De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1201 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Juli. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 12 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sx6445jc0f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De V.ilvoordsche Demokraat Arbeiders. vereeniort TJ ! Geene Plîchten zonder Rechten ^ Socialistisch Weekblad voor liet Kanton De Arbeid is de bron van allen Riikdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Adtainistratie u YOLKSHUIS 11, 8, Mechelsche straat. De stukken moeten \66r Dinsdagavond ingezonden worden il ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). Il 1 (\C\ fr rvciv nnain _ 1 C\h fr r^nrlmir frlmo-pr Een schoon syndikaal programma Onze vakbonden, wier strijd tôt het ver-overen van betere werkvoorwaarden van dag tôt dag raeer wordt bemoeilijkt, kunnen er nochtans reeds op wij zen dat ze in vele werk-huizen de werkvoorwaarden merkelijk hebben doer. verbeteren. Dit ailes in een enkel artikel aantoonen, is eene onmogelijkheid, daarvoor hoeft een dik boekdeel. Wij stellen ons dan ook vandaag niet voor aan de besclirijving er van te beginnen. Doch onze partij is eens in hare politieke, ekono-mische en samenwerkende aktie. Zij wonen te saraen, werken te same.!. Wat wij ons vandaag voorstellen te doen is, aan te toonen, welk schoon programma van maatschappelijke hervormingen een diei inrichtingen wij bedoelen : « Het Volkshuis » reeds venvezenlijk. De voordeelen door de samenwerking « Het Volkshuis » aan haar personeel verleend zijn te goed gekend, om in breede uitleggingen te moeten treden : Wij zullen ons dan ook bepalen bij het kort samenvatten dezer. In het algemeen werkt het personeel van « Het Volkshuis » : 1. 8 uren per dag. 2. Het geniet van een minimum van dag-loon met toepassing eener ladder van regel-matige verhoogingen. 8. Het heeft reeht aan 6 dagen verlof pei jaar boven den Eerste Mei. 4. Bij ziekte geniet het volledig loon, mitt eene lichte bij (Ira go aan de « Onderlinge ver zekering ». 5. Het is kosteloos verzekerd tegen de on-gevallen.0. Het geniet 2 1/2 0/° in de profijten bui-ten deze als samenwerker. 7. Het heeft recht aan kleeding zonder ei een centiem te moeten voor storten. 8. Mits eene wekelijksche storting zal hel een ernstig pensioen genieten. 9. In afwachting, wordt er aan de oud« werkers zonder dat ze een stuiver hebben ge-stort, van 2 tôt 2.50 fr. daags toegeken^ volgens de jaren dienst. 10. Het heeft eene breede vertegenwoordi-ging in den bestuurraad. Deze 10^punten kunnen beschouwd worder als een reeds veroverd programma. Dit deed « Het Volkshuis « en dit zouden a] de nijverheids- en handelsondernemingen kunnen, indien bij heu den zucht naar persoonlijk bezit niet immer de bovenhand behaalden. In elk geval stelt dit verwezenlijkt programma, een uitstekend middel van propaganda daar voor al de gesyndikeerden, leden van wer-kersbonden en andere groepen, bij de werkers die nog niet tôt de onze behooren en wier plaats nochtans in onze rangen is. Maar terzelfdertijd zullen nu de patijle-den ook zeggen als het personeel onzer in-richting zulke voorrechten heeft veroverd dat ze dan ook zonder de minste uitzondering plich-ten te vervullen hebben. Zekerlijk, zijn wij van meening, dat de arbeider of bediende in onze inrichtingen ar-beidende en niet mee werkende aan de propaganda voor de ontvoogding van de proletariërs, arbeidende bij het patronaat, zijn plicht niet doet. Moesten er dan arbeiders of bedienden ge-vonden worden, die zelf hunne plichten in de inrichting niet vervullen met welken naam zouden wij die moeten bestempelen ? Men zou zeggen dat zij misbruik maken van het vertrouwen die de andere samenwer-kers in hen hebben gesteld en dat hunnen plicht hun gebied, er van door te gaan. De arbeiders en bedienden van « Het Volkshuis » hebben voor plicht. 1. Heel hun plicht te doen in de inrich -ting waar ze arbeider, om deze zonder op-houden" doen vooruit te gaan. 2. De Werkliedenpartij helpen in hare politieke syndikale en samenwerkende aktie. 3. Een onberispelijk gedrag hebben tegen-over hunne familieleden, vrouw en kinderer alsmede tegenover hunne werkmakkers. 4. Zij moeten het als een uitspanning eu vermaak beschouwen het voeren der propaganda, omdat zoovelé anderen door den dwang var het patronaat er geen deel kunnen aannemen, Belangrijk programma eenerzijds. Ieverige propagandisten anderzijds. Beteekent voor de werkende klas de eene overwinning op de andere behalen. Onophoudend werken aan de verspreiding der soclalistische gedachten beteekent : brok voor brok aan den arbeider doen toekomen wal hem door de uitbuitende klasse vroeger werd ontnomeu. V"V" Tegen artikel 310 Wie kent niet dit hatelijk artikel uit ons Belgisch strafwetboek ! Wie heeft niet gehoord van de schandalige veroordeelingen reeds zoo menigmaal uigespro-ken tegen werklieden, onder voorwendsel van toepassing van dit zelfde artikel, dat zooge-zegd dient 0111 de vrijheid van den arbeid te doen eerbiedigen. Wie gelooft nog niet aan den klassenhaat waarmee onze Belgisclie rechters zijn bezield, wanneer zij zich bevinden tegenover werklieden in strijd voor betere levensvoorwaarden. De feiten zijn te talrijk 0111 die niet te ken-nen, ze niet gehoord te hebben of om er niet ■ aan te gelooven. Heden komt er zich weer een dier brutale ; en ongehoorde feiten voor te doen, dat eens te . meer aantoont op welke schandalige wijze onze klassejustitie artikel 310 toepast en eerlijke > lieden veroordeelt. Het betreft hier het procès van den Ant-. werpschen Zeemansbond. Die vakbond had het gedurfd den strijd aan t te gaan tôt verbetering van het lot der zee-lieden, die niet alleenlijk werden uitgebuit . door de reeders,maar nog door anderen werden ; uitgeplunderd wanneer zij aan wal kwamen. L En omdat nu de bestuurders van die vakbond deze dubbele slachtoffers onzer kapitalis-l tische maatschappij durfden verdedigen, omdat . zij zich verzettenden tegen die schandalige t uitbuiting vanwege rijke en matige schurken die daar overal op hen loeren, heeft hetge-. recht deze moedige strijders tôt maanden ge-vang veroordeeld. Ziedaar tôt wat artikel 310 dient. Moge de uitspraak dezer processen eens voor goed de oogen openen aile eerlijke lieden, en . een spoorslag zijn voor de arbeidersbeweging 0111 een onverbiddelijken strijd aan te binden tegen elk klassegerecht, tegen het schandalig artikel 310. In verband met hoogergenoemd procès werd de volgende protestdagorde op een algemeen partij vergadering gestund : « De verschilende syndikale, politieke en kunstgroepen onzer partij, vereenigd in alge-ineene vergadering op Zaterdag 27 Juni, 3 Na kennis genomen te hebben van de uitspraak gedaan door de Antwerpsche burger-r rechters, onze vrienden van den Zeeliedenbond i tôt verschillende maanden gevang veroordeelde ; ^ Brengen hulde aan Gezel Malhman en an-l der veroordeelden voor hunne moedige houding in het verdedigen der syndikale rechien ; Protesteeren ten krachtigste tegen de on-rechtvaardige klasse uitspraak ten hunne op-zichte ; 3 Veroordeelen eens te meer het schandelijk artikel 310, onderdrukkingswapen gesteld ten 3 dienste eener wreede en roofzuchtige bour-- geeisie,dat toelaat zulke hatelijke vonnissen te 1 vellen zooals deze thans te Antwerpen. Roepen uit al hunne macht : Weg met ar-} tikel 310 ! Leve de Socialistische syndikale werkins ». Aan de bevolking van Vilvoorden Eene beleefde vraag gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, om den 13en Juli de feestzaal van het stad-huis te mogengebruiken voor de voordracht van het Guldensporenfeest, bekwam vanwege de stedelijke overheid het volgende dwaze antwoord : « De lokalen van het gemeentehuis mo-« gen niet dienen voor het inrichten « van politieke betoogingen, vooral wat « dees geval betreft, deze betooging is « inderdaad tegen' eene vriendennatie « gericht en is strijdig met de gevoelens « van een groot getal (sic) onzer me-« deburgers. Zoo wordt gij ; vlaamsche inboorlingen, behandeld door degenen die, enkele jaren geledenvooreenefransche betooging, waar gij schandig beleedigd werd, het park en de zaal der Groenstraat afstonden. Het ware laf van onzentwege zoo wij niet krachtdadig verzet aanteekende tegen de partijdige houding van het Schepencol-lege. Bert Deyisscherre Lid van 't Guldensporenkomiteit. Denkelijk zal deze handelwijze weerklank iTinrlnn in rlnn n'ûmnûnfûPQQ ri HET PETITIONNERENT VOOR A. S. Op 30 Juni hadden wij 707 plaatselijke komiteiten Waarvan er 375 aan het NATIONAAL KOMITEIT 286,620 handteekens. hadden overgemaakt De badkom Wat zou het goed doen, konden de afge-sloofde werkers zich na hunne lastige dag-taak wat verfrisschen en verzuiveren. Helaas ! ons gemeentebestuur heeft geen tijd,zich met de zaak in te laten, onze burgemeester neemt zijne baden in Turkije. En de HH.Verkaeren en Hanquet hebben BRiifi hadkamer. het nresseftrt dus niot ! Zie cinéma op de keei*zijde van het bladDag\ ertooni ng te 3 1/3 II. : "savonds te 8 uur. a centiemen h.t auinmer. VIERDE JAARGANG N' 26. - ZATERDAG 4 JULI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume