De stem uit België

2011 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 23 Juni. De stem uit België. Konsultiert 24 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/599z02zw0x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. V 12 ttlaâx. De Stem uit Belgie Bureel : 21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang. -Nr. 40. VRIJDAG, JUNI 23, 1916. \bonnement voor de Vereenigde Staten, 50 cts. ; Prî/V» 1 -1/1 voor Holland, 1 fl. ; voor Frankrijk, 2.25 fr. * * *x'2vl* BE RUSSES IN 00ST-P0LEH EN BUKBYIHA. DE EINDOORLOG NAKEND ? De vierde trimester van onzen tweeden jaargang. Met Nr. 40 zetten we den vierden trimester van onzen tweeden Jaargang in. God zij gedankt om den afgelegden weg. Opdat wij echter ons blad kunnen rechthouden dezen volgenden trimester moet ons meer steun toekomen dan ooit. De papiermarkt in bnge-land kwoteert ongehoorde prijzen. Het zou ons nochtans, en onze vrienden niet min, zoo erg spijten moesten we onze werken en ons bulletijn inkrimpen. Daarom durven we, na raadpleging van vrienden, den abonnementsprijs brengen op wat hij vroeger was, namelijk 1/9 voor drie maanden. De prijs van het afzonderliik nummer is l£d. Wij dringen er echter op aan dat aile de vrienden van ons werk zich abonneeren zouden. Ondanks onze beste zorgen komen nog vele pakken te laat te hun-ner bestemming, hetgeen ons telkens veel schade berokkent. , . . Het spijt ons zeer die vermeerdenng te moeten invoeren, maar wij meenen dat iedereen begrijpen zal dat het van het allergrootsche belang is voor onze landgenooten in Engeland, voor onze Vlaamsche landgenooten in 't bijzonder dat on^ werken en ons orgaan blijven voortbestaan. , . , Aan allen die ons steunen willen onzen innigsten dank. Er worden dus van heden af geene pakken meer verzonden tenzij zoo verre aïs onze geldelijke verplichtingen reiken. Voor nieuwen overleg schrijve men ons. De prijs voor voortverkoopers is ld. met 13 nummers genomen en afgehaald ; zoo niet worden de verzendingskosten bijgerekend. Mogen we de inschrijvers wier abonnement vervalt verzoeken ons deze eerste dagen een postal order van 1/9 te willen zenden? De abonnenten, die in Frankrijk verblijven, sturen ons hun 2.25 fr. op, in Internationaal post-mandaat, en niet in postzegels. Op die wijze sparen zij ons veel werk en nuttelooze onkosten. Het Vlaamsche Vraagstuk en de Oorfog. Mag daar nu over gesproken worden? Wij bepaalden ons tôt hiertoe bij het optee-kenen der inciden'ten, en het positie-nemen daar tegenover. Den laatsten tijd echiter heeft men in Duitschland en in Frankrijk zoôvele verkeerde voorstellingen omtrent de Vlaamsche kwestie zien voor den dag komen, dat cr voor de zaak van België en van het Vlaamsche recht een gevaar in ligt. Daarbij hebben zich incidenten voorgedaan tegenover dewelke eene eenvoudige afkeuring niet genoeg is en eene prineipiëele stelling-neming, voor het aanschijn van vriend en vijand, noodzakelijk wordt. Eindelijk d'ient het in acht genomen dat de vrienden der kleine nationaliteiten, zoo tahijk hier in Engeland, en de voorstanders in 't algemeen van de natuurrechten der volkeren, zich wenschen te vergewissen over de Vlaamsche kwestie, en tôt hiertoe silechts met achtentocht de Belgiche bladen omtrent dat punt raadplegen. Om aile die redens kan een klaar enduide-lijk principiëel woord, eens voor altijd hier neergezet, niet and'ers dan goed1 doen,—en ja erbij helpen om onder de Belgen zelve meer eenheid1 te brengen omitrent het vraagstuk. De ontwikkeling van het Vlaamsche Vraagstuk. Terwijl aile andere Belgische politieke lcwes'tién sluimeren, heeft het Vlaamsche vraagstuk in dezen oorlog zich uitgezet, en het vesitigt de aandacht wederzijds de vuur-linie.Zie maar na hoevele artikelien er de "XXe Siècle" aan wijdt. Een bijzonder dagblad werd opzettelijk in Le Havre gesticht om de Vlamingen in de lijn te houden. In België komm hooggeplaatste Belgisch-gezinde Amerikanen de in 't land gebleven Belgische overheden aanspreken, geschanda-liseerd dbor hétgieem hun omtrent België-en-Vlaamderen werd: verteld. De Duitschers maken van de Vlaamsche kwestie in het bezatte België en in de neu-trale landen een hoofdpunt hunner Belgische politiek. En er zijn er die, gedieaHelijk o£ geheel, meedraaien. René De Clerck en Jacob die ieveren voor bestuurlijke scheiding, beweerden dat zulks au mogeliijk is te doen zonder met den Duitsch te heulen, hebben een zekeren aanhang bij de realpolitikers van het "Algemeen Neder-land'sch Verbond!" en de frondeurs-element en der "Groeningerwachten." Hunne fronde, bovenmate beguinstigd1 door de gouvernemen-teôle afstraffing, werkt immer voort in Neder-land en in België. (i) Reimorud Ivimpe (wiens groep " Jong Vlaanderen," van Lier, geen zes man sterk is), sluit met den Duitsch aan. Hij spreek't (29 Mei) voor Duitsche parlementsleden in het Reichs-taggebouw te Berlijn en gaat er beweren dat de vrije ontwikkeling van het Vlaamsche volk slechts mogelijk is door Duitschiand's hulp. let oordeel staan van Beilgië's vrienden en «jainden. De scherpziende Kamiel Huysmans is dat ipduiken niet ontgaan, en hij heeft aan het vraagstuk eene lange, algemeene uiteenzetting ;ewijd, eenigszins geschonden door socialisti->che en antiklerikale zending, die thans de ronde doet der internationale pers. (1) In zooverre, de uiteflijke verschijnselen der ontwikkeling of evolutie van het vraagstuk. Er is echter 00k nog eene innerlijke ontwik- 0Schilderij van Commandant L. De Koninck.) HET LIJDENDE VLAANDEREN. Voor den afgeschoten Christus van Ghijvelde. En Prof. Schulze-Gavernitz, op diezelfde vergadering, doceerde dat deze oorlog voor Vlaanderein een kwestie van leven of dood is en dat het, uit eigen behoudspolitiek zich aan-^luiten moet bij het Duitsche rijk. Ook eco-nomische redenen pleiten daarvoor. Zoo komt Vlaa.nderen, slag om slag, voor (1) Op 27 Mei vergaderde te Brussel in het Vlaamsch Huis het "Algemeen Nederlandsch Verbond." Dr. Jacob maakte er Van Cau-welaert voor tweezak en verrader uit. Hij stelde zich op het standpunt : "Wij zijn Vla-mingen geboren en alleen poldtisch Belgen geworden, gelijk wij vroeger politisch ook wel Oostenrijkers en Franschen waren." De vergadering stemde eene dagordte van Bestuur-hjke Scheiding voor Vlaanderen. Op 28 Mei vergadferdie er de "Groeninger-wacht." Dr. Jacob spreeikt er weer : " De Belgische Regeering hulddgt het impérialisme en wendt het in den eigenen Staat aan tegen de Vlamingen wien eene vreemde beschaving wordlt opgedwongen en straft degenen die haar impérialisme bekampen." In de ge-stemde dagorde vraagt men " dât de politieke verhoudingen van het Vlaamsche volk bij de herstelling van' den vrede z66 worden gere-geld, dat het over zijn eigen lot beschikken kunne." jenng, en wei op aen weg aer verontexnig, 'eroorzaakt door een grievenmassa in ver->and met zekeretoestanden waarover het ;eraadzamer is niet te schrijven nu, maar lie niet buiten tel mag blijven wanneer men :ich, voor 't heil des Land]s, wil rekening ;even van den echten toestand. Voeg nog daarbij dat de verbittering wast loordien de Vlamingen in de Fransch-Belgi-che pers onophoudend valsche voorstellinigen ■inden omtrent hunne betrachtingen, en aan-'allen, zoo ongerijmd als: ongewettigd, op iun leider Frans Van Cauwelaert naar wien londierdduizenden opz«ien in vereering. Al dat versteikt de volksbeweging. * * * Alleenstaande Personen? Och neen, beweert men, dat zijn al inci-lenten van alleenstaande personen, een osbol, een hoovaardige, een Hollandsche lominee, een dweepende dichter..., en die lebben noch volgelingen, noch invloed. (1) Het artikel is eerst verschenen in "Poli-iken " (Kopeinhagen). Wij hopen het in onze dokumenta" over te drukken. De "XXe Siècle" begaat een "journalisme" met "ex-lellemt raccourci " te heeten een uittreksel lat, alleen gelezen, een volistrekt valsch ge-lacht geeft over het artikel. t'Akkoord voor wat betreft de extremis-tische doeleinden van die enkelen : door staan zij zeker schier,alleen mee. En dat is zoowel van hunnent- «fis van onzentwege buiten kijf. Maar dat extremisme voert geheel de wereld die *t opmerkt naar het standpunt van waar het is uitgegaan : de Vl'aamische Beweging. En is die faktisch? het feit van enkele poli-tiekers?Als ge de Vlaamsche individuën optelt, en ge berekenit anderzijds het getal dergenen die zich om de Vlaamsche-voiks'belangen bekom-meren, dan komt ge wellicht tôt een procent dat sommigen voor zwak zouden kunnen aan-zien.De vraag is : tôt welik procent moet eene nationaliteitsbeweging het brengen opdat zij moge ernstig heeten. En vermits daar geen absoluut cijfer te geven is, moet men "relatief" oordeelein, in vergelijking met andere nationaliteits-bewe-gingen.En daar bestatigen we dat de Vlaamsche Beweging hare organisatiën en haren invloed heeft geheel Vlaamsoh België door en tôt m de minstgegoede volksscnichten. Van de hondlerden weekbladen b.v. in den Vlaam-schen buiten verschijnend is er haast geen en'kieil dat niet een spreuk, bij de Vlaamsche Beweging aansluitend, voor leuze voert. Wij gelooven niet dat ééne nationalistische beweging zoo diep in een volk zit—de Iersche uit-gezondlerd—dan de Vlaamsche. Degenen die dit bestrijden steunen zich meestal op dees misverstand : ze heeten Vlamingen, menschen, uit die hoogere burger-klasse, VlaamEch van naam en heimaai, .naar Fransch van opvoeding, d.i. schrijvende en sprekend,e best in het Fransch. Die heeten wij in Vlaanderen nooit Vlamingen en dat zijn degenen die voor onze Waalsche broeders al te veel de werkelijkheid verstoppen en hen verkeerd over de beweging doen oordeelen. Bedoelde elementen zijn niet over aile de klas'sen verspreid, van af een zekeren rang scheidt die groep uit. Indien de Vlaamsche beweging ter verandering van iets optreedt dan is het juist ter verandering van dezen toestand. Zij zijn een der eersite redens van bestaan van de Vlaamsche beweging zelve. Wat er faktisch is in de Vlaamsche bewe-ning, is juist dat sommige personen dier klasse, door politieke omstandigheden, als Vlaarnschgezinden optreden. Maar wie daar-henen de beweging zou oordeelen, vergist zich van wit tôt zwart. Neen, wie iets kent van nationaliteits-kwestiën en op dien kenniskeper de Vlaamsche beweging beschouwen kan, moet zeer wetenschappelijk vaststellen dat hij voor een hoog ernstig feit staat, dat gewassen is en op diepe wortelen tiert. Daarom is het ook niet te verwonderen dat wie spreekt over Vlaamsche belangen, of hij naam hebbe of niet, als zijn stem maar klank hebbe, eene groote massa volks beroert en diep beroert, veel meer dan onze Belgische Fransch-eentaligen er zich rekenschap van geven. * * # Onbekendheid met de Vlaamsche Beweging. Wat willen de Vlamingen? De overgroote meerderheid der Belgische Franvch-eentaJligea hebben er nog geen begrip van. De hoogere bestuurs'klassen leeren geen Vlaamsch : ze zullen Duitsch, ze zullen En-gelsch leeren, maar geen Vlaamsch omdat zc die taal voor huns gelijken niet noodig hebben, m.a.w., omdat wij geene Vlaamschspre-kende aristocratie hebben, en v anneer zij ook eenig Vlaamsch kennem, het is toch onvol-doende om hen te doen belang stellen in Vlaamsche letteren, laat staan in Vlaamsche bewegirg : zij beminnen niet in het minst do taal hurus volks. De Vlaamsche Beweging zelve heeft zich gericht, en er zich haast bij bepaald, tôt haar eigen volk. Dat is het karakteristieke onzer beweging : mannen vormen, was het orde-woord. lJolen, Jougo-Slaven e.a. doen bercep op de heele wereld, hadden en hebben hun "Comité de presse" te'Parijs, hun "information bureau" voor de pers van Engelsche taal te Londen. Vlaanderen heeft zich zelfs niet eenmaal doen begrijpen door het Walens land. Het boelc van Daumont, een tiental jaren verschenen, was sedert Lebrocquy, het eerste dat de Vlaamsche Beweging tamelijk wel aan de Walen deed kennen. Enkele bro-churen over de hoogeschoolkwestie kwamen in 't Fransch uit en 't was al.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume