De stem uit België

2355 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 Februar. De stem uit België. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85m6d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Stemuit Belgie. AiK>une&iejit : 2sfa. rogr 3 maan<len. Sut^triptêori t 2si^ tor 3 inonuis.^ Voor de Vereenîgde Sta-teo i 50 cts. Voor H-\lland : i fl# Voor Frankriik. 2.51) fr. Voor do soldaten • Ish. of 1.50 fr. Burcel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. (de Jaargang, Nr. 22. <Bliz. 1823-1834.) Oplage: 11,400. VRIJDAG, PEBRUARI 15, 1918 Registcred at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. i^d. Katholieke Fierheid. | De godsdliansitige toestaind van olnzera tijd en vain, œ voi'tk wordit met verschil-leiidle oogen beschouwd. Er zijn pessimiste® die niiets alis zwarte ontaardli'ng zien; nietsals faiiten. vain. onzedelijkheid, ievolntiegeest en on.gte.loof, niets ail® 't k'ein tin 't hartielèjk menischengcplodder jn 't wereldlged'oe. Zij ziian Gods werk mdt noch de -eeuiwigiheid der geesfce'làjke Uahn. Br zijn aptimrjstan, ten toppen uit, fliaro wae die oiorlbgsberoente nàets fceeft géieerd, die hoog op den lichttoren humner persooffllijke zelfzekerheid geze-;(8H, star den ihemel imkij'keln, de droomen [deshemels meïkein, ein< aùs 't ware hu.nne [ziel met malniestralen, vuliLe®. Zij lieven [«hun eigan, wiereMje van buitengewcme «erKijlilhtiild en hebbeni geen beniul van. [de algemeeme, gewoinie werikelijkheid. Er [zijn onivenschïËigèn; die 't veiligslt en Igeniakkelijksit hebbern gevonden tihans iiiaain allé godisd!ien©tige bekommeringea lté laten iinslluimeren tôt andere dagen-, ea de liedendaa.gs.che weneld beschoiu-tw|en als iets valatrekit afgesneden 01m de gerone wetten1 en de gewoin.e dmlftien. Er i /.jn oppartnnisiteni, menschjes die zi'oh [wijs 011 voorziehtig watien, al wa,t abso-taut 15 ^treng,, doorboorend, .als over-Uïeven., d'oodvervien en die knaoht met ihebben hun gadlsdiensiDilge overtuiginig te Ispamiiien vôor dlen weneldwaigen, maar ze Llatem sleepen, hiinkend, tastend, stram-[pdend, achter dte gebeurtenissen en. op fdemaat vain helt ooirlogs-, en dagbladën-ten massaîiaiwaiai. M!ij dnnkt dat wij [moeten, in godsdienstzaiken realiste idea-I stein. zijn, dewsjl omze godsddenst wel fis onder die meins,ahen v,an deze wereld, Mi n.iet van de meneschem. van d«ae hveneld, onidat oniz>e gadsdie'nis.t wel werkt m de memsdheni maar niet in die eerste Waats dioor de mernsohlen, dewijl door God en zijil genadie, omdiat deze wereld prd vrijwiïMg 'heeii! en weer draaft op teabapaald perk, maar voorzien.igsheidis-beschikking n.iet ointloopen kaflT; omdiat wel princiepert sch.ijnten onder te gaan [in mensohiendadbn.,niaar als wet en weer-ppiegeling Godis ojisiterfelijk en eeuwig izijn ; omdiat die Katholieke Kerk wel voor de memischen., en. m den tijd werd ingestdd, maair auet op de menisclie'n ■staat gebouwd, en de belofte harer otn-:v{rweld:ging, histoxisch voorsteLt aa.n den verniielingsgeest dbr itijden. DaaTOni moeten wiij als kaJShaliekea realiste idiea-!listeii zijn, diaairam verwerpan wij het pessimisme em het oiptimisme ails hal'fsch. hedfen, dus oowaair en bedriegeîijk ; daarom verwerpem wij de on'verschiiMig-heid en heit opportuiniisme a.ls een begin-selenverloocbaniing en1 als eene materia-listische viens>l'aiving. Omdat wij îieai'iste idealfels.teni zijni kunnien; wij het gods-jdienstig vnaagstuk va.n onzen tijd scherp en allenwege ibeldjtoen en. met het 00g ■op een klaardier .en; breeder kemnis der werkelijkheid, doio.r dezen. oorlog opge-tftan., stellien wij die vraag : "Hwe veir staat h-et met oinls ikia'tihoilicisme? ai wil îeggen, met foet kait'hoillielk levan vain 0'»s volk?" Walt ik zie, zeg ik, en ^jolliaaig aismemmij nieft bewijst da.t ik vedceerd ;of toensoh zie, met een. w.oo-rd dat ik raiazie en miskdjk, za,l île zeggen w,at ik .iie, en wat ik weet dlat ihonderde anidle-ren, zien lujk i'k bat zie : ons katholiek volk mist den glans der katholieke fierheid. En zoo mera o<p opwerpt dat deze oorlog ans vollk >heeft geplaatst in aen. b jzondere Mj'kkas, dlat die ged'aante van ons volk grooitendieels werd gewiseeld jioor d'eze buitenigewoine oorlogsgebaur-Etenis, d.an zeg ilk dlat dit wel zo.o is voor K'kere amormalte ver^chi jn.selen waiarop iik thans mijm 'beve^t-iging nàet steum', iMar diat buitangewanie omstandigheden bîootleggienj het gehaiHe van. een toestia<nd ®gewonen. tijd. Ik zeg meer, nairrïelsjk dat zoo. wi j vôôr den oo.rlog andersidladh-ten over oins voJk als au, da.t het was, omdat wij dani on,s vioflk niet fcanden., van Mbij, lijk wij het mu. kemnen, diatt het was omdiat wij van. natuu.rswege gemeigd Mren, om als maatsitaf vam beocirdeeling M®1 te legge.n, wat wij zagen, en niet jzoon'eell' geziam hadden. als wat wij ira, " verschillende landen, vam helt katihol 1 -cisnie hebben. gezien. Ik weet zielenfl-ei-w®, die bij 't zi.en der werkelijkheid, |maa/ndlen. laing uit hun. lood werden1 geisila-;jjeti, maar wanineer zij een ma al het werk '1(:bben hervat, dian hebban. zij al.r.as im-'pzien dlat de ziekte waaraan ons katho-'lasnfe lijdlt geneesbaar is en oo^k z'.j piller? tôt de oventuiging dat het 8root godsdienstig werk der toekcmst onder ons volk is de opvoeding van de heropleiding tôt de vernieuwing in de katholieke fierheid.' Ik sChreef het herlhaa.ldielijk vroegei : het gémis aan. fierheid is het algemetan ziektaverschijnBe! ondier o'ns Vla.aimsche volk : zoo iim menechelijk, zoo i'm zede-ilijk,, zoo in. Vlaamsch opzicht. Zoio 00k Sn: ka.tlho.liek opzicht. Men vergete toch nimmer dat bovemnatu.ur.lijkheid niet iets is dat meni g.iiet ovar een, mensch, ma.ar wel in een. menscih, dat het geen ui.twen-dige vo.rm is dat mien, op een. menlsch stnijlœn ka'm, maar een i.niwendig wezein dat met eeîi memsch vergroeit. Men vergete niet d!a,t de bovenlmatuurl'i.jkheid de inatuur niet verwoest, maar ze ver-onderetellt, ze lloutert, ze verheft, en dat zij de .natuur vastgrijpt, ter veredelitog, met .een nuetihode, aangepas't aan, dau eigenaaff-digen. natuursivorm van zuïk eem 'mensch of zulik een volk. Een Vlalam-sche jomgen die niiet bewust is van zija VlaJamsch wezen, dlie niet fier is cuveir iz.ijn Vlaamsch karalcter, dïie er voor, als tnindferwaardig, beschaamd is, zal 00k heel gemaklkeiïïjk zijn1 geloofsoventuigitng Un zijm b.roekza'k stiekeni. Derhalve denk 'ik dat de bedien'kelijke toestand der zedle- de lielfde Gods verîiiezen,, maar hij ver-liest het aamgezicht Godfe niet, wa'nit hij behoudt Ihet gelbof, en door het geilioof keent hij zich tôt God en. gaiat terug tôt zijn liiefde, doior boete en groote ootmo.e-dig'heid'. Zander katholKeke fierheid zou hij, als zondaalr., eiem afvalliige of een wamhopige zijn,. Door zijn kaltholieike fietihaid is hij als zondla.ar, enkel een ver-loren. schaap, toioh nog hehoorend toit de kuddie. Hij is nog fier genoeg om de kracht en de grooitheid van Jésus, want ■hij vraaglt enkel om demi zoo,m van zijn kleed te nalkem of de brokkelingskeins brood van de -taifel op te rapen. Katholieke Fierheid1 is> hetzefïde niet als 'katholieke paritijpollitiekfierheid'. Er i's dîkwijl's een groot ver.schil' tu-sschen kaithaHeke parti j polnltii.eilc en. katholieke Staaltk.uindie. Veelmalal doet een. onge-loavige mede aain, liatholieke parti,jpolî-tiek. De redenen1 waanom iemand aian katholieke partijpolitiek mededoet, zi'jn dlikwijb heel wat verschiblend van echite of 'liouttene geltaofsiredenein. Ik deînlk zelfs dlat fcaltihoilieke partij politiek dïfcwijls nood-lottig is vioor. dlet katholieke Staalt-kuimde, ja iniet zelden noodlottig aan den MONTREUX (Zwitserland). "Op 7 dezer werden in 't Grand Collège v i j f onzcr mak-kers vereerd met de orde lan Leopold en het Oorlogskruis Genrraal de Guise hield een toespraak die door luitenant Aspeslach vertaald werd." diijkheid onder onze joingenis, spijts ail de boviennatuurlijke baimvloedinig te wijtien. i si, iniet zoozear oimdait de opvoedings-methode der b.oveninat-uurlijkheid som-■wlijlen te uiitwendig was, maar veel meer omdiat het volksknndlig wezen van ons -volk, dtoor dat giehrek van. zelfbewuist-'heid en fie.rheild,, een machtige hinder-■paal was voor verzedelijking en verbo-\-enln.atuiu,rlijkilng.Wat katholieke fierheid niet is. Zij heieft miets te doen met on,v.er-draagzaamiheid' tegeniover de parsonen dlie er andere foeginiselen. op n.a'houden. Da.t wiare troitschhéid en liefdeloosheid. Wie fieir is ails katholiek zal we! die beginselen' dler onge'loo'vigen bevechten, omdiat zij niiet de waar*heïld zijn, maa.r dat zal hij steedls dloem' met eerbiied voor de personen, en voor de zielsgèsiteltenis-isen der a'nidersdenkienden,. Het 'dis op-valtend echter, dla.t dîe katholi-ekeni, diie geeini katholieke fierlheid hebbom, 00k geen katholieke fierheid willen uitstaan im andiereni. Om ails, een katholiek te leveini heeft een k.atholiek veel meer te strijdlen tegenover hal've k,atholïe-ken dan' tegenover volstrekt andlersdien-kenden. Wie Irath'olieke fierheid mist heeft dooirgaanisf den. d'urf en niet zeMlon, die drifit om kafhoillieke fierheid in ande-ren aan te randlel». Katholie'ke Eieriheid is niet godsdiiidn-stigie vormeîijkheid. Zij i,s- met ean. uut-wendg godvruchtsb'atooini, nog veel' mii'n-der is ziij bijgeUoiof of kwezeliarij. Zibj js wezen, en daadivan den geheel'en miansich. Zij is éénstukkiigiheid van leven., levens-wa'arheid1 en zij is. nlederig en natu'un'ijk. Kaitholiéke Fiferoheild is zelfs gean on-zomdligheidl. De fiarste kathoU'eke menis'ch kan, uit menisohelojke zwakheiid, eni overmaat valu; gevaiar en bekori;n.g en eeleaeinheid. een. misstiap doen. Hi j kan vrijen opbloei van 't geloofsHeven en de katholieke fierheid. En aan den, kiatho-liefken godsdsienst worden, niet zeldlen,— maar ten onirec'hte—de misslagen aa'nge-wreven vam een of ander dier batlhoilli^lte partij politieloers. Wat meer is : meer aandlacht wordlt gewiijd aan1 de belamgein der partij polî'ijtiiek dan aan de beillangen, van het godsdi.enstleven zelf. Wat katholieke fierheid is. Het bewustzijn v.ani de w.aarde ein' de bateiaken.is van de genade van het katho-li'ek gelioof—een.gave Godls en een Li'cht, —eeln bewustzijn van de verhevenheid onzer verbo.venmiatuuirl'ijkte menschielijke wa.ardligheiid sipijts onize niatuur-m,en«che-lijke on.waardligheid ; eein, doorvoeling en een doorziicht van den, levensrijkdiom der katholieke waiariheidi, en een dooir^ baîseming van. geest en hart en zdninen d:oor demgoeden geur viain C'hristus ; eien bliijde dan^kblaa'rheid, voor diie uiitverl<o-renlheid1 are een gevoel van wellbehage'.ijk-héid iin1 de handlan. van God. Een bewustzijn dat zoo fel en zoo' diep wienkt diat het als van zelf ziieh omzet in klatho-lieke d'aden, die opborreden uit d(a.t bewustzijn rnaai 00k terugvloeien im dat bewufeitzijn om helt giedurig te verfris'-sdhen', te v.arjeaigdig'e'n, te verrijken. Het is leven van, voor, dioor Ctorfetu®. Het i;s de zondiaggliainis en de zondiagvreugde dter feathoiliditeilt op het aangezicht dlra-gen. Oniwdltekeuinig denk ik op onze oudie Vllaamsehe moedeirs, wier lief\"eni, woiordlen. en dadten milt'werkselen wa.rie'n, van de gaven via.n den heii'-igen Geest. Hellalas, hoeveten thanls; omder ons. vollk die zich .als inînidlerwaardlig sîchamein omdiat zij kaithol'iek zijn, of de katholiciteit ails milniderwaiardég hesc'houwen voor huinine verwaandlheid, of hun, katholici'-(teilt als iets mindlerwiaardligs wegfc©felen. tiussobani de' maiss'a, ea helt en'ke'l dïefling uHhlaîein ongezien, in de d'onkertere vao hun. persoomldjk l'even ! Dite katholiÀe Fierheid heeft v.erischil-.liendfe eigeinschappan^ dde haar altijd ver-g&aeflleni, die djruipen uit den, zoom va,n haar edfoldrachtig bloed. Daar i® die .katholieke ge'esiteshelderheid, \ia,n de be-rusting uln die wiaarheid, die als uit m lichittorien de ruimten, overschouwt, die seffanisi ointdielk,t wat iniet waar i.s, wat veitkeerd is, walt gevalarlijk is, wat ket-tersch is., eni het schuwt als ee.n levens-gevaar.D|aar is die Jflatholiiekle geestdriît, die glians in. het 00g, dlie gloei in het hart, die opgetogenheid1 om de levenasohpon-hieid van den tevelresernisrt, iets ails, dte geestelijke droiniklenisclhlap deT aposteien, na het onitvanigen vian. den heiilSgen. Geest. Zij ganieit meesit van de h.eiilige liturgie en viaim de'n zegen. van. Gods alorn tegem.wooirdtgheid. Dlaar. .ils dlat lcaltholiek gemeenisehiaps-gevoel, dïe zib vooir het mystisch broie-dansahap ini de ééne, heili.ge, rioomsche en a.postolisiche Kerk, die onderllinge verataian.baar'heidi, wat zeg ik, dlalt ondieir. ling voorafradetii van. elteanders gediach-ten en gevoelemis, mie.t dfe cliriistellijke barmhaiïtiighedd om de gemeensohap der heilligeni. D'aar is het kaithoffiek apostelschap, dde Mood aan sitràjdend, aan mediadee-lendj aan voortzetteinld katholicisme oan anderan. zoo geHukkiilg te maken als ans zelf, 0111 Gods rijk udt te. breiden, om zielen te reddem, met dlaarhij het gebruik van al de middlelle» als da.ar zijn : gabed, vaslteni, almofeizen, geven, lijden. Daar is die kaitiholiieke kurederldjkheid, dlat -i's. eerbied voor alites wat Gode ge-wijd is, dat is. gehDOirzaamheid aan de wetten, van. God en Kerk, dat is niekfe-righeidj en. teedere vroomheid dm het gebed, de onderworpenheid aan Gods aanibiddielijkem wil. D'a.t noem ik Katholieke Fierheid. Bij ons vollk ku'nit ge er nog vêle Mooir-bee'ldein' van, vimden, bi.jzondierJ.ijk iin de o'ud'e Vlaamsche huasigiezinnen, van edie-len, buirgers,, landldeden en werkmeïi-schen. E,m Godldank, onder de hedfan-dlaagsche Vlaamsche stadieerende jeugd, de leidlers onzer maiatsichappij vian mar-gen, wo.rd't dlie kathol'deke fierheid wom-derbaar in dezeini oorlbgstijd, en alis. een. dleesam tus.sohen. de voilksmassa, tôt het he'Jdiba.ftiige toe beoefeind. Er leeft andiesi-dite jeugd een mysitieke—^en gezotnde, vvant echt Vlaamsche — godsdienistziru waarvan de venoudferde partijpolitieike.rs weindg of niets verstaan, en waar onze maiterialisitisiche - utilStaristische kleine grootwereld, de schouders voor optrekit. De vijandemi der bathol'iekf fiariheiid onder ons volk heb ik vroeger needte. op-gesomd. Een woord1 is ganoeg om huiï aard eni hun, werkiing te cwnsch'rij-ven. Zij zijn htet omwetende katholicisme, de sleniterkatholiciteit, de ver-pal'iibiekte katholdciteit, de commeroiieele katholiciteit, dte hailve, of twee-, of veel-soortige kathoBïfciiteilt, de durflooze ka-tihoiliiciiteiit, enteni atotite, het cynisme viam het oingetoof, dalt wiil zeggen die dloo-denidte oinvarschiUJigheid, wiaaranede en-kele pertsoneni, dm 't katholicisme opge-voed, an die er wdlllen in, sterven, binsit hun leven,, in woordten en, daden, en verzujmenissen over dian. gelaofsipl'icht hemenstappen., ofschoon. de zondan tegen het gelioof de. grootslbe zijn en dooa- da,t cynd'sme zonden. wordeln; tegen den. hedlli-gen Geest. Dat de katlholie'ke fiieli?heid onder ons volk te w'enscheni ovar'llaat, dlat zooveel onzer katholldeloe jongens blozen voor hun gelbof, spotiten of llateni spotteai met huin gelioof, dat ge de katholîcï'teit niet a'is de glianis. van. Giodsi genadie kunt op huiri aangezicht lezen, diat zij met hun pelrsoonl'ijk-oivertudgd1 katholicisme ver-stoppertje spelere, dat allies is verklaair-baar, doesh niiet verctoltschuldigbalai. Oorzaken van het tekort. , 1. Verheidensching. Een, oorzaak ervati, ilsi het algemeen, verschijnisell viani die viarheidensching der wie,relld, dit wiill zeggem de verzwakloing van het boivetunaitiuiuiifflijk lewen, de ver-moderniifeeeiring vain, het hoogheildige, de vermenscheliijki'ng vam het goddeCïrjke. Het ils dp .masithoop wiaarop aile kette-ri'jem. wealdte'riig tiieren. Hiat is het giro.ot modem' gevaar, helt gevaairi der omtchris-telijkïng zelif : "'Reldgio depopulata." 2. Onzelfstandigheid. Eere andtere oomzaaik, meer bepaald voor on» vollk, is, wat ik hooger aamh&al-de, die onzelfgtanidligheid van, ons vollk,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume