De stem uit België

1329907 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 19 Februar. De stem uit België. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/p843r0qt1v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patri< n„,,Alll, . cc D110ba11 C„lini(a Wf Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUreaU . 0Df I\USS0I1 OlJliarCj W.v/. jSi 9^ voor drie maanden. ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 19, 1915. ' Price ld. Paaschplicht. Tôt hen die Wederkeeren. Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. Het is ons onmogelijk voor het oogenblik de voor-schriften voor den vasten voor elk bisdom van Engeland in ons blad te geven. Volgende punten stellen wij echter vast : De Belgen kunnen hun paaschplicht in Engeland volbrengen van Assche YVoensdag tôt Beloken Paschen. Dat allen, ook de meest afgelegenen, al het mogelijke doen om die groote christelijke plicht te I vervullen. Priesters die Vlaamsch en Pransch spreken houden zich ter beschikking dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Men bevrage zich ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor j Assche Woensdag en Goeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Liverpool en in het bisdom Newport waar vleesch moet gederfd worden op al de vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De VVachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen : " Iedere Belgische familie zal zorgen de noodige inlichtingen te bekomen van den Belgischen priester die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij door het stipt onderhouden der geboden Gods, door het bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is, door het dikwijls en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard igheid doen en Gods oneindige bermhertigheid afsmeeken over ons dierbaar vaderland ; dat onze uitwijkelingen den herderlijken brief van Z.E. den Kardinaal Mercier lezen en overwegen en zich schikken naar die vaderlijke vermaningen ledere familie zou een afdruksel van dien brief moeten hebben. Duizende zijn er van rondgestuurd, er blijven er nog duizende ter beschikking der uitwijkelingen : dat de priesters er mij vragen, Vlaamsche of Fransche ; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE VVACHTER, Vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. De Belgische geestelijken in den dienst der uitwijkelingen zijn uitgenoodigd op eene bijeenkomst op Vrijdag, 26 Februari, om 3 ure namiddag stipt, in 55, Russell Square (lste verdiep), W.C. (British Muséum), Monseigneur De Wachter zal de vergade-ring voorzitten. Niemand ontbreke, van degenen die ' zich in of rond Londen bevinden. Ook aile anderen zijn welkom. Please Read This. There are in England, at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, in-cluding about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the followlng objects 1.—To provide them with a weekly newspaper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their ad-dresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of communicating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providlng us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. . _ .... Please send Subscriptions and Donations to the Hon. . Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55. Russell Square, I.ondon, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die | hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-i se te koraen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Belsize Belgian famlly Uit Dagelijksche Onder-vinding.Het schijnt dat men nu en na den oorlog" in België niet meer zou durven zeggen dat de pastoors niets doen. Ze moeten wondere daden van helden-moed volbracht hebben op de slagvel-den, anders zou ik niet begrijpen kunnen hoe zoo veel gekwetste soldaten, socialisten, mij zegden : " Mijnheer, ik wist niet dat de pastoors zoo waren. Ik zal nooit meer gedulden dat men kvvaad spreke van hen." Wij wisten wel hoe en wat de pastoors waren. En 't volk in België gebleven weet het ook : want de pastoors werden er ge-dood, en de andere bleven daar om 't volk te helpen in ailes, ze bleven étals de engelbewaarders, als de bemid-delaars. En de pastoors met de vluch-telingen, doen deze niets? Ik, voor mij, zal rechtuit biechten. Er zijn da-gen dat ik veel liever in de loopgrach-ten zou zitten op de vuurlijn of in een kelder van eene gebombardeerde stad, dan pastoor zijn van vluchtelingen, want een mensch zou er ziek van worden even goed te moeten moed in-gieten, te moeten tusschenkomen in tweedracht, te moeten aansporen tôt beleefdheid en dankbaarheid en er dikwijls nog niet in te gelukken. Ik wil nu nog niet spreken van 't Gods-dienstig leven ! 't Is om er bij te schreeuwen in vele plaatsen en waar-lijk voor zeker volk uit zekere steden, ze hebben allen godsdienst verloren en meteen aile geloof, aile hoop, aile liefde. Doch, 't kan den Godsdienst zelf maar goed doen als de onverschil-lige vluchtelingen zien dat de pastoor met hun tijdelijk welvaren even veel bezorgd is als met hun geestelijk. En ten slotte het is oorlog; 't komt nu overeen uit waar en hoe wij het vaderland nuttig zijn. En God zal het ons loonen. Maar, iedereen mag mijn plaats innemen en mijn werk doen: dit werk van de meeste Belgische pastoors in 't vluchtelingenland : den uit-wendigen kant van Godsdienstigheid en vnlksprontheid bewaren en bes- chermen, hoe ledig ook de binnenkant wezen moge. Want van katholiek België en 't heldhaftig België willen de Engelschmans, protestanten en ka-tholieken, onder de vluchtelingen schitterende sporen vinden. Maar het weze nogmaals herhaald : Op en-kele uitzonderingen na hebben wij hier in Engeland ons goed Belgische volk niet : het volk van te lande en de kleine steden. Dit echter moet ik verklaren. Zulk een edelmoedige, on-vermoeibare gastvrijheid als Engeland ons geeft, dat vinden wij nergens en nooit meer. En nooit zullen wij vergeten wat Engeland deed voor den oorlog en dus, voor ons, Belgen, name-lijk het bezorgen onzer gekwetsten, het voeden en schuilen van onze vluchtelingen, het oprichten van zijn landleger, het versterken van zijn mi-rakuleuze vloot, het voorbereiden van oorlogsgetuig-, het leenen van ge!d, en Engeland zegt erbij : Wij doen dat uit rechtvaardigheid voor België, en Engeland zal meer doen, op den dag der heroplonéing van België, en daarom, omdat wij nog Engeland meest noodig zullen hebben na den oorlog, zouden wij, vluchtelingen, ons best moeten doen om Engeland's ach-ting, bewondering en derhalve zijne liefdadigheid te winnen. En spijts dat ailes, er zijn vluchtelingen die klagen en ontevreden zijn. Zij denken niet op hun geluk vergeleken bij de onrust en angst der in België geblevenen, noch op het feit dat duizende soldaten vergieten dat leven, voor welks bewaarnis de vluchtelingen uit België vertrokken. Zoo groot is mijn verontwaardiging tegenover de ontevredenen dat ware ik meester, ik het geduld niet hebben zou van de Engelsche komiteiten, maar al de krie-pers naar 't vaderland zou terug sturen om te ondervinden of het daar beter is. O ! Hoe voel ik beter nu hoe ellen-dig ons volk opgevoed is, hoe slecht gemanierd en onbeleefd. Het valt bit-ter zoo iets te moeten zeggen wanneer men zijn volk liefheeft, maar de liefde I7i« hlv !, 1 Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van ioy? ure tôt n*4 ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is i^d. vrachtvrij. Catechisme Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. Il est. en vente au prix de 5d. frais d'envoi compris. Niedw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeiriging, met.de goedkeuring der Nederlandsche bis'schoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Gebedenboekf.n.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i^d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. C'atholic International Club (Belgische Sectie).—Vergadering der Belgen onder voor-zitterschap van Mr. Ide-De Wilde ieder Zondag van 4 tôt 6 ur ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. MATHYS PIERRE, 7de linie regiment, van Dender-belle by Dendermonde, die zich bevindt te V. A. D. Hospital, c/o Hon. T. F. Fremantle, Wistow, Newton Harcourt, Leicester, vraagt nieuws over zyne ouders. Dendermonde.—Ten einde de opzoekin-gen te vergemakkelijken gelast zich de Heer Advokaat Arnold Broeckaert, North Parade, Aberystwyth (Wales), met het opmaken van de lijst der inwoners van Dendermonde, nu verblijvende in Engeland. Men zende hem naam, voornaam, adres in Dendermonde en adres in Engeland (duidelijk). De volledige lijst zal daarna aan iedereen door De Stem uit Belgie meegedeeld worden, en ongetwij-feld aldus vele verlorenen terechtbrengen. Aan Onze Jongens in Frankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. II. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. ONZE PRIJSKAMP. Dank vooraf aan de talrijke mededingers. Het heeft ons een groot genoegen gedaan, zulke talrijke bijdragen te mogen ontvangen. Op 15 Februari werd de prijskamp gesloten. In ons volgend nummer deelen wij de namen mede der twaalf nrijswinners en een beknopt oordeel van de jury. Gezien echter den bijval is er van nu af reeds beslist een tweede prijskamp uit te schruven in dezelfde voorwaarden ais de eerste tegen 20 Maart. Registered at the General Post Office as a Newspaper

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung