De stem uit België

1966 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 17 November. De stem uit België. Konsultiert 18 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xp6tx3663j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bureel i 21, RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. Téléphone i Muséum 267. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : I fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. g. <Blz. 1183-1194.) VRIJDAG, 17 NOVEMBER 1916. Registered at the General Post Office as a Newspaper. 12 blz. Ij^d. Ons Gebed om de Zegepraal. In dezen wereldoorlog, die gansch de maat-schappij in verwarring heeft gebracht, is het voor \elen moeilijk het "rechte oordeel " te bewaren. De hartstocht benevelt het ver-stand ook bij hen, die eene christelijke op-voeding hebben genoten. Getuige daarvan de heer Brouwers van Hillegom, die zelfs den Belgen de vreugde misgunt over de hulp door andere volken geboden ter verkrijging van den triomf der gerechtigheid. En die , man is zelfs nog verder gegaan : hij verbiedt den heer de Bruyne en de katholieke Belgen te bidden voor de overwinning der bondgenoo-ten, zonder na te denken, dat hij zich hier begeeft op een gevaarlijk terrein, en zich blootstelt aan grov.e dwalingen in de leer-stellige godgeleerdheid. I.uister eens naar de vermaningen van den Hillegomschen theoloog: "Schrijf aan God niet de wet voor, bid slechts om een spoedigen vrede, en vraag dringend, dat God de wereld-gebeurtenissen zoo leide, dat zij tôt welzijn mogen strekken van aile volken." En elders : "Wie zooals de heer de; Bruyne doet, recht-zinnig de vrede vraagt, maar aan die bede toevoegt : ' Heer versla eerst mijne vijanden ' schrijft aan God de wet voor en ondermijnt voor zich en anderen het vertrouwen op het leidend en wijs bestuur van Hem in wiens hand het lot der volken ligt en Wien middelen genoeg ten dienste staan, geleden onrecht te Zijnen tijde te herstellen..." "Bovendien, wie zoo bidt, matigt zich een recht aan, dat alleen aan God toekomt, ni. te straffen, wanneer en zooals het Hem goeddunkt." Die uitspraken hebben een zeer vromen schijn, doch wanneer men ze van nabij be-schouwt, zijn ze meer geschikt om het gebed zelf te ondermijnen, dan het vertrouwen in God te vermeerderen. "Schrijf aan God de wet niet voor... onder-mijn niet het vertrouwen op Zijn leidend en wijs bestuur." Zoo spraken ongeveer, zegt Suarez, sommige ketters, die het gebed zelf als iets goddeloos afkeurden, dewijl ze be-weerden, dat men door het bidden "het god lelijke bestel en de goddelijke Voorzienig-heid wilde keeren." Doch zoo iets te bewe-ren, voegt de groote godgeleerde erbij, is niet enkel tegen het geloof, maar ook tegen de natuurlijke rede, want het is wel duidelijk, dat God onveranderlijk is. Door het gebed bedoelen wij heeleinaal niet een wijziging te brengen in het Goddelijk plan of Hem de wet voor te schrijven. Dit plan is van eeuwig-heid vastgesteld, en wel door Dengene die van eeuwigheid de gebeden kent, welke wij in den tijd naar den hemeltroon zouden op-senden. Wanneer dan God onze smeekingen rerhoort, en Hij doet dit steeds tôt ons welzijn, dan behoeft Hij daarom zijn gestelde wet niet te veranderen, noch te tornen aan zijn verordend wereldplan. Doch haastem wij het te zeggen. De heer Brouwers wil een oprecht christen zijn, on-danks zijn Duitschgezindheid. Het is niet zijn bedoeling te schrijven tegen het bidden. Hij vermaant ons zelfs aan God een " spoedigen vrede " te vragen, niet merkende dat hij hierdoor met zich zelf in tegenspraak komt. Want indien we van zijn standpunt moeten redeneeren, dan zouden we evenzeer aan God de wet stellen met een spoedigen vrede te vragen, als met een late overwinning af te smeeken. Het kan immers in Gods wereldplan liggen, dat de menschheid nog meer moet boetein door den oorlog, eerdat hij de vredezon aan den gezichteinder late gloren. Wij mogen dan, volgens den Hillegomschen theoloog, wel den vrede vragen, doch hij verbiedt ona te bidden voor de zegepraal der geallieerden, want dan zouden we "aan God de wet voorschrijven " en " het vertrouwen op Gods leidend en wijs bestuur" ondermijnen ! Die man begrijpt voorzeker niet, dat hij met dit verbod zich aankant tegen de ge-bruiken der H. Kerk en tegen de leering der godgeleerden. Moeten nu de katholieken in Engeland de liturgische bede doen verstom-men waarin zij vragen, dat hun "Koning zou zegevieren over zijne vijanden " ; moesten de Fransche katholieken geen gehoor geven aan den oproep van Kardinaal Amette toen deze hun zeide in de Parijsche Notre-Dame : " Wat wij gaan vragen aan den Souvereinen Meester door de almachtige voorspraak van onze Goddelijke Moeder, dat is ' de definitieve overwinning op aile vijanden, en een glorie-rijken en duurzamen vrede'?" Men merkt, dat de vredewenschende Hol-lander, misleid door zijn Pruisische voor-liefde, op gesp-annen voet staat met de uitspraken der theologie. De H. Augustinus leerde, dat het "geoorloofd is dit te vragen, wat men gevoeglijk mag begeeren : id licite petitur, quod honeste desideratur." De H. Thomas en Suarez handhaven dit-zelfde beginsel. Waarom zouden wij dan de overwinning op onze' vijanden, den triomf der gerechtigheid, van God niet mogen af-smeeken? Des te meer, omdat zulk eene overwinning, in onze oogen, tevens zou wezen een verlossing van het bedrogen Duitsche *olk uit de banden der Pruisische slavernij. En nu eens de Hillegomsche theoloog op het verkeerde pad geraakt is, vervalt hij van de eene dwaling in de andere. Hij meent dat, wanneer men de overwinning vraagt, "men zich het recht aanmatigt, dat alleen aan God toekomt, ni. te straffen, wanneer en zooals het Hem goeddunkt." De heer de Bruyne heeft daarop reeds zeer te pas geant-vroord, dat "de zondaars straffen" een werk van barmhartigheid is ! Daarenboven merkt de Hollander niet eens, dat de soldaten niet in hunnén eigen naam oorlog voeren, doch in den naam van de wettige overheid. Deze nu is bekleed met een gezag dat van God komt. Zoo zij een rechtvaardigen oorlog voert—en dit is ongetwijfeld het geval voor de geallieerden—-dan; matigt zij zich geen gezag aan, dat haar niet toekomt ; zij slaat en straft in den naam van God, die haar het wapen in de hand heeft gegeven om de gerechtigheid hier op aarde zooveel mogelijk te doen zege-pralen. Zij slaat en straft, zooals de rechter van den tribunaal, in den naam der wet, het vonnis uitspreekt tegen den misdadiger en dezen overlevert aan den sterken arm van den scherprechter. Met dat ailes blijven wij in ons gebed onderworpen aan " Gods leidend en wijs bestuur." Zooals Christus bad in den hof der Olijven, zoo zeggen ook wij: "dat niet mijn wil, doch uw wil geschiede." Indien het beter is voor onze zielezaligheid, dat niet wij doch de Centralen zegevieren, dan zullen wij wel zeggen, dat er eene ongerechtigheid meer is op aarde, doch wij zullen niet mor-ren. Wij zullen niet, om den triomf van het kwade, gelijk zekere Protestantsche par-son, den Bijbel wegwerpen, doch berusten in het bestel der Goddelijke Voorzienigheid. Wij Schllderlien en teekeningen onzer soldaten tentoongesteld in De Panne, door de zorgen van " De Belgische Standaard." weten, dat niet altijd hier op aarde de recht-vaardige zaak zegeviert. Rechtvaardig was de zaak van Polen, en nochtans is dit land sedert eene eeuw beroofd van zijne onafhan-kelijkheid. Rechtvaardig was de zaak van den Paus, en nochtans sedert 45 jaar betreurt hij den roof zijner Staten. Wij weten niet, of een dergelijk onrecht ons beschoren is ; maar wel weten wij, dat God het goede uit het kwade kan doen geboren worden, en daarom betrouwen wij op Hem. Doch wij, stervelingen, die niet ingewijd zijn in Gods geheimen, mogen en moeten, alhoewel met aile onderwerping aan, Zijn heiligen wil, strijden voor de gerechtigheid, en het past derhalve dat wij ook bidden voor den triomf onzer wapenen. O Kleedingswerk Prinses Marie-José. Ons wordt meegedeeld : Mrs. Haden Guest, femme du Docteur Haden Guest, a eu la charitable pensée de fonder l'Œuvre du Vestiaire Marie-José dans le but de recueillir des vêtements d'enfants et de bébés destinés aux Orphelinats fondes par S. M. la Reine et aux Consultations de Nourrissons de la Panne, Houtem, Roos-brugge, etc. Un Comité belge s'est fondé sous le patronage de Madame Hymans, et un Comité anglais sous le patronage de Sa Grâce la Duchesse de Norfolk. Le Comité belge a pour mission de recueillir et d'expédier les vêtements que les femmes belges en Angleterre envoient en don, ou font avec les matériaux que leur procure le Comité. Elles s'engagent à faire un certain nombre de vêtements par mois. Le Comité anglais s'occupe de la question financière. Mrs. Haden, Guest, avec la gracieuse autorisation de S. M. la Reine, vient de faire publier un charmant livre d'enfants: "Prin-cess Marie-José's Children's Book." Les meilleurs auteurs anglais ond bien voulu écrire de ravissantes histoires pour les enfants, et une soixantaine de planches coloriées et d'illustrations, dues au talent de grands artistes, l'ornent délicieusement. Ce livre, que tous les Belges voudront posséder, sera vendu au modeste prix de 2/6 (franc de port 2/11), au profit du "Vestiaire Marie-José." Dès maintenant on peut s'inscrire, 1, Elm Park Gardens, London, S.W., où les livres seront à la disposition du public vers le 10 novembre. Roomsche Tijdingen. Bissolati, minister, sprak te Cremona, ter herinnering aan César Battisti, afgevaardigde van Trente, die getrouw aan zijn Italiaansch bloed, maar verrader jegens zijn officieel vaderland, in de Italiaansche rangen dienst nam, werd gevangen genomen door de Oos-tenrijkers en opgehangen. In die redevoe-ring, die een stuk anticléricalisme was, zei o.a. de minister: "Vijanden van César Battisti zijn degenen die... den Italiaanschen oorlog vermaledijden omdat Italië een ge-bouw heeft opgeeischt dat het Vatikaan droomde in der eeuwigheid te blijven bezit-ten, ongerechtigd, dank aan de lange armen van Oostenrijk, en het te behouden als een symbool zijner onveranderlijke betrachtingen naar de heerschappij over Rome. Zij vermaledijden den Italiaanschen oorlog omdat zij in Oostenrijk altijd gezegend hebben hun trouwen en fanatieken lijfstrawant. Tegen die slechte vertolkers van de leering van Christus, tegen die tweezijdige politiekers die den godsdienst van Christus gebruiken voor hun interesten, hebt gij, o Battisti, uw Golgotha opgericht." De " Osservatore " zegt kalmpjes: "In de redevoering vinden we domme en beleedi-gende woorden voor den H. Stoel, woorden waarvan het onnuttig is den ernst te onder-lijnen, en die het ons zeer verwonderd heeft, van de lippen van een minister te vernemen." De andere katholieke bladen zijn echter vinnig ook al kapt er de censuur in. Een paar liberale bladen, van Bologno en van Venetië, protesteerden eveneens. * * * De antiklerikale pers d^ukt een brief die door Keizer Frans Jozef naar den nieuwen Nuntius Valfre di Bonzo, zou gezonden zijn : een brief van verwelkoming waarin echter het Vatikaan wordt voorgesteld als verbonden met de zaak van Oostenrijk. Het stukje zit werkelijk flink ineen en is het land van Machiavelli waardig. Het stuk is uitgevon-den van de eerste letter tôt de laatste, maar dat belet niet dat het zooveel duizenden weer slikken zullen. Het maakt deel van den lasterveldtocht die tegen den H. Vader woedt sedert het begin van den oorlog, en vooral sinds het loge-ordewoord van Februari 1915. * * •* Men verneemt hier dat de Metropoliet van Lemberg, Aartsbisschop Graaf Szeptyzky, die door de Russen werd weggevoerd naar Kiev, vandaar op vraag van het Russisch synode, is weggevoerd naar de—schismatieke—St. Euphemiusabdij in Susdal, waar hij de schismatieke plechtigheden bijwonen "mag"! De vervoering van Kiew naar Kursk en van daar naar Susdal geschiedde met een zekere ge-heimhouding. Van daar dat het gerucht verspreid geraakte dat de vereerde man,—die Rusland ook niet tegen de hoogste Russische gevangenen in Oostenrijk wou uitwisselen—-gestorven was. Het pauselijk inlichtingsbureel voor de krijgsgevangenen.—(" Osservatore Romano"). Eenige dagbladen hebben gemeld dat het bureel van inlichtingen omtrent krijgsgevangenen, door het Vatikaan ingesteld zou ge-sloten worden. Wij mogen verzekeren dat dit bureel voort-bestaat en werkt zooals vroeger. H<_t eenigste dat is moeten geschorst worden is de dienst voor overbrenging van brieven aan de krijgsgevangenenO De Belgische Pers. Notre Belgique.—Van af 15 November gaat in Calais een nieuw dagblad uitkomen, dat wij reeds van voor zijn verschijnen willen begroeten. Het zal de leemte invullen, en meer, gelaten door onzen "Echo de Belgique," bij de soldaten. Beter dan wij, ter plaatse verschijnend, zal het in staat zijn, aan onze Waalsche jongens de taal des harten te spreken, eenvoudig volksch en echt. Wij noodigen aile de vroegere meewerkers van dea " Echo " uit, zich om het nieuwe blad te scharen. Ter bewaring in ons oorlogsalbum drukken we hier den omzendbrief van het blad over : Le 15 novembre 1916, jour de la fête patronale de notre Roi, paraîtra le premier numéro du journal "Notre Belgique." Quel est ce nouveau-né? Le journal du soldat wallon et d'expression française qui vit au front. Le journal qui viendra lui redire chaque jour, entre deux coups de fusil, les souvenirs de son pays, les chansons de chez lui, les détails de sa vie de tranchée. Le journal qui exprimera les élans de son âme religieuse et patriotique, son attachement au foyer, à sa ville, à son village, aux traditions ancestrales, à la Belgique et au Roi. Le journal qui dira sa vaillance calme, goguenarde, joviale ou bougonne, frondeuse parfois. Le journal qui l'aidera de ses conseils, dans les mille riens qui forment son existence, qui le dirigera dans son éducation morale, intellectuelle, professionnelle, sociale.Le journal qui veillera à ce que sera la patrie restaurée. Le journal fait par le brave et pour lui, qui dira tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et voudront bien lui confier. Le journal d'information aussi : communiqués récents et tout frais des différents fronts à l'instar des grands quotidiens ; nouvelles du pays, de chez nous, petits et grands faits de la patrie envahie. Commencé le jour de la fête de notre Souverain bien-aimé, il sera l'expression d'attachement de tous les Belges à notre Roi et dans Son auguste personne à leur Patrie. Que tous s'y mettent ! Lecteurs, abonné?, collaborateurs, on vous attend : travaillez tous à la réussite de " Notre Belgique." CONDITIONS. Le numéro paraîtra chaque matin au front. On peut se le procurer chez tous les vendeurs au prix de 5 centimes. Prix de l'abonnement: Pour le soldat . . . 1 mois 1.50 fr. 3 mois 4.00 fr. Pour les civils . . . 1 mois 1.80 fr. 3 mois 5.00 fr. (Etranger 1 mois 2.70—3 mois 8.00 fr.) Exceptionnel (recommandé aux propagandistes) : Abonnements militaires de semaine. 25 centimes pa rsemaine et par 10 abonnements au moins. N.B.-—On peut souscrire dès maintenant au bureau d'administration, 2ibis, rue St. Denis, Calais. Prière de souscrire sans tarder en envoyant par mandat ou bon postal le montant de la souscription. Soldats, envoyez vos articles, nouvelles du pays, au bureau de la rédaction, 20, rue de la Rivière, Calais. Réfugiés, parents et amis de nos soldats, unissez-vous par "Notre Belgique" à vos braves du front. Lisez le journal, propagez, le, envoyez nous des nouvelles. De Belgische Standaard.—In zijn nummer van 26 Oktober antwoordt ons wakker zuster-blad als volgt op een uitnoodiging van den "XXe Siècle": In zijn hoofdartikel van 24 October, zegt de "XXe Siècle," betreffende het manifest van hem uitgaande : "Avec quelle joie nous saluerions par exemple l'adhésion du ' Belgische Standaard,' de La Panne, qui a publié, depuis quelques semaines, plusieurs articles animés du plus pur patriotisme!" Dat Wij, Vlamingen, Vaderlanders en Vaderlandsgezind zijn, weten wij beter als "XXe Siècle." Wij hebben NOOIT gewerkt dan voor 't welzijn van ons land en ons volk. EEN ENKEL WOORD: De witte vlakken die dezen laatsten tijd in ons blad voorkwamen heeft "XXe Siècle " niet verstaan. Wij waren, zijn en blijven eensgezind met de andere echt-Vlaamsche bladen, en werken voor : VRIJ VLAANDEREN IN VRIJ BELGIE ! De Belgische Standaard. n O Boekennieuws en Studienota's. FERNAND PASSELECQ : Belgian Unity and the Flemish Movement. ("The Nine-teenth Century," October 1916, blz. 701-7I7-)Op S April 1916, zei de Duitsche kanselier dat Duitschland het zoo lang geknechte Vlaamsche volk nipt aan den Latijnschen invloed zou overlaten, maar het een gezonde ontwikkeling zou bezorgen, gesteund op eigen taal en zeden. Deze verklaring bracht mogelijk bij vreem-den twijfel op omtrent de nationale en poli-tieke eenheid van België. Daarom 's schrijvers pleidooi. Het vraagstuk wordt eerst historisch ing?-zien. Is het mogelijk dat de Staat wiens onafhankelijkheid sedert drie eeuwen als le sleutelsteen van het Europeesch statengebou iv werd aanzien, slechts een kunstmatig poli-tiek gewrocht zou zijn? Pirenne heeft het voor de negatieve zijde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1916 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume