem naar Eulalie zien, en telkens gluurde hij ook naar mij, alsof hij maat en gewicht van mij nam. Hij at, en verklaarde dat na al den gepekelden scheepskostdezegerechten van ooftenkokos-noot hem verkwikten. Midden onder den maaltijd nam hij den bundel van den vloer en haalde er een paar scheepsbeschuiten uit, een grootstuk pekelvleesch, een stuk kaas en nog andere eetwaren, die er verre van aanlokkelijk uitzagen. — Hiervan leven we op zee, mevrouw, zegde hij, terwijl hij eene beschuit opnam. Zie, het loopt weg van de maden. En dit vleesch is zoo hard,datmen eene bijlnoodig heeft om het klein te krijgen. Terwijl we aten en praatten, waarbij Eulalie zwijgend en min of meer schichtig luisterde, schatte ik den man op ongeveer dertig jaren. Zijne huid was gelooid van de zee, en zijn gansche gezicht droeg duidelijk de sporen, die een woest leven, losbandig-heid en veel drinken in den regel achter-laten. Vandaar, dat ik hem bij den eersten aanblik ouder had geschat. Zoodra Eulalie opstond, vroeg hij mij om eene pijp tabak. 1k gaf hem wat hij verlang-de, hoewel ailes behalve van harte, want mijn voorraad tabak was reeds zeer wegge-slonken. Daarop haalde hij eene pijp uit den zak, stopte ze, sloeg vuur, stak ze aan, en zette zich aan de tafel alsot hij thuis was. Nu zag hij mij aan en zegde : — Als ge geen zin hebt, het leven van uwe vrouw te wagen in eene open boot, dan wil ik u een voorsteldoen. Geet'mij die boot, dan vaar ik er mee alleen naar Tahiti, en ik kom terug met een schip dat ik daar vinden kan. Want medunkt, zegde hij, dat de kapi-tein van een klein vaartuig bij het afhalen van u en uwe vrouw wel geld zou winnen. Ik antwoordde niet terstond; maar terwijl ik hem nu bezag, overwoog ik ailes snel en nam fluks, zooals een zeeman onder drin-gende omstandigheden behoort te kunnen, een besluit. Ik stond op en zegde. — Mag ik uverzoeken eer.smee te komen? Ik bracht hem naar de schuur en toonde hem de lading, die uit den schoener van kapitein Scott achtergebleven was. Hij liet snel zijne oogen er over gaan, vluchtig, maar zonder een enkel artikel over het hoofd te zien. — Dat is eene schoone partij, zegde hij. Bijlen, messen, scharen, spiegels, nagels, kammen, ijzeren potten, kralen van allerlei kleur en balen blauw katoen en calico — wel, mijnheer, dat is juist wat de eilanders willen. Gij hebt daar voor eenige honderden dollars liggen, en menige schipper zou het rijkelijk de moeite waard achten, datladingje te komen afhalen. — Nu, zegde ik, ik ben zooverlangendom hier vandaan te komen, en tegelijk zoo af-keerig om het leven van mijne vrouw te wagen in eene opene boot, dat ik u de helft van deze goederen wil afstaan, voor uwe hulp ; en de andere helft zal wezen voor den schipper die ons komt verlossen. Hij monsterde de partij nog eens en zegde toen : — Ik stem toe. Maar, met uw verlof, wilde ik eerst een paar dagen rust nemen. Hebt ge ook eene kaart van de zee ? — Niets wat op eene kaart gelijkt. — Maar toch wel potlood en papier ? — Daaraan kan ik u helpen. — Goed, zegde hij. Ik zal een paar dagen rust nemen en een vaarplan opmaken. Hij vroeg mij naar de geografische lig-ging van 't eiland, en toen ik hem die, naar mijne raming ongeveer gegeven had, zegde hij. — Ik geloof dat ik eene tamelijk goede kaart zal kunnen maken uit mijn hoofd. Tahiti kan, bij gunstigen wind, niet veel meer dan vier dagen zeilens wegs zijn. Het komt er maar op aan, den juisten koers te nemen. Gij moet mij eene maand ofzes weken tijd laten — ot misschien nog langer ; want ik kan mijn koers missen, of ik kan hebben te wachten op een schip. Maar laten wij nu beginnen met eens naar die boot van u te gaan kijken. Ik wenschte eens met Eulalie te spreken, en daar ik zelf naar de boot niet te kijken had, zoo liet ik den man alleen gaan. Indien hij haar stool, wat trouwens niet waarschijn-lijk was, des te beter. Dan waren wij bevrijd van een persoon, dien ik niet anders be-schouwen kon dan als een gevaarlijk schep-sel, een avonturier en zeeschuimer. — Heeft men hier noodig gewapend te gaan ? vroeg hij. — Neen. — Zijt gij en uwe vrouw de eenige bewoners ? — Dat heb ik u al gezegd. — Geen wilde beesten ook, die iemand onverhoeds op den nek springen ? — Niets van dien aard. Ailes veilig. Ik wees hem de richting naar de kreek, en hij verdween tusschen de boomen, terwijl ik zelf het huis inging en Eulalie riep. Zij kwam uit de slaapkamer en keek onrustig naar den man om : — Verschuilt ge u voor hem?vroeg ik. — Hij staat mij niet aan, antwoordde zij. Ik ben bang voor hem. 1k wilde dat hij weg was, ofliever nooitwas gekomen. Waar is h.'j nu ? — Naar de kreek, om de boot te gaan zien, waarmee hij hulp voor ons wil gaan halen. — Denkt ge dat wij hem ooit zullen terug-zien, als hij eenmaal weg is ? — Ik hoop van niet — tenzij hij terug-komt met anderen in een schip. — Maar als hij onze boot meeneemt en niet terugkomt, dan zijn wij ze kwijt ? — Ik heb aan ailes gedacht, Lilly, zegde ik. Hier is een vreemde kerel gekomen, die mij lijkteen gevaarlijk man te zijn. wat kunnen wij doen ? Wij kunnen hem niet atma-ken. Wij kunnen hem ook niet uit het eiland zetten. Dus, laat hij de boot nemen, op de kans af, dat hij zijn woord houdt en terugkomt met hulp — al was het maar om de lading van den schoener, waarvan ik hem de helft beloofd heb. Of, zoo hij niet terugkomt, —nu, dan moeten wij geduld oefenen en hopen op een ander schip. Ik heb lang geweifeld ; maar eindelijk heb ik het vaste besluit gevat, dat ik in geen geval u, mijn lieveling, zal blootstellen aan de gevaren van eene open boot. Dan nog liever hier ge-bleven en gewacht, Dus, laat de man de barkas meenemen. De hoofdzaak is dat wij van zijne onaangename en gevaarlijke tegen-woordigheid worden verlost. Ik sprak met beslistheid en Eulalie was het mij eens. Van twee kwaden moest hier het beste gekozen worden. Na ruim een uur kwam Silas Cotton terug. Ik was in de eetkamer en hij trad zonder de geringste plichtpleging binnen. Hij liet zich op eenen stoel vallen, smeet zijnen hoed op de tafel en keek met zijne brutale zwarte oogen onbeschaamd naar Eulalie, die met de toebereidselen van 'tmiddagmaal bezigwas. — Uwe boot is in volmaakte orde, M. de la Touche, zegde hij. Een verlje zou er geen kwaad aan doen, maar overigens is zij zeil- klaar en behoeft enkel maar geproviandeerd te worden. Daarmee zullen wij morgen beginnen met uw goedvinden. En als mijn plan u toelacht, dan denk ik tegen den avond het eiland te verlaten... — Morgen avond ? viel Eulalie in. — Ja ja, mevrouw, riep hij, met zijn grijzenden lach. —Ge zoudt toch niet willen dat ik al dadelijk van wal stap. Ik wil eerst wel een dag op dit eiland uitblazen en mij eens tegoed-doen aan uwe kostelijke schoteltjes. Ik kies den avond tôt vertrekken, omdat ik dan de koelte van den nacht voor mij heb, en misschien een voordeelig zuidooster of zuid-wester briesje. Mag ik u nu wel eens om papier en potlood verzoeken, M. delà Touche ? Ik bracht hem 't gewenschte, en hij begon met groote vaardigheid, naar de gegevens die hij had en-die ik hem nog aan de hand kondoen,eene zeekaart te ontwerpen.Weste-lijk van ons eiland teekende hij de Fidji's, zuidelijk de Tongagroep en zuidoostelijk Cook's Eiland. Hij scheen met de ligging der verschillende groepen tamelijk wel ver-trouwd te zijn. — Dat ziet er knap uit, zegde ik. Gij weet meer van deze zeeën dan ik. — O, zegde hij, er zijn eilanden in over-vloed. Maarwat ik hebben moet, is een eiland waar ik een schip kan vinden — een schip, waarvan de kapitein geneigd is om u en uw eigendom te komen afhalen, Gij zult mij toch wel niet voor een Judas verslijten, als het een beetje lang duurt ? liet hij er op volgen, met een grinniken tegen Eulalie. — Neen neen, antwoordde ik; en in mijn hart voelde ik zulk een afkeer van den man, dat ik hem liever op staanden voet had zien vertrekken, met de zekerheid dat hij nooit meer terugkomen zou. Wordt Voortgezet,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume