De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie, gewijd aan de Beweging tot het bekomen van de vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent

2227 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 März. De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie, gewijd aan de Beweging tot het bekomen van de vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent. Konsultiert 16 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8c9r20sx8t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

PRIJS PER NUMMER : 1 O CENTIEME1> DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL Maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool=Commissie Gewijd aan de Beweging tôt het bekomen van de Vervlaamsehing van . /-> I" T /-v *—» <-« r. V-» /~v y—v 1 rr o v-\ ( 1 /-v t KEDACT1E : SPIEGELSTRAAT, 20 OENT BELQIË 4e JAARGAN(J. - Nr 3 MA A HT 1914 Abonnementsprijs : BelgiS : Postabonnement jaarg. i.30 fr. Buitenland ... ... 2.00 fr. Het Wetsvoorstei tôt Vervlaamschinj der Gentsche Hoogeschool voor de Afdeelingen der Kamei van Volksvertegenwoordigers. Het eerste treffen van de tegenovereen staande groepen in de Kamer heeft pJaat gehadbijdeberaadslagingindeafdeelii ge: en is ten gunste van het wetsontwer uitgevalJen. De tijd, waarop het samen roepen derafdeelingéri werddoorgedrever was gunstig gekozen: de ontroering in lie Vlaamsche land door het verwerpen van d Vlaamsche amendementen in zake lage onderwijs ontstaan, zai meni^en vôl'k.s vertegenwoordigen op de katholieke ban ken, die in deze zaak de zijde van M. Woest had gekozen, hebben doen nadenken. Op (5 afdeelingen hebben er 4 he wetsvoorstei aangenornen. Tezamen hebben zich 60 leden voor, ei 40 tegen verklaard, terwijl een tienta zich onthielden. Vier miriisiers stemden voor: Helleputtt Segers, Vandevyvere en Carton de Wiart Twee onthielden zich: de Broqueville ci Poullet. De anderen stemden tegen. Deze eerste slag is dus door ons gewon nen. Het is er verre af, dat hij den veldtoch zal besiissen; maar het M'as een van d gevaarlijkste punten op den langen weg die nog af te leggen blijft, omdat daar lie meest gelegenheid voor list en hinderlaaj bestond. Een wetsontwerp, dat in d afdeelingen afgestfmd wordt, kan bijn onmogelijk op de dagorde der Kame gebracht worden. Dat wij echter niet op het behaakt voordeel mogen inslapen blijkt duidelij] 1° uit de houding van Ministers Poulie en de Broqueville, 2° uit het geknoei, da onder de rechistreeksche leiding van dei heer Woeste is gescbied met de benoemim van de heeren Poncelet en Versteylen to verslaggevers van hunne afdeelingen, wa hen tevens tôt le len van de middenafdee ling aanwijst. In hunne wederzijdsche groepen was e eene tneerderheid voor het wetsontwerj Franck-Van Cauwelaert- Anseele. Dez r stemming geschieddeÊrij naamafro<ping tn » met open vizier. Maar voor de beneeming van den verslaggt ver cited M. "Wcxsie in zijne afdeeling, en deed meri ook in eone r andereafdeeling, tôt de geheime stemming overgaan, ofschoon dit zter zeklt ngebturî. De uitslag was; dat twee leden uit de minderheid gekozen werden, pn w.ej s M. Poncelet, die zich bepaald teg en st an-n der van het wetsvooi su 1 verklaarde, en p M. Versteylen,die,ofschoon volksverteg( n-woordigervanTurnhout.in zakeVlaanuch-, gezindheid heel wat zonden op het gewe-t ten heeft en, die zich bij de stemming over ^ het wetsontwerp had onthouden. r Natuurlijk zijn beide gekozenen gehou-den de gevoelens hunner afdeeling uit te drukken in de middensectie. s Doch het is waarschijnlijk van dkn kant uii dat stof voor allerlei afwijkende voor-t stellen te verwàciiten is. Met den voorzittt r medegerekend (die i M. Schollaeit of M. Nei ii.cs zal zijn) zal de 1 middenafdeeling bestaan uit twee voor-standers, 3 twijfelaars of onzekeren en ■, twëe tegenstandei s. Het règlement van de Kamer laat echter i aan de opstellers van h et wetsontwerp toe de zittingen der middenafdeelingen te volgen en de heeren Franck, Van Cauwe-laerten Anseele hebben van nu af verklaard, t dat zij niet zullen i alaten aanwezig te zijn. 3 Men mag er dus op rekenen, dat onze , vrienden met aller) ijver het werk in de t Kamer zullen voortzetten. i Zooals uit het voorgaande blijkt is het 5 eens te meer duidelijk, welke roi beleid en a diplomatie in deze zaak te spelen hebben. r Onder de meest overtuigde voorstanders van het voorstel waren er inderdaad velen, die er niet aan twijfelden, dat bij de eerste t beraadslaginghet wetsontwerp schipbreuk t zou hebben geleden en dat alleen een t nieuwe en heftige veldtocht in het land de i Kamer tôt betere gevoelens zou hebben gebracht. t Die eerste klip is' geJukkig ontzeild ge-t worden en het is dus met goede hoop en nieuwen ijver, dat wij den strijd rnoeten voortzetten in betland.Bij de toekomer.de r verkiezingen moeten aile volksvertegen-d woordigers in het Vlaamsche land er 3 worden toe ukgenoodigd bepaalde vei- bintenissen aargaande de stemming van het wetsontwerp Frarck-Van Cauwelaert-Anseele, aan te garni. BnBDBDBrjBnBnBnBnsB^nannnnnnnHnnnnnn De Bespreking Eerste Afdeeling De eerste afdeeling bestaat uit de HH. : Begerem (Gent), Berloz (Thuin), Brenez (Bergen), Brifaut (Dinant ), Brunet(Charleroi), Buyl (Veurne-Diksmuide-Oostende). Claes (Leuven), Cooreman (Gent), Dallemagne (lluik). De Broqueville (Turnhout), De Cos-ter (Brussel). de Liedekerke (Hoei), Delvaux (Antwerpen), Demblon (Luik), De Menten de Horne (Hasselt), De Schulter (Antwerpen) du Bus d<- Warnaffe (Aarlen), Giroul (Hoep, Lamborelle (Meehelen), Lemonier (Brussel), L onard (Charleroi), Pastur (Nij-vel). Petit (Namen), Pil ( Veurne-Diksmuide-Oostende), Theodor (Brussel). 't Kint (Brussel), Van Brussel (Sint Nikolaa-^), Van der Velde (Brussel), Van de Vyvere (Roeselare-Tîélt), Van Marcke (Luik), Van Ormelingen (Tongeren-Maaseik). In de eerste afdeeling waren twee ministers aanwezig: MM de Broqueville en Van de Vyvere. Tussehen de gunstige verklaringen die van M. De Coster (Brusséi). M. Lamborelle (Mecht-len), Buyl M Vandervelde ver edigde met kracht het recht der V'iamingen op hooger onderwijs in eigen taal, maar hij kon met meegaan met een voorstel, dat de: afschafïing der Fransche Hoogeschool van Gent zou uit-lokken.M. de Broqueville verklaarde ten voile partijganger te zijn van het begmsel eener Viaamsche Hoogeschool. De regeering was zinnens daarover zell een ontwerp in te dienen, doch zij heeft er van afgezien uit hoffelijkheid jegens de onderteekenaars van ht t wetsvoorstei. De regeering zou echter amendementen voorstellen, welke in hoofd-zaak strekken zouden tôt ontdubbeling der leergangen. Zijn wij goed ingelicht dan zouden er bijzondere Vlaamsche scholen voor hooger onderwijs tôt stand komen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume