De stem uit België

2173 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Februar. De stem uit België. Konsultiert 08 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/222r49kb71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2 (Van de verzameling blz. 1316) DE STEM UIT BELGIE. Registered at G. P.O. as a Newspaper. Vrijdag, 16 Februari, 1917. Het Comiteit heeft zich bezig gehouden met den tœstand der vrouwen en kinders der mannen ondeir de wapens geroepen. De War Refugees Committee verleent hulp in aile gevallen waar de mililtievergoeding betaald door de Belgische- Regeering vereenigd met de inkomsten welice de familie zoude kunnen vinden met het loon van hare leden, tiiet voldoende is voor het onderhoud. Om dit bedrag welke noodig is om in het onderhoud van eene familie te voorzien vast te stellen, neemt de War Refugees Committee gemeen-lijk als basis het bedrag vastgesteld door de " séparation allowances " betaald aan de fa-milies van Etngelsche soldaten. • Dit bedrag onlangs verhoogd zijnde tem gevoilge der duurte van de levensmiddelén, heeft het Comiteit aan de Engelsche over-hedan geyaagd 00k dezen verhoogden tarif als basis te nemem van toepassing. De aandiacht van het Comiteit is 00k ge-trokken geweast op het werk der jonge dochters in de fabrieken van Munitie. Het heeft zijn verlangen kenbaar gemaakt aan de Engelsche ovarhedd, van geene drukking uilt te oefenen, gelijk van welken aard, om jonge dochters van min dan zestien jiaar in zulke werkhuizen te Laiten arbeiden. Er zal 00k aangedrongen worden bij de beschèrmingsicomiteiten, die zich bezig hou-den met de vrouwen gebezdgd in deze fabrie-ken opdat deze 00k 'huone besoherming zou-den verleenen aan de Belgische vrouwen en jonge dochters. Het Comiteit heeft zich nog bezig gehouden met den toest&nd der landbouwwerklieden. De soldaten vooxgesteld om gereformeerd te worden, mogen maar in Engeland verblijven, mits zij een loon van 30 schellingen per week kunnesn verdienen. Het loon betaald in geld voor de landbouwwerken is somtijds liage r, doch als men rekening houdt van de andere voordeelan zooals huisvesting, voedsel, enz., dan komt zulfcs bijna overeen, en het gebeurt meermaals dat mannen die groote diansten zouden kttnnee. bewijzten aan de landbouwwerken in Engeland, met de bekwaamheden die zij voor dit viak bezitten, teruggezonden worden naar de militaire kampen. Het Comiteit zal dezen toestand kenbaar maken aan de Regeering. Het Comiteit heeft als -briefwisselaars be-noemd te Glasgow : de Heeren Zech, Dupooit en Baaufaux, voprzitter en ondervoorzitter van l'Union Belge, en voor Birmingham : den heer Krym. (lu 't Vlaamsch medegedeeld.) n Officieel Nieuws. Leger.—Vlaamsch. Vraag gesteld aan de Regeering en antwoord van den Heer Minister. 7 Januari 1917.—Vraag (in het Vlaamsch) aati den Heer Minister van Oorlog. De IVe legerafdeeling lichtte te Wulpen een monument op voor de gesneuvelde soldaten.De opschriften zijn uitsluitend in 't Fransch. De soldaten vroegen dat 00 k de opschriften in. 't Vlaamsch zouden vermeld worden, wat eenvoudig redelijk is, en overeenstemt met onzen Belgischeri toestand. Nochtans werden hiervoor soldaten door den commandant voor duitschgezinden ge-schçlden.Zou de Heer Minister daarover een onder-zoek willen instellen? 13 Januari 1917-—Eerste antwoord (in het Vlaamsch) van den H. Minister. Een onderzoek zal worden geopend betref-fende de feiten vermeld door het achtbaar Lid. 21 Januari 1917.—Tweede antwoord (in het Vlaamsch) van den Heer Minister (oor-spronkelijke tekst) : Het gedenkteeken waarvan het geacht lid ^preekt is nog niet gemaakt. Er bestaat enkel eene sohets van. Op een steen te plaatsen voor het gedenk-teken zullen de versen (?) van Verhaeren en Rodenbach gegraveerd worden. Heit gegraveerd opschrift op het gedenkteeken zal insgelijlcs tweetalig zijn. De aanlhaling dragende (?) dat het opper-bevel de soldaten als Duitschgezind behan-.deld zou hebben, die enkel de uitvoermg der meening der uityinders van het gedenkteeken zouden gevraagd hebben, (?) rust op geene reden, (?) zooals het ailes deed geloven (sic) Ik ben pelukkig dit te (sio) kennis te bren-gen van het geacht lid. o Vlamingen op de Britsche Eilanden eertijds. (Zie laatst : "De Stem," Nr. 20, blz. 2.) Invloed op Nijverheden. In L. F. SALZMANN : "English industries of the middle âges," being an introduction ot the industrial Iistory of Médiéval England. (London, Gonstable, 1913.), staat een en an-der aangehaald omtrent invloed van Vlaan-deren op Engelsche nijverheden vroegertijd. a) BÏERBROUWERS. De Engelsche middeleeuwers dronken een soort,ongegist gerstwater dat ze "aie " hieten, en dat ze als voedingsstof rekenden en ver-kochtein.Rond het einde der i4de eeuw leert men op de kust tegenover Vlaanderen (Winchelsea) 00k "beer" brouwen dat gemaakt is "van mout, van hop en van water." Het gebruik ervan verspreidt zich ras en het verdringt de aie. De rraag mag hier gesteld worden of dan 00k de Kentsche hopvelden hun eerste planten. niet uit Vlaanderen hebben gekregen. In eik gevai rond het midden der i5de eeuw voerde men uit Vlaanderen hop in, langs havens van Rye en Winchelsea. In de vijftiende zijn er verschillende brou-weors te Londem die Vlaamsche namen dra-gen... (Blz. 193.) b) GLASSCHILDERS. "Dat deze nijverheid van het gekleurd glas niet bloeiend was in Engeland in de i5de eeuw, blijkt uit het feit dat Hendrik IV, in 1449, over bracht uit Vlaanderen Jan Utynam om glas van aile kleuren te makerr voor Eton Collège en voor het King's College in Cambridge. Hij mocht werken op's Konings kosten, en hij en zijne familie genoten voile bescherming. Hij mocht 00k aile glas dat hij maken zou voor eigen rekening, vsrkoo-pan,, en hij kreeg een monopolie voor twintig jaren "because the said art had never been used in England, and the said John is to instruct divens in many other arts never used in the realm." (Blz. 130-131.) c) WEVERS. De meeste moderne schrijvers beweren dat de Engelsche kleederhandel inzette met het mvoeren van Vlaamsche wevers door Edward III (die Philippa van Henegouw gehuwd had). Te voren zou men hier niets gemaakt hebben dan grove pij. Dat is overdreven. Scharlaken weefsels werden vôér hun tijd verkocht in Lincoln en in Stamford. Toch reeds in 1250 vinden we te Londen een Gérard Le Fleming tusschen de bijzonderste wevers. Het Worsted-laken (gemaakt meest te Worsted in Norfolk) is misschien wel heel en al van Vlaamschen oorsprong. Hoe 00k in de veertiende eeuw is d« Engelsche weefnijverheid niets bijzonders en heeft ze "nieuw bloed " noodig. In 1331 geeft Edward III zijin bijzondere bescherming aan Jan Kempe van Vlaanderen en eenige andere wevers die wilden overko-men naar Engeland. Een heele reeks maat-regelen, waarover we later meer hopen te mogan meedeeleo (wie helpt er ons aan?), mot dan géyolgd zijn, want in 1337 durft hij aile invoer van vreemd weefsel verbieden en aile de ambachtsregelingen op het weven, die nog voortbastoinden, afschaffen. Die nieuwkomers nu wareni natuurlijk niet gaarne gezien van de—waarschijnlijk wel ietwat verachterde—Engelsche stielmannen. Van daar dat Koning lierhaalde malen hen beschermen moest. Maar de opvolgers van Edward III bleven niet altijd denzelfden weg bewandelen, moch verstonden de stedelijke gezagvoerders zijne landspolitiek. In Londen waren er zoovele vreemde wevers dat -zij, rare uitzondering, een geheel afzoïnderlijke gilde van vreemde wevers vormden. Deze gilde, waarin het niet ont-brak aan ruzie tusschan, de twee hoofdele-menten, Vlamingen en Brabanters, was fel slecht gezien natuurlijk door de Engelsche wevers, te meer daar ze de rechten aan den Koning niet te betalen hadden die de anderen betaalden. Weleens werden er van die vreemdelingen vermoord en hun werkhuis ge-plunderd. (Blz. 225.) Dr. Van" de Perre. O — Vlaamsche Geestelijke Lezingen voor den Vastentijd. 21 Februari-8 Àpril. a) VOOR DE KERK. 1. Jezus "de Man der Smarten," over-wogen in 46 overwegingan voor iederen dag van den H. Vastentijd, met Misgebedéin, H. ICruisweg, enz. Een uitmuntend overwegingsboek voor den gewonen man, in handig kerkboekformaat. Ongeveer 200 blz. Prijs 1/6; port 3d. 2. Qverwegingen over het bitter lijden Onzes Heeren, voor elken dag des Vasten. 382 blz. • De overwegingan zijn uitgebreider dan in hat voorgaande, er is meer redeneering in ; daarom treffen ze soins minder. Uitmuntend miettemini, alhoewel ik het vOrige boek ver-kies.Het boeik is sierlijk gedirukt en gebonden. 3. Wat Jezus leed. Beschouwingen over Christus' 1-iefde, met iaanhangsel van gebeden. 306 blz. Een twaalftal "beschouwingen" die echter onderverdeeld zijn an «1k de meditatie van meardere dagen uitmaken kunnen, behelst dit boek. Het is historisch, itheologisch en asce-tisch, een werk van kemnis en van oefening. De moreele en ascetische beschouwingen zijn soms tamelijk beperkt. Er is aan toegevoegd een aanhangsel van gebeden, vooral in ver-band met 's Heeran lijden. Het is zeer sierlijk uitgegeven. Prijs 1/6. Port 3d. 4. Van Jerusalem naar Calvarië, of de godvruchtige ziel in ovarweging op den Lij-densweg van Jezus. Kruiswegoefeningen. Dit is eene verzameling van beschouwingen bij de veertien staitiën. van dan Kruisweg. De meeste zijn zeer goed uitgewerkt gewor-den en latan den godvruchtigen kruisweggan-ger uitmuntende stof voor persoonlijke voort-zetting der meditatie. Het boek is 00k voorzien van Mis- en Communiegebeden. Het gebfuik van dan Kruisweg in de kerk,— gebruik dat van Vlaanderschen oorsprong is, —moge er, 00k tusschein onze Belgische vluchtelingen door bevorderd worden. Het is een net kerkboek. De prijs is 1/3, port 3d. 5. Het Goede-Week-Kerkboek. De goede-week-plechtighedan in Latijnsch-Nederland-schen tekst, met verklaringen. De verklaringen zijn van godvruchtigen aard : een kerkboek moet met onzen weten-schappelijken zin. maar onze godsvrucht vol-doan, moet ons leeren en helpen de Plechtig- heden te verstaan en te voltgen in hare ver-heven geestelijke bëteekenis. De schrijver maakt in de voorrede volgende zeer jniste bemerking: Het lijdt geen twijfal of er bestaat een bepaalde klasse van geloo-vigen,,—en ik houd haar voor nogal aanzien-lijk,—die de Plechtighedein met veel meer vrucht zal jnedaleven door het godvruchtig lezen der verklaringen zelf, waardoor zij in de ware stemming worden gahracht, dan door het volgeit der gebeden. De hymne-vertalingen ziin van Dr. Félix Rutten. In weinige talen, meen ik, bestaat er een beter goede-week-kerkboek, an het is maar j ammer dat de Vlamingen en de Nederlanders niet meer algemeen die schatten kennen. De prijs is 1/6, port 3d. 6. De drie laatste dagen der Goede Week. De Latijnsche tekst, met de Nederlaindsche vertaling en een korte uitlegging der befcee-kenis.Prijs 1/3 ; port 3d. b) VOOR TE HUIS. 7. Overwegingen over het lijden van Onzen Heer Jezus Christus, voor elken dag van den Vasten (door C. J. Dirks, S.J.). Twee ^boekdeeTan van 215 en 250 blz. in 8°. Deze uitgave heeft niet meer den kerkboek-boek. Ze veronderstelt den godvruchtige die tehuis tijd vindt om een geestelijk boek te nemen en zich in de beschouwing van de liefde Ghristi te verdiepen. Prijs 4/. Port 5d. 8. Lijden en Dood van Onzen Heer Jezus Christus. Een doorloopend verhaal in woor-dan der H. Evangelién en begeleidende op-halderingen, door J. Bo-llen, S.J. 98 blz. in 8°. Eerste uitgave 1916. Hierin is ailes bijeangebraoht wat er in de vier Evangelian staat over Christus' lijden. Het is samengesiteld oiaar de redelijkste volg-orde, naar de redelijkste oplossingen der exegetische strijdvragen, zonder dat op de strijdvraag zelve wordt ingegaan en het ver-haail er doo-r gastoord werd. Waar de tekst aan de Evangelién zelf ontleend werd, îs hij in zwaarder letter gedrukt. De noodige ophel-deringen zijn telkens bondig en klaar in den tekst zelf gegeven, zoodat wij hier het meest authentieke verhaal hebben van de Piassi'e, naar den teks^t zelve vertald aan iemand van onze streek en tijd. Het is aan boekje dat ieder christelijk huis gezin bij "De Vier Evangeliën" zou moeten steken. Hat lcost 1/. Port 2d. 9. Het Boek van de vier Bronnen (door A. Wibbelt). 220 blz. in 8°. Prijs, 2/3. Port 4d. Het boek gaait over vier dingen, waaonee de menschheia staat of valt, yier dingen die voor geen geld te koopen. zijn : gezondheid, vireugde, kracht en leven. Het boek wil ge-leiden naar viefr bronnen waaruit gezondheid, vreugde, kracht en leven overvloedig vloeien : natuiur, spel, arbeid eu godsdienst. Ik moet hier opmerken dat het daarbij het woord " spel " in meer uitgebreiden zin verstaat : niet alleen het kinderspel, doch ailes wat tooi en sieraad van het leven is, al het feestelijke en Zondagsche, 00k de poezie en de kunst. Die bronnen nu vloeien in het boek uit de gezapige lezing en spontané overweging van zédenschetsen—een 70-tal, geschreven naar het model van FOERSTER^ onvergankelijke "Lebensfiihrung." Dees boek zou goed de " Honderd vertellingen " vervangen kunnen, dat over een halve eeuw op onze lagere scho-len in menige deelen des lands klassiek was. Toch is er in dit boekje nog niet die aangrij-pende gemoed.spsychologie die de rijkdom van Foerster is. Niettemin heeft het een sterk opvoedende kracht. * * * Aile deze boeken zijn te verkrijgen bij R. & T. Washbourne, 10, Pa/ternoster Row, London, E.C. O Boekennieuws en Studienota's. RAMSAY MUIR, professer of modem history in the University of Manchester Natio-nalism and Internationaiism, the culmi-natien of modem history. London, Constable, 1917. 220 blz. Pr. 4/6. Een boek dat buitengewoon veel bijval schijnt te vinden in Engeland. Verschenen in December heeft het reeds zijn tweede uitgave. Seton-Wiatson in "The New Europe" ;(2i Dec.), hemelt het hoog op en de "Times," de gestrenge, spaart naast critiek zijn lof niet. Het handelt nochtans over ailes waar de oorlog om gaat, en de Northcliffe-'wereld-politiek heeft werkelijk aan dit boek geen houvast. Het is zeggea dat de "essays " ernistig zijn en daarom mslag vinden, 00k bij deze die cmeenen beslist van andere gedachten te moeten zijn. * * * Het boek sluit aan bij eene geheele lite-iratuur van philosooph-historischen aard hier in Engeland tijdens dezen oorlog verschenen. Indien er één land is bij de geameerden waat ernstig over de diepere oorlogsvraagstukken wordt "nagedacht" en niet alleen "gevoeld," dan is het wel Engeland. En wat het land der parlementaire vrijheid met voorliefde instudeert is het vraagstuk der nationaliteits-rechten. Laat mij, ten voorbeelde, slechts citeeren werken van zulken hoogen emst als SETON-WATSON : "The War and Démo-cracy," met zijne hoofdstudie over "The National Idea in Europe," het meesterlijk handboek van ARNOLD J. TOYNBEE : "Nationality and the War," en laat me er nu dees van RAMSAY MUIR naast steken. * * * ÏNHOUD. I.—THE MAIN PRINCIPLES OF WESTERN CIVILISATION: Law and Liberty. Deze studie die de twee essays over nationalisme en internationalisme voorafgaat, handelt over de begmselen die de Westersche I beschaving karakteriseeren : wet en vrijheid. ■ Voor de westersche beschaving is de wet I iets geworden waafiaan men gehoorzaamt, ,niet omdat ze de willekeur uiturukt van een meester die straffen kan, maar omdat ze, in i min of meerdere mate, de uitgewerkte wil en | geweten is der vrije gemeente die het zoo geregeld heeft voor het welzijn van ieder en I ivian ail en. Zoo is het niet in Oostersohe maatschap. I pijen (noch was het steeds zoo in Europa). j Diaar is de wetsregeling niet het kmd der I ■natuurlijke zedeleer, maar de zedeleer is het kind der wet die door een arbitraire opper-macht, aangenomen slaafsch of vrij, gedic-teerd is. Deze westersche wetsopvatting hangt saam j met de opvattmg der vrijheid : Vrijheid wordt j hier aanzien als het duurbaarste en het hoog. edelste bezit van deD mensch. Om die twee gaat de westersche politiek, want wet en vrijheid komen wel, m men- ! schenhandel, in conflict : die de wet eerder i voors'taan en wat daar is vastgesteld heefen H Conservatieven ; die de vrijheid steunen en 1 trachten te vernijken heeten Liberalen. Maar H iondanks die pantijsplitsing verstaan toch de westersche maatschappijen dat wet en vrijheid moeten saam akkordeeren, want geene j streeft er naar tyrannie of naar anarchie, Uit dit dubbel beginsel ontwilekelde zich de wes- j tersche burgerlijke politiek, het parlementarisme en, op jongeren datum, de nationalis-tische beweging. II.—NATIONALÎSM.—a) The meaning of nationality : Nationâliteit is een heel modem, denkbeeld. ! H'et mag gezegd dat voor de periode der j Fransche onwenteling geen s^aatsman ooit zulke leering vooruitzette of nationaliteits-rechten zou gesteund hebben. Het is eene beweging die aan de beurt komt in de igde eeuw. Fataal voor den groei der nationaliteits- I gedachte is dat eenig volk er toe komt de i superioriteit van het eigen ras uit te oefenen en zulks in wet en gebruik wil doen door-dringen.De twee denkbeelden, van "ras" en van "natie," moeten wel worden uiteengehouden. Racialisme heeten we het geloof aan de inner-lijke meerderwaarde van het èene ras over het «andere, en het is de ergste vijand van den vrede tusschen de volkeren. Racialisme heeft het pangermanisme zijne groote eischen leeren stellen. Wat maakt er nu een natie? Het bezetten van een bepaalde aardrijkskilndîge streek lcân een karakteristiek zijn, zoo 00k de ras-eenheid, en meer nog dan. deze voorgaande, de eenheid van taal : " Unity of language is a binding force of ifhe utmost importance." | "Language counts for far more than race in the moulding of a ijation." Godsdienst is 00k een groote natiemakende factor : zoo-was I 't het verschil van godsdienst met Holland dat H de Vlamingen en Walen in den Spaanschen H Staat afsoheidde van Holland, terwijl anders- I zijds die eenheid de twee Belgische lands- I deelen samenhield. Eindelijk een langdurig I samen-leven, onder eenzelfde Bestuur kan I 00k wel helpen tôt het vormen eener natie. I Maar waarschijnlijk is wel de sterkste van I aile fiaotors, degene die er in elk geval moet I zijn, het bezitten eener gemeenschappelijke I overlevering, een geschiedenis van gezament- I lijk lijden en glorie, uitgedrukt in zang en I legende, in de duurbaar-geworden namen van groote persoonlijkheden en plaatsen van I nationale herinnering. Met de h.storie groeien I en vergaan de natiën : " Did the Germans I réalisé, when ithey set tlhemselves to destroy i the half-united little nation of Belgium, and I the backward and semi-barbarous little nation of Serbia, that they were making thèse two I nations heroic and immortal, and raising i H them to a height in the world's esteem which i they could otherwise never have attained?" ] Schrijver gaat dit nu na voor de Ieren, voor de Schotten, besluitend voor Groot- : Brittanje: "And out of these can come a . sort of supernationality which can embody the old without destroying it. So has grown up the supernationality of Britain, which incorporâtes without weakening the nationa- ! lity of England, Wales, Scotland and Ire-land."Niationaliteit dus, daargeateîd dat ze noch ■uitsluitelijk noch hoofdzakelijk op raseenheid gevestigd is, kan worden verzorgd en ge-koesterd. Maar het is een teeder plant ; en elke poging om haar groei te dwingen,, leidt tôt mislukken. Waar echter de geest van nationaliteit werkelijk bestaat en gestaafd is op ware en sterke affiniteiten zooals hooger omschreven, daar is het zeker ten voordeele van die natie en van de wereld dat de eerste vrij zij haar eigen lotsbesteimming te volgen. Alleen zoo zal zij gelukkig zijn, en ten meeste bijdragen tôt de verscheidenheid die de rijkdom der westersche beschaving is. Sommige geestdriftigen meenen dat de nationaliteitsgrenzen dienen afgebaltend naar de stemmen der inwoners. Maar dat is geen oplossing, zelis indien de volksuiting geheel en al vrij ware, het zou alleen iets beteekenen bij volkeren bij wie de nationale geest reeds zoo sterk was dat er geen plebisciet noodig ware om den wil te kennen. Veronderstel een plebisciet gehouden in België in 1815 (na de Sanskulotten en "de gruweldaden van den Corsikaan ")... Feitelijk is het slechts uit conflicten dat natiën tôt staten geboren worden... , b.) Hoe de eerste natiën-staten geboren I werden : Deze ondèrverdeeling wil ons dus de ge- I schiedenis geven der nationale gedachte m I Europa. De eerste natie die nationaal voelende zich tôt een nationalen Staat maakte, was Engeland. (Hendrik III-Edward I.) I Schotland werd voor goed een natie door

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1916 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume