De stem uit België

1736 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 Juli. De stem uit België. Konsultiert 28 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/p26pz52v1r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. Subscriptlon : 8/8 for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten: BOcts. Yoor Hoïland : 1.28 0. Yoor sFrankrijk: 3 fr. Yoor de «oldaten: lis et a fr. IjSBureel: 21, RUSSELL SQUARÇ, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonai Muséum 267. ————i— 4de. Jaargang, Nr. 45. (Blz. 2027-2034.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, JULI 26, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. EGENOFFENSIEF DER BONDGENOOTEN 20,000 KRIJGSGEVANGENEN EN 400 KANONNEN. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK. DINSDAG, i6 Juli. Ten Oosten van Reims, tusschen Pru-nay en Massiges, worden de Duit-schers tegengehouden ; ten Westen van Reims, tusschen Coulommes en Fossoy, gaan ze van twee tôt drie mijlen en half vooruit. De vijand kwam op verscheidene plaatsen over de Marne. Aan Dickebusch namen 'de Britsche troepen 328 krijgsgevangenen. De Turken doen eenen aan-val op Jéricho in Palestina, die wordt afgeweerd door Australiërs en NieuwZeelanders welke S10 gevangenen nemen. WOENSDAG; 77 Juli. De vijand gelukt er slechts op eene plaats in, te Reuil in de richting van Epernay. De Franschen en Ame-rikanen herwinnen grond aan St. Agnan la Chapelle ; de aanvallen van den vijand mislukken te Massiges, en in de vallei van de Suippe ; hij wint een weinig grond nabij Prunay. De Duitschen beweren 13,000 gevangenen genomen te heb-ben. Nieuw-Zeelanders deden eenen raid nabij Hébuterne. Britsche vlie-geniers bombardeerden Offenburg en Thionville. DONDERDAGj 18 Juli. De Franschen houden vijf sterke aanvallen tegen ten Oosten van Reims, en herwinnen stellingen ten Zuiden van Dormans. De Duitschen doen een nieuwen aanval tusschen Reims en de Marne, en gaan 14 mijl vooruit tôt in de dorpen Nanteuil en Pourcq. Van Pourcq worden ze verdreven dopr Italiaansche troepen. In de richting van Epernay bereikt de vijand Montvoisin en Chêne la Reine, waaruit hij door tegenaan-vallen verdreven wordt ; hij herwint nogmaals Montvoisin. VRI/DÂ Gj ig Juli. Generaal Foch begint een groote te-genaanval met Fransche en Ameri-kaansche troepen, van Fontenoy (SoissQns) tôt Bellau (Château-Thierry). De grootst bereikte diepte was> 8 mijlen. In den namiddag hadden ze reeds 5000 gevangenen met 30 kanonnen. De Franschen herwinnen Prunay. De Duitschen vallen aan te St. Agnaii* la Chapelle. Australische troepen doen «enen raid aan Villers-Bretonneux. Italiaansche vliegeniers bombardeeren de Oostenrijksche stad Pola. Britsche vliegeniers werpen bommen op Ha-gendingen, Saarbrucken en Thionville.UTERDAG, 20 Juli. De Verbondenen maken verderen voor-uitgang in hunne offensief. De hevig-ste gevechten haden plaats ten zuiden van, Soissons en tusschen Villers Helon en Noroy. Zij hebben reeds 17,000 krijgsgevangenen en 360 kanonnen. Ten zuiden van de Marne herwonnen de Verbondenen Montvoisin met 400 gevangenen. Schot-1 sche troepen veTroveren het dorp Me-teren aan de Leie, en namen 300 gevangenen. De dokken van Brug-ge en Oostende werden door Britsche vliegeniers gebombardeerd. Het traîïSpôrîschlp dst .if keurde troepen terugvoarde naar : Australie, werd getorpedeerd : geene slachtoffers ; ook eene Britsche sloep waar er 12 man gered werden, en net Amerikaansch schip Westover, waarvan 10 man getoist worden en 82 gered. ÏÏNDAG, 2i Juli. De Duitschen worden genoodzaakt te-ri'g te trekken over de Marne ; tus-| schen de Aisne' en de Marne bereiken de Verbondenen Ploisy en Parey-■ Tigny, en de_ Priezhoogte. Het getal Duitsche krijgsgevangenen beloopt reeds 20,000 en 400 kanonnen. Vlieg-: tuigen van de Britsche vloot wierpen bommen op de Zeppelinbasis te | Tondern in Sleeswijk ; drie Britsche vhegtuigen moesten landen in De-nemarken. Twee Zeps werden ver- hiaU 1 MAANDAGj 22 Juli. De Verbondenen hebben Château-Thierry opnieuw veroverd. Zij be- 1 reiken een lijn die rechtdoor loopt : van Soissons tôt Château-Thierry. , Britsche troepen beginnen eenen aanval tusschen Reims en de Marne, ; zij namen het bosch van Courton en in de vallei van de Ardre, namen zij de dorpen Marfaux en Coitron ; 1 de vijand herwon eenigen grond. ■Een telegram uit Rusland zegt dat de oud-Tsaar vermoord werd op 16 Juli door de Bolshevisten. DE ALGEMEENE TOESTAND. \ De Duitsche Offensief. De nieuwe offensief door de Duit- ; schen begonnen aan de Marne., is eene ' totale mislukking. Reeds den vierden 1 dag was het klaar dat ze geen voordeel ' zou opgeleverd hebben. Tôt op den ' derden dag hadden de Verbondenen < geen enkel kanon verloren, en het ge- 1 tal krijgsgevangenen was merkelijk < minder dan in vorige offensieven. De ' offensief brak ook uit waar ze verwacht 1 was. Het was van Château-Thierry ' tôt Massiges in Champagne. De < eigenlijke aanvallen hadden plaats I van Château-Thierry tôt dicht bij 1 Reims ; geene aanvallen hadden plaats ; op de stad zelf, die zeer sterk verde-digd wordt ; en een andere aanval ge- 1 beurde van Prunay tôt Massiges, ten : Oosten van Reims (zie kaart De Stem, '■ verleden week.) Op dit laatste front ' won de vijand den eersten dag Moron- 1 villiers en drong door op eene diepte ; van twee tôt drie mijlen. Hier voerde generaal Gouraud, de beroemde Fran- ' sche bevelhebber, die in Gallijfoli den ' rechterarm verloor, het commando, en , ' deed den vijand zijne winst duur be- ; talen. _ In de yallei van de Suippe en dicht bij Massiges mislukten al de aanvallen. Op een kort front nam de ' vijand Prunay en Beaumont sur Vesle. : Deze dorpen werden later door de troe-gen van gen. Gouraud teruggewonnen, en de aanvallen ten Noorden van Pros-nes werden afgeslagen. Deze sector leverde een groote triomf op voor de Franschen. Ten Westen van Reims was de vijand aanvankelijk wat geluk-kiger! Hij trok op verscheidene plaatsen over de Marne. De grootste stoot werd gegeven in de richting vaij Epernay, met het doel Reims langs den achterkant aan te vallen. De vijand ; veroverde de dorpen Montvoisin en ! Chêne la Reine : deze werden terugge nomen en later werd Montvoisin" opnieuw verloren. Verdere aanvallen hadden plaats op St. Agnan, la Chapelle en Monthodon, waar de Verbondenen de bijzonderste plaatsen behiel-den.De tegenoffensief van "generaal Foch. Donderdag begon generaal Foch eene tegenoffensief die nog voortgaat met het beste welgelukken. Twee légers, bestaande uit Fransche en Ame-rikaansche troepen, vielen den vijand aan van Fontenoy, boven Soissons, tôt Bellau nabij Château-Thierry aan de Marne. Boven de Ourcq werd het eerste leger aangevoerd door generaal Mangin, met koloniale troepen ; tus-scheYi de Ourcq en de Marne stond generaal Dégoutté, met Franco-Ame-rikaansche troepen. De vijand bracht al zijne reserventroepen in en bood bitteren tegenstand in 't bijzonderop de hoogte ten zuiden van Soissons en tusschen Villers-Heron en Noroy. Vrijdag werd de strijd op geheel de lijn met dezelfde bitterheid voortgezet; de Verbondenen bereiken hun verste punt te Sept Monts en Chacrise. De Verbondenen hebben ook Château-Thierry veroverd en zijn gevestigd te Bïasles op de Marne. Zij zijn ook op de hoogte die overzicht geeft over Soissons zon-der de stad zelf te bezitten. De lijn loopt nu bijna rechtdoor van Soissons tôt Château-Thierry. Dit heeft voor gevolg dat de Verbondenen de verbin-tenissen van den vijand met de troepen aan de Marne gestadig bedreigen. Het heeft den vijand gedwongen, terug te trekken uit de stellingen, die ze eenige dagen te voren wonnen ten zuiden van de Marne. De Duitschen boffen dat ze onopgemerkt zijn terug-gegaan ; ez «ullen evenwel zelfs best weten dat ze het duur betaald hebben. De vijand bekent dat ze verrast ge-weest zijn door de Franschen, die nieuwe methoden in den aanval gebruikten. Tôt hun eigen troost zeggen ze dat op geen enkel punt hunne lijn gebroken werd. Naar het schijnt brachten de Duitschen een nieuw leg'er samen, dat verzameld werd uit troepen van Ukraine naar het Westerfront overgezonden, wanneer Foch zijnen aanval begon. Tegenover de offensief van de Verbondenen hebben de Duitschen reeds 15 ■legerafdeelingen gebruikt ; aan de Marne ten Westen van Reims 20 tôt 25 en ten Oosten. van Reims van 10 tôt 15 afdeelingen. Al dit troepenvertoon heeft hun geen voordeel gebracht, maar integendeel een gevoelige neder-laag. De Marne is voor de Duitschen noodlottig : 't is nu de tweede maal dat ze aan deze rivier geduchtig versla-gen worden. DE SOCIALISTEN EN DE OORLOG. Mr. A. Henderson, sprekende te Northampton, zegde dat hij antwoor-den had ontvangen van de socialisten uit de vijandelijke landen, op het mémorandum van de socialisten der Verbondenen.De Bulgaren nemen feitelijk geheel het mémorandum aan. De Hongaren zeggen dat zij een ver-slag naar dezelfde lijnen zonden naar Stockholm. De Oostenrijkers nemen als basis voor onderhandelingen de beginselen van het mémorandum aan. Zij nemen het voorstel van federatie voor Oosten-rijk-Hongarije aan en stellen ook federatie voor voor de Balkans. Zij ver-werpen den vrede van Brest-Litovsk en van Bukarest. Voor Elzas-Lotharin-gen, Italie, Polen, Turkije, en de kolo- • nies, nemen zij de oplossing aan die met de wenschen van de bevolking overeenkomen. De Duitsche minderheidssocialisten zeggen dat zij een verslag naar Stockholm zonden dat op dezelfde basis steunde als het mémorandum. De Duitsche meerderheidssocialisten meenden een antwoord in te zenden langs Mr. Troelstra. Toch kregen ze een beknopt verslag. De Duitschen zouden deelnemen aan een internatio-naal congres, bijeengeroepen door neutralen. Zij zijn bereid de kwestie van Elzas Lotharingen te bespreken en gelooven dat er eene oplossing moge-lijk is. Zij zijn t'akoord over de nood-zakelijkheid van de geheele herstelling van België. Zij zijn voor het oprichten van het Verbond der Naties. ROND DEN OORLOG. Mr. Lloyd George, bij zijn bezoek aan de Amerikaansche troepen, nam als^ motief voor zijne aanspraak de rede uitgesproken door Près. Wilson ^zie Stem van verleden week). Hij zegde : Près. Wilson maakte het gis-teren duidelijk waarvoor wij strijden. Zoo de Keizer en zijne raadgevers de voorwaarden aangegeven door Près. Wilson, willen aannemen, dàn kunnen ze morgen vrede hetïben met Amerika, vrede met Frankrijk, en vrede met Groot-Bretanje. Maar hij heeft geen teeken gegeven van zijn inzicht dit te doen. Omdat hij het niet doen wilde, strijden wij nu. Waarom staan wij hier? Niet omdat wij een meter Duitschen grond verlangen ; niet omdat wij wenschen aan Duitschland hare erfenis te onttrekken ; niet omdat wij wenschen een volk zijne rechtmatige rech-ten te ontnemen ; wij strijden voor de groote beginselen neergelegd door Près. Wilson. DE TEGENOFFENSIEF DER BONDGENOOTEN AAN DE MARNE. DE TOESTAND OP 22 JULI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume