De stem uit België

961 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 Februar. De stem uit België. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7rz1q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Rcçistcrei} at G.P.O as a Kewspapcr. Vrijd&g, ô Fcbruari, 1917. DE STEM UIT BELGIE. (1305) > 3 in 't a'gemeen, en ook de regeering, de neu-t'ilitcit de Nederlandun ateeds be- -L'houwd hebben als van het hoogste ge-vicht voor hun land en dat zij door het verdrag van 1839—wel niet onvoorwaardelijk, doch in gegeven omstandigheden—" ver-nlicht " waren die neutraliteit te verdedigen. })e aangehaalde pxotesten tegen "Diplo- ■ aaticus " c.s. zijn daarvan een duidelijk be-. wijs. Diezelfde gevoelens zijn 00k tôt uiting I geitomen bij den aanvang van het huidig | conflict. Het is dan 00k niet waar,' wat de ; "Xorddeutsche " schrijft dat "de ge-j -chiedenis Engeland logenstraft, wanneer het | beweert, dat het len einde aan zijn volken- rechtelijke verplichtingen jegens België te \oldoen, heeft deelgenomen aan den oorlog." 3. Het Duitsche officieele blad kan zijn kwaaà humeur niet verheelen, omdat Enge- I and nu eens beweert aan den oorlog te hebben deelgenomen "ten einde aan zijn ver-[ plichtingen " te voldoen, en dan weer om de belangen van Engeland " te bevorderen. Doch daarin ligt geen tegenstrijdigheid ! Beide motieven kwamen 00k voor in pers--temmen van 1887, die we aanhaalden. Ge-iijk de "Times" meer dans eens heeft ge-I «chreven, gaat het behoud der Belgische îeutraliteit met de belangen van Engeland gepaard: dit land wil geen Don Quixote ^pelen, en beweren dat het uit zuiver onbaat-zuchtige gevoelens handelt—waar is het land | dat zich door zulke inzichten laat geleiden? | Wanneer het een verdrag sluit, weet het waarom. Doch eene aangegane verplichting 11a te kornen, zelfs wanneer dit geschiedt met een winstgevend doel, is eene zedelijke deugd, die een land tôt eere strekt. 4. Ondanks de bescherming, waarop België ten gevolge van het verdrag van 1839 rekenen kon, is het niettemin een feit, dat soms twijlel werd verwAt of Engeland gewapen-derhand zoii optreden, bij eene mogelijke i -ohending onzer neutraliteit. De oorzaak | daarvan ligt niet hier in-, dat men in sommige ^vallen—als ditgene aangeduid in de j 'Standard"—een " vrije doorgang " vanwege 1 Frankrijk o£ Duitschland als een "recht " beschouwde, noch dat men Engeland's ver-I plichting om tusschenbeide te komen als waardeloos achtte; doch die twijfel kwam hiervandaan, dat men zich afvroeg, of de verplichting nog wel zou bestaan indien België zelf geen prijs scheen te stellen. op het verdedigen zijner onzijdigheid. In de eerste maanden van 1887 waren schier nog geen stappen gedaan in België om het leger op grooteren voet te brengen of grootere ver--terkingen aan te leggen. Het is daarom be-.rijpelijk, dat te dien tijde Kolonel Maurice, 111 een beoordeeling van Sir Dilke's artikelen, ce volgende waarschuwing kon uiten : "Zoo België weigert hare roi te vervullen in het b.houden harer onzijdigheid, dan is natuur-[ 1 jk de zaak beslist. We hebben geen ver-I plichting haar ter hulp te komen, zoo zij niets wil uitgeven voor de bewapening en de [ manschappen, die noodig zijn om hare internationale verbintenis te volbrengen (J. F. Maurice, "The Balance of Military : Power in Europe," bl. 110). Zoo zegt 00k te recht de welingelichte schrijver, die Y , teekent en menig artikel over het Belgische vraagstuk heeft geplaatst in de "Fortnightly I Review": "De aaxzeling welke somwijlen I mannen van aanzien in Engeland mochten I jetoond hebben om de zienswijze aan te kleven, dat wij van de schending van België's I onzijdigheid een ' casus belli ' zouden I maken, was te wijten aan den twijfel die er I bestond niet omtrent de gewichtigheid van I het beginsel, maar omtrent de bekwaamheid I en bereidwilligheid van België om een eer-! lijk aandeel te nemen in hare eigen yerde-I d'ging" (Nov., 1908, bl. 764). Na de herin-I richting van het leger kon die twijfel niet I meer bestaan in 1914. Zoo de taal van som-I mige politici te dien tijde aarzelend is ge-I weest, dan doelt dit, naar mijne meening, I enkel op het niet onvoorwaardelijke van Engeland's verplichting, geenszins op de wijfelachtige waarde van hare verbintenis, n geval België hare plicht volbracht. Men :a" dan 00k niet zeggen met de- " Norddeut-I rfhe," dat "het Engeland van 1914 een ander t antwoord had dan dat van 1887." Léon Maury. O Ofîicieel Nieuws. Leger.—Vlaamsch. In -\r. van 1 Febrnari 1916, zegge het derde E jaar van den oorlog, meldden de bladen I volgende verbetering : | ^ Un arrêté royal vient de créer dans les I etats-majors des divisions et des corps, des I ^îlers traducteurs pour la traduction des I Jrdres, etc., en langue flamande. O I Boekennieuws en Studienota's. I U liL?ARZINI ;Scènes de la grande guerre, 1914. Traduction de Jacques Mesnil. Paris, Payot, 1916. 346 blz. Pr. 3.50 fr. I « literatuur der oo-rlogscorresponden- •en bekleedt Barzini eene bijzondere schoone I plaats, ■ t'11'?1 Baizini is de correspondent van de ■ ornere délia Sera," en is zoo van stijl als I van taal van de typische Italiaansche pers- ■ ool: .hil schrijft voor gemoedslezers, hij ■ i° j ni6t ^et buitengewane, schandaalra-I H der Yellow-pers, maar het zielstreffen-I P°ftische aanleg beantwoordt I bîi'eka111 eiSCh VaD Z^n ■'■ta^aansc^1 Pu" | ,. ÏS* leerling van Gabriele d'Annun-I 'IO' g®legeinheid geeft hij iets vaporeus | aan zijne beschrijvingen ; maar als persman I realiteit tegen. En dan,, de voor- I Kvi «en van waarin een persman werkt, Qtten den letterkundige tôt zijn voile recht te komen. Dat wordt ge vooral bij Barzini g-ewaar, en het doet u pijnlijk aan, want sommige bldazijdem verraden een schoon let-terkundig talent. Vooraoemd boek is een eejste bundel op-stellen : " L'Annonce sur les mers." " L'annonce de l'immense conflit passa à la mrme heure sur toutes les mers du monde. "Les stations radiotélégraphiques les plus puissantes se lançaient l'une à l'autre la nouvelle terrible à travers les océans. Toldhin commença ; GLace Bay répondit ; quand elle 1 se tut New-York la répéta aux plus lointaines ; Buenos Ayres et Capetown étaient aux écoutes dans l'autre hémisphère; Aden, Hong-Kong, Yokohama transmettaient aux antipodes les paroles fatales. Cinq mots : "Allemagne déclare guerre à Russie." En vingt minutes, prodigieusement, le cri d'alarme jeté de continent à continent par des vedettes fabuleuses, a fait le tour de la terre. A l'entendre sur la solitude illimitée des mers, des centaines et des centaines de navires ont été pris de frayeur. Jamais présage de cyclone n'eai a fait fuir autant... "...De temps à autre fà bord du navire), quand no-us voyions le radiatélégraphiste inactif, dans les intervalles de silence, nous lui demandions des primeurs: ' Quoi de neuf?— " La veille de Charleroi." Schrijver is dan tôt Charleroi geraakt, den vooravond van het onverwachte gevecht. Hij maakt hier de overweging : "Des forces de cavalerie française étaient certain-em-ent disséminées dans la région. Mais elles ne paraissaient en aucune manière capables de paralyser l'action des éclaireurs allemands qui avançaient, presque sans être inquiétés, jusqu'aux -lignes des alliés. "A la cavalerie, il faut opposer de la cavalerie. L'irradiation des uhlans aurait dû remeontrer une irradiation de cavaliers français et anglais. I..a cavalerie est pour l'armée, un œil et un voile, elle doit voir et empêcher qu'on ne voie. Evidemment les alliés ne possédaient dans ce secteur de la guerre, des masses montées proportionnées à la tâche. Ils étaient pris à l'improviste, et organisaient leur front de bataille à décou-, vert. "Ces quelques hussards descendus tranquillement de leurs montures, qui se reposaient les jambes enfoncées dans la paille des litières, le petit bivouac dans la paix somnolente d'u,n village, tandis que par toutes les routes s'approchait régulière, ordonnée, immense, l'invasion ennemie, donnaient une impression pénible, le trouble d'une appréhension sinistre." ONEINDIG? Als 't buischt, wie telt de waterdropjes, Als 't sneeuwt de vlokjes, ïi vriesklaar nacht het sterrental ? Te meer ge ziet, te meer ge vindt er!— Zoo telt slechts God, dees derden winter, De ellende's al. O ! Schrikbre giertij van het lijden Die 'k dol berijde en Kruis op 't hulkje van mijn Hoop In Gods gena, God kent uw peil, al schijnt ge oneindig. En tart' tôt 't einde u, wie bestendig Binst 't wild verloop, Aan 't roer van Godes liefde sta! J. B. Rien, des fêtes anglo-américaines à Londres pour solenniser je ne sais quoi, des parties de ' base-bail ' à New York, des honneurs conférés au vice-roi du Canada pour avoir participé à un sauvetage...' Tout à coup le Marconi s'est dressé, comme mu par un ressort, et il a fixé avec une expression de stupeur les derniers mots qu'il avaid écrits mécaniquement et qui s'étaient formés syllabe par syllabe so-us son crayon distrait. "—Quoi? Que s'est-il passé?, lui avons-nous demandw stupéfaits de sa stupeur. "—La guerre européenne! a-t-il répondu et il a lu les cinq mots qui, en annonçant le conflit entre l'Allemagne et la Russie, faisaient prévoir le cataclysme des nations. "Puis il nous a fait signe de nous taire, il s'est rassis, et il a écouté prêt à écrire encore, agitant son crayon avec impatience. Mais rien n'esit venu. Les continents n'avaient plus rien à se dire..." " La France en Armes " (Paris, 19 août). " L'Invasion " (Cambrai, 25 août). Deze schets geldt België. We teekenen er enkele bijzonderhed-en uit op : " Op 20 Augusti, scheen het gevaar van eene overrompeling door geheel België zoo verwij-d-erd dat de Fransche ijzerenwegen de dien-st dei expresstreinen tusschen Parijs en Brussel herstelden. Met den eersten -express vertrok ik uit Parijs morgends. En juist dezen dag werd Brussel door de Duitsche troepen bezet. De reis stremde te Hal. Ik kwam den oorlog zoeken en de oorlog kwam mij te gemoet..._ "In België was ailes kalm. In de velden oogstte men, de fabriekschouwen bepluimden zich met rook, de treinen ro-lden op de gere-gelde uren, geen soldaat in 't zicht, noch een uniform... " Elk dorp, elke stad is bevlagd en bij de rust des lands- geeft het een feestelijk uiter-lijke..." Eensklaps het nieuws : "—Ze komen! Ze zijn te Buysinghen. "—Drie kilometer van hier! "—Ze hebben tw-ee cyclisten geschoten..." In den trein die uit HaUnaar Frankrijk op, terugvaart, hebben menschen plaats genomen die naar Onze Lieve Vrouw te beevaart kwamen en de schrijver geeft er ons een i^druk van, ietwa-t geitalianiseerd : "Des femmes, debout dans les voitures combles, prient. Une vieille pleure et gémit : Le Pape est mort ! Le Pape est mort ! Qui sait quel lien son âme simple et pieuse trouve entre la mort du Souverain Pontife et les malheurs de son pays. Elle doit voir un présage épouvantable dans la fin du chef de la chrétienté." Le Pape est mort ! et peu à peu, autour de la vieille tremblante, courbée sur ses mains jointes, les assistants entonnent la prière des morts. C'est terrible. Il semble que le train porte un grand cadavre invisible."." De schrijver maakt zich de bemerking, en zij is teekenend voor de geschiedenis : "Je me suis demandé : où sont les armées alliées ? Jamais il ne m'était arrivé d'atteindre les avant-postes ennemis sans trouver devant eux les avant-postes amis. Entre Paris et l'armée allemande je n'avais vu aucune année défensive..." Schrijver noteert 00k wat men bij ons zegde en dacht omtrent de onzichtbare legers der gealliëerden. " La galopade des uhlans " (Charleroi, 22 Oogst). " Comme un inondation l'armée allemande se répandait entre ces groupes (d'avant-postes), isolait lies petits corps avancés, et ainsi s'explique comment le combat co-mmen-,.ça non sur une ligne, mais sur une région et comment des rencontres purent se produire simultanément an nord et au sud de la route de Mons à Charleroi. "L'absence de grandes masses d'alliés était évidente. Nous avions pu voyager entre leurs réserves et à travers leurs services. Nous passions à quelques kilomètres de la lutte et la campagne apparaissait déserte..." "...On eût dit que l'invasion avançait plus rapidement que les trains. Elle coupait les lignes les unes après les autres. On passait par une ville tranquille et pleine de vie, une heure après elle était détachée de la nation, inaccessible, comme disparue sous la marée ennemie, et durant de longs mois, l'on ne saura plus rien de ses habitants..." " En attendant les Prussiens " (Parijs, be-gin September). " Sur les champs de la Marne " (12 September)."Après avoir enfoncé la faible digue de Charleroi et de Mons l'avanlanche germanique n'a pius trouvé d'obstacles. Les armées française et anglaise restaient en contract et reculaient. On ne pouvait former une ligne solide de résistance qu'entre Paris et Verdun. Il fallait prendre son temps, concéder de l'espace à l'ennemi pour se préparer à l'arrière... Ainsi 1'inviasioti a pu progresser librement pendant douze jours. Les combats qui ont eu lieu durant ce laps de temps, quelques considérables qu'ils aient été en eux-mêmes, n'avaient qu'une valeur d'épisodes..."" Quand les Français marchaient sur la rive d'un fleuve, il -n'était pas rare que les uhlans en reconnaissance, apparaissent sur l'autre. A Creil, les Framçais avaient à peine fini de traverser le pont de l'Oise que la cavalerie allemande galopait sur la rive opposée. On n'a eu que le temps de faire sautei le pont... Mais dans la hâte on a oublié de fermer l'accès du gaz d'éclairage dans les grands tuyaux que soutenait le pont. Le gaz enflammé a mis le feu à la ville qui est à moitié brûlée: un détail... " En revanche les Anglais, chargés de détruire le pont de Chantilly, ont oublié de le faire. Plus tard, par erreur, ils ont fait sauter le pont de Lagny, qui était d'une importance vitale pour les mouvement des alliés..." (P. 102.) In dez-e Septembermaand noteert de correspondent : "C'est un fait que le retard de l'artillerie (alliée) est jusqu'ici une spécialité de cette campagne." Op het slagveld van de Marne : " On n'a pas l'impression d'une armée en déroute. Si les cadavres français révèlent la furie irrésistible d'un assaut, les cadavres allemands montrent l'ordre et la discipline. L'armée allemande est battue, mais non défaite. Elle s'est retirée rapidement, mais méthodiquement. Ne résistant pas aux attaques, elle s'est repliée en toute hâte, mais non en désordre. Elle s'est dérobée. "Elle a du abandonner, outre du matériel, des blesses, mais elle a laisse en même des sections entières de son corps sanitaire pour les soigner. Les Français font prisonniers les blessés, avec leurs infirmiers, leu'f médecins, leurs pharmaciens qui conservent grade et autorité, comme si de rien n'était... " Le martyre de Soissons." " Prisonnier de guerre." (Bijzonderheden omtrent het bombardement van Reims) : "Le bombardement de Reims est tout entier un crime. Il s'explique mais ne se justifie pas. Quand les nécessités de la guerre imposent un acte aussi cruel, les lois internationales enjoignent de prévenir pour que les civils, les fenunes, les enfants se mettent à l'abri." " L'agonie de la Belgique" (Oktober 1914). De schrijver is in Gant geweest de dagen van het beieg van Antwerpen. Hij heeft de vlucht gezien en de opreizendo Engelsche troepen : "Curieux phénomène! Le passage des trains anglais a produit un arrêt dans la fuite des populations. La fantaisie populaire a grandi démesurément la porté de l'intervention britannique. La confiance est retenue. Les Allemands auraient été repoussés..."Voor de geschiedenis van Oostende, half Oktober 1914, zijn -er tôt hiertoe geen schoo-ner bladzijden geschreven, meen ik, dan dit van Barzini : " Ostende était une sorte de oentre monstrueux, où convergeaient toutes les peurs, toutes les forces, toutes les angoisses, toutes les espérances de la Belgique écrasée." Daar komt 00k een prachtig portret des Konings in voor (blz. 260). (Zie 00k blz 318-319.) De schrijver ontvlucht uit Oostende laat~t van al, als de Dudtschers er al in zijn, op een Engelsch yacht. "...Dix minutes plus tard, le 'Grâce Da;-ling ' gracieusement incliné par la brise, filait vers Dunkerque. Par centaines de tous les ports, de tous les abris, les barques fuyaient. A la hauteur de Nieuport la mer était couverte de voiles. Dans les premières heures du soir no-us nous sommes trouvés au milieu d'une flotte immense et si-lenci-euse. Chaque barque était pleine de gens. Le vent nous portait, du bord des voiliers les plus proches, des plaintes d'enfant..." " La mer et la guerre." ..."Elles semblent lointaines aujourd'hui les journées sinistres pendant lesquelles Dunkerque parut perdue... " On reste stupéfiait quand on apprend à quel point était faible en certains points la barrière opposée à l'élan impétueux de l'envahisseur..."—De beschrijving der overstrooming in de IJzerlaagte is 00k prchtig. (Aan te teekenen, b!z. 302-303 waar hij het incident vert-elt van het achtergebleven Duitsch kanon dat van bij Ramscapelle Veurne beschoten heeft en waa-rvan de Duitsche bedieners door de goumiers werdei^ het hoofd afg-esn-ed-en. In " Grimauty " wordt datzlfde geval eenvoudig weg aan het ver-raad van een Vlaamschen boer toegeschre-ven.)-—De verrassing van Lombaartzijde waar de Belgen op een nacht aan dooden 850 sol-daten en 27 officieren verloren, is 00k histo-risch-waardevol verteld (blz. 307-309). —Omtrent Koning en Koningin enkele teekenend® nota's : " Une seule fois depuis le début de la guerre, la Reine a quitté le Roi : ce fut pour conduire ses enfants à Londre-, quand le siège d'Anvers devint menaçant. Deux jours après le Roi dicta un télégramme, la rappelant. —"Mais, Sire, lui fit observer son secrétaire surpris, le bombardement menacé..." —"Précisément, répondit 1-e souverain, la Reine m'a fait promettre de l'appeler s'il y avait péril..." ..."Chaque dimanche, à sept heures et demie du matin, on voit les souverains descendre seuls à pied la rdute champêtre et solitaire qui mène, en traversant les dunes, à la petite église du village. Ils vont à la-messe commune, à l'heure matinale, avec les habitants restés au pays. "La petite église se remplit de paysannes, de bateliers, résonne des prières et. de bruits de toux ; d'un côté au premier rang on reconnaît la tête blonde du Roi près de la toque simple de la Reine inclinée. ..."Les Souverains retournent; les gens saluent silencieusement. Albert répond d'un geste de la main, militaire et amical et passe en hâte, l'autre main enfoncée dans la poche. Il paraît embarrassé des saluts, mêmes des plus humbles. La Reine, modeste, gracieuse et mélancolique, incline la tête d'un geste plein de noble gentillesse. " La mort d'Ypres." Dit stuk dateert van December 1914. Het is prachtige lyriek, geen geschiedenis. Volgende paragraaf mag er wel uit opgeteekend blijven om de, van wege een vreemde, wel verbazend juiste vissie : "La peinture flamande aime la maison, parce que l'âme flamande aime la maison. La maison résistait aux siècles comme l'église, parce qu'elle avait son culte. Personne ne sentait mieux que ce peuple infiniment patient (voor een Italiaan !) la poésie suave de la vie domestique. L'art flamand trouvait auprès du foyer des motifs innombrables de beauté ingénue et intime et de jouissance profonde et sereine." Verhaeren schreef aan Barzini over dit bo-ek : ..."Ce livre est étonnant de précision et de jugement clair et juste... Je retiendrai à portée de ma main les " scènes de la grande Guerre.' " LOUIS BARTHOU : La Belgique héroïque, conférence de. In "Journal de l"Uni-versité des Annales" (15 Oct.-i Nov. 1916). Eene heerlijke conferen-tie-causerie, gegeven te Parijs op 13 Maart 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume