De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

557 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 Juli. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 30 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d21rf5mg8n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

r^gte oaarêam lsélVb71Sa 2îaïérâa'ê* s âun a^iio S Gem. DE VLAAMSCHE STEM I m volk zal niet vergaan! ALQEMEEN BELG1SCH DAGBLAD Eendraeht maakt machti I eS^^EDACTIE- EH AOHIlMiSTRATIEBUREELEW s KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM, — , r 11 _ ÛQOO HooffeSoipsteSBGa*s WSr. &LSERIK DESWARTE. GpateBraad: CYRIEL BUYSSE — RENÉ DE CLERCQ — Dr. A. JACOS — ANDRE DE RÎDDER. — per kwartaal gld. L.75 — per maand gld. 0.75. Voor België, Engeland, Frankryk en andere landen dezelfde pryzen, met verhooging van verzendingskosten (2J4 cent per nummer), .A DVERTENTIES : 20 Cent per regel. ICIOIUU" iw —» lin vsrschijfi! M Vlsamsclie Stei . :op vier bladziiden. :■ :■ . gr-™— De Vlaamse Strijd '). ce vîjftien eerste Jaren. (1836—1851). Le mouvement flamand, pour q «.une le considère, est imposant, m ï tet surtout entraînant et irresistil tour ceux-ïà qui ont le sentiment de Liiité ' nationale. Qui ne se sentir; ton en voyant ces hommes, transp; tés d'un saint entliousiasme, travail réveil du peuple et rêver pour cel ci de grandes destinées, pareilles, sin supérieures, à celles qu'il a eues dï la siècles précédents, avant que 1 tranger n'eût ruiné nos provinces? £0nt beaux ces hommes _qui, avec faibles moyens, réduits à leurs s&u ressources, entreprennent l'oeuvre , lcssale de la régénération de la patrie J. B. L a n g 1 o 1 s, Lfl Mow ment Flamand au point de vue poli que, Brussel,' 1858, blz. 8. T. De Verfransing. gefc doôl van de Vlaamse Beweging door liôt soheppen van gunstige toestand iii de 'Vlaamse gewesten, de ontwikkelmg taroideran van al de krachiten die nog si mren in gehed het Vlaamse volt. Gaar met behulp van wat vreemde volkeren vo treffeliks bieden, maar ook desnoods < draks ken of tegen hen. _ De Historié heeft gewild, dat naast i :K(ie dat wij aan het Zuiden hebben danken, ook van die kant het kwaad, lerfransing, gekomeai is. Deze met aile m dden die ons ten dienste staan in haar voo ,JEJ te stuiten, en op haar liet verloren | bied voor de votetaal weer te veroveren, voor ore een levenkwœtie. Daarnaar te st le», aïs naar de onvermijdelike voorwaai | val'een nationale Vlaamse beschaving, v de heerlike taak voor onze Vaderen in vorige eeuw door de geschiedenis weggelej Ook is het tans nog de onze, en van < alleon hangt het af, van onze liefde en t ! wijding,. dat de twiritigste eeuw. haar v tooiïng zden zal. Een onderzoek naar de oorzaken die : verfransing in onze gewesten hebben tew< | gebracllt, voert ons eeuwen in het verlec terag. Groot was reeds in de Middeleeuwen, tuige onze oude letterk un de, de invloed \ j het Frans en de Franse beschaving in < | grensland als liet onze, waar noodzakeîik \rfjs het Germa anse element met het I maanse om de voorrang worstelen mo< Maar in hoge mate werd deze nog begi stigd in de eerste helft van de vijftiei ! eeuw, door het feit dat Franse vorsten, [ ïïertogeai van Bourgondië, de macht t [ hun huis in de Nederianden vestigden. Nog grotere uitbreiding kreeg de verfr. sing tengevolge van de strijd met Span de Waalse gewesten vielen, in 1579, de meenschappelike zaak van de opstand ondenvierpen zioh aan de koning, en "v | wierven van dan af in het Spaans geble1 Zuiden, waairuit de keur van de Vlamini vas geweken, een overwicht als T' tôt d ver niet hadden bezeten (2). Ook in de loop van de zeventiende aclittiende eeuwen nam het indiingen van Franse invloed liand over hand toe. In j ^lanstijdperk van Lodewijk XIV houdt Frânse beschaving haar zegetocht door hel j b^vondering neergehogen Europa. De Fra staat wordt de machtigste mogendheid • het Vasteland en streeft naar de verover an de Rijngrens. De strijd met Spanje het bezit van de Nederlanden breekt uil 1667 en duurt. tôt 1714, in welke 47 ja j <le Vlaamse stsden herhaalde malen en la j tijd door de Franse troepen worden be Opde Spaanse volgt, in 1744, de Oostenr successie-ooiiog : tôt in 1748 is het lot ons lajid in Franse handen. Intussen ha baaft de Franse letterkunde haar wer faam: Rousseau, Voltaire, de Encyck disten, nemen de plaats van de grote K [ ^eken in. Het Frans, de taal van de Ei pesé hoven, is ook die van ons Oostem hoger bestuur. De taal van het volk , ^eert in minachting, en het Frans w< Woordeeld, ook om een klove te de" tussen de erflanden en het Duitse Rijk Maar het noodlottigst voor ons in zijn vo'gôn bleek het jaar 1795, toen de Oos rijkse Nederlanden bij Frankrijk werden gelijfd, en het Frans de euige officiële fferd in de Belgiese departementen. Voo: cerste maal in zijn geschiedems werd aan v'olk door de wetgevûng een vreemde taal godrongen en de moedertaal uit al haar r ten ontzét. Uit de kiemen gelegd door Beshût van 21 Vendémiaire IV (13 Okt. 1795), dat een verfransing betekend* grote schaal, is onze l'atere taalstrijd sproten. Ongezien was de omvang die z de volgende twintig jaren kreeg. De la school, het ondfârwijs, het openbaar le aile takken van bestuur waren volkomen ^ranst, en toen, na de verademing van terloo, Willem I, de Groot-Nederlandse ninS, de landstaal in het Zuiden in. icobten had hersteld, kon deze taalwet 1819,die eerst in 1823 in werking trac spijt van esai ijverig getvoerde propaga maar bitter weinig aan de vroegere îtand veranderen. Zo naderde vlug het Omwentelings neftige bestrijders van de regering w groep van talentvolle vrijzinnige \ Camion, die, bewonderaars van de Fi -- L, — J' ' rijk der Nederlanden. Ontervreden met. c " stand van zaken, schilderden zij de toekorr.: somiber af, en vol verlangen een meer wert zame roi te spelen, stonden zij tegen lw Nederlaaidse beginsel op (4). Zij waren h< die, na de Septémberdagen, het bewind i het Zuiden in handen krsgen, en op 16 N< veanber — een van hun eerste regcririg; daden — er het Frans herstelden als de een ge officiële taal. Zo was dus het lan<î ond( zijn nieuwe machtlîebbers' tôt het stelsel va 1795 teruggekeerd. îi- Maar nu was ook de tijd gekomen, ,,dc iis geduJd eene schande was" (5) : reeds ee >le paar jaar later worden stemmen ver)iomej la die een reaktie aankondigen van de Vlaam lit geest. Geboreu is wat wij gewoon zijn >r- noemen : de Vlaamse Beweginj er een beweging die, om met Snellaert te spr îi- ken, ,,ontstond uit haer zelve, uit het vol on zonder dat iemand zeggen kon van waer <. ,ns rigting kwarn. Zy kwam, omdat het ooge] 'é- blïk van onze dcod nog niet daer was, eve [ls als de crisis- welke de genezing voorspel de waeruit misschien het leven eene hooge: les kracht putten zal" (6). ;o- Dr. A. JACOB. !" (Wordt vervolgd). re- 7 ti. Aanteekeningen. 1). Dit opsfcel, geschreven in 1912, vorn de Inleiding van mijn ,,Briefwisseling vai niet en over Hendrik Conscience uit de jarc 1837 tôt 1851", Gent, Kon. Vlaamse Ac demie, 1913. — De vertaling van het mot" 1S> luidt. : ,,Indrukwekkend is de Vlaamse B en wegiiig voor wie ze beschouwt, maar voora wie het gevoel bezitten voor nationale waa ,u" digheid sleept zij onweerstaanbaar med ne Wie zou niet ontroerd zijn, waar hij de: :>r" mannen aan de arbeid ziet, bezield met h€ >u" lige geestdrift, om het volk te wekken ? Zi; grootse besternming leeft in hun droom, e< 1 besternming gelijkwaardig aan, zo niet ve hevener dan zijn roi in vroeger eeuwe: j toen de vreemdeling onze landen nog ni' •y" ten gronde had geiioht. Heerlijk zijn de r^" mannen! Met geringe middelen en steuner 5^" alleen op eigen kracht, nemen zij de ontza 1S lijke taak op zich het vaderland te dot cf~ her leven..." 2). F. A. Snellaert, Wael en Vlamin; r^s Gent 1847, blzz. 5 vlg. 3). Vlaemsch België, Brussel 1844, N >**• 207: De . Sleswiksche Tael- en Erfkw:esti 'ns Nota van de Redactie. 4). Comte Adolphe du Chaste, 1830, L °*" Hollandais avant, pendant et après la II volution, Brussel 1908, blz. 61. — F. i Snellaert. Wael en Vlaming, Gent 184 ,,eS blzz. 11 vlgg. — F. A. Snellaert. Iets ov ■eD den toestand onzer tael en letterkunde, B< gisoh Muséum, Gent 1840, 4de deel, bis 19 vlg. an 5). Hendrik Conscience, De Leteoiw v; Vlaenderen, A'ntw. 1838, 2de deel, blz. 13 er" 6). F. A. Snellaert, Wael en Vlamin î-o- Gent 1847, blz. 15. st. m- n> • • • on t Vlaamsche Folklore. an „Merci" Andries. m- 't Is gobeurd in den goeicn tijd onzer gro je ; ouders ! ' De he'rfst was in 't land gekomen. De kas lein van 't kasteel te Schrieek zond zijn wei ' man Andries, met een mandje van de niooi: appelen naar zijn heer pm deze ten geschen T^sa- aan te bieden. £en Andries belde, en de meid kwam open do< us- De groeten aan mijnheer en mevreuw, v mijn baas, en hij laat hun dit mandjo appe' 6I1 aanbieden, sprak de werkman. , Ho, wat mooie blozende appelen. ,,Mer< Andries, sprak de meid. ^ Wanneer de werkman thuis kwam vroeg kastelein : , in — Hewel, wat hebben ze op 't kasteel : nse zegd ? 7an De. meid nam het mandje aan en ze z ;nc, ,,Merci" Andries. a ' Wat zect ge daar, heeft ze „merci" °P zegd? • m ja? jseker. Waarom dan, wat wil 1:011 zeggen? âge — Wat dit zeggen wilt: Dat gij er hebt ,,a, set. gezeten". _ — Wat zegt ge, ik or ,,aangezeten , er at nomen. gestolen— ik, een eerlijk man. "V ^ doren, dit mag me «iemand zeggen. Ik ga h, ^ j dadelijk rekenschap vragen. ^Lci" De kastelein dacht: Hij gaat dit toch i Ve- doen en gaf er verder geen acht op. Maar t< las- hii eenige stonden later Andries al een 1: jro- eindje ver de dreef zag instappen, met verhs ijks ten tred. ging het tijd worden hem terug no,r- roepen. ,, Met de grootste moeite kon hij hem einde >r<^ aan 't verstand brengen, dat ,,merci" ven Fransch woord was en ..bedankt" beteeker (3)- tôt hij zioh ten laatste liet overhalen weer ge- keeren. _ . ten- Weet ge wat baas, sprak Andries, in lompe meid kon wel hare en mijne môederl l t spreken, dat stond haar veel mooier en dan . j ik haar verstaan. Een'volgende keer zeg haar dit, daar mag ze staat op maken. op- Arabeskerî. îl>er 't Is zoel van Mede-zongespeeJ ; s °P De wingerd windt zijn ranken, ..S?" En vlinders vliegen vlengellicht 'i Op ■ vreugdowiekjes van fluweel gère Qm 't ro?B "bloesemend prieël. ven, De bloemen zelf zijn vlindertéêr, ^ a~ Zij wenken weer en vreder. Kc>" Als 't koeltje zoel haar zoetjes zoeni :laar Dan koozon ze : ,,toe, doe het weêr, van Zoo heel lang bloeien we niet meer. I, in En bla-uwt de lichte Keieluoht Tôt zwarten naoht, daar buiten, jaar. Dan fladd'ren vlinders vliegensmoe aren Naar 't ongesloten bloemhart toe, onge Om met een zachten vleugelzucht ■anse Yoor altijd ze .te sluiten. KLEINE KRONIEK t Kern. ^ ,,De yveraers voor een eigen volksgeest moe n ten overtuigd zyn, dat hot niet zoozeer cei I" voorspraek, waervan het uitwerksel te gel] - met de oorzaek verdwynt, aïs wel eene krach i- dqdige mcdexcerhing is, die ons uit den tege »r woordigen staet van spanning brengen moe a Wie het opregt met de volsktale meent, ms het niet by dorre wensehen laten, wil hy zic niet aen een zedelyk kwaed vergrypen." F. A. SNELLAERT n in 1840. i, se A Hcme RuSe vcor Vlaanderen. De bekendé Nederïandsche staatsman, D ï- A. Kuyper, die steeds een open oog heeft g ç, had voor het verband tusschen het Vlaamse [q en het Hollandsch belang, schrijft in zijn bl< 1_ ,,De Staridaard", in een merkwaardige dri star, onder bovenstaanden titel : 'n ,,In een enkel Persorgaan hier te lande won * 't euvel gedui'd, dat Vlaanderen in zoo hac lijke tijden, als het met heel België sinds^ Augustus doorworstelt, op herwinning van zi taalrechten bedacht is, en dat men ook v< Nederland uit, dit pogen steunt. ,,Dit verstaan we niet. j,De. taal, zegt de oude leus, is al liet vol . ..Het taalverschil tusschen Walen on Vlami L gen in België wijst niet alleen op eon velerl 1> wijs van mtdrukking en op tweeërlei woordg 31 bruik, maar veel stei-ker nog op een zeer aa îi- merkelijk verschil in herkomst, in volkskara jO ter, in aard en levensbeschouwing. a. ,,Steeds heeft dan ook de historié aan de b I eenvoeging in één staatslichaam van tw / stammen als minder gelukkige vondst d L" diplomatie, haar lof onthouden. ,,Zoo nu was het ook hier. De Vlamingi &© zijn het. grootèr deel der bevolking, en ta d zi,jn ze onwillekeurig achteruitgezet. De o n wijze maatregelen van Koning Willem I dedi >n al wie in België katholiek was, naar Parijs c uitkomst spieden. Sinds bleef in België zeke voorkeur voor Parijs overheerschend. De hoo, standen zelf in Vlaanderen werktcn dit in -t hand, en de geesteliikheid werkte in gelij r-o richting. id ,,Als gevolg hiervan was het Vlaamseh België bijna even zeker ten doode gedoemd g ^ weest als het Boerenfriesch voor het publie leven in Friesland. ,,Sinds MattMjs de Vries het Algemeen Ned< 3» landsch Taalcongrès in het leven riep, kwa hier echter wijziging in. Vlaanderen ontwaakl o. Een nieuw leven kwam in Vlaanderen op. O' e voor zijn taal wist Vlaanderen nieuwe recht te bedingen. Maar desalniettemin bleef 0^ taal der Walen zeer verre overheerschend. ,,Wat is dan natuurlijker, en wat ligt me voor de hand, dan dat ook Vlaanderen tha vraagt, wat ïerland van Groot-Brittanje vro ~i■> en verkreeg, en wat over zee Moine Ride he< er ,, Waarom zou H Orne Riîle niet ook vc >1- Vlaanderen het wachtwoord van zijn toekon kunnen worden. Onder België's Koning, ma met bewind op eigen voet. Vrijgemaakt van Fransch-Waalsche pressie. En voor 't eerst 1576 weer vrij adem halend in zijn eigen taal 4- Mogen wij ons veroorloven terloops bij 1 o> bovenstaande op te merken, dat zoover i weten het initiatief tôt het Eerste Nedi landsch Taalcongrès, dat in 1849 te Gent pla; greep, uitging van den Vlaming S n e 1 1 a e r Willem s' geestelijken zoon en De Vries' vere den vriend ? BeJgisch Impérialisme. ,3Voor kleinc staten kan natuurlijk van e Le- impcrialistisch strevc.ii geen spralce zijn, u *k- gezonderd dan die, welke behooren tôt ;te Balkangroep, die onderling nog om de hej ke' > monie strijden en twisten". Aldus een stelling (waarvan wij een gedee ;n. kursiveeron) van oud-Ministex* S taal in z an zevenenvijftigste oorlogsbijdrage in ,,Het "S en derland". Er bestaat aanleiding, bij het gekursiveei 'i" een kantteekening te maken. « Wanneer een volk zijn type van bsschavi de opdringt aan een ander, zoo heet dit stre% impérialisme. ?ë- Hiervan onderscheidt men naar gelang < omstandighedeu tweeërlei vorm : Qi : lo. imperialisme-naar-buiten ; 2o. imperialisme-naar-binnen. Op den eersten vorm slaan de woorden onze aanhaling. dit Het eigenaardige van deze eerste soort j perialisme is, dat het de grenzen oversclrri 3n- van den eigen staat en daarbuiten, naar t ten, zijn streven poogt te verwezenlijken. ?e- Anders staat het met het imperialisme-na er~ birinen. îar Hier blijft de werking beperkt bmnen grenzen van den eigen staat, waa ri n verse ict lende volkeren politiek samen wonen. I î<?n organisme van den Staat wordt door het e oel volk misbruikt om de belangen van het and as" dienstbaar te maken aan de zij ne en het and te onderdrukken. Dit kan het geval zijn ook kleine staten. lijk jn Wezen echter verschillen beide vormen 3cn impérialisme niet van olkander. de, Een voorbeeld van de tweede soort verto te België zooals wij het hebben gekend. Sedcrt 1830 tôt aan den grooten oorlog 1 die }jen an0 Belgische regeeringen meegewe aaI aan het opdringen aan Noord-België van ia(l Zuid-Belgische beschavingstype. ik Thans heeft do Belgische regeering strijd aangebonden tegen het (Duitsche) perialisrne-naar-buiten. De Vlamingen verwachten dat zij, lucrm het imper ialistische beginsel verzaakt 1 bend, ook in het herstelde België, het in rialisme-naar-binnen van vroeger verzaken Zij zien geen enkele reden waarom de Re; ring niet onmiddellijk en loyaal, op duideli concreete en plechtige wijze, in dezen zin verklaring afleggen zou. Het boek van Prof. VVaxweiler. Wij vestigen de aandacht van de belang lende lezers, die kennis hebben genomen '>) het merkwaardige boek van prof. Waxw< ..La Belgique neutre et loyale", op ' bespreking van dit werk in de ,,Nieuwe < rant" van 's-Gravenhage (1 Juli, Bijblad, 182; 2 Juli, Nr. 183). • < — Viaarnsch gevoel aan het front. Een jong geneesheer, die den geheelen gischen veld'tocht 'heeft imeegemaakt en tl verbonden is aan een milîtair ziekenhuis ter het front in Fnansch-Vlaanderen, sel • 1 .niri. TTT-î^nrl/'.'in H*-»!!: ..Heel intéressant ook zijn u-w mededeelin-^en over de anti-flamingantenstrijd die men ii 3" Holland voert. Alleen de opinie van de meest< Belgische intellectueelen hier, o.a. de meestc k dokters, dat Flaminganten Pangermanister t- zijn en dat het 'hun niets kan schelen dat Bel 1_ gië onder het Duitsche juk blîjven zôu... jn t- dat zijn nu al zeer oude opinies : van tijd to' g tijd en passant ziet men dat de Fransch e péri h en de Franschen in het algemeen dézelfde op vatting er op na houden, maàr eën "systema tisohe campagne is er hier niet. Rechtuit gesproken, de oorlog zal toch vee goed gedaan hebben om een heelen ' hoop ge dachrten op te wekken, die, in ons welzijn, zoe min of meer insluimerden. Zoo Flamingan r_ tisrae. pi Zeker was ik Flamingant, maar in de laatst .\x tijden was ik Jaiiw en onverscliillig, en al d' id ongelukken die ons overkomen, hel>ben me ni heel wel het begrip ras doen inzien met hel deren geest. En nu voel ik, hoc dierba-ar d< taal en de beschaving van mijn volk me is a_ nu ik als een uitvluchteling er verre van leef 3 En dan pas i,k ook toe, in dèn striktsten zin jn het stokpaardje van de pers, ,,que cètte guerr in est |e combat pour l'affranchissement de tou les peuples". *) Ja, dan moet dit zijn d intellectueele bevrijding van het Vlaa"msoh k." volk, met als eersten eisoh na dien oorlog n- de Vlaamsche Hoogeschool! ei Strijden zal ik met hart en ziel voor d e- economisohe en politieke bevrijding van mij: n- volk en mijn ras." k- Après la guerre on ne parlera plus d' flamand!? **) 36 *) ,,Dat deze oorlog een strijd is voor d er vrijmaking van aile volkeren." **) Na den oorlog is het uit met _ lie sn Vlaamseh. (Bekendé franskiljonsche bewering. :h - n- m De documenten van Prof. Bédier. m re ,,Le Figaro" meldt, dat de Zwitsersche ceri ?e suur te Lausanne beslag heeft gelegd op d le brochure van prof. Bédier. L'it dit berioh se blijkt niet, welke van de twee brochures ove de Duitsche misdaden. die van de hand va in prof. Bédier het licht hebben gezien, hier b€ doeld wordt. se »r- O'Donovan Rossa t» ™ De bekende Iersche revolutionnair O'Dc •>k novan Rossa is in den ouderdom van 84 ja sn i-en overleden. Reeds sedert jaren wa :1e O'Donovan Rossa verlamd en twee jaren g€ leden werd hij overgebracht naar St. Vin er cents hospitaal op Staten-eiland bij New Q York, waar hij nu is overledep. ,t. Je.remiah O'Donovan Rossa., die-in 183 or te Rosscarbery, bij Skibbereen werd gebc st ren stichtte in 1858 de Phoenix Literar ar Club, met het doel ïerland van het Enge' de sche juk te bevrijden. Maar toen de autor teiten de révolutionnaire bedoelingen va dit genootechap bleken, werden de leidei rij gearresteerd. Rossa werd echter spoedig i ;r- vrijheid gesteld. Hij zette daarop zijn werl its zaamheid met nieuwen ijver voort en sticlil t» te de Irish Republican Brotherhood, de we îr" bekende Fenian Society. In 1864 werd Ros sa weer gearresteerd, tôt levenslange gevar genisstraf veroordeeld, wegens opruiïng e hoogverraad, maar later begenadigd, indie hij het gebied van het Britsche Rijk wild ™ verlaten. Rossa begaf zich toen naa Amerika. S6" ' Hooi. lté jjn Het ,,Berliner Tageblatt" wijst- er o] a" dat nu de voortdurend heer^chende droog" , . in vele streken van Duitschland gevaar doi ( ° ontstaan voor de opbrengst van den hoo ng oogst, het legerbestuur, om te voorzien i en het mogelijke gebrek aan voedsel voor ve de aandacht vestigt op het ,,loof-liooi", di 1er vroeger tijd bij gebrek aan grashooi vi algemeen werd gébruikt. ,,Loof-hooi" is een goed verteerbaai- voei sel, arm aan ruwe stoffen, dat in voeding waarde bij grashooi niet achterstaat. H' m_ beat neemt men daarvoor bladen van pop" jdt lieren, elzen, eschen, linden, wilgen ; ande ui- boombladen zijn niet zoo goed. De jonj bladen worden in bundels, liefst om de star ar" men van dichte boomen, gedroogd. Door h , loof te veel aan de zon bloot te stellen ve •j® liest het zijn aroma, door regen wordt h jet, van het loog ontdaan. Het moet dan >ne luchtige schuren worden opgeslage ere Duitschland bezit bosschen genoeg om vc ère doende hoeveelheden ,,loofhooi" te verz in melen. ran Van een slang verlost. ont . Voor ruim twee honderd jaren waren eh- Minxbosschen, (Monniksbosschen), geleg ,-kt tusschen Heijst-op-den-berg, Beersel het Schrieck nog een uitgestrekto en boschrii wildernis, waar zich van tijd tôt tijd nog w een de dieren vertoonden. ira. Nu had men met schrik de aanweziglu eener slang bemerkt. Zij roof de al wat zij ki éde gen kon tôt kleine kinderen toe. Een perse leb- had ze heimelijk afgespied en gezien dat Lpe- met haar buit onder een. houtmijt kroop. . zal. verre van aile boerenhuizen in 't midden v ree- «en bosch stond. Hij had ook zoo iets als g€ jke, gehoord. Ongetwijfeld woonde zij daar r een haar jongen. Een beer kwarn op het denkbeeld de slan^ te vërbranden. Hij zou te paard en goed ge> pend er naar toe rijden en een brandende b sel stroo op de droge houtmijt werpen. Vooreerst zou hij het dier geheel met z< T.an bestrijden, omdat, indien de .slang een spr< wilde wagen, zij er zou afglijden. Aldus toe , de rust ging hij er op los. Hij stak de bussel st <5U" in brand e nwièrp ze op de houtmijt. De sk îsr- haar vijand bemerkende sprong herhaalde t len op het paard om hem in haar kronkels vangen, maar zij had geen houvast en gl èr telkens af. Bel- De jonge slangen werden het vuur gewaar îana begonnen te sissen. Zij keerde terug om h ach- jongen te helpen, maar vruchteloos. Allen reef branden levend. t.-nd*» Dp boeren-waren van de slaner-verlost. Les Impudents. Nu mogen onze Vlaamse en Waalse jeu gens aian de Yser de wapens geru&t neer leggen. De ,,Eclio Belge'' heeft de taak o; zich genomen om het vaderland -te redden Haar inktpotten zijn kanonnen, haar pen nehouders zijn. geweren ; in geheimzinnig - hœkjes bereidt ze gifgassen voor. En z > torpedeart, ze kanonneert, ze ,,gifgast' vrachten scheldwoordeoi naar de Vlaam sche Stem'' — karrevTachten uitjouwinge I die neerstortten tijdens de aanval ,,Le . importuns" — en nu, 1 Julï, neerpk<tsei > uit ,,Les impudents" : zulks in zo'n grool ■ getale dat elke zin er van bruit, en zo leli dat het stuk mag staan nevens pater v. c * Elsen's berucht achandaaltje. Het walg 21 ons die viezigheden over te sclirijven. We laten even Jan roepen om onze mini 3 schoon te maken van die goi-e dingen doc , de ,,Edho Belge" er op geslingerd, Ja • komt met zijn grofste bezem, schuurt- e ' wrijft wat terwijil hij finit van ,,ze zulle 3 hem niet temmen" ; na en-kele minuten : ^ 't al klaar. ,,'t Was maar slijk, men.eerl il komt hij zeggen. En daar staat oi^e gevi weer mooi-fris, weer edel-"blank en ,,dooi eerlik". (Mag dit wel van een gevel gezeid 3 Nu dat vuile werkje gedaan is houde 1 wij er aan te verldaren : Wij, flaminganten in Nederland, hebbe 1 het voile bewrustzïjn. dat het vaderland moi en zal bevrijd worden door onze moedi^ 3 jongens met Koning Albert aan het hoofe Daar kan de ,,Eclio Belge" weinig aa t meehelpen. W^ij ook niet. Die bevrijd in ) gaat buiten ons om. Wij voelen — rechtzinnig en onomstoo baar — dat eens vrij, ons dierbaar Belg sleclits dan weer totaal herleeft. wanneer , - zij.n kinderen kunnen geven al wat eige B kraoliten vermogen. Wij voelen derhah t als een der eerste vereisten, ja als de eers r veredste, dat Vlaanderen zijn eigen levf I leve; dit is onmogelik zo het niet lieef het vrijo — in de ruimste zin des woords -het vrij je gebruik vaai een zijner voornaam ste bestaansfactoren : zijn taal. Hoe k< men een uitgeputte gevangene weer opwel ken zo, na hem uit zijn vunzig hok te lie ben ont.trokken, men niet dadelik de woi g de bet waaruit hij: gedurig bloed verldes" Wij, flaminganten in Nederland, liebbi de hedlige, diepHVaderlandse taalc de kran. heid van Vlaanderen — de tweetalighei met v»rregaande mi&kenning van h ^ Vlaaims — te ontleden, de middelen op . sporen om ze te genez-on dringend, raa y zonder tijidrovend gescha-nrel. Wij hebbx . de onwrikbare overtuiging derwijze h grootse werk der redding van België na. ii behoren te steunen — op veel krachtig •s v/ijze te schoren dan met sche-ldwoorden a brouwen. Wij willen ons Vlaamse volk op de hoo£ te brengen van de kultuur die, ten onzer de Walen, en hier onze gasthoren bezittei Nederland levert het beste bewijs dat ■ . hoogste graad der ontwikkeling ook door < n Nederlandse taal wordt bereikt. W at q Nederland mogelik is, is het ook bij on o Doch om zulks te begrijpen zou de; ,,Ecl ,r Belge" eerst de taal onzer en harer gasth ren moeten kennen. Wij, die Vlaming zijn, weten wat Vlamingen nodig hebbe Menig Vlaming geraakt jawel de noodlott ge invloed: van België's taleaistelsel. te bovi ) — maar hij alleeu zal zeggen tégen/weH ^ prijs ! 9 ^ In bevrijd België Vlaanderen te redd [_ op de enige wijze die redding biedt — n derwijze onze nationaliteit op een tôt ] ^ vergeefs betrachte hechtheid op te voere II dat is het doel der flaminganten — j; daarin ligt een eerste reden van het 1 staan der ,,V1. St.". j_ De ,,V1. St." is de band die om de V' s_ mingen gaat in Nederland. Zij tracht h ^ idealen hoeg te houden, hun moed te gev€ hun blik steeds naar het vaderland te rie " ten en te tonen hoe de verlossing — h ,c traag ook — nadert! Viel de ,,V1. St dan, denken wij, zou het hier duizend I Vlamingen aan iets ontbreken. Viel r_ I ,,Echo Belge", die talrijke Vlamingen zc den niets verliezen — dan wat uitscheld: in oen- Een Vlaams-Belgies orgaan te zijn, n echte Vlaams-Belgiese strekking, de V ining voor te bereiden om met nieuwe kra( de hand aan de verheffing van ,,Vlaandet in België" te slaan: dat is een twede red van het bestaan der ,,Vl.St.". En dit is o derde reden: Zij toont aan onze taalbr j ders, de Nederlanders, in hun taal, de wj toestand in Vlaanderen — zij benut d en buitengewone tijden om meer toen a der; ke te bewerken tussen beide natiën, om be il- de Belgen in 't algemeen, de Vlamingen 't bizonder te leren kennen. 'jd Ginds, bij Yperen, staan onze kerels, f 'y- en koen, geen vijand duchtend. Zij strijc °îî voor 't land. Hier staan wij. En even als zij. houe an I fier het hoofd omhoog, duchten g< sis | schelden van ,,Echo Belge" — die U iet maar een echo is —7 en gaan stil-vastberac ons weegs, eerlik voortschrijdend op ;en eni^e goede baan die, achtera^n ons leg k'a" leidt naar de volledige opbeuring van L18" land. Op een punt moeten wij echter de ,,E< Belge" volkomen gelijk geven, waar ze Iq_ sluit: „Wat ook de anderen mogen zeg; ^00 of doen, wij voegen er geen woord je bi ng Zij heeft gevoeld, dat zij scheldwoorden 11a- noeg had gebraakt, dat het hoog tijd is te niee uit te scheiden. Spijtig dat zij, die -ed nutteloos, haar enterend werk heeft beg nen, zulks niet vroeger begrepen heeft! en denken dat de Belgen haap deze anti-na lar nale, tweedracht zaaieiKle wandaad niet ^ geven zullen. ^OH. DEMAEGT 1 Emis! Vsndeivslde oner dsn ïrede I11 de ,,Humanité" van Dondermorgen antwoordt Vandervclde op het voorstsl van een Duitschen socialist, in ,,Het Volk" ge- - daan, om een gezamenlijke actie voor te 2 bereiden van de eocialisten in aile corlog- 3 voerende landen, tegen degenen die den ' oorlog voeren met veroveringsplànnen. - ,,Kunnen we, — zoo had de Duitscher. voor- I gesteld — elkander op deze basis niet ont-s moeten en van gedachten wisselen over de t mogelijkheid een eind te maken aan dezen > oorlog zonder nog meer bloed te doen stor-^ ten ?" Vandervelde begint met de moreele on-t mogelijkheid van een dergeiijke bijeen-komst voorop te stellen. De Belgische en r Fransche socialisten kunnen niet zonder r verraad te plegen aan de zaak? waarvoor a zoovele dapperen gesneuveld zijn, bijeen-,a komen met de Duitsche socialisten, ,,die voor de Duitsche oorlogs-credieten hebben s gestemd, die een onbeperkte volmacht heb-ben gegeven aan de keizerlijke regeering, en t, die aan de beulen van België de mede-plichtigheid van hun stilzwijgo-1. hebben " betoond". Daarom herhaalt hij met na-' druk: ,,Zoolang er nog één Duitsche sol- II daat blijft op het grondgebied van het gc-schonden België en het overrompelde n Frankrijk zullen we onze 00ren dichtstop-pen wanneer'men ons komt praten over een e gemeensch ap p e 1 ij k e actie in het belang van den vrede." 11 Trouwens, ver volgt hij, dé \ag kan 0 niet meer tôt België en Noord-Frankrijk beperkt blijven. Italië is tusschenbeide ge- t- komen, en ook de Balkan-vclken zullen dat ie misschien nog doen. Door toedoen van do il aanvallers is thans het nationaliteiten-n vraagstuk gesteld van de Vogezen tôt de e Dardanellen. Terugkeer tôt den status quo je ante hélium is dus onmogelijk; men moet 11 zich wel afvragen wat er gebêuren zal met t Polen, met Elzas-Lotharingen, ■ .1 met de - Roemeensche, Servische, Italiaansche, Bul-gaarsche of Grieksche bevolkingen die n thans nog onderworpen zijn aan de Habs-burgers of aan den Grooten Heér. En zijn 10- daarover aile socialisten het een6? De mee-1- ning van de socialisten in de geallieerdo • ? landen is bekend sinds het congres te Lon-(]1 den; ze hebben daar voor aile nationalitei-.. ten het recht opgeëischt over zichzelf te be- schikken; ze hebben, ten nadeele van sommi-0^ ge hunner landgenooten, onomwonden ver-iç. klàard dat ze geen oorlog voeren tegen het - Duitsche volk, maar tegen het Duitsche mi-litairisine, en dat ze reeds bij voorbaat pro-testeerdèn tegen elkë annexatie van grond- ir gebied, bewoond door een Duitsche bevol-er king. Maar hoe denken de Duitsche en Oos-t>e tenrijksche of ook maar eenigen hunner (les socialistes ou d es socialistes 'allemands et autrichiens) over deze principes, en vooral ^ over de logische consequeiities, de practi- 1 ' sche toepassingen ervan ? ..Immers, van tweeën een: of zijn het le niet met ons eens, ze verzaken de beginselen, in die tôt dusver steeds de beginselen der lnter-s_ nationale geweest zijn; ze wensehen in het ÎO belang van de centrale monaavîhieën een status quo te handhaven, . die. blijkbaar ^n e" strijd is met het recht der màtioiialiteiten, en 311 in dat geval is hun veroprdeeling van het P* veroveringsrecht, het recht dat ôp.macht be-i- rust, slechts een ijdele formule, — of wel ze m zijn het. met ons eens, ze willen ook dat er in ie hët Europa van morgen -geen irrodentismen meer zullen zijn, eh dan kunnen ze reeds . dààrom niet langer in het ka-mp blijven d^r Hohenzollerns, der Habsburgers, der Groote ?n Turken. 1U ,,Op het oogenblik echter moet men voor n: dezen zijn of tegen lien. Indien, voor _ het an ongeluk der wereld. het Duitsche Cesarisme »e- zou moeten overwinneri, dan zou het voor langen tijd gedaan zijn mot vrijheid en demo-a_ cratie. ÂVinnen de geallieerden het daaren-tegen, dan zijn er, het tsarisme en alleu m jingoes en chauvinisten ten spijt., in de Qua-J1' dru pie Entente nog genoeg liberale elementen, h- in Europa en. in de wereld nog genoeg demo-oe cratische en socialistische jdci*aoJitein, om te ." maken dat de komende vrede gewaarborgd en wordt door het nationaliteitsbegir.sel, en door het onschadelijk-maken van do verantwoordo-lijke uitlokkers van dezen oorlog, van hen die een Duitsch socialistisch manifest nog giste-n" ren noemden : de orgste vijanden van Duitschland ,,zijn binnenlandsche vijanden". iet }jJn zijn antwoord, dat'ik niet gelézen heb, la- maar waarvan ik een uittreksel gezien heb, ht heeft Scheidemann gemeend mij in het nauw en te drijven door mij de vraag te stellen: ,,Ge-en looft ge, dat in geval van . een overwinning uw bondgenoot, do Tsaar, zich er too leenen 011 zou in Duitschland een Republiek te maken ?" ■>e" ,,Neen, Scheidemann, dat geloof ik niet. ire Ik bon er zelf s niet zeker van, al is u dit îze misschien niet aangenaam, dat Duitschland, ng uw Duitschland, rijp is voor de Republiek. ter Maar ik geloof, dat, wanneer de Keizer over-in wonnen was, zelfs ai zou men met hem moeten o n derhan delen, zelfs al zou hij zijn kroon behouden, hij toch door zijn nederlaag zôô ier gedaald zou zijn, dat Duitschland door zijn eigen kracht in staat zou zijn een eind te maken aan het persoonlijke bewind. len ,,Met andere v.-oordcn. en dit om mijn ant-•en woord aan den in „Het Volk" geciteerden )Ch socialist te voltooien, ik erken met hem, dat ien de strijd tegen liet. cesarisme voor heb Duit-, sche volk een binnenlandsche aangelegenheid is. Maar het is een wet der historié — men er' denke aan Moekden, aan Sedan, aan Water- >ns ]GO dat in het algemeen het cesarisme. sleclits van binnen uit overwonnon worden ïho kan, nadat het een buitenlandsche nederlaag be- geleden heeft. Ten ,,En daarom durf ik zeggen. omdat het mijn ' " oprechte, diepe overtuiging is, dat, zoo allé J" volkeren een levensbelang hebben bi] de neder-Se" laag van Duitschland, het militaristische en imperialistische Duitschland, het volk dat dit daarbij het meeste belang heeft het Duitsche 011- volk zelf is." Wij In een inleidend woord verklaarb de bio- ,,Humanité"-redactie, dat Vandervelde hier ■er- volkomen de opvattmg van de Fransche socialisten^.en van de Humanité" weer-goeft^ ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume