De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie

326 0
01 Juli 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Juli. De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m63x0p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

?" Jaargang nommer II© centiemen het nnmmer 1 Juli 1914 DE TEXTIELARBEIDER mltm w|J | ■Mm I ' mmmmmmmmmM Orgnm der Mgischo Tèrfcielfederatii IERSCHUIT TW££ HâAl PEB MAAAfi ■MèAèAAèèAèAAÉMMS 1 ! § | 0«wiri>nl|< aga f Wn *l«4a i | Jwvf »»»»»»■ HWIMilfe Ingezonden stukken moeten onderteekend zijn en blijven den eigendom der redactie Voor Administratie en Redactie: K. HANNICK Lokaal : ONS HUIS, Vrijdagmarkt, Gent Abonnementsprijs per jaar • Binnenland ir. o.y5 Buitenland . . . . . . fr. i.5o Landelijke Textielfederatîe BERICHT AAN DE KASHOUDERS ONZER AANGESLOTEN GROEPEN Kamaraden, De eerste zesmaanden van het jaar 19-14, Konien te eindigen.Het nazicht der landelijke federale kas geschiedt twee malen in het jaar, door eene, van het jaarlijksch lan-delijk congres uitgaande kontroolcommis-sie, Deze commissie komt deze maand bij-een ten einde haar door het congres opge-legd werk te vervullen. Het is te zeggen, kameraden kashouders onzer aangesloten groepen, dat ik op u re-ken, om uwe groep in regel te stellen met de landelijke federatie, tôt op den laatsten dag der maand Juni! Doet dit onmiddellijk 1 De goede gang van onze landelijke orga-nisotie hangt er grootelijks van Die kashouder : K. HANNICK. Krisis in de Weefnijverheid nRISIS IN DE WEEFNIJVERHEID Sedert eenige maanden worden de wevers door eene bijna nooit gekenden werkstil-:stand getrol'fen en zooals het gewoonlijk in zulke tijden gebeurt, is er niets meer goed >of kan er niets goed gedaan worden. De grondstof verslecht, en voor de nietig-ste feiten, die in een -normalen tijd onge-merkt voorij gaan, ragent het nu reklamen 'en bueten. Er zijn weinige weverijen die zes dagen werken, meest allen vijf en slechts vier da-gen.Het wachten naar boomen, spoelen of an-dere benoodigheden is aan het order van den dag, daarbij is het ongelooflijk met welk gemak de machie/rien breken. Bijna geene week gaat vooroij of de eene of de andere machien, transmissiën of stoomke-tel is gebroken of moet eene herstelling on-dergaan.Tôt over een tweetal maanden kon eeu werkelooze wever nog elders gemakkelijk werk bekomen. Nu niet, al wat stil valt blijft onbezet. Een onderzoek in de gentsche weverijen gedaan, zegt ons dat er op de acht duizead getouwen er twaalf honderd onbezet staan. Dat de werkeloosheid onder de gentsche wevers niet nog grooter is, is hier aan toe te schrijven dat er vele boeren hunne getouwen voor het werk op het land verwis-seld hebben. Om een geda<cht te geven hoe erg de cri-sis woedt dienen de volgende vergelijkende cijfers : « In 1912, een bloeiend jaar, hadden wij van Januari tôt einde Mei 111 leden die zoo werkeloozen dagen genoten hebben, en 62 onbetaalde dagen. Nu in 1914 zelfde maanden hehben 352 leden 1363 dagen genoten en 644 onbetaalde dagen, ook nog 225 dagen zijn als krediet betaald. In 1912 gaven wij dus op die vijf maanden fr. 429,35 ana werkeloosheid uit, in dezelfde maanden 1914 is die som tôt fr. 2,395,80 ge-klommen ! Hier dient aangemerkt te worden dat die som en werkeloozendagen maar betaalcl zijn aan hen, die twee en meer dagen per week verlet hebben. Zij die vijf dagen per week" werken kunnen geen aanspraak maken op trok, en dezen zijn de overgroote meer-derheid, voegen wij nu het verlet der onver-eenigden bij, die door hunne kortzichtigheid hoegenaamd geen cent steun genieten, en men kan zich et,n gedacht vormen over de .îrgheid der krisis. VERERGERING VAN DE KRISIS Verisicheidene fabrieken die tôt hiertoe nog zes dagen werkten, komen te beslui-ten dat tôt 15 Augustus maar vijf dagen zal r;ewerkt worden. Die fabrieken zijn : Grasfabriek, Baert-soen, Veesaert, Morida (Ch. De Hemp-tinne).Ruim DRIE DUIZEND WEVERS l)om-sters, wapsters, enz. zijn door de crisis ge-troffen.Velen onder de bijhoorige vakken werken soms GEEN DRIE DAGEN WEEK ! Men mag het loonverlies op minstens TIEN DUIZEND ERANKEM per week rekenen. En zeggen dat er fabrieken zijn, die reeds zes, zeven en acht maanden, maar vijf, zelfs vier dagen werken. DE FABRIKANTEN MAKEN MISBRUIK VAN DE KRISIS In de Grasfabriek zegde men aan de wevers verleden week vrijdag om 3 3/4 ure : « dat ze om 4 ure moesten kuischen, en er den za.terdag niet meer te werken was ! » Dus een kwartuurs voorop verwittigmg ! ! Talriijk zijn ze, die voor de nietigste reden, en zelfs zonder reden, hun boekje mochten halen. Een paar maanden geleden werden bij Uyttendaele meens 25 wèefsters en wevers zonder vorm van procès aan de poort ge-walst.Bij De Lin staan hoogstens nog 20 wevers ; de overige heeft men doen wegloopen of weggezonden. Bij Vincent meldt men dat men bezig is in eene zaal (hooizolder) de getouwen uit te breken om ze naar Zele over te brengen. Ten aile kante worden preparatiemeisjes afgezet, zoo ook in de Florida. Men zegt ons dat de veloursnijdsters en stopsters van Steubaut, — nu Motte, — in 't kort zullen gedaan hebben. Bij Yan Gheluwe zijn 16 wevers der smalle viergetouwen verwittigd dat ze zich in den loop van vier weken op ander werk moeten voorzien. Daardoor vallen 64 getouwen stil. Geen boomen worden meer opgelegd, zij die op drie getouwen zullen staan, worden de wachturen beta.ald. Werkt men maar op twee getouwen meer, er zal aan den priîs der twee ,getouwen betaald worden. Waar zitten nu die groote economisten. die bij elke werkstairfng zoo goed het loonverlies kunnen berekenen' door den stnijd veroorzaakt ? FR. D. N. B. — Men komt ons verwittigen, op het laatste oogenblk, dat het weeffabriek Migeon stilvalt. (Tveral is de roep, dat eene groote katho-lieke weeffabriek den riem gaat afleggen. Waarlijk treurig ! F. D. Allerlei Belangrijkheid der katoenspinnerij in Belspkë In den loop van het jaar 1913 is de katoenspinnerij, in België, met 99.724 spillen om te spinnen en met 11.052 retorspillen ver-meerderd. Op heden telt de belgische ka-fcoennijverheid 1.569.452 spin- en 249.548 retorspillen. In deze cijfers is Gent betrok-ken voor 937.172 spin- en 120.936 retorspillen.Voor wat Gent betreft vermeerderde, ge-durende 1913, de katoennijverheid met 45,416 spin- en verminderde deze met 232 retord-5 pi 11 en. Bilan Naamlooze Maatschappij Baertsoen en Buysse Het verslag der werking 1913 van den Le stuurraad dezer fabriek is in den « Moni teur » van 20 Mei 1914 verschenen. Etablissenienteii «Baertsoen en Buysse», Naamlooze M aatschappij te Gent. — Verslag van den Bestunrraad. WERKING 1913. Wij hebben de eer U den bilan van het verloopen jaar aan te bieden. Deze werking heeft ons vooruitzichten overtroffen, en wij hebben de voldoening U te kunnen aankon-digen : Eene gezamenlijke winst van fr. 896,471,33, 't zij dus fr. 174,086,90 meer dan de verloopen werking. Eene saldo-winst van fr. 558,706,57, 't zij fr. 234,471,82 meer dan deze van 1912. Eene uitkeerbare winst van fr. 417,190,90, 't zij eene vermeerdering va_ fr. 168,771,32 op de uitkeerbare som van 1912. Gij zult daarenboven bemerken dat, om op aile mogelijke daling der grondstoffen voorbereid te zijn, wij eene provisie gedaan hebben van fr. 120,437,28. Er de som van fr. 217,328,48 voor de verloopen werking bijvoegende, zoo komt ons amortissements fonds op fr. 2.333.594,13. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De textielarbeider: orgaan der Landelyke Textielfederatie gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1905 bis 1926.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume