De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

158 0
01 Mai 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Mai. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Konsultiert 10 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7pd3p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

110 en de menschen met slechte inborst er op te wijzen, dat de arbeider zijn loon Waard is, begon deze pater aan goedkoopere prij -zen het lossen en laden van schepen aan te nemen. Dat hij in de omgeving van Brugge on-gelukkigen vond die bij hem, bij den die-naar des Heeren, als dokwèrker wilde wer-ken, laat zich gemakkelijk begrijpen. De joodsche patroons, wier voorzaten Christus naar Golgotha leidden om gekrui-sigd te worden, vonden het Keel natuurlijk hun werk aan Pater Luciaan te geven, als hij maar goedkoop deed werken en deze pater, dienaar van den gekruisigden Hei-land vond het even natuurlijk om van de-genen die zijnen godsdienst bestrijden, werk aan he nemen aan een kleineren prij s dan waarvoor de andere werkgevers het werk wilden aannemen. Nu liepen er geruchten dat Pater Luciaan toch geene goeie zaken maakte. En zelf ge-looven we ook, dac de hoofdreden die Pater Luciaan werkgever in het havenbedrijf deed worden, was: de socialistische dok-werkersbond te vernietigen. Maar na eeni-ge jaren vergeefsche moeite om den bond kapot te maken, bleek het dat de dokwer-kers van Brugge nog altijd vonden, dat de verdediging hunner belangen in veiliger handen was bij den dokwerkersbond dan in dezen van den Pater. * ^ ^ De voornaamste werkgever van Brugge is M. Hermans. Deze werkgever voerde een onverbidde-lijken strijd tegen den Pater. M. Hermans deed zich als een rijk geworden demokra-tischen volksjongen doorgaan. En... we erkennen dat gaarne, hij was dan ook steeds bereid met de dokkers te onderhandelen. Meermalen riep hij in den strijd tegen Pater Luciaan de hulp onzer dokwerkers in, die deze uit gegronde reden hem ver-leenden.De dokwerkers hadden dus weinig te klagen over M. Hermans, terwijl deze op zijn beurt geen reden tôt klagen had over de dokwerkers. De laatste dagen is er echter iets gebeurt dat nieb ten voordeele van M. Hermans pleit. Eenige dagen geleden liepen de fore- mannen van M. Hermans met eene lijst rond om 80 dokwerkers te zoeken, die als vaste mannen zouden aangenomen worden. In een café werd deze lijst opgehangen. Deze zonderlinge handelwijze werd aan het Uitvoerend Komiteit kenbaar gemaakt. Wieme trok naar Brugge en vroeg en kreeg een onderhoud met M. Hermans. M. Hermans beweerde van deze lijst niets af te weten en beloofde Wieme, on-middellijk last te geven deze lijst uit het café te laten halen. * Het voorstel van Wieme, aan M. Hermans, was: 1. Oogenblikkelijk de lijst uit de herberg weg te halen; 2. De zaak van het vasfoeman-stelsel acht dagen te verschuiven, om de Centrale den tijd te geven met de werklieden te onderhandelen.Bij het afscheid zegde M. Hermans: 1k zal zien... wat ik kan doen... maar ik be-loof toch niets... M. Hermans betoogde, dat hij vaste mannen wilde hebben om met meer succès tegen den pater te kunnen optlreden. Twee dagen nadien was de lijst nog niet weg, en had de gevolmachtigde foreman eene vergadering bijeengeroepen. Op deze vergadering, waar de bestuurle-den van den dokwerkersbond den toegang geweigerd werd, kwam de kat op de koord. jj De ploegbaas rekening houdende van de zwakheid der arbeiders, is begonnen zoo-als de politieke belovers vroeger deden, om stemmen op hun naam te krijgen. Hij heeft een honderdtal glazen bier laten drinken. Er zou een bond gestiicht worden, waar-toe allen die bij M. Hermans wilden werken in moesten komen. De bijdrage zou 25 centiemen per week bedragen. Wat er met die bijdrage zou gedaan worden werd niet gezegd, zoomin als er de dokwerkers duidelijk gemaakt werd wie het bestuur zou aanstellen. Dat was dus niet minder dan de stich-ting van een hoerenbond. Gebruîk maken-de van den slechten tijd, er rekening van houdende dat de Brugsche dokkers ten ge-volge van de staking der mijnwerkers in Engeland reeds weken zonder werk waren en er dus overal armoede heerschte, vond

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume