De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

661081 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Mai. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/c824b2xz02/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Vilvoordsche Demokraat ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel-en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten véér Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) De Kiezingen «9 Buitcn iedcrs vorwachting zijn de kiezingen een ware triomf voor socialisten en liberalen. Na den acliteruitgang van 2 Juni 1912, toen eenige duizenden meervoudige kiezers, uit sçhrik van 't kartel, den rug gekeerd hadden aan de libérale partij, dierven de liberalen op geenen voornitgang hopen. Wij socialisten, na dengrooten strijd der alge-meenc werkstaking, zoo schandalig uitge-buit door onze tegenstrevers, dierven ook niet op zulke groote aanwinst van stemmen rekenen. Daarbij, de algemeene kalmtc in 't land, geen geestdrift zooals gewoonte. Maar... onze regeerders hadden de maat doen overloopen. Met de algemeene kiezingen van 1912, hebben zeniets dan gelogen en bedrogen, en wij bewijzen : ze beloofden een pensioen van 1 frank daags,nu stemmen ze,mits stortingen, 120 frank 's jaars ; de buitenlieden en de burgerij hadden zeschrik aangejaagd met den persoonlijken dienst-plicht ; hij is ingevoerd en de vergoeding is voor de overgroote meerderheid afgeschaft. En dan, hunne politieke sehoolwet, dewel-ke onzen volksgezinden (?) koning eenige dagen vôôr de kiezingen nog dierf teekenen, nochtans wetende, hoe hardnekkig de op-positiepartijen daartegen hebben ges'treden. Dit ailes moest aile klaarziende arbeiders en volksgezinde burgers den afkeer doen krijgen van znlke fanatieke en schijnhcilige regeerders. Eu, gelukkiglijk, 't is zoo ge-weest in ons België, waar, vooral op den buitcn,zooveel onwetendhcid en onderwor-penheid hcerschcn. Laat ons gesteund op deotficiecle uitslagen eens enkele vergelijkingen maken : In 1912 behaalden de socialisten, liberalen en kristene demokraten in de 4 ar-rondissementen, waar het verleden Zondag kiezing was 691,240 Zondag laatst bekwamen ze 756,634 of 63,394 stemmen meer. De klerikalen behaalden in dezelfde arrondi ssementen in 1912 598,521 in 1914 570,806 Of eenverlies (trotsaidenieuwe kiezers) van 27,715 stemmen. Indien wij nu de 5 andere provinciën namelijk Antwerpen,Brabant, Luxemburg, Namen en West-Vlaanderen nemen en daar de behaalde cijfers van 1912 door de ver-§chillende partijen naast elkaar plaatsen dan komen we tôt de vaststelling dat de klerikale partij minderheid is in het land, trots het schandalig kiesstelsel, en toch den baas blijft spelen. De Socialisten, Liberalen en Kristen Demokraten behaalden in 1912 in de vijf provinciën 571.253 Verleden Zondag in 4 provinciën 756.634 Totaal 1.327.887 De klerikalen behaalden in de vijf provinciën 751.042 De klerikalen behaalden in de vier proviciën 570.806 Totaal 1.321.848 Tegenpartijen der regeering 1.327.887 Begeering 1.321.848 De Begeering heeft minder stemm. 6.039 En toch stemt ze schandalige politieke wetten, die door Mijnheer Albert worden ; onderteekend. * # * Zooals onze' lezers kunnen opmerken verliezen de klerikalen in al de arron-dissementen duizenden stemmen en twee zetels, namelijk in Limburg, ton voordeele van de liberalen. De liberalen verliezen een zetel, ten voordeele van de socialisten in Hoei-Borgworm. Deklérikale meerderheid is in de Kamer van 12 stemmen in plaats van 16. In 't arrondissement Aalst — waar M. W oeste eerste kandidaat was — verliezen de klerikalen 5.000 stemmen. Naar de uitslagen in 8 arrondissementen, wint onze partij duizenden stemmen ;alleen in Luikgaan we 2.600 stemmen achteruit ; dit voorkomende aan den grooten sprong gedaan in 1912, toen we 14.000 stemmen bijwonncn en de weinig moedige politiek der liberalen, die onze princiepen in een valsch daglicht stelden evenals, naar gewoonte, de klerikalen. Deze goede uitslagen zijn een stap naar de herziening der grondwet.ln de Kamer is er eene meerderheid ten voordeele van A.S. Met deze kiezing nog, hebben klerikale kamerleden, zooals De Ponthière, Ma-bille, Verhaegen, de Béthune enz. er zich voorstander van verklaard. Partijgenooten, krachtdadiger dan ooit gewerkt voor het petitionnementvoor A.S.; met het klassenstemrecht is het niet mo-gelijk degelijke werkerssvetten te bekomen. Voor aile plichten, aile rechten ! Marcellijn. « Het Volkshuis..» Verdeeling der profijten. De zesmaandelijksche deeling zal met 14 dagen vervroegd worden. Te beginnen van Maandag 15 Juni mogen desamenwerkers hun boekjebinnenbrengen. Dit moet vergezeld zijn van al de tikets van brood, bons van kruideniers- en elle-goedwaren,ook het namelijk aandeel (aktie) moet er bijgevoegd worden. In den loop der week zal elke samen-werker een adres bulletijn van den brood-voerder ontvangen,om er het juiste adres op in te vullen. Het is voldoende dit billetje in den brood-boek te vouwen om uw adres regelmatig te zien in schrijven. 1 Dat de samenwerkers zoo spoedig moge-. lijk te beginnen van af 15 Juni hun boekje i binnenbrengen, opdat het werk ras zou , vooruitgaan. DE BESTUURDER Cinéma De reuzen-cinema van « Het Volkshuis » hecft deze week een buitengewoonprogram-! ma. ! Een zeerhartroerenddrama in drie deelen met Amerikaansche drama's en lieve klucht-1 spelen van Vitagraph. Om deze reden geven wij Zondag en Maan-1 dag matinée, telkens te 2 1/2 uur. S'avonds vertooning te 8 uur. Partijgenooten en vrienden, komt met vrouw en kinderen dit schoon programma bewonderen. t . : Het Petitionnement 1 Onze lezers zullen aan het algemeon totaal der opgehaalde handteekens hebben kun-1 nenopmerken, dat de wagenmet handteek-kens zachtjes aan bezig is met zich te vullen. Sommige partijgenooten vragen zich af hoe het staat in onze stad. Welnu ! tôt hiertoe zonden wij aan het Nationaal komiteit 1896 handteekens in. Als wij rekensehap houden van de onvol-ledige lijsten die nog in het bezit der pro-pagandisten berusten,mogen wij zeggen dat wij tôt hiertoe 2000handteekens ophaalden. Er moeten nog een heel deel straten worden bewerkt, te Houthem hebben wij nog voor een drietal Zondagen en te Koningsloo zijn wij nog niet begonnen. Als er wel wordt gewerkt, rekenen wij voor onze stad op 3000 handteekens. Er outbreken ons een paargoei propagan-disten voor Koningsloo. Wie geeft zich aan ? Allengskens aan begint men op de buiten-gemeenten vanhet kanton. Machelen, Heem-beek en Peutliy zijn rceds aan den gang. Het kanton Vilvoorden zal zijn plicht doen. HET PETITIONNEMENT VOOR A. S. Op 26 flei hadden wij 693 plaatselijke komiteiten Waar van er 318 aan het NATIONAAL KOMITEIT 233,369 handteekens. hadden overgemaakt 1 „ , Programma van het Concert welk op de Veemarkt heden Zondag, 31 Mei, om 8 uren 's avonds door de konînklijke Fanfaren zal gegeven worden.1. Le Glorieux, allegro militaire D. Dax 2. Nains et géants, scènes fantaisistes . A. Marche des Gnomes. F.Bousseau B. Menuet des Cyclopes. C. Danse Bachique. 3. Le Roi des Aulnes, ouverture P. Benoit 4. Fête a bord, fantaisie descriptive Heymans. 5. Florum Victoria, marche triomphale J. Preckher 6. l'Arrivée de la Poste, morceau caractéristique Eylenbergh 7. Maritana, fantaisie Wallace Het Tolgende concert zal door de Konink-lijke Harmonie op Zondag 7 Juni op de slacht-huisplaats gegeven worden Zie cinéma op de keerzijde van liet blad. Dagvertooning te 2/12 U. ; '» avonds te H uur. ■ 2 centiemen het nummer. VIERDE JAARGANG Nl2L - ZATERDAG 30 MEI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume