De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1200 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 18 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 04 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vq2s46jd88/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.vrsve jaargar i N=. IO V Dinsoag 1® iVlei 19/5 5 Cents REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFGON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem versohijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier blaizijden. Aboiinementsprijs by vooruitbetaling : Voor Hollantl en België per jftar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / O.Tô. Voor Kngeland, Frankrijk en buitènlund dezelfde prijzen, met.vcr-hooging van verzendingskosten cent per num'mèrj. Hootdopstelier s Mr. ALBERIK DESWARTE OpsteriraaU : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zieh tôt de Administrât!e van het bïad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - T«f. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN wende men ziçlt toi de Administratif van dt VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Toi. N. 9922. ADVERTENTIES: 20 Cents per regel. korte inhoud. 1 e b 1 a (J t, jj d e : In' de eevâllen Stad. (III) —- E. v. 0. Kleino Overpeinzing. — Henri von Boovcn. ; Kfein® Krouiek: Xaehtin 't hospitaal Depage. -- J : Bosquet. De Vlaamsche Beweging in 1817 door een Ne-flerlander 'beoordeeld. •2e fi I a:d ri.j de: lift liôt Vaderland. Brierrti uit Antwerpen. — Sinjoor. \ Hôt ophandeu Kind. — Job Steynen. 3 e B l a dz ij'd'e: De Europeesclfo Oorlog. Dé Nota der Vereenigde Staten aan Duitschland.Hévohrtie iu Portugal. De houding van Italie. 4 e b 1 a d z ij d e : YémnHen. — Ed. Schofrèinahs, Overzulit der Duitfeche Pers. Yoordraclïten on Feesten. Vooi- oiwê • KrijgSgevangenen. WeèkWàden. Kantoor van Rechts- en Handelsdocumcn'ta-tio voor Belgiselie Vluclitelingen in den Vreeirtde. — Léonce du Castillàn. iTot OEVâLLEH STAD. bcémmlngen en indrukken uit Antwerpen. iii Ze z.ijn gekomon, een s, op een .-ehoonen morgen, zwevend iu de bleeke blauwten van do zerpe lentelucht, sirellc en onversebrok-kene boden van lieu die ver va h on's lëv'en en strijden voor ons. Zo zijn gekômen de gewapende vliegers. en met liunne. vleugels fcheoeil z© le schèuren de dofdroeve sluiers van droofenis die over 'tland gespannen liggen. Zé kringden drijvend in de eindelooze hoogte, vogels die kondden aan een uur van hofcp ëu verlossing. — En de kanons bul-derd'en, de raitrailjeusen kraak-paften, ge-wereii knaiden met droog-korten slag. Van aile /jjden werd op de vliegers geschoten. Zoèkend trokken de obussen bunne bogen dcor de ruimte, naar hén, of spatten de Fchrapnels uiteen, onder, boven of bezijden hen, latend in 't geluchte uiteentuilen de "witte kroonwolkskens... 't.Kanon kwam ons wekken, dien mor-gen. Half in slaap nog luisterden we in di-rekfc gespannen nieuwsgierigbeid ! Wat zou . t zijn? De gaîmeude kanonnedouder her-kenden we aanstonds; dan 't gescliut met andere stemme... We konden raden wat er gaan'de \vas. En toen we 't boofd door 't veiister ^taken, en dcor aile ramen de men-rchen naar omboog zagen ki.jken, terwijl op de straat, in de morgengrauwte, iiaastige gsdaanten over en weer liepen of bij troep-jes op sommige punten bijeen kwamen, aile g©laten naar boven gekeerd, ontwaarden we gauw, in onze gezïchtslijn, een tweedekker die aftrok langs dên Scheldekant, naar 't Noorden. We kenden 't spelleken : die vliegers zwe-vend boven de stad terwijl '"t gesebut onv lien los brandde. Van in den beginne al toen ze als ongeluksvogels verschenen boven t land dat ze gingen verwoesten en uit-moorden.( — Eeu tragisch uur was 't toen ik, voor teerst, een taube, boven mijn landzag stu-fen. Te Lèuven was Jt, waar ik, enkele da-gen na den slag van Luik, mijn jongen aan t front, bezocht bad. I)e troepen lagen verspreid in de stad en de omliggende dorj>en. Er sebeen over ailes, ^lcn ?choonen zomerseben dag, een goedo vrede te liggen. Toen plotselings eeïi bewe-giog kwam van auto's, van boden te paard en té rijwiel. De soldaten moesten optrek-ken. Uifc hun kantonnement wâar ik ze, zoo iustig in 'tliooi der stallen, of in de bove-kens der boerenhuisjes, bad zien zitten, wa-len ze opgeroepen. En 'k zag zo, zweetend !'1 ''lazend onder wapens en pak en zak, in , -tof van de lommerlooze baan voorbij ruk-bàtal j on na bataljon. En 'k .zag zoo 1,1'Jn Jongen tussehen al die arme jongens ^vaarvan er zooveel al door deu Dood ge-merkt waren... .T zeker oogenblik was liet Statie-pleiu te Leuven vol volk. De mensebeu ^îlden vertrekken eu er waren geen trei-nen meer. De troepen eeret moesten ver-'oeid vrorden. Nog altijd groeide de me-n'ge aan op de ruime plaats. Het statie-geoouw zelf met zijne bangars en perrons a as opgepropt van soldaten ."Toen verecheeu i6 aube. We zagen bem ôpdoemen uit e noorden, nadereiid, naderend, stil gie-•®nd in do lucht... En 't gebeurde wat we vreesden: — bij kwam recbt op 't sta-.j011 ,a; — Moment van onuit-sprekelijken ctpK6 ' ^ Pev^ er een ongeluk ging n ,eur®n.cl°orsidderde beel die menigte die "u:zend©n verschrikte, opengespalkte vi.°Aiw.4. ■ v^eftl»§ volgde. Enkele lieden x.10 6111U de koffiebuizeu, maar de mees-bleven vei-steend staan, waehtend... j n cuepe et il te kwam over de menschen. TnAfZa- Jaiibe, tamelijk laag bangend, 2 0ïn(le vleugels, waarin ik de _ smaakt ontwareû ko.îk. met zijn gepanteerd .lijf glimmend in de zon, als een dreigend teeken van onlieil afgeteekend on "t roerloos azuur. En 't g:e-ronk van zijif motor zoefde door de stilté lijk een stemme van ingebouden nijdigbeid die seffens in: dondereiid geweld uitbarsten ging--- ; •Maar de vljeger ging verder zonder born-men te guoidn. Dienzelfden àvônd l>egon Aerfcbotte bran den en enkele dagen daar-op Leuven,. enz. —L Later zagen we de vlieg&rs boven Ant-wérpeu. 1k weet nog den laatsten, korb voor de oesçiijeting der stad, die etrooibriefjes in de etraten valleu liet, waar men lezen kon* e?u Duitscb-romantiek opstel dat bc-gon: ;,Belg06, il en est temps encore..." enz. En *t voik aan aile deuren en vensters, bijeen^gedromd aan aile boeken vau de stra-ten bief de vuisten, en zond vermaledijdin-gen naar omboog, ziedend van macbteloo-zen baat en woedè. — Maar nu kwamen die vliegers uit liet ' Zuiden. Wie waren ze? Belgén, Engel-KcJien of Franscben ? Oui l even, 't waren de on zen ! De bemel was blij van heerlijke gloring. ahvaar ze vlogen ! Uit aile liarten ging* een zegening naar hén toe. En menig gebed ging op, uit de naieve gemoederen — eene dame bekende mij dat zij, die de gewoonte, sedert lang, vèrloor te bidden, onweérstaanbaar te bidden begon — opdat de razende kanônneïi uiet raak zouçien schieten! Niet te licht zal men .over diè dingen mo-gen oordeelen. Zijn t zulke omstandigbe-den niet. die- bet menscbelijk gevœl doen rijzen- ver boven het alledaagsch peil van 't mediocre leven der massa ten gewonen tijde? Wat de vliegers eigenlijk uitricbtten? ■ Niemand die 't juist weet. Bommen ver-nielden zekere werkeu op de zaat van Cockerill te Hoboken. Er werden menschen , gcdood... Bommen vielen nog in de straten vau Antwerpen... Ik denk dat bet vooral obus-sen waren uit Duitscbe kanonnen, die de luchtreizigers beschoten. Zoo vertelde men mij van een obus ge-vallen -in- de omstreken van 't gerechtsbof. De projectiel komt tere-jbt op de kornis van een buis, verbrijzelt die half, en stort ïieer op den rand van 't gaanpad, voor de voe-ten der aan hare deur staaude huisvrouw. De boni slaat een gat in den grond, doch ontploft niet. Eeu straatkapoen komt daar voorbij, raapt de boni op, doét ze van de eene hand in de andere springen .to.,,ze is nog warm!" zegt hij en trekt ermee van door. Het typische van beel de zaak was, dat geen enkel woord over 't voorval in de dag-biaden verschijnen mocht, geen enkele plak-kaat — als ze anders zoo kwistig te werk gaan waar hier en daar een honderdtal ge-vangenen genomen zijn of zooiets — erover repte! — O waarde der officieele cômrnu-hiqué's ! E. v. O. f JVordt voortgezct y ^ # ■ m ■■ Kieine Overpeinzing. Soms in dezen afscbnwelijken ti.jd van rouw, koraen wij neutralen (in naam en daad neutraal zékf-r, maar iu onze ziele?) in matte oogen-blikken tôt de gedachte, dat het maar goed zon zijn, als w<> mindW* emotiôneel, minder schrikachtig. minder hartstochtelijk, minder bereid ft)t fél partij kiezen zouden wezen. Als-of zoo iets in dezen vlammenden tijd moge-lijk is. Dan snakken wij naai- den vrede, den-ken wel over liet vele .,goeds", dat de nu -oor-logvoerenden ons voorbpon aan verfijning, aan beschaving, aan stoffelijken voorspoed, aan technisclre, hrgiënische volmaking gaven, ver-getrnd lioe in den grond kunstloos, rhythme-loos die zoogenaamde vooruitgang is geweest. Ja, dan vergeten wij en raken uit zwakte ver-gevensgezind. Maar dan" schrikken wij eens-klaps ô]i en w éten weer, dat wij het reclit niet hebben zoo naïf, zoo allerakeligst onbe-wogen en sentimenteel vergevensgezind te zijn, terwijl dag aan dag nieuwe zieleschokkende massaniisdrijveh, nieuwe ellende, nieuwe rainp-spoeden, nieuwe wrok en nieuwe rouw in de weiekl brengen. En onze vrije godachten, onze heerlijke vrije gedachten zijn klaar wakker, fel wakker weer. Als in vurige. schroeiende laaiingen zien wij het vreeslijke weer van schennende en mooidende handen in vreed-zaam. welvarend land. Wij liadden Belgisehe vrienden die gedood zijn, vervolgd. geestelijk en licbamelijk gemarteld. Waar zijn zij nu? Wij kenden Vlamingpn, intelleetaeelen, vol- , maakt onschuldigen, die binnen vier-en-twintig uren drie malen met fusileeren zijn bedreigd in het schoone landschap rond Leuven, waar zij gedwongen waren geweest de verwoesting van hun heerlijke stad te aanschouwen, waar zij op de ergst-wreedaardige wijze, zonder dat hun één woord van afscheid werd toegestaan, van hunne vrouwen, bunne jonce kinderen in tôt waanziu folterende vertwijfeling waren ge-selieiden. ^'aar zijn die Vlaamsche vrienden, waar zijn die vrouwen. die kinderen ? Zulleh zij dit. als zij nog leven. ooit vergeten? Wij ziju menschen zooals zij, zoo min als zij zullen wij het vergeten, zolfs niet in onze zwakste ! , KE.MU y±S BQOVKV, Kleine Kroniek. Mevr. Depage tussehen de slachtolfers van de ,,I.usitania". Tussehen de slachtoffers van de ,,Lusitania*' beVoTfd zich mevr. Depage, de vrouw van den grooten Belgi^chcn chirurg. lïaar tragische dood heeft eene gvoote ontroering te Kales ver-oorzaakt, waar dr. Depage, op verzoek van den Kdning Albert het modelgasthuis ingericht heeft, clat iu het oude klooster der Dominikaneu geïnstalleerd is. Mevr. Depage was de trouwe medewerker van ha ai1 man en zij gelastt-e zic4i met geheel de innerlijke inrichting van het gasthuis. Zij had voor -eenige weken een reis in Amerika onder-noinen, orn er de gelden bijeen te zamelen voor het werk der Belgisehe gevonden en zij was. te New-York ingescheept aan boord van de ,,Lusi-tania", met de Verpleegsters die zij in Amerika rond lïaar geseliaard had. Dr. Depago was naar Liverpool gegaan ora zijrie vrouw te gemoet te gaan. Daar vernani hij het schrikkelijke onge-, lijk dat hem trof. Hiorbij geven we een zeer typisch gedicht door een der opp,assers van het Depage-gasthuis van De Panne ons toegezonden. Het vaderland i s on zen grooten chirurg veel schuldig... OorJogspostzegels. De pchïtzcgelverzamelaars bebbe.i de laat-ste maanden druk werk. Zij hebben vast te stellen, welke nieuwe oorlogspo6tzegels or zijn bijgekomen, en moeten dan trachten, die zoo-spoedig inogèlîjk in hun bezit to. krijgen. In het geheel zijn er nu al omstreeks 20Ù verschillende oorlogszegels. De mee6t.en zijn door de bondgenooteu uitgegeven. Ruim 60 zijn in de wereld ge-stuurd door Duitschland. Oœteurijk of Turkije. En zelf s is er een neutraal land, hetwelk oorlogepostzegels heeft ingevoerd ; | Roemenië bezit twee soorten. De meeste oorlogszegels dienen, om de gelden voor bet een of ander liéfdadig doel bijeen te brengen. Jnderdaad scbijnt dit doel er dikwijls mee bereikt te zijn. Een volledige verzameling oorlogszegels en oorlogsbriefkaarten moet eene waarde hebben van ometreeks fr. 125. Men verwacht dat na. de oorlog deze prijs echter spoedig belangrijk zal etijgen, en menig pliilatelist î;teekt thans duizenden in de oorlogszegels, i hopende, dat ze later tienduizenden waard 1 zullen zijn. Het Eoek der Dwaasheden. | Het allernieuwste, dat we in de ,,Telî" vinden: De beer J. Z. Reimer heeft in zijn hoek ..Ein Pangermanisehes Deutschland" op bladzijden 232—233 woordelijk het volgende verklaard : ..Staan wij een oogenblik stil bij den naam Jésus. Daar de Ietters J en G gelijke waarde hebben, verkrijgen wij den naam Gesus. Aile | schriftgeleerden weten. dat de letter r dikwijls in s verandert. Dus dat naam van den Verlos-j ser. kan iu plaats van Gesus, Gerus gelezen worden. Gaan wij nog een weinig verder : Gesus = Ger + us. Welnu, wat beteekent dit u s? Het if het latijnsche aehtervoegsel, dat woorden van het mannelijk geslacht aanduidt. Dit us is gelijk van beteekenis met den teutoon-sclien uitgang m a n. Wanneer wij dus in den naam Gesus. voor het latijnsche aehtervoegsel het teutoonsche aehtervoegsel in de plaats stellen, dan krijgen wij Gesus = Ger + us = Ger + Man = German. Anders gezegd de naam van Jésus Christ us bewijst zijn Duitscbe afkomst." Teutoons<^i machiavallisme. In de ,.Morning Post" lezen wij: ,.De regeering van Washington vraagt zich nogmaals af. of Duitschland niet vrijwillig tracht met de Vereenigde Staten in oneenig-heid te geraken, in de hoop zich een voordeel te véraekeren door van de Vereenigde Staten een vijand »3n geen officieelen vriend te ma-ken. Het zou a l dus handelen om een reden, waar van men -zich overigens geen rekenschap ! geeft. .,Hoe het ook zij, het i'eit, dat het gezant-schap van Duitschland h»3eft gemeend, de Ame-l ikanen, door aankondigingen in de dagbladen, te moeten waarscliuwen, tegen de gevaren, die zij loopen dopr op Britsche koopvaardij-schepèn plaats te nemon. hcett de ernstige aandaclit getrokken van îiet Ministerie van Buitenlandsche Zaken en men beschouwt het als een nieuw bewijs van d»?n wil, dien Duitschland heeft om ongenoegen tussehen de beide landen te verwekken." Deze beschouwing van de ..Morning Post7' is geschreven voor de misdaad op de ,,Lusita-nia" begaan. Vergiste Goethe zich niet in de... nationalitcit, toen hij schreef : Eh als mit den Tiirken leben, Lieber mit den wilden Tieren ! Hij kon niets grooter vinden. Uit het geïllustreerd bijvoegsel van de „Ga-zette de Lausanne" : ,,Een troep uhlanen drong onlangs een stad je uit het Noorden van Frankrijk binnen; Ver-\mand trad een der officieren in een spijshuis riep de bediende en legde meteen zijn sabel op de tafel. ..De kellner kwam een minuut daarna met een ijzeren stalriek terug. Wat heeft dat te beduiden? riep de vei-toornde officier. i Eliwel! wedervoer de kellner, ik heb mets anders gcifiji£en dat bij uw meg Fransch-Belgischc broederschap. Jji het ,,Bulletin de^ Armées" komt de volgende brief vooi-, géricht. aan dei}. heer, Mil-lerand, minister van Ooilog : .. Wantoer .gij de treffende en zoo eenvoudig schoone daad zult kennen, die ik te nwer ken-ii i s )vil brengen, zult gij het stellig goedkeurer ik die niet onopgemerkt wil doen voorbij-gain.:.De held van mijn schoone gpschiedenis is ?en Fransch soldant, aan beide beenen ernstig ^ekwetst door een granaat en nauAvelijks vau ïijh kwetsunm liersteld. ..Het is gebeurd bij de ambulance, die de edelmoedigheid der Amerikanen. vrienden van Frankrijk, te Xeuillv. Boulevard d'Inkérmann, in het Pasteur-lycenm heeft opgericht. Het feifc heeft geen groote ruchtbaarheid gehad ; nochta.ns is. het de bewondering van aile Franschen en ook van onze heldhaftige vrien-dcïi, de Belgen, waard. en al mijn landge-nooten zuIImi er' rèchtmatig trotsch op zijn. Het betreft een Landees, een heel jongen soldaat van de lichting 1914: Louis Dehez, van Sniut-Yaguen (Landes), soldaat van het 153ste (Béziers) infanterie-regiment. Een Belgistslie soldaat, naast hem, ernstig gewond, zou sterven, indien eon kameraad er niet in toe-stemde om hem te redden door hem een ge-deelte vau zijn bloed dooi* transfusie af te ;taan. Louis Dehez heeft zonder eenige aarze-iing deze opofferiug voor zijn wapenbroeder gedaan; liij heeft hem op die wijze aan den zekorcn dood ontrukt, en in de aderen van dezen Belgischeu held vloeit voortaan eén weinig jong. edelmoedig en gezond bloed van een goeden kleinen Franscliman. . .Louis Dehez heeft een eenvoudige liej'ders-ziel. die zijn toewijding heel natuurJijk vindt, en de eenparige gelukwenschen dergenen, die hem omringen. verwonderen hem schier. ,,Doch ik vind, dat de edelmoedige daad van onzen jongen Landees op prachtige en heerlijke wijze de gevoelens van bewondering van gansch Frankrijk jegens het dappere volk heiligt, dat zoo zwaarbeproefd is door zijn eer en zijn onafhankelijkheid te hebben willen handhaven! ,,Een Fransche soldaat. die een gedeelte van zijn bloed aan een Belgischeu soldaat geeft!.... Welk aangrijpender en heerlijker beeld is er van den hand tussehen twee volke-ren, die te zamen strijden voor dezelfde heilige zaak: de vrijheidl ,.Louis Dehez is op het oogenblik in een dépôt van herstellenden. Hij is er het voor-werp van oplettende en kiesche zorgen. Daai heb ik hem kunnen bezoeken : hij was nog wat blet^k ; ik heb hem op warme wijze gelukge-wenscht...Mijns inziens is het goed, dat de Franschen. dat de soldaten van ons groot land deze schoone daad van een der onzen kennen: ze is eenvoudig. doch ze is van een aandoen-lijke grootschheid ; ze is om kort te gaan, een en al Franschf PIERRE DEY R TS, tafgevaardigde van Landes". Deze oorlog heeft ongetwijfeld de verknocht-heid tussehen Frankrijk en oiii land nog inniger gemaakt. De Tzeeken in Londen. De Tzeeksehe onderdanen van keizer Fjanf .Tozef, die in Londen leveu en — ofschoon Oos-tenrijkers — van goede vrijheid genieten, .stellen daar ailes :in ;t werk om aan de Engelschen te verduidelijken dat zij onder de vijanden van Duitschland en Oostenrijk verlangen gerekenc to worden. De Tzeeksehe kolonie vergaderde op. nieuw eén dezer dagen — en legde bij monde van den voorzitter, den heer Sully, de volgende verklaring af : ,,De Tzeeken zijn een klein volk die van dezen Europeeschen oorlog eu van de ineenstorting van Oostenrijk de vrijheid ver wachtfen". Andere sprekers drukten hun liefde uit, in gloeiende bewoordingen, voor de zaat der verbondenen, hun afschuw voor Oostenrijk en hun vaste hoop dat dit .land zal verbrokkelc ■worden voor het einde van dit jaar. Ridderlijk Nederland aan dankbaar 3e|gië. Het hulde- en dankadres van den genieento raad van Antwerpefi tôt de regeering gevichl is den lien dezer volgenderwijze boahtwoorc door minlster Cort v. d. Linden: ,.Mijne heeren. het is mij een behoèfte niting te geven aan de gevoelens welke de Nederlan ders bezielden bij het ontvangen yan uwe, cîooi vorrn en inhoud treffende betniging van et-kentelijkheid. Met groote voidoening verna men zij dat hetgeen het Nederlandsche vol! vermoclit te doen voor de burgers "an Antwerpen, bij dezen waardeering vond. De plichl der menschelijkheid dien wij yervuilen is ons dierbaar, omdat wij in Ftaat zijn eenigermâtc de rampe n te verzaehten, die net Belgiselie volk, waarmede wij door zoovele bar. de a yar gesohiedenis en vriendschap verbonden vijn moest ondergaan. Moge een vredevolle toekomsi die banden versterken en -uwe stad liernieuw. den luister tegemoet gaan." Zie onze teiegrammeri en Saatstelegerberichten op de derde b!adzijde Nacht in 't hospitaal Depage. t Is nacht. 'k Zit bij een tafel, eenzaam, droef te turen In \fc dibbreud vliemken vau een keers, die op de muren * 't Geschemer legt van bleeke klaarten, door zwart rag, Als 't kwijuend licht van eenen stillen, droeven lach Door rouwefloers. Op bleeken wand, be- wegend zacht, Ligt zwart mijn schaduwbeeld, lijk 't somber star gedacht In mij berust, 'tbewustzijn van mijn groote smart, Op 't stille licht der hoop dat schemert in mijn hart. In 't diepe van de lange gangen wemelt vaag De grauwte van onzichtbre wijlen. Stil eu traag Verschijnt, een keerse houdend, eene ziekenzuster Zij glijdt heel zacht de kamérs in, en • troost en sust er Zacht en doorzichtig glimmen- in het keerselicht-, Een gloor van mildheid, handen, borst en aangezicht, Zij rijst lijk een Mariabeeld in donkre nis, Waar allermeest gebrek aan liefd' ern moeders is. Nu glijdeu ook de bleeke sebimmen van de dooden Bij hunnèr beulen bed, en klenimen ze met looden, Klam-koude vuist. te stikl^en in een schikbren droom. 't Is nacht. De lucht is ongezond eu lauw en loom, Bezwangerd met de flauwe, muffe rinsche wasems Van medicijneu, zweet, verrotting, etter, asems. Een sohurend-slurpend snakken naar wat lucht verbreekt De stilte waaruit hard en luide 't lijden spreekt Van al die jonge krachten, nu geknakt, gekiuisterd, Van al dat jonge bruisend leven dat ver- duistert En kwijnend ligt op bleeke bedden neer- gesmakt Met jeugdig, lillend hart dat nog naar leven snakt. De fletse keerseklaart-en bibbrend, star en hard Zijn als de weerschijn van de pijn en bleeke smart, Van 't eendre strak, verkrampt, benarde mat gepeins Ziju 't wezen van den dood, met scha- duwenden grijns. Nu kraakt bet bed van een die zotge- marteld woelt, Waar ongènadig heete pijn heur drift op koelt Lijk pijnlijk-uitgestooten beur-len van een koe Klinkt dan een lang-gerokken smartkreet af en toe. In wuivend, wapprend, klapprend snok- ken van heur rokken En vlugge schurend-zafchte slieren van lieur sokken Spoedt zich een ziekenzuster bij den armen lijder. Een dringend, klaar getokkel roept me bii i een strijder ,,Wat wilt ge vriend?" — ,,Hoe 'laat is 't nu? k'en vind geen slaap, Of ,,water" luidt het, ..water". 'k Laaf en troost het schaap, Vervaarlijk trage gaan die bleeke lijdens- ureu, Lijk lage litanieën welk' oneindig duren, Lijk vuurge beiers van een eeuwgen rozen- kraus, Die stage, brandend glijden, met een bleeken glau? Door hand en brein. Ouzeglijk smartiijk is dat strijden Met heet-doorpijnde lijf. —- ,,Och, vriend, ik moet zoo lijden. Miju beentje, och, mijn beentje!" 't Is de korte stomp Van 't afgezette been, een vormelooze klomp. Een zuster roept me bij het bed van een die sterft En in zijn opperst strijden 't zoete bijzijn derft Van die hem duurbaar zijn. Krampachtig siddrend schart ! Zijn bleeke, beenderige hand op borst en hart: Een laatste flikkering, een zoeken van het leven Dat ongènadig wordt in roerloosheid ver- steven. Ligt al gegaard vau laalfaten __ ÏSUlilÊB bJJgî Een yuil en geluw spog op zijne lippen stijgt. Om neus en mond en in gebroken, kwij- nend oog, Welk' sombre schaduw van den dood reeds overtoog, Ligt al de smart ggaard van laatsten zucht geloosd In koortsig bleeke wortlen zonder hoop noch troost. Rampzalig offer yan een snoode gruwel- daad3 Gij draagt voor eeuwig mee, alwaar gij heuengaat Het zoet en warm geheim dat in uw siele rustte Dat koestèring yan moederliefd'er open kuste. In roerloosheid gevat wordt, met uw jeugdge krachten Den drang en gang van al uw stout en grootsch betrachten Lijk jonge boom, vol levenswil en grceit' en siec Beloften-rijk, zoo reest ge, rijzig, forsch en fier, En zocht uw klare hoofd den stralend- Wa-uwen hemel, Den open blik vol wonnig-tintlend droomgewemel. Lijk men in malschen stam de menschen- bijl ziet bijten Kwam ijslijk 't domine, koude staal vei-- minkend rijten Uw teeder vleesch. De kinderjaren pas ' ontkomèu Ligt gij, arm nienschenkind, te sterven met uw droomen. 'k Zit weer bij 't keersken neer en droef te me>ede blik, 't Is stil eeu poos. Ik hoor der moedei-s heet gesnik E nvoel het prangen van den angst die haar l>eklemt. Het krijschen van een kind liet schreien overstemt, De lijdensnacht is vol gerucht en schrij- nend zuchten, De wind va art wervlend, rukkend, bruisend door de luchten. De zeeë ^tormt op 't strand, en uit de ver ten schokken, Of 't Titans waren, spelende met rotse- blokken, Kanonnen menigvuldig, dof en daav'rend d'eerd. Wie heeft een grootschen droom en heeft geen scherpe zweerd?! Een jagend, koortsig ronken siddert door den nacht, :k Zit in de bleeke klaarten, eenzaam, droef te moede, In 't hopeloos besef van mijn onmachtge woe.de.' J. BOSQUET. De Panne, België. — o — De Vlaamsche beweging in 1847 door een Nederlarcder beoordeeld. (Willem de, C'iercq in De Gîds.) Het blijft altijd de zaak van onze nationa-liteit, die daer op het spel staet. In onze dagen van vrije outwikkeling, bij het ver-dwijnen der afstanden die vroeger nauw-verwante natiën scheidden, worden staet-kundige grenspalen hoe langer hoe minder beletselen voor intellectuële gemeenschap. Voor het leven e«i de bewegingen rlee ^ees-tes is nu reed6 de volkenkaert beJangnjker dan de statenkaert, en die volkenkaert kent geène streep tussehen Staete- en Bel-gisch Vlaenderen, tussehen Noord-Braband en Antwerpen. Ook wij hechten aan dien geraeenschappelijken Germaenschen groud-trek, die op den bodem van het volksleven van aile Hoog- en Nederduitsche natiën aenwezig is ; maar ook de verwautschap der volkeren heeft' hare gradeu : wie kan het ontkenneii dat onze Zuidelijke naburen, wier tael a en de onze bijna volkomen ge-îijkvormig is, wier ge&cliiedenis zoo nauw met de onze verbonden is, ons de naesle z'> ? m • - Morgen geeft De Vlaamsche Stem als feuilleton Elemenlen van Ooilog en Vrede door H. BRAAM, de Hollandsch-Amerikaansche „Prairie-man" uit den staat Washington, dis reeds intéressante bescliouwingen in ons bïad ten beste gaf. Zondag a. s. de heerlijke uovelle yan CYRIEL BUYSSE XJI JE3 3XT T E. I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume