De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

688574 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0g3gx45q7v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.Ynflréflrid IVfo. Iflft 17 Met 1Q1.^ S Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGE/VIEEW -T BELCISCH DAGBLAD ■EEN f\AQ HT MAAKT MA C HT REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Ds Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens gp var bladzijden. Abounementsprys bjj vooruitbetalirig : _ Voor Holland eu Belgie per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr Engeland, Frankrijk en buitenland dezelfde pryzen. met ver-liftocîrxr van verzendincskosten (2K4 cent r>ev iimnmprV Hootdopstellen : Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelraad : CYRiEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDOER Voor ABONNEilENTEN wende men zich tôt de Administratie van iiet blad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - Tel. N. SS22. Voor &A XK ON DI GIN G EN wende men zich tôt de Administratie van de •VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31. Amsterdam. — Tel. N. 9922. A D VERTENTIES : 20 Cents per regel korte inkoud. le Blaclziijde : Werk in de BaIliDgschap.II. — Dr. Uyttcr ' hoèifen; Oorlogsepisoden. ôvervrinningsballade. — G. v. ït. 1 Kleine Kroniek. Over de neutrale landen. Orer ,.De Vlaamsche Leeuw". : 2e Bladzijde : t:it het Vaderlaud. [ Brieven uit het Ypersche. Wat on s leger afgetrapt lieefr. Van Jongeren Geslachten (17), Lco Mecri 3e Bladzijde : De Europeesche .Oorlog. i Brieven uit Amerika. -te Bladzijde: De roemrijke slag aau den Yser. Oorlog en Recht. Voordrachten en feesten. Werk in Baiiiogsefiap IL Een ande'r punt dat ook aller aandacht ver dient is zeker hefc onderwijs. In dit opziclr heôft mon gelukkig wèderom al Jiéel wat to stand gebracht en met voldoeuing la zen Tri [ ovér eeniee dagen nog over de Belgisclu xhool te Amsterdam. Janimer maar clat niei niet oreral slagen mocht : er zijn no< [ plaatsfn Maar-tôt lnertoe weinig gedaan werc | vodr !t ondervrijs en waar men 't middelbaai onderWijfi gelieel vierwa'arJoosdé. Daardoor zijr verecheideuo j on gens en méisjes dàn juist.-àlf [ zij ;t mo&sni behoeïte aàn onderwijs gevoelen [ aan hun x-igen overg'elateu en ira clitteii goed-df ' kwâardèmks hunne -eigeiie lange dager dcod te krijgou. En de geyolgen? Eens in- on: lief land terug, zifllen wij eers* voor <?oor vaststellen kunnen wat er van de geestver-mogens van onze kiiideren •gëuoid. zoo zi, | niet aanh'ondend geoefend worden. Dan tocl zal' ona aankomend géslacht alzoo opgevoeci blijken te zijn een opeenliooping van laag bi • den grond staande jongëns en meisjës', zondei verlangen naar studio, zonder zucht naar weet-| gierigheid, zonder liooge idealen nocb werk-lus*. Op 't oogenblik dat ons land een beroej j zal moeten doen op allo krachten, clat hei E bfhoci'ten zal gevoplen aan et-iït pittigo kerel> [ met een stouten durf en een groote onder-i nemingskracht, r.sn i'iere zelfbev/uste meisjeï die niet terugschrikken voor hun ne taak, zoi: | men dan wel eens kunnen staan tegenovei klein peuterige îuenschen zonder initiatief, t >onder arbeidskracht of 'durf. En wat zou ei ; dan vau. on?. België geworden ? Hier vooral is -Tau Salie immer maar toc [ aan 't werk. Och kom, wat haalt zoo icts uit: i Men lieeft toch geen regelmatig onderwijs! Ils , kan toch niet ailes alleen doen.... en anderc gezegden uieer dienen hem ter verdediging. [ On, gaat nu maar niet inbeelden dat zulk j een scbool zal dienon te beantwoorden a an j de mee.st mogelijke vereischto der hedendaag-H'be opvoedkunrie! Laat de wanden nu een;- ■ kaàl zijn of slecli-ts versierd met eenige\ reeds ■ verkleurde platen ; iaat de aardrijkskundige ■ Tandka8rteu nu juist niet do allermodernste ■ ?egevens yerstrekken; laat het boekenstel vau ■ e.ken leering goring zijn en de overige leor- ■ middel^n bepaald tôt het stipt noodzakelijkc! H Als- der kinderen maar leeren. a!s men vooral ■ niaar zorgt dat de opgedane kennissen nie^ ■ W Joor go an nocii vorgèten' worden. als wr ■ dcqr al onze krachtoi1 er maar tce bijdragen ■ om.don geest van ernst. van studie on woet- ■ S'^Tiglieid bij onze kinderen hoog te boiiden. ■ ^aai- daarvoor heeft. men samenwerking ■ no°dig van allen. En eerst wel van de hoogei ■ whnkkelden. 't Zal misschien thans wel eens ■ ^'Hik - valleu om goed geschoolde leeikrach- ■ en te vindén ; docli dit weze geene reden tôt ■ ^eiootmoedigiu^. Met eventjes rond te kijkeu H Tlny raep allicht verscheidenô per^nen die B a°4 j ••c^^oom we' sommigo vakjxen H , n(*eY-,Jzen kunnen. Dat dit zelf- heel goed I ,an' kniinen wij besluiten uit bestaaude toe- ■ j^en> ®ns todi i.s eene jnriçhting vau mid-I lff aar onc^erw'js bekend, waar priêsters. B , r®rcuj bouwkundigeu. advocaten, candi- ■ ?1|t'notarisàen en handelaars s amen onder- ■ \Vo ^even en dit, wel op eene puike wijze. I hn ar°în zo° '"t- noodig ble^k. df H °ptwikkelden niet eenige. uurtjés tf I 0,r °^"e,ren het vormeai van een goedc ■ -^'standelijk'e jeugd l- B nlih: °11(1(>rs cn leerlinceù bcbben bier hunnc H ncnt -tft vervuJfen. AVil zulkdanig oudrrwij^ ■ ni 1 voortbrengon, dan dient de bijwo-m "Qg vooral regelmatig te zijn; En toch bel: I oiirlo ^'innen vnststellen dat sommige I sèffpn& Q\t i er^uK?n niet schijnen te be-I nif* ouaérs sturen huuuo kinderen I do .ni?enf naa,r ^ezo échoie n of houden. ze bi, I door H Selcgenheid thuif. wijl de kinderen I alra? <e7'er' ?enîoedstoestand aangemoedigd. I 11 S we^n «p te vinden om langs df I n? rf ',00pen. Bceldçn. zij z\ch sonïs in dnt I rioVif6^-°/1,ll0£.z?j 200 maar zoo meer huu onder- ■ kinrlJÏ'" vçrvol'edigen kunnen ? Oudors en lu vr>ni-nimPt zu^e gwlacliten behept, hoedt ■ zekerf 1 t ontSooc^elingeu en houdt u ver-I striid ^ Duftl °°ne algemeen© meening deze | ,honi_Q achterstel zal meebrengen van twee I ver^mrUiosd°0r ^un on(^erwVs bcbben ■ ooit îpn,«QZ° n?eer °ntwikkelden nu meer dan ■ len. hfûne.-)Cla^e begrijpen en vervul- ■ lien xt-nf î51lover'il do mind,eren belpen on ■ °ns ep'iirt 'even to ge^en en om I <>ok onder f je"?d 'to ^ezorgen. Dai toekon^t ! 1lageu flillk mecwofken. Ir ■ den dan va(ler]and grooter wor-| Twbetpron011' eu zal voornameliik door ;t I wea van ons volkskaraktor. ©r. L IJinWEmYMs Oorlogsepisoden. XVIII. De Dronkaard. Daar strompelde bij laugs de verlat-eu stratën van bet> beschoten dorpje. Het ge-Aveld van 't geveclit'wafc zich alomheen deed liooren rnaakte hem stilaan nog meer dron-kën. Ailes dansfce thans voor zijn verfletste oogen... Sinds zijn kindje aan de thyphus gestoi-\-en ^vas en zijn vrouw gek was geworden, gaf bij zich aan den drank over. Wel was bij in den laateten t i j d tôt bekee-ring gekomen, maar nieuwe folteringen hadden zijn hart diep getroffen en den jene-verlust weer op doen komen. De na-cïit viel over Lintli, het rustig dorpje lia bi j Antwerpen, dat geducht be-! fchoten was. Het la g juist in 't midden van 'fc moordend vuur der houwitsers. De stra-, ten waren bedekt mèfc steenen en pannen waar bij overheen strnikelde en de poeier-lucht gaf hem eene w^ellusfc waar hij niet een? gewaagde iegen te kampen... aile kracht was bij hem y.oek geraakt... ailes draaide rondom liem heeïi... Paar kwam hij nu voorbij .de' kroeg van zijn vriend r,Baas Kobr",... hij kende den weg le goed, èn 't was alleen zijn verniift dat hem plot-seling de lekkere jeneverboiTels in diclite rijén zag voorb'ijtrekk'en... de deur van de kroeg stond'open...' Aan de ovei^îjde van de sti-aat was ' hçt' Zpstersklooster... daar werd zijn arnVe vrôuw opgépast... en.de af-beelding van liet gebouw tegen den nachte-lijkeii hemeltrans sterrenvol, goofc als smel-tend ijzer nieuwe wànhoop in zijn hart... een graha-at ' onlpl.ofte boven het klooster zwarte pannen vielen, aan zijn voeten uit-een... hij raapte een stuk op en bekeek het stom wijl liii heen en weer/schom-melde als wiegde hij zijn kroost in zijn armen... en hij schoot in een vreeselijken lach, die door het geweld 1 heen, weerklonk m den diepen nacht... Het scheen alsof de bômmen zelf bang werden van dien helschen spot... het duurde eenige minuten eer een îtartets in een dondersla^ uiteenbarstte in Jt midden van de dorps-straat... Iiij trad de kroeg binnen... de gebroken glazen en flesschen verspreidden een prikkelenden jeneverreuk door 't lage kroegje... hij werd bang voor zijn eigem en wijl ailes rondom hem draaide en j-waaide, verloor hij hef-. evenwichfc en stortte neder... Een boni ploftè neder op het huis dat ge-deeltelijk ineen stortte.... De vreeselijke knal bracht hem een oogenblik tôt bezin-ning... hij stond wederom recht... en hij liield zich aan de liaag vast.... de jenever-fîesch stond in zijn bereik... hij greep ze met twee hand.en eu rolde over den grond... zijn hoofd lxinsde- en bloed liep liem over 't gezicht... hij voelde 'tniet... het geweld werd al langer hoe verschrikkelijker... het Iiet hem onverschiUig... hij hoorde niets meer... Zijn oogen waren strak op het bran-*dend nat gericht... op de jeneverkruik.... Hij bracht ze aan zij ne lippen en dronk... het was zuiyere alcohol van 90 %... hij dronk... hij zoop ze leêg... greinsde afgrij-■selijk... lachte als de dood... Een nieuwe boni viel op "thuis... en bedolf hem onder de puinen... Men hoorde nog een vreeselij- ,-lrxol.- Oyerwinningsballade. .,Hoc ziuken der ^Lusjtania" werd te Berlijn als eeu triomf gevierd." t De nieuwsbladen. ,,God zij loi'!" — zoo sprak de Keizer, ,,Zingt zijn glorie! Wuift de vlag! ,,Twinti°£luizend, aan den Yser, ,,Vielen er op dezen dag! ,,Onzc dappereu wo;inen palmen ! .,Heii die helden, reuzeu-groot! ...Met alleen maar stikstofwalmen ,,Joegen zij den vijand voort! ,,'t Buitsche volk is uitverkozen! ,,Bloem der menschheid, bloem der eer: ,,Enkelé honderd weereloozen ,,Schoten wij nog gisteren neer! ,,Geeft God eer en huldeblijken! ,,Hem zij dank in wel eu wee: ,Vijftienhonderd vrouwenlijken ,,Rusten op den grond der zee!" ,,Laat hoog onze psalmen klinken! ,,Duitschland, juicht nu: God is goed ! ,,Ziet nu d'oude wereld zinken, ,,In één purpren meer van bloed! ..L 'icit d-? Iv'lok op elken toren ! ,,Schalt klaroenen! Zingt ,.hoezee!" Dat wij dat gcschrei niet hooren ,,...Yan die kindjés... in de zee"... .C4USX. y AN ROOSBROECE. Kleine Kroniek. De Belgische onafhankelijkheid. Duitschland en België. De Duitsche sociaal-democratisclie Rijks- Luistert. o Belgen. naar hetgeen er. in d< dagafgevaardigde Scheidemann heeft, vôl- .•)Suddeutscbe Monat-shefte staat : gens bericht van de ,,Frankfurter Zeitting", zou gi'oote cbvaliug zijn, zich t< în Solïngen belangrijke Worden gesprokln : Be!s,sï)\e ™ k; voo''al 11 ,Tr..n ' i " i den nuddenstand, gemakkelnk zal berusten n . Wjj willen een duurzamen vrede, wij deu niellwen staat van zakcJn. Men moet even willen ^een overwonnelingen, die voor on? ™in verwachten, dat de \"lamingen te onzei in het ?tof buigen. Wij, sociaal-demoçra- opzichte een sympatische houding hebben. Dii ten, houden ons aan liet -woord van Keizer A-olk heeft in zich een antieken en krachtigei Wilhelm in zijn troonrede van 4 Aug. : ,,Wij ouafhankelijkheidszin, waarmede elke regeerinj willen geen verov«ringsoorlog". Het is mii rekening moet houden. Het zou dus tijdverlie: ook niet bekend, dat eczaefiebbenden door ?»"- '••«•tliode» van terzoenend belieei- te ivil diUpunt in do troonrede een streep hebben toepass®. Gedurende de huid.ge generatû • n1 i i t, i i j i i• ! i.s er voor Belgie slechts een stelsel, dat vai: wil en lia en. Ik weet het beshst dat de ^ Je or^rschi do]. krach4 -, Rykskanséher ook thans nog aan dit punt Hpl is ,vd fcomfek =lafc dil tijdschrift zulk< in de troonrede vasthoudt en dat lnj juist gi-oote wissels op de toekomst trekt. Indier daarom door zekere kringen wordt bestre- het nog een paar maanden wil wachten, zuller den". wij ziên ôf die ,,overheersching der kracht' -— niet op een jammerlijke rolberoerte uitloopt. Hoe de krijgsgcvangftnen In Duitschland be- handeld worden. De Duitsche p^niek voor Engeland. De ..Duitsche ^geszeitmig'' 6chrijft : Een onzer metlewerkers ontmoette onlangs D(, ftaliaansclie staatslieden bèoordeelcr eene ^.eclerl and sche dame wier doenter met oen (je-/ toestand niet objectief, daar zij.onder den lîelgisch soldait verloofd iâ. Deze soldant, scr- in^rak zijn van de sùggestie der onoverwinne géant van het 3e hute-regiment is tegenwooi?- lijkhoid van de Engelsche zeemaclu. Dez/ dig krijgsgevahgen te . lunster. vreemde suggestie, die driekwart van hei • Te Arnhom nu k™ die dam. «en Duitsche;' ,n,lls(.htlom Vvang»,. Iioudt, wia vooral de Ugen. tvelke zjjn .re.s langs llunster had gf Wissende factor vîh Italiens' liouding. inaakc. /.j «■. zoclit hem t m en t andf Ov. rai halen do Cormanen or de Ârigelsak- n,euv, evov lr'f gevangenkajup diei- stad bij ,.God.^tl..lfç Én-land!'' - m die,: Tvdlen modeceelen. • , t<]iuilî Hijkbnar evenveel àmt alshaat De Duitsçher. overigens eene brave niait, •' zegde o.m. : ,.Indien de soldaat zich nog te Munster bevindt, beklaag ik hem... Zoovele Nieuw Italie. gevangenen zijn reeds in <lit kaini» gestorven : u,„ da^Mad ..Popolo d'Ilalia" geefl sommigen zijn er. zerfs van hongei omgcko- Diiiti-chlaiid het ^'olgende te verstaan : men.' ..Het cude Italie der gitaarspelers en zan- gei*s i.s niet heel Italie. Er bestaat een nieuw Genegenheici en medelijden overal. }t*m- <Iat ,dc.n, I)«itfher» niet «»b^ îs wh.nt zij hebben het werkzaam. vruchtbaai- 'Pot àe'vissehers toe van Xieuwland zijn be- sober. volhardend gezien in de mijnen vai kommerd met het lot van België en van zijne Mestlalen en Lotharingen: liet onstuimige le solda ten : om ze bij to staan hebben zi,i zieh ven, dai in do aderen van dit nieuwe gist, i- zware lastenopgelegd. De bokende dokter-mis- zkht.baar in twee grooto steden : Milaau er sionnaris, dr. Grenfoll die aldàer tusschen he'n Ba,i: die ae kroon vormen van aile ander< leeft. sehreef daarover aan den konsul van grooto en kleine. Solgii- to Philadelphia 'een brief, îvaaruit liet - D'!. nieune Italie heeit 3ô millioen inwo- volgende : n®rs binnen zijn grenzen; (\ .indere miilioener jHadt ' u den verkoop gezien van ai tikolen ;;,ï" «v<>r de wereld vérsproid. Morgen. wan- door onze visschors veortgebrafht. die wij llier «et «root*»' woord gezegd zal zijn. zuller hieldeu ton voordeéle van Belgisohe vluclite- «ljen. <vn ontzaggeli.jke blok graniet vormen." lin g en, n. zoudt wefen waarom v.ij zoo van die Dat het groote woord spoedig kome! goede zielen houden. Do manrien trokken de " ^ ringen van hunne vingei's, haalden huune uiir- Kaisers ,,Ievenscioel '. werken uit den znk, om allorhando artikelen *-«* le egrsm yau o dezer uit Rome meldt aan te koolïëu die zij zolMiadden voortgebrachéï , ■ • l'Oiiofliotus \\ heeit. gevraagd hem hei Konigon onder bon kochten weer in wat zij dowr onder de oogen ta breug«n. dat ondet zelf hadden gesolionken on waaraan zij drin- Fin» »rormd mt botveldiing MKden gend behoeîte hadden. Do verkoop braoht 470 '>net dieu AVillioIm II aan zijn zuster Anna dollars op. Denk eens zoo'n plwteie!" r;ul toeO'van godsclienst Hoe daukbaar moeten wij. Belgen. zijn voor veranderdo. I)« W bield dezen zm m : , Je zulkdanige bewijzon von srnipsthio - ' . 0,n'1" ' !!"s ,U1 ' Romernscho bygeloot. welks , vernietiging het hoorcidoel mijns levens is!" ..Men weet niet, met welk doel de pauî De Hongaron krijgen er genoeg van. dat dossier heéft opgevra-agd, docli het feiv. bekend in de couloirs van het Vatikaan, heeft De ..Az. Est.1', te Budapest verschijneivl. een zekeren indruk gemaakt". begint geuoeg te krijgen van de ..chers amis"' AVat er zoo;il uit ,;het hoofddoel inijn; die de Duitschers zijn en drukt zich in vol- levens" is gegroeid... gende, krachtdadige bewoordingeu uit: ..W"i_j aarzelen riit onderwe'rp aan te loeren. Ee-i anti-Fransche crisis. maar daar men in bijna al onze schouwburgeu ..Der Tag'; krijgt het opuieuw op z'n heupen: Duitschc stukken speelt. aanzien wij het als ..Een K'oot aantal personen, die zich nu met onzen plicht het publiek in kenuis te stellen de bnitenlandsche politiek bemoeien, docli er met dezen onaangenamen inval. Wij die ge- vddr den oorlog bitter weinig belang in stelden. looven dat het Hongaarsch er zich beter toe betoonen ton opzichte van Frankrijk een ver- leent om poëtische en dramatische gevoelens u; draagzaamheid, welke te vergelijken is met het uiten; het heeft een smaak als van Toka.ywijn, gevoel, dat men voor een onverantwoordelijk en en torli moeten wij het Duitsch slikken. bedorven kind heeft. Nièttemin is de schuld Zelfs in dm opéra ondergaan wij het vreemd- van onze westelijke buren heel kenbaar, Er .^oortig Diiitsc.h' v'aii Wagner. Dez? toestand )noge een deel van het Fransche volk zijn. dat wordt onhoudbaar- de Duitsche zakenlui zijn, dezen oorlog niet heeft gewild of althans niets in huu roofgierigiieid, bezig de goede verstand- heeft gedaan om dien te doen uitbarsten — houding dieT de ooi-log tussehen DuitsChêrs en goed, dat spreekt van zelf. Maar wij kunnen Hongaren in het leven riep. te bederven. Zeli.^, slechts rekening houden met de leidende per- indien wij een veroverde natie waren, zou het sonen en met de volksmassa, die tegen ons onhoudbaar zijn geen schouwburg in Budapest strijdt. ^len verhele het zich niet, dat de Fran- te vinden, waar men zijii eigen taal kan aan- sche letterkunde van deze. laatste veertig jaar, liooren." onder verscheidene vormen, het idee der weer- Goed gezegd! Korter ware het geweest: Er wraak heeft gevoed en gepredikt." uit. en zoo h:-lot mogelijk! Wij kenden die bijzonderheid omirent de Fransche letterkunde niet. Doch het komt er overigens onk niet op aan. Nadat do Duitsche De ,,overwinning' ^er Karpathen. pers oui zeer kennelijke redenen de Franschen De correspondent te Berlijn van het Mila- beeft belofspraakt en geflikflooid, înaakt ze nu nee-sche blad - Il Sêcolo schrijft de volgende opoens weer ..volte face", daar de Franschen lx,lHng"'ekkende opmerkingen over den behoed- mot een alleszins begrijpelijk afgi'ijzen de ,.ge- zam^n toon. dien thans de Duitsche bladen miitlich" toegestoken Germaansche hand ledig bezigen bij de bespreking van de ,,overwin- în de lucht hebben laten zweven. Voor het ning" der Karpathen: overige zij er even de aandacht op gevestigd. ..Met betrekking tôt de overwinning der dat de vergelijking van het Fransche ràs met Karpathen is de algemeene" toon der militaire ccn bedorven en ontoerekenbaar kind een stink- beoordèolingen eer gereserveerd. Bijna aile boni van verwatenheid is. In elk geval zal dat sehrijvers zijn het er over eens. dat liet voeg- kind don ouwcn liçer belpen omvei-gooiiui. zaam is. met omzichtigbeid de strategisohe waar de der ac-tie in gang 10 boschouwen. daar Morcel neutraal zijn. de Russen reeds herhaaldelijk bêwijzen hebben Dominee Benz heeft op 7 Maart 1.1. ie gegeven. dat zij zich gemakkelijk en 6nel kon- Bazel een sermoen gepredikt onder don titel den bei-stellen van ernstigo nederlagen. Het van: Ncutrcditàt. Daariu zegt hij o.m.: publiek moet niet gelooven, dat de tegen Bus- ..Mag of moet men onzijdig blijven, wanneer land in de Karpathen gevoerde strijd geëin- de waarheid strijdt tegen de leugen, het digd is- Zelfs indien dat het geval was, zou rechtsgeweten tegen zijn schending, de ge- het alsnog door de Oostenr i j ksch-D u i tsche le- kwetste eer tegen de onbeschaamde uitdaging, gers te verrichten werk zwaar blijven." de rechtschapenlieid tegèn do schijnlieilige Och ja. dat inziclit hebben millioenen niet- geveinsdheid ?" i Duitscliers al lang. want zij hebben in de Duit- Dominée» Benz. wij hopen voor u. dat gij. t;'!,'ii: a m mon meer TJ'V-si.-che lego: k ~rp.-vh menais wij allen. zult weten aan welken kaat ! tôt a al vorpléttevd gezien... dan er waren. de .,waarheid" as en aan welken kailt <i" j Die zonderlinge Russen, die maar altijcl -.-leugeii ! En ziju wij het daaromtreut eene, j weêi' opduikeii, nadat zij vermorzeld zijn.,, dan cl?nk; harteliik slaûk, voor die edele woor- * ' ■. ' Lde^ Onder Ons. XII. Er bestaaji twee ondersclieidene opvatrtiligen , van de opgenomen taak voor een opvoedkundig kronitekschrijver. De eerste opvatting houdt zich bijna uit-sluitend bezig met de. vakkuudige vraagstuk-ken, en is hoofdzakelijk gepast voor opvoedkun-dige tijdschriften, hoewel ze ook in enkele [ da'gbladen en schriften, voor het groot publiek bestemd, gehuldigd ^ordt. De t'weede is van 1 m-cry opvocdrndcn en inincPcr oftvoedhuncligen . aard ; zij openbaart zich door eenvoudige ..praatjes"' over de opvoeding in den ruimsten zii), die echter ook wel diepgaande kwestiën aanraken kunnen. De eerste richting is die der opvoed/.///(f/V — paedagogie —, de tweede die de'r opvoedkuiist — éducation. Voor niet-vak-mannen is deze laatste veruit te verkiezen, en *t. is ook die, welke ik sedert mijn eerste Onder Ons ingeslagen lieb. De opvoedIn/n.sf, doordat ze de opvoeding in den ruimsten zin behandelt, heeft dan ook een veel breeder arbeidsveld dan de opvoedkundc, en -vindt dikwerf zeer belangrijke onderwer-pen in een werk waar de paedagoog «ich eigen-lijk niet inwerkt a?-s paedagoog. Een dagbladF artikel moet dan onk steeds opvoedend zijn. en menige verhalen ziju het in mime maat. Wat dan niet beterkent dat er ook de minste ,,schoolnieesterij'' moet in liggen of in ligt. Deze overwegingen vloeien me uit de pen nu ik juist het heerlijke verhaal Voor de Vrij-fccid, van mijn Antwerpschen collega'A. Hans, kom uit te lezen. Reeds vroeger is er in de Vloamsclir Ste.ni over dit fijngevoeld en diep medeslepcnd werE gehandeld. Orer den schrij-A'er lioel ik hier niet uit te weiden : de tal-rijke. aile om tei- rnooiste werken van zijne vr.uchtbare pen hebben hem aan beide zijden van den Moerdijk eene welverdiènde faam verwoiven. en dit nieuwe werk toont ons eens te meer aan hoe wel Hans zijne taak van volksschrijver begrijpt en uitwerkt. Het verhaal speelt in de laatste maanden vnn het jammerj'aar 1014. De ijselijke tooneelen die alsdân ten allen kante plaats grepen, worden ons door menige drakenschrijvers met de gruwelijkste kleûrèn afgeschilderd, <V>eh een fijnvoelend. dichterlijk. hoogge.steind man ah Hans heeft een afschuw van zulke .draken-literatnur-methodon. Wel roept hij ^oor onze oogen op de talrijke feiten, tôt boeiend en romanti.-ch verhaal aanoengeweven, waarvan hij bij zijne tochten door ons ongelukkig vader-land getuigen was, doch nergons doopt hij zijne pen in 't bloed, nergens schriji't hij woorden van haar en wraak. Wanneer hij ons, met die fijne stijIfechakeeringen. die iedeieen in hem waardeer.t. !e ontzo.ttende wreedheden voor den voet doet volgen. d'an vinden we nergens die driftige opwellingen . van het dierlijke in den mensch, dat in zoo menige beschrijving van dezen aard lioogtij viert, maar enkel de onbe-schrijfelijke verbazing en N verstomming van den diepvoelendou Vlaming bij al die gruwel-daden, zijn besef dat niet hij persoonlijk, maar enkel de daartoe aangewezen gewapende mac-lit die ongehoo.rde euveldaden vermag te straffen, 0011 uit den grond des harteù wellend medelijden voor <le ongelukkige slachtoffers eener Onmenschelijke oorlogs\-oering. Voor de, Vrijhrid ontroert liet hart, doet het vuur der vaderlandsliefde heller in onzen boe-zem bran den, leert ons meer en beter de vrijheid waardeeren die ^e genoten voor ous land eene gewotenloozc horde teii prooi viel, wekt ons tôt inniger naastenliefde op. doet ons lijden.met de lijders en ons verheugen met hen, die onder de blauw-wit-roode vlag de rust en de zekerheid vonclen, die hen ten onzent niet gegund werd. Maar nergens, nergens, hitst het de lagere driften op die in deze ramp-spoëdige tijden zoo licht den teugel vieren ; nergens wekt het op tôt" haat, tôt veete, tôt wraakzuclit. 't Is een heerlijk boek. Ik heb er zitten in genieteu, en mijne huisgenooten met mij. Daar-voor heu ik Hans ton zeerste dankbaar. Maar ook bon ik hem dankbaar voor het opvoedend werk dat hij in deze bladzijden ver-riclit heeft. AVie van ons niet de stormen van den oorlogsgeesel over zijn hoofd heeft voelen gieren, wie niet in persoon, in hove of goed geleden heeft onder den gruwelijken oorïogs-demon, vindt hier voile gelegenheid 0111 zijn hart te oj.enon voor rie minder bevoordeelig-den. En wie er wel-onder geleden heeft. zal bij het lezen van dit heerlijke werk gcvoclcn dat ,.gedeelde siiiart halve sniart" is. Zijn er nog Vlamingen die dit heerlijk verhaal niet genoten? Het zou me spijten indieu er nog gevonden werden, want in dez© tijden van volksversçhrikking en jammerlijke wreedheden giet Voor de Vrijheid een zachte balsem op do wondeu door den oorlog ontstoken. Kn ook de Xederlanders, zij die tôt hiertoe van al die - verschrikkingeji ljewaard. bleven, zij ook zouden dit pi'achtige verhaal van don Antwerpschen schrijver moeten lezen, om àl het geluk te beseffen dat zij genieten. Voor de Vrijheid. is eeue edele. hoog opvoe-dende daod. Vau ha rte wensch ik er den béer A. Hans geluk mede, en vele, vele lezers, die, ik ben er van verzekerd, allen over ziju werk zullen denken als ik. EDWARD PEETERS. Zie or??:© telegr'amîrien en {aatstelegerberichien op de derde biadzîide De houding der onzijdige Naties. liet is onze zaak niet raad te geven aan 011-zijdige naties. Zij ziju de beste beoordeelaars van liun eigen gêdrag on van hun eigen eer, en 't is maar alléén hun zaak als ze er in toe-stemmen hun burgers door de Duitsche barba-l'én te laten vermoorden, zonder verzet. Xochtans mogen wij cr wel op wijze n dat een meer beslist optreden van onzijdige naties bij 5t begin van den oorlog, zulke ^Duitsche lafheden zou onmogelijk gemaakt hebben. De aanya-1 op België was een uitdaging voor elke onzijdige natie. Duitschland zèlf had de onzijdigheid van België gewaarborgd, en aile •landen ter wereld — klein en groot — hadden het artikel der Vredeskonferentie van Den Haag geteekend, zeggend „dat onzijdige landen niet mochten aangevallen worden". J5n nochtans, wanneer Duitschland àl die plechtige overeenkomsten oncler de volken trapte, heeft geen enkele onzijdige natie ge-protesteerd. Hoe wilt ge dat Duitschland eerbied hebbe voor de rechten der ouzijdigen, wanneer liet — zonder protest — het onzijdige België mocht neerslaan? Indien àl de onzijdige naties — die de orer-eenkomst van Den Haag teekenden, — een i'ormeel protest hadden neergelegd, en indien zij — 0111 kracht te geven «an dit verzet — een ..bond van onzijdige naties" hadden ge-sticht om luiû .belangen krachtig te ve.rdedi-gen — dan zouden de Duitscliers er wel iwee-maal over nagedacht hebben alvorens onzijdige burgers te vermoorden. Maar Duitschland heeft. cyniek al de wet-ten van menschelijkheid en onzijdigheid onder de voeten getrapt, eenvoudig oindat het géén risiko liep met het te doen. Zoolang de onzijdige landen verdeeld blijven. zal iDuitschland ze onder de ,,ijzeren vuist" verpletteien. Maar éëris als ze in overeenkomst zullen tre-den, en een nieuwe militaire macht vormen, zal de toestand veranderen. Niet yroeger. Waarom zouden de kleinere naties niet een nàdere overeenkomst zoeken, om hun gebied tegen mogelijke aanvallen van machtige, maar niet ikieskeurige naburen te beseher-men ? Het lot van België kan morgen het lot vau Denemarken, Zweden, Holland of Zwît-serland zijn, ééns dat Duitschland de trak-taten en de rechten der menschelijkheid ver-werpt. De kleinere naties hebben een ge-meenscha]))ielijke zaak te verdedigen. Zij moeten elkaar steunen. Het mag in de toekomst, niet meer mogelijk zijn, één van de zwàkikere landen brutaal en- zonder reden aan te vallen. Bescherming moet er komen voor de onzijdige scheepvaart, voor de scheepvaart der kleinere naties ook. En die bescherming kan — tegenover een vijand als Duitschland — geen anderen vorm aajinemen dan een defensief verbond van àf de bedreigde kleinere naties. — 1 m- ^iu. Vreenide invloed in „de Vlaamsche leeuw'' In de .."Nieuwe TaaUjids" von Mei sclvnjfb Dr. .4. Jacobt onze sympaihiçke medewerker en vriend, over de vreemde invlotden, die op ieîcst cn iriuxiel■ van• de ..Vlaamsche Leewr' hebben. ingeicerlct, volgende belangwcklcendc mededeelingen: Over Miry's melodie van de Vlaamsche Leeuw sehreef de Antwerpse korresponrleut van de ..Nieuwe Bottordanische Courant" iu het Ochtendblad van 18 Januarie jl. het volgende: ..Wat nu do, muziek betreft, een be-voepd beoordeelaar rnaakte me dezer dagen attent op eigenaardige overeenkomsten van de rhytmiek en ook vau zekere pakkende 1110-tieven met die van de Marseillaise. De over-gang tôt mineur bij het woord temmen (oe regel) is in dat opzicht treffend, evenals de onmiddellijk volgende majeur op zoolang eeu Vlaming leeft." Wat het gediclit van Van Peene zelf aan-gaat, komt het mij voor dat men hierbij aan invloed vnn Becker's Rijnlied mag denken. Men vergelijke, ook wat het rhytme betreft, do twee eerste strofen van dit lied met de eerste van het Vlaamse volkslied. Deze strofen luiden : Zij zullen hem niet hebben, Den vrven duitschen Bhvn ! Schoon z.r als wreede raven, Er hongerig naer zyn : Zoo îang hv rustig golvef>3 Z> n groenend kleed nog draegt; Zoo lang een visscher vrolyck De bieede riemen slaegt. Het citaat is in de vertaling van Theodoor Van Rijswijck. Het Bijnlied dateert uit 1814 en werd dank zij Dolecourt — een Waals advokaat die zich bij de opkomende Vlaamse Bewegiug aansloot, een romanties dromer die geestdriftig ijverde voor een gemeenschap-welike sohrijftaal voor Vlaanderen, Holland en Nederduitslarid — die het van een Duitse rois mecbracht 1). weldra in Vlaamse kringen bekend. Door Van Bijswijc-k werd liet voor het Gentse ,,T\uust- en Letter-blad" ,,letter-lyk naér het Hoogduitsch, volgens den Ham-burgschen druk" vertaald. (Zie 2de Jg. 18-11, blz. 47). Zes jaar later ontstond te Gent do Vlaamse Leeuw. Zo is dus ook in het volkslied der Vlamingen het kruisen van Romaanse en Germaanse invloeden bemerkbaar, dat zozeer zijn stempel heeft gedrukt op het volkskarakter. A. JACOB. 1) Archief van de Kon. Vlaamsche Académie, Brieven aan J. de Laet (Een brieï viS40J> - v, ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume