De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

897 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 Juli. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k93125r63x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Vilvoordsche Demokraa Arheiders, vereenigi; "U ! Geene Plichten zonder Rechten SoeiaMisch Weekblad voor lie! Kanton De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten v66r Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) Het ligt op de maay ! In ons nummer van 27 Juni 1.1. hadden wij op onweerlegbare wijze aangetoond, dat door de senuld der liberalen, de laatste sta-king der stoelmakers te Mechelen zoo ellendig afgeloopen is. We deden terzelfder tijd uitschijnen welke sehandige houding door sommige liberalen is aangenomen, welke zich niet ontzagen aan zekeren liberalen patroon beloften te doen tôt het leveren van liberale wérkstakers, die de plaats hunner kalholieke en onafhankelijke strijdbroeders inoesten innemen. Het blauwe orgaan der Liberale Yolks (?) partij van Vilvoorden, komt in zijn nummer van 4 Juli terug op de kwestie, en valtbo-venarms op ons artikel van 27 Juni, niet om onze met feiten gestaafde beweringen tegen te spreken of te weerleggen, o, neen ! maar oui ons te beschuldigen dat we hunne ge-dachten verdraaid badden, voorwat aaugaat de bekentenis in hun eigen orgaan verschenen dat het tôt standbrengen van liberale vakbon-den verdeeldheid en zwakte teweeg gebracht lieeft. Hebben wij daannede gelogen ? In de verste verte niet ! Het blad schreef letterlijk dat : door het stichten van politieke syndikaten, hebben de (en niet die 0 ! Ons Blad) socialisten het maken van klerikale syndikaten in de hand gewerkt, en het tôt standbrengen van liberale vakvereenigingen noodzakelijk gemaakt. Van daar, verdeeldheid en zwakte. Voor wat het eerste gedeelte van dien zin aaugaat, daar teekenen wij verzet tegen aan. In onze syndikaten is plaats voorelk n werk-man, tôt welke geloofsbelijdenis hij daar ook moge behooren. Wat het tweede gedeelte betreft, we spra-ken in ons vorig artikel heel duidelijk van eene aanhaling,en de logieke gevolgtrekking is toch wel, dat het stichten van de liberale vakbonden verdeeldheid en zwakte te weegbrengt.tussehen de werklieden.Hebben wij ooitiets andersgezegd ? 'St.eeds hebben wij de werklieden voorgehouden dat er slechts eéne vakvereeniging van noode is, en dat al diegenen welke daarnevens eene zoogenaamde vakvereeniging stichten, verdee-lerswerk verrichten, wat slecht leiden kan tôt nadeel en schade der werkerde klasse ! Het hoofdartikel in hun blad van 20 Juni, bekende dit nu openhartig, en dit wasdus waar-digom opgeteekend te worden. Ziehier een bewijs : Op 22 Mei 1913 hielden de zoogezegde liberale Yak (!) bonden een kongres te Gent, en de lieer Léo Smets, schrij ver der liberale stoel makers van Mechelen, drukte erzich (volgens hun eigen verslag) op de volgende wijze uit : « Zich wenden tôt liberale bazen, hun ver-« zoekende hunne werklieden in het liberaal « syndikaat te laten inlijven, is niet te ver-« smaden ; dit werd ten onzentbeproefdenle-« verde zeer gelukkige uitslagen. « De bazen hebben er aile belang bij de « werklieden in liberale organismen ingelijfd « te zien, enz. enz. » Kommentariën zijn natuurlijk overbodig ! * * Nu we toch terug zijn op het terrein van den strijd der Mechelsche stoelmakers, willen wij een paar woorden gewagen van den toestand na den afloop der staking,en de manier waarop de liberalen nu nog te werk gaan. De strijd der Mechelsche stoelmakers was uitgebroken, niet alleen voor het veroveren van een algemeen loontarief, maar ook tegen het verplichtend broodnemen. ; Ziehier hoe dit in den haak zit : De spor -ten en latten der stoelen moeten eerst goed ■ gedroogd worden, alvorens aan de stoelen ge-; bruikt te worden. De bazen sluiten daarvoor eene overeenkomst met de bakkersbàzen, die i toelaten dat dit hout vrij in hunne ovens gedroogd wordt, op voorwaarde dat de stoelma-! kerspatroons voor zijne gasten het noodige : brood neemt aan eenen overeen te komen prijs. De gasten ontvangen dan een deel van hun ! loon in geld, en de rest in... brood ! Over de : hoedanigheid enz, van dit brood, zullen we i liefst niet spreken ; iedereen zal wel verstaan dat de bakkers hun schoonste en beste baksel î niet geven, daar de gasten door hunnen pa-. troon gedwongen worden het zonder tegen- - stribbelen aan te nemen. c Nu met de laatste staking was, die on-.hebbelijke gewoonte of liever misbruik eruit - gegaan, en konden de werklieden brood koopen 3 daar waar zii wilden. î In de laatste dagen is daar nu opnieuw i verandering ingekomen, en kan men bij ze-i keren patroon de werklieden weer met brood ? geladen naar hun huis zien trekken. Weetge î nu bij wie dit voorvalt ? Bij den heer sekre-s taris van den patroonsbond, en bestuurlid van 0 de Liberale partij. Bij dien heer werken 12 - gasten, waarvan er tien in den liberalen stoel-t makersboud aangesloten zijn, en waarvan verscheidene bestuurleden !! , Ea zoo worden de belangen der werklieden - door de liberale heeren en leiders behartigd. Foei voor zulke handelwijze ! * ' * Een woordje nog. 1 Het bleek blauwe blad verklaart ook nog - dat de klerikalen en socialisten met open lmn- den het geld der liberalen aannamen. Voorwat de eersten aangaat, daar hebben we niets mede te steilen, doch de socialisten hebben zich in deze niets te verwijten ; integendeel ! Door het gemengd komiteit was het kollek-tief verzamelen van steun ingericht, om dan al de onvereenigden daannede te steunen. De socialisten hebben zich eerlijk aan de genomen beslissing gedragen ; de liberalen en klerikalen daarentegen, hebben zeer veel geld van de burgers ontvangen, en dit doodeenvoudig voor lien alleen gehouden. Aile rechtschapen menschen kunnen dus oordeelen wie in deze zaak het rechtst in zijne schoenen staat. Wij van onzen kant besluiten, de feiten in onze twee artikels aangehaald geven ons daar-toe het recht, dat de laatste stoelmakerstaking door de schuld der liberalen erbarmelijk is afgeloopen, iets wat lien door elfe rechtgeaard en bewust mensch, ten rechte eeuwig zal ver-weten worden. Virgo VIDAR. BROEDERLIJKHEIL) « Ons Blad » besluit tôt broederlijkhcid tusschen klerikalen en socialisten,omdatdeze twee partijen « tegen de liberale Volkspar-tij, ten strijde trekken » en niettegenstaan-de de socialisten weigeren met de katho-lieken samen te gaan om het Guldenspo-renfeest te vieren, hebben zij toch niets tegen dit aangenaam gezelschap, » De vent die dat heeft geschreven is jaren lang blind geweest en kent niets van politieke beweging, anders zon hij we-ten moeten, dat het meer dan cens gebeurt dat liberalen en socialisten samen de klerikalen bekampen, zonder dat er nochtans een verbiutenis of wat dergerlijks bestaat tusschen die twee groepeeringen. Nu onder voorwendsel dat de katholie-ken reeds de liberalen aanvallen, zouden de socialisten moeten zwijgen, en weigeren de actie der liberalen af le keuren, Tôt zoo'n spel leenen wij ons niet ! 't Zal misschien eens gebeuren, Heeren van « Ons Blad » dat gij met ons de katho-lieken over een zeker zaak zult moeten aanvallen. Eh wel, we zeggen 't u op voor-hand : wij verzoeken u dat spel op te geven en te zwijgen.... omdatde socialisten reeds ten strijde trekken tegen de klerikalen. En als ge dat niet wilt dan mogen de katho-lieken besluiten totbroederlijkheid tusschen socialisten en liberalen... hetgeen ik voor mij nog niet gaarne zou hebben ! Verdcr, de tegenstanders, op de partij vergadering, die het voorstel hebben be- sproken van deelneming aan het Gulden-sporenfeest, gingen van dees princiep uit : niet meegaan met 'n burgerpartij,en onder « burgerpartijen » verstaan wij liberalen en klerikalen alleen. Trouwens de kwestie van 't Guldensporenfeest heett met het voor-gaande niets te maken. Pierco. De klerikale burgemeester van Linkebeek wegens onzedelijklieid veroordeeld Zaterdag is de burgemeester van Linkebeek wegens onzedelijkheid tôt aclit dagen gevangenisstraf, tôt eene geldboete en tôt verbod gedurende vijf jaar zijn burgerrech-ten uit te oefenen, veroordeeld. De schandelijke omstandigheden, die tôt de vervolging aanleiding gaven, kunnen wij niet openbaar maken : evenals de recht-bank het noodig achtte de zaak met gesloten deuren te behandelen, zoo verplicht ons de kieschheid niet in te gaan op de bij— zonderheden van die zaak. 't Zij voldoende te berichten dat de klerikale burgemeester beschuldigd werd in verscheidene publieke lokalen meer dan on/.edelijke liedjes gezongen te hebben en dat in tegenwoordigheid van daines. Die nette heer zal dus geen burgervader meer kunnen blijven. We durven wedden dat de klerikale bla-dcn, er geen woord van zullen reppen. 't Is een klerikale pilaarbijteren dan mondje die lit. HET PETITiONNEMENT VOOR A. S. Op 7 Juli hadden wij 708 plaatselijke komiteiten Waarvan er 384 aan het NATIONAAL KOMITEIT 304,862 handteekens. hadden overgemaakt Zie cinéma op de lceerzijcle van het bladDagvertoonlng te "2 1/2 U. ; 'savonds te S uni*. 2 centiemen het nummer. VIERDE JAARGANG Nr 27. - ZATERDAG U JULI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume