De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1088 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 April. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xk84j0bz95/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^^mTIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 14. — ZATERDAG, 4 APRIL 1914 - f c - i - « ""> ___^Jearbeid pA * ANNONCES ; Opstei en Aim.inistra.tie " jcllcstais u ,8, fteckelsckestraat .1 ABONNEMENT:lan(ljaar) fis de fcror Li /- . —^^Z^:ï,7^re7ef De stukken mo^UÔor DinscUgaa/oAd mgezondeii Worden.. | WjfcW Iet gewicht van het brood in het parlement Bij de Karaer van Volksvertegenwoordigers i een wetsvoorstel ingediend, dat de bakkers erplicht het gewicht van het brood aan imne klanten aan te kondigen en eea balans îet gewichten te hmnner beschikking te plaat-in voor het nazien. — Verschillige gemeenteraden—de meest volks-ezinde — zullen ook maatregelen in dezen zin emen. — -> Indien de Kamer de wet steint. aan dewelke I de gemeenten zullen onderworpen zijn, dan het zeer wel ; îuaar integendeel, wanueer zij 3 algemeene verplichting niet uitvaardigt, m zullen de bakkers van eene gemeente be-unstigd worden ten nadeele van deze der inliggende plaatsem — Bij voorbeeld, in Brussel en voorsteden, ggen verschillige straten op het grondge-ied van twee gemeenten, dus, daar waar de laatregel niet in voege zou zijn, zal de bak-er Yoort kunnen gaan met, niet alleen den erbruiker, maar ook zijn kollega die dezelfde traat ben oont, voor den gek te houden. Indien de bakker anderzijds het brood te-uis draagt — dan zal hij, vooraleer het te agen, moetén weten op welk grondgebied îj gaat en brooden van twee verschillige ge-ichten hebben, de eene voor de gemeenten ie da&rover règlement hebben, en de andere oor deze die er geen gemaakt hehhen. — Welk een warboel ! Wij vernemen ook dat vereenigingen van akkersbazen protest aangeteekend hebben te-en het wetsoitwerp, bewerende dat alleen e kooperatieven er zouden profijt uit halen 1 ij zullen er profijt uit halen, inderdaad, oor het enkel feit dat al de bijzondere bakken onder onderscheid, zullen moeten handelen ooals zij, het is te zeggen, de hoeveelheid eeg vergrooten, ten einde het opgegeven ge-icht te bereikeu. — Al de Belgen zijn gelijk voor de wet, en och in zake grondwet, noch in zake brood-B«g, moeten er twee maten en twee gewichten estaan. — Het Yolkshuis van Brussel heeft ten aller tijde aan zijne bakkers voorgeschreven 112( grammen deeg te gebruiken, ten einde 100C grammen gewoon brood te bekomen. — De brigadiers en het hoofd der fabrikatie moeten ei op waken. — • _ Waarom zouden de bakkersbazen niet doei zooals /5ij ? Het is waar dat de 1120 grammen deej niet altijd juist 1000 grammen brood geven vandaar de verdraagzaamheid voorzien doo de svet, en de noodzakelijkheid voor de toe-zichters, van tien brooden te samen te we-gen. — Een brood zal 10 grammen min, een ande: 10 grammen meer wegen, volgens de plaatf welke zij ingenomen hebben op de onderlaa^ van den oven ; maar hetgeen zeker is, da is dat men niet moet vreezen van lastig ge-vallen te worden, wanneer men 1120 grammen gebruikt. — De ondervinding zal leeren hoeveel dee£ er meèr noodig is voor de brooden van 500 750, 1500 en 2000 grammen. — Maar wij verklaren ons geen voorstanders vai de broodverkoopers die te huis brengen, te ver plichten eene balans bij zicli te hebben. Het schokken van de op den schouder gedra-gen mand of van de over hobbelige straten ge sleurde kar zullen ze weldra ongeregeld maken Om logisch te zijn, zou de Kamer best he amendement Antoine Delporte aannemen, da al de bakkers en al de kooperatieven van he land verplicht, nevens de kenteekens van dei fabrikant, het gewicht van het brood aan ti duiden ; het is te zeggen op het gewoon m brood, het bruin brood en het paardenbrood. De brooden, gezegd luxebrooden, moeten aai deze formaliteit ontsnappen, daar zij ofwel gemaakt zijn met duurdere bloem, ofwel dat hun ne voortbrengst kostelijker is ; in dit geva bevinden zich de fijne tarwebrooden, de melk brooden, de brooden met corenten of rozijnei en de talrijke specialiteiten, die te danken ziji aan den vindingsgeest der bakkers of aan di grillen der verbruikers. Wij weten niet of de Syndicale Kamer de bakkersbazen ons zal dank weten, voor haa en voor ons de overdreven maatregelen te heb ben bekampt ; maar zij zal ten minste willei aannemen dat het huishouden-brood het gewicht moet hebben Voor hetwelk het te kooj gesteld is, vermits hetzelve het bij?ondersti voedsel der werkende klas uitmaakt. Het is voldoende zich voor te stellen, da 100 grammen min overeenkomt met eene ver hooging van prijs van 3 centiemen per broot i van 1 kilogr.,verkocht aan 30 centiemen. Nu i sommige huisgezinnen hebben 4 brooden pe i dag noodig, hetzij dus eene bijkomende uitgav . van 12 centiemen per dag of 43.80 fr. per jaar ■ Het Volkshuis verdedigt dus eene heilige zaal en niettegenstaande al de achting welke he ! zou kunnen hebben voor zijne konkurrenten denken wij dat deze zaak alleen in hooge aan >■ merking dient genomen te worden ! ; A. OCTOES. Inschrijvingslijst ten voordeele der Boeker Overdraeht 241.3 Ceuppens Henri 1.0 Eea goede kameraad 0.4 F. G. 0.2 A. J. ' 10.0 Kockacrt Guil. 0.5 1 17« OKO A HET PETITIONNEMENT VOOR A. S. Op 31 Maart, hadden wij 566 plaatselijke komiteiten Waar van er 156 aan het NATIONAAL KOMITEIT 87,070 handteekens. hadden overgemaakt fe Zie cinéma op d< keerzijde van lie Dagvertooning te 3 1/ AAN DE BEVOLKING Geachte Medeburgers, Terwijl de kommissie der XXXI werkt, (of liever stokken in de wielen steekt) met de langzaamheid, die de slakken kenmerkt, gaat de werkliedenpartij onverschrokken haar gang, om bij middel van een monster-petitionnement den volkswil te doen kennen. Yan 5 tôt 12 April houden de socialisten hunne roode wçek, week voorbehouden uit— sluitend aan het petitionnement, de politieke, syndikale en samenwerkende propaganda. Zondag morgen zult gij het bezoek ontvangen van de socialistische propagandisten, op ronde voor het petitionnement. Onthaalt die brave werkers gui, moedigt lien aan in hunnen strijd, want hun strijd is ook de uwe. 1 Man 1 Stem, ziedaar de eerlijke leus der arbeidersparti j. MEETING in de zaal Trappeniers, Toekomststraat, 47 Q , > l Elbers Ferdinand, Volksvertegenwoordiger. opreKers ; __ a ^ Doms Edmond, Leeraar. Arbeiders, rechtvaardigbeidsminnende Burgers, komt er allen naartoe, de beweging voor de politieke gelijkheid moet overwegend zijn, ja ailes overheerschen. Overtuigd er u te ontmoeten, l^ieden wij u onze welgemeende groeten. De Arbeiderspartij Voor de Arr. Fédéra! ie, F oor de A fd. Vilvoorden, T T~»T K T\T7m TI fit TX IIT» r-i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume