De stem uit België

1279 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 02 April. De stem uit België. Konsultiert 22 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4b2x34nc9h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Registered at Ihe General Post Office as a Ncunp EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patrie. RiiVAan • ÇÇ R 11 ce ail Qnnn.a W C Abonnement: Subseription : Voor aankondigingen : OUI eau. 33, ivusseil jquare, YT.V. 1s. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No- 2S- VRIJDAG, APRIL 2, 1915. Price ld. Onze Soldatenbrieven. Nieuws uit het Vaderland. Paaschplicht. fDe Belgen kunnen hun paaschplicht In Engeland volbrengen van Assche Woensdag tôt Beloken Paschen. Dat allen, ook de meest afgelegenen, al het mogelijke doen om die groote christelijke plicht te vervullen. Priesters die Vlaamsch en Fransch spreken houden zich ter beschikking dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Men hevrage zich ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor Assche Woensdag en Coeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Liverpool en de bisdommen van Newport en Salford waar vleesch moet gederfd worden op al de vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheld Monseigneur De IVachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen : " Iedere Belgische familie zal zorgen de noodige inlichtingen te bekomen van den Belgischen priester die hen bezoekt. 44 Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij door het stipt onderhouden der geboden Gods, door het bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is, door het dikwijls en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard igheid doen en Gods oneindige bermhertigheid afsmeeken over ons dierbaar vaderland ; dat onze uitwijkelingen den herderlijken brief van Z.E. den Kardlnaal Mercier lezen en overwegen en zich schikken naar die vaderlijke vermaningen iedere familie zou een afdruksel van dien brief moeten hebben. Duizende zijn er van rondgestuurd, er blijven er nog duizende ter beschikking der uitwijkelingen : dat de priesters er mij vragen, Viaamsche of Fransche ; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE VVACHTER, Vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects :— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most eamestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking d»r Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaatse te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is Eerw. Heer Jos. Holthoff, riilder (1er orde van Leopold 11., mel Rev. Father Van Meenen, pastoor le Southend-on-Sea en diens broeder. (Zie artickel llz. 3.) Alléluia ! Neen de alleluiatonen willen niet klinken dit jaar door onze stuk-geschoten cathedralen. En toch herdenken we den verrezen Christus ! Neen, 't is geen zielsgejuich dat ons het Paaschwoord op de lippen brengt, 't is met een snik in de keel dat we 't uiten. En toch herdenken we hoe Christus op den eersten Paaschdag van het nieuw verbond den hemel opende voor onze gevallen broeders, voor onze martelaren, voor onze kinderkens, de alleronnoozelsten, bezweken aan zoo-veel gebrek en zooveel moederwee. Alléluia toch. Laat ons de ziel verheffen boven het wee, boven het gewoel dat onze zinnen verdooft, en opzien in kalme beschouwing naar den overwinnaar van hel en dood, van aile ellende. God, wat zijn we nog zwak, wat zijn we nog aan het wee gehecht, aan de aarde gekluisterd, van de ware hemel-betrachting verwijderd ! Nog zoo weinigen onzer vinden zich godsdienstig gevormd genoeg, om de weemoed meester te worden in de beschouwing Gods. Menschen van klein geloof ! O wees dees Paschen een opstan-ding voor onze zielen, een verrijzenis van de dood voor sommigen, van een schijndood minstens voor velen ; aan de besten tusschen ons die het evangelie des lijdens begrepen hebben, het alléluia te zingen in hooge beschouwing van het Goddelijke ver-lossingswerk. Wij, wij erkennen ons zwak, en wij vervoegen onze gebeden deemoedig met die der Kerk, en bid-den met haar " Alléluia "... maar het wil toch niet goed uit de keel, en het klinkt niet in onze kleine Engelsche kerken. . . Hoognoodige Zorg. : Wat is er al een massa geld uitgege-ven, om de Belgen, die buiten hun land geslagen zijn, te helpen ! De naasten-, liefde heeft wel triomfen gevierd : jam-mer, dat 't is kunnen gebeuren, blijft 't echter toch. Maar is bij al die zorg voor het veege lijf niet te zeer vergeten de zorg voor het hoogere ? In Nederland vonden de Vlamin-; gen toch altoos nog taalgenooten : en de Walen vonden ook menschen genoeg, die 't Fransch machtig waren. De Vlamingen konden de sermonen der Nederlandsche Priesters verstaan : zij konden te biecht gaan in hunne eigene taal ; en ook die enkel Fransch spraken konden in den biechtstoel van Nederland allicht terecht. Ik heb altoos de Belgen beklaagd, die, alleen hun Viaamsche taie machtig, naar Engeland waren gegaan. Niet, dat zij lichamelijk niet goed verzorgd zijn geweest ! De brieven welke ik las getuigden van het tegendeel : die spraken lof, hooggestemden lof over de voorkomendheid waarmee in Engeland gezorgd werd voor aile levens-behoeften. Maar op geestelijk, op verstandelijk gebied waren die Belgen te beklagen. Maandenlang zaten zij zonden een Priester der Roomsche kerk te zien ; den troost van het bid-den in een Roomsche kerk bij Jésus in • het Allerheiligste Sakrament moesten zij missen ; viaamsche gazetten, tijd-schriften en boeken hadden zij niet ; Scholen voor de kinderen waren er niet ; ziet, daarom heb ik ze beklaagd, en ik heb daarom gelukkig geprezen diegenen, die hier waren bij ons. En toch, ook bij ons werd niet genoeg gedaan voor de geestelijke verzor-ging : zelfs daar, waar de gelegenheid werd aangeboden, werd er te weinig gebruik van gemaakt. De scholen wer-den niet genoegzaam bezocht en niet geregeld genoeg : men hield de kinde- (Zie vervolg bis. 2.) worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voot deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner land-gen'ooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van ure tôt 11% ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Viaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is i^d. vrachtvrij. Catechisme Fsancais. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. Il est en vente au prix de sd. frais d'envoi compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan ij4d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo moçelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie). — Vergadering der Belgen ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Maandag, om 5 ure, voordracht door Dr. Van de Perre. Onderwerp: Onze zending in de Unie van Zuid-Afrika. Aan Onze Jongens in Frankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordeke er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel: O.H.M.S." Doe het! AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drie maanden in te schrijven In het begln van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen blijven uitkomen. Met dit nummer zijn die drie maanden verloopen. Wij doen daarom op allen nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvingen ons wel een postal order van ls. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelijk maken te blijven verschljnen en diensten te bewijzen zooals nu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume