De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

469950 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 09 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 31 Juli 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dn3zs2md0x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

..rSte Jaargang f N°. 98 Zondag 9 iWel 1915 5 Cems . REDflpALEl!fTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9S22 Noord. Bj Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens en visr bladzijden. A.boniiementsprjjs by vooruitbetaling : Voor Holland eu België per jaar ^ 6.50 — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.7o. Vn.M- F.ivelaiid. Frankrijk en buitenland dezelfde prijzen, met ver- Hoofdopstelles• : Mr. ALBER1K DESWARTE OpsielraatJ : OYRiEL BUYSSE — RENE DE CLERCO — ANDRE DE RiDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zicli tôt de Administratie van het blad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN vende men zich toi de Administratie van (Î6 VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. A DVERTENTIES : 20 Cents per regel. hoo^ing van verzendingskosten (2y2 cen "ïCORTE INHOUD. le bladz ijde: Ovenvegingcn van 'n Prairie-man. II. Braàm. De Duitschers en de A laamsche Bcwcgiïig. Wic telt ze?— K- Boode. Kleine Kroniek. Aan onze getrouwen. 2e b l a (1 7. ij d e : " rit het Vaderland. In Wèstvlàânderëii. Achter de vuurlinie. Aan de grens. Van Jongere Geslacliten. (9) — Lco Meert. 3e b 1 a d z.ij d e : De Europeesche Oorlog. ? De torpedeoring van de ,,Lusitania . 4 o b 1 a a z ij de: l'it de Kampen. Voor de Uitgevvekenen. Voordrachten en Feesten. Kurist. Onze gcïnterneerden vragen. hntpjp ne 'n Prairie-ifa. II. t Crcoîste succès van dazen ocrlog. ! 't Z'.vare 'Duitsche belegéringskânon — de ; Zwarte Maria, zooal? ik ze in een tijçlsohrift genoemd vond — màg misschien 't grôôtste ..succès ' va'n;«<$ezen Oorlog worden genoemd. Dit succès i>> niede bchaald, doûrdat men 't be-| staan dèzêr k&noniîcn' absoluut geheiln wisit te I houdeiv. ' , Ben ik wel iivgeHcbt, dan zijn deze kanon-nen voor eigen rokening dèr firma Krupp go-; bouwd; misschien met den Duitschen Keizer als vertrouwde. hem alleen. Op dezo manier, cloor het'buiten elkë parlementaire bemoeiiïng te S houden, wist men do geheimliouding door te vccren. Wi! mon 't zelfde nu boreiken, door de Tvapenfalirikatie door ieder land zelve te doen ! uitvoereii, dan scliept mendaarmeé cen depar-loment( : ) v.an Oorlog. dat absoluut in 't geheiln nibet'werken. Want hoe — als een andere natie niet weten mag wat men doet — hoe wil men don die zake'n ook maar Voor 't géringste j deel ir. een volksvertegenwoordiging overleg-i gon? Blinclelings hëoft dergelijke volksvertçgen-Mobrdigingl ?) dan te vol gen, of kan niisschiei: i boter nog naar lmis gaan. Want or komt nog iets belangrijks bij. Kngeland schijnt zich ni. minder voorpereic to 'hebben voor een oorlog te land clan Duitscli-land. Door nu wapens en nuinitie te koopen ir Amorika. kan ze' echter dat bezwaar herstél-leU. Bestond die gelègenlieid niet, dan zou hé1 absoluut. v.aak zijn, altijd, om een veel grooter* voorraad beuapeningsmateriaal te hebben dâi: n\>n den corolg reeds had. En wijl nie-vau îroôhfc weteh. zou 't meest practische zijr om a"»'s «an één man, één militairen vorst toc te vortrou—en. 't Voorbeeld is er, 't wêrkl I uitstekond. Knipp^luindalen : 'n enorm, miniem bagatel »at doet die kleinigheid van 'n paar krantei omkcopcn af ? Als Duitschland a\ apende. nioesl frankrijk. En de band tussolien Krupp, d< I P^ticuliere kanonnehfabrikant, en de Duitsch* .e'zer 's zoo nauw genoemd. Wat zou 't baten ot de zaak onder 't bestuur kwam van 't lioofc n ^ui^ehen Staat, dat toeli de Keizei I »at zou t onderselieicl zijn, stukgeseliotei y .^or)c'on mot i?en Kruppkanon. of met eei jveizerlijk' wapen ? Niet de kwestie is, wie dit ■agen maakt, doch of men ze maken zal. 'f v r» Andrew Carnegie, de man yai redespaleis, v&ri de Carnegie Indowmen or leaee (voor vrede), maar van <le Ameri aanscho Staaltrust bovenal, is zoo goed al lo"su!ig°°1J1^eieSSeerC^ fabrikatie van oor I bcsclinldigt men do Amèrikaanschi • «a trust evengoed van propaganda voo yn i °l0_ bewapening — zulks op de manie I waar* v, l,it'komt — toeh is er een reden ! en TC°m • ^'arnegie een Vredespaleis geef mon ;U^vi niet' ^cc'1 oorzaak hiervan vind I dpn 111 i',uroPesscl>o verhoudingen. en niet ii nooip «f r naaiv winstbejag van een Mr. Car I n' 011 ■Krupp. AVant Mr. Carne I Weruf "°V Van meepraten, dai aan t ijden e: aan r™i«an ;;re(e verdie ne n a ait, meer da: I en ah" i°^'. ■'n Europa, waar men aitip I Pendo 'L;-eei' a^es vastknoopt aan de gewa [ zaak van T1-6 Van verleden tijd, zit ook d ' parlement Inraan vast, zoo goed als el pariement, te ke m^, vrouw on kin3. I naïuvon 1,1 i_ ?int 1Tieu met d'en banc! te vei I zoei;"0 E1en tegeU d°n 001'l0S t» 'PDorwegen voor vervoer en voor stratégie. [ alfe zoeuf1^at, 'm™ alIes cn altijd wee E natie ,ie vj'î. ? knoopen aan do militair I king ' ]ont S( ernung der feodale lwerenbevol I »P0Prw^bo»°h at °°k VOOra' SeM<al biJ dc I ]nnrMU^SC^e 'ndustrie zich uitbreidt, e I is « °nîKcï1.ën iecft iu Klein-Azie I spoorwegverhiVî V°°l te 7eB&my om direct I !ïMe SSlo , gen sch«PI«n tuœote' I Klcin-Azif n i™; , :'1 Duitschlanfl, noc I 'iip spoonv»^ , Boll«n-Statçn. ivaaidoo I ^sarva-i «it "S^'egil am ivoi-den. '/ou6: iî» Anie ' 01 ,,adeel WIm« en Cint»-"aai »"«* "itcijfert i prbeterâe i,, j' zon, .j4 ™ll;om 7-'> als ec dcr«i de . ' :,lbeid>iUiarkt bij de arbe «il grondbezitter houden zieb vei ; per nummer). heugen over gemakkelijk vervoer van produc-ten, en stijging der grondwaarde; en de kapi-talist, de promotor, zou er misschien een mil-lioentje uit zien te halen. Zoo is de zaak niet in Eùropa, waar vracht-vervoer niet de hoofdzaak is bij spoorwegbouw. Daar is als tegenlianger, misschien in eerste plaats, iet sais een landadel, die vreezen zal dat liet de arbeidsloorien verhoogt. De promotor, die naar Jn millioentje zoekt, wordt niet door iedereen gezien. Een veel beîangrijker factor is echter, dat men den spoorwegbouw vastkoppelt aan z.g. strategische of militaire belangen. Om den aan-leg van strategische spoorwegen in Duitech-land, die op een voorbéreiding van snelle troe-penv»?rpla.atsing naar België wees, was het vooral, dat België zicH in verbinding stelde met de Engelsehe llegeering, hetwelk later door Duitsch land als een soort samenzwering logen Duitschland werd uitgelegd. En «oo zit l:»ît met een werkelijken spoorwegbouw tusschen Duitschland en Klein-Azië. Cesteld, dat een financieele onderneming dergelijken spoorwég wil bouwen. Xatuurlijk komt ze dan allereerst bij de Duitsche regee-ring — misschien voor subsidie ook, wat ze bstor niet deed. Want aan de mogelijkheid van een subsidie. zit zeker vast de overweging der strategische waardo van die lijn, voor troe-penverplaatsing etc. Rn van die ,,strategische" Duitsche bepa-lingen moet de rest der wereld niets hebben, ook de Balkanstatcn.niet. Evenmin wenscht men Rusland in 't. bezit te zien van Constan-tinopel, wijl de zeeëngte, waaraan deze stad ligt, eén strategische toegang beheerscht tôt de Zwarte Zee, de natuurlijke uitvoerhaven voor de grenzen van Zui !-Kusland. Duitschland stelt meer belang in 't bezit der havens van Noord-Frankrijk, wijl de strategi-sclie of militaire waarde daarvan grooter is dan die van Nedërland. Een Duitsche feodale regeeringsmachine, de gewozen militaire béscliermer van een féodale landbbuwbévolking, is genegen, die ,,besclier-merstaak" ook te aanvaarden voor <le Duitsche industrie. Of die industrie die bescherming noo-dig heeft, of gebruiken kan, doet minder af. Daarom Morkt ze voor strategiselîo doelein-den. Ze hélpt de Duitsche inxlnstrie aan uitvoerhaven s naar de Noordzee. Ze helpt de Duitsche industrie, om de Balkanstaten te verove-ren, waardoor spoorwegbouw môgeïijk wordt Zij, de beschermingsengel der middeleeuwen oi meer nog. wil ailes doen,. om te beschermen als ze 't kan. Ze besçhermt — de eigen onde positie — waar ze kan. En waar ze 't niet kan dwars-boomt ze ailes wat niet tôt liaar eigen natit behoort .Zij, de mannen die dat stelsel ver tegenwoordigen, gedragon zich als mannen ontegenzeggelijk. Doch als ze 't niet deden, ah ze Europa van de heelen straJogischon 1*0 ni me zouden ontslaan, zou 't beter en voordeelige] gaan. Wat is een bezitten van strategische punter anders dan struikelblokken ? Wat is de aan leg, van cen strategischen spoorweg anders dai een waarschuwing ^oor andere naties? In Afrika, verdeeld door Europeesche naties werkt men elkaar tegen bij elken spoorweg bouw, uit strategisch gezichtpunt. In Zuid Amorika. waar de Monroe-doctrine die stra tegie in den weg staat, mag men bouwen zo< 1 veel als men wil. ; Men spreekt van koloniseeren, openen vai ! handels-, on afzetgcbicd. 't Omgçkeerde i. ! waar, men zit elkander in 't haar, belemmer 1 elkander veeleer het cultiveeren der. maagde 1 lijke gebieden. Ik schr»3ef, dat de Amerikaan ailes uitcijfer 1 in dollars en centen. Hij doet zoo: 1 Als hij een spoorweg wil bouweii, is 't doe ' als regel alleen: vrachtvervoer, winst. En d arbeider krijgt loon, de boer beteren afzet ei 1 meerdere waarde van zijn bezittingen. En d ; promotor 'n millioen misschien. Als de laatste in Europa aankloppen komt 5 voor 'n concessie voor 't aanleggen van eej spoorweg, komt niet het vervoer, maar de stra tegie op den voorgrond. 3 En waar 't Amerikaaiische volk de uitkoms * uitcijfert in dollars en centen, daartegen vraag ook het Europeesche volk. wat het resultaa zal zijn. En altijd is de kans daar, dat he b resultaat niet zal zijn dollars en centen, doc " erger dan hel — oorlog. 1 En 't A-olk vervloekt den kapitalist die ,,con cessies" zoekt. En 't roept om etaatsbezit e exploitatie van spoorwegen ook. militaire spooi 1 wegen, strategie, ailes verbonclen, nauw, aa ] de militaire natie, aan 't volk. ^ 'k Begon ongeveer met de bewering, dat d Amerikanen vooruit zijn. Ze zijn het, onge 5 bonden als z»? -zijn door een verouderd militai ^ sy.steem, wa-arin Europa nog altijd vastzit. Daarom is ook een Knipp-fabriek, die vei spoorrails fabriceert, allicht meer geïnterei " seerd bij strategie dan bij vrachtvervoer. In Amerika, waar men meer 't laatste op 00g heeft, bouwt men ongestoord spoorwege van uit de Vereenigde Staten in en naar Can'f c da, en omgekeerd. En daarom is ook een Carnt 3 gie, als man der Amerikaansclie staaltrust, g' . interesseerd bij productie van spoorwegmat 1 riaal, meer in staat voor vrede te zijn, terwi men zijn collega. Krupp niet anders kent da 1 als do fabrikant dor Zwarte Maria. De Strategie der Croote Meeren. i ' li W i e de zwaarste kanonnen zal maken r w i e do strategische punten bezetten ; wi il met-de • regeling van dat ailes bclast zal zijr ziedaar wàarover mon zich.i'.ltijd dik maakt i n Europa- Of 't oorlog i?, of vrede, doet nie t ter zake; zelfs <le grootste moord- en verni lingstafereelen van lieden hcbbeu daarop nii - den «geringsten invloed, De Vereenigde Staten en Canada, de beide' voornaamste cleelcn van Noôrd-Amerika, be-: liooren niet tôt dezelfde natie. Echter: op de z.g.n. groote meren, do zoetwaterzeeën, (li®^ voor enornie uitgestrektheid de natuurlijke grens vormen tusschen béide. landen, zijn gesn oorlogsschepen, nocli zijn forten gebouwd langs de oevers. Op' ,,strategische punten", daar, waar het water niet breed is, heeft men geen groote kanonnen .geplaatst, om ieder passeerend srhip te kunnen vernielen. Een Gibraltar heeft men van die pla.atsen niet gemaakt, noch heeft men ze met geschut en l'nrten bekranft als de Dar-danellen, of andere Europeesche zeeëngten. Had men "t gewild, men had er eeuvoudig slecht tijd voor. Wel vindt men ..forten:' o\er de Vereenigde Staten, hoûten blokliuizen, ter bescherming ; der eerste blanken tegen overvallende benden van roodhuiden. Maar aangaande de meren tusschen Canada en the U. S. A. weet men, dat aan beide zij den beschaafde menschen leven ; dat de . .wilde hor-den" over de grenzen ook hebben afgedaan, Doch om tôt dat oordeel te komen en daar- . naar te handelen, dit schijnt voor de Europe- , anen alleen mogelijk in 't land <ur onbegrensde idealen. Zou men zich af vragen, in Europa ook, of | en w a a r o m men zich met het Oorlogstuig inlaten zal, zeer mogelijk zou men meer nabij ; de oplossing kunnen zijn, dan door altijd weér te vragen, wie de man er van zijn zal. Waarom men het doet, weet men zolf niet. ; Om 't voordeel in dollars en centen zeker niet. ; Op, dat standpunt — meer gezond — staat èen j lvrupps zaak maar alleen. L a c e y, Wash., U. S. A. H. BRAAM. m.m o — 9s Ouitschers en de Vlaamsche faeweying We zijn van meening dat de Duitschers de V 1 a m i n g e 11 «en slech-ten diensfc bewijzen door in België als bs-vorderaars van liet Ylaamsch op te t reden. Daar zullen 11a den oorlog de Franschge-zinden tracliten profijt uit te trekken in hun strijd tegen het Ylaamsch. In liet Berliner Tageblatt verschijnt een brief uit O'osteiidejdat daar ook is gcschied wat te Brugge gebeurde. ' De stadskoinmandant heeft er door aan- plakking aldus verordineerd : ; ,,Het is niet te billijken, dat in de I Vlaamsche ?tad Oostende zeer veel wcon- en zakenhuizen met Franseîie opschriftcn' van allerlei, aard zijn bcdèkt. Tôt 8 Mei wordt tijd gelatetn die te verwijderen. Engelsclie opscliriften hebben evenmin reclit en moe-1 ten eveneens wordeii verwijderd. ,,Vèronachtzaming van deze vererdening, op de uitvoering waarvan stipt zal worden toegezien, zou voor de verantwoordelijke liuiseigenaars en zakenmenschen hoogst 011-' aangename1 gevolgen hebben.'' De Vlaamsche waard van liet koffiehuis . Cour Royal klaagde aan den schrijver zijn t nooid vertelt de ,,N. R. C." Er i9 in het hôtel en koffiehuiswezen nu eenmaal een soort esperanto dat ieder verstaat, zei bij. ^ Hij had den heelen dag al vergeefs op het Vlaamsch voor Cour Royal gezonnen. De correspondent, die in de zes maanden die "x hij in België is. al heel wat Vlaamsch lieeffc 3 gesproken, naar hij zegt, kon hierin den waard niet helpen. Mogen wij hem Ko-, niugsliof aanbevelen ? 1 \ Wie telt ze? Wie telt ze de groêne grasjes, In 't wijde weideland Of tengere gewasjes ! Aan 's beekjes glooiend strand ? Wie telt de sterrenlichtjes, 1 Die schittren in den nacht. E11 met hun bleeke geziclitjes Daar staan, in stille pracht? Wie telt de waterdroppen, Die vlieden op de aard, ,1 Die paârlen op de knoppen Of op het zaclit geblaârt? Wie telt de purperdroppen, t Wie telt het edel bloed, n Dat vloeit uit teedre knoppen, Uit menig jong gemoed? Wie zal tôt stilte manen llefc zwoegsnd moederhart? I Wie telt de vrouwentranen, n Geschreid in bange smart? 15 Maart 1915. ' R. BQODE. ^ De lijsten der krijgsgeyangenen- c Om plaatsruimte te vinden \foor verslagcn, n medecieelingen enz., die reeds enkele dagen op ts verschijning wachten, zijn we verplicht geweest heden de publicatie van onze iijst van krijgsge-?t vangenen op te schorsen. Morgen wordt da Iijst voortgezîît, Kleine Kroniek. Het eergevoel der Duitschers. Een meclewerker van de ,,Secolo" liad een onderheud met den Belgische minister van staat Vandervelde, den hoofdman cler Belgische socialisten. De lieer Vandervelde zeide onder anderen : Herhaaldelijk zijn Duitsche socialisten naar het Yolksliuis te Brussel gekemen. Een hunner heeft ge-\raagd, waarom de Belgen het Duitsche leger niet hebben laten doortrekken. Toen do Belgische socialisten antwoordden dat dit voor hun land een eerezaak was, merkte de Duitsche socialist op : ,,De eer is een kwestie van burgerlijke ideologie." Ik, aldus de lieer. Vandervelde, ik meen dat eer-bied voor zijn eigen handteckening en voor gesloten overeenkomsten voor arbeidera dezelfde waarde moet hebben als voor burgers." Spaansche hulde aan de Bondgenooten. Tal van kunstenaars, schrijvers, geleerden en po'litici in Catalonië hebben een manifest ge-zonden aan generaal Joffre, omdat zc naar in het manifest gezegd wordt, hun overtuiging uit willon spreken en tegelijkert-ijd van hun sympathieën getuigen. ..Onze overtuiging is", zoo lieet het verder, ,',dat in den huidigen oorlog het opperste belang der rechtvaardigheid on der menschelijkheid de overwinning van de Bondgonooten der Entente eisclicn. Onze s}"m-pathie is voor Frankrijk en Engeland die se-derfc eeuwi'n de beschaving beheerscht liebben en voor België en Servië, de kleine naties, die een onsterfelijk voorbeeld hebben gegeven". Aan lu?t slot van het manifest, aan welks aanlief boA'enstaande zinnen ontleend zijn, zeg-gen de bewonderaars van Joffre : ,.Wij zijn met ons harfc en ons denken aan de zijde van Frankrijk en zijn Bondg»3nooten. A'oor hunne oVerwihning koesteren wij de har-telijkste wenschen". Siecht werk door dronkenschap. In l»?t Engelsclie Witboek over het slechte werk, dat aan Engelsclie werven, in munitie-fabrieken, enz. wordt geleverd. komen ver-sclieidene rapporten voor owr liet drinken van het werk volk, dat met het vclc geld dat het te-genwoordig verdient zich erger t»} buiten gaat dan anders. Behalve dat de arbeiders daardoor dikwijls te la.at aan het werk komen, of geheel verzui-11011, werken ze minder en goed. Een kapitein. .superintendeht aan de Clyde, schrijft, dat aile directeuren van.werven het daarover een's '/.ijn. Hij vertelt van een geval dat »?en herstellings-werk aan den bodem van een oorlogsschip zoe sleclit was uitgevoercl, dat het onmogelijk dooi nuchter werk volk kon gedaan zijn. Het î^as geVaarlijk »?n moest overgedaai: worden. Aan dezelfde werf waren dronken arbeiders, die zoogenaamd werkten, verwijderd En derg»?lijke dingen kwamen aanlioudend aar de werven voor. Dit bewijst hoe hoogst dringend en lielang rijk de strijd is door de Engelsclie Regeerinc tegen het alcoholisiro aangeknoopt. De wondere reis van een span paarden. De Poolscbe per.s verhaait de wonder lijkc lotgevallen va.i eeu Poolsch spar paarden. In het begin van den oorlog werc een span paarden met zijn bestuur der vai graaf Grabowski uit de omgeving vai Kutno gerequireerd. Eenige.weken latei werd het span door de Duitschers buitge n-.aa.kt en deed het in het Pruisische legei dienst. Drie maanden werden de dierei naar liet westelxk front gezonden en daa door de Franschen buitgemaakt. Dezer da gen ontving de graaf van zijn knecht be richt, dat hij. deel uitmaakt van het Fran sche leger en dat de diercn het best maken Een beetje te haastlg. Zondag vloog over Calais een Taube Mie 11 verwachtte een paar bemmen, docl îr.idden boven de stad gekomen wierp d< vliegenier massa's papieren uit-, waarop ge schreven stond: Gij kunt ons binneii ; dagen in Calais verwachten. Zwart op wit. Een neger in Amerika. die een hoop gel verdiend had met boxen, koeht zich een dur automobiel. opziçhtelijk gekleurd, naar de algemeenen smaak der zwarten. Vuurrood wî do. car overlakt, al'gezet met breede streepe verguld. t Bekleedsol binnen in was zwart. 11 Veertien dagen later kwam hij in 't kai toor der boxers, te voet. E11 de klerk in lu kantoor vroeg hem, nieuwsgierig : ,,Wraar je auto, Sain?" .,Wel, antwoordde deze, ik laat de car per, pectiviseeren." ..Wat zeg je, ' perspectiviseeren ?" ..Jawel. porspectivi5*2eren. vervolgde Sam. ziet, zooals do car was, deed ze me in 't gelie gèen goed. Aïs ik er mee door de straat ree kcken de menschen me na. E11 dan zeiden z 'n mooie fijne auto, ni,aar vreemcl dat er ni maud in zit. Ik laat ze nu perspectiviseere die zwarte voering er uitnemen, om ze niet te laten bekleeden., sneeuwwit."- Veldkijkers voor de troepen. Door lady Roberts is een nieuwe op-roep gedaan om veldkijkers aan de troeper ta verschaffen. Zij deelt mede, dat de vorige oproepingen door haar vader, lord Roberts en haar zelf gedaan, niet tevergeefsch zijr geweest en dat meer dan 16.000 kijker: reeds uitgedeeld werden. De voorraad raakt nu echter uitgeput terwijl de vraag even aanlioudend en dringend blijft als te voren. De veldkijkers, die reeds zijn verzonden kwamen uit aile deelen van de wereld. Zo< werd verleden week een bezending uit Yoko ha ma ontvangen. Aile kijkers, wolke mei aan de National Service League zendt worden voorzien van een nommer, zooda a,an de personen, die ze geleend hadden, ni het einde van den oorlog liun eigendom zo. mogelijk teruggestuurd kan werden. Kor geleden ontving het bureau twee kijkers welke op de lijken van officieren te Neuv Chapelle waren gevonden. Met het 00g o; de dringende behoefte aan veldkijkers i het merkwaardig, dat zij niet dadelijk wee ri gebruik werden genomen, maar da iemand ze eerlijk terugzond. Ze zijn 11 voor -de tweede maal naar het leger aan lie westelijk front gestuurd. Gemutlichkeit. I11 het ,,Vaderland" lezen we volgende Ke zerlijke Idylle : ,Jn oorlogstijd krijgt îiien dikwijls vreëmc gesclionken, doch een zeer eigenaa.rdig caclea heeft onlangs de Keizerin van Duitschlan ontvangen. Zij kreeg namelijk toegezonden van de kool school... een ,,oorlogskock", bereid uit aarc appelen. De?o. koek was zoo aangenaam van smaa dat zij naar de kooksehool toeging en verzocl bij de l^ereiding hiervan aanwezig te moge zijn. De Keizerin, die de ..aardappeltaart wensehte poplair te maken, zond er een, ze gebakken, aan den Keizer in het hoofdkwa tier". AVe weten niet — het bericht meldt het 01 niet — of ook deze koek goed gesmaakt heef Ze hadden hem opgehangen. Voor eenigen tijd hadden onze Belgiscl piotten — lijk liet meermaal gebeurt te ancïëre — een ,,feldwebel" gevangen genome De man scheen buitengewoon verbaasd en ve wonderd door Belgisohe soldaten opgeleid worden... Hoc verder hij kwam, hoe meer Be gen hij zag, en hoe meer hij verbaasd en ve wonderd was. — Belgen- Aueh Belgen ? ! — Ja, waarom niet? zeiden hem onze alti goed geluimde mannen, waarom niet? Er zi, er waarachtig nog veel meer dan er hier li gen; wij houden geheel do IJzcrlinie beze vole onzer mannen, staan nog gereed in Fran rijk. Zijt u verwonderd hier Belgen te zien ? i — Ja. verwonderd... ^Ntaar men had o: bevestigd dat het Belgische leger door ons ve nietigd was ; dat er alleen nog eenige regime ten bestonden sterk aangevuld met negers. ,,Zij" hadden dien ,,feldwebel" even opp hangen en God weet, hoeveel andere dergelij fabeltjos aan de Duitsche mindere soldaten c evangelie worden opgedrongen. Altijd Kultur. Een ongenoemde Belcr, die voor den oorh bij 11 a twee jaar heeft doorgebracht met h katalogiseeren van de bibliotheek vari < Trappisten te Bouillon, in België vlak 1 de Fransche grens, schrijft in de ,,Times dat hij van een ooggetuige heeft gehoor dat de Duitschers, clie den 24en August Bouillon bezetten, de kostbaarste boeken c roofd en naar Duitschland gezonden liebbe De monniken, die 11a de wet op de goc dienstige vereeniging Frankrijk hadden v< laten, hadden zich voorloopig te Bouill ! in een hoeve gevestigd en daar de boeke 5 ondergebracht.' De schrijver noemt e . aantal incunabelen en zeldzaTiie wrketi, < 5 ze rijk was. Maar hij verzwijgt niet, dat monniken, was de oorlog niet tusschenbei gekomen, een 2500 boeken zouden verkoe hebben om met het geld een nieuw kloosl te bouwen. De catalogus van dien verko ^ was al opgemaakt. 11 Heldendood. :s n Wij verneme'11 met innig meevoelen d clood van kapitein Van der Cruyssen, zc !" van den ouden Vlaamschen strijder en vo •s man, die op 8 October 1.1. in den ouderd* van 42jaar aan den Yser gevallen is. 2 i- heeft ook dat Vlaamsche kind de vrijh van zijn land gekocht met den kostbaren 1 prijs van zijn bloed. c Den diepbeproefden vader bieden wij 0 ^ volste ontroering. De heldendood van 2 ' teergeliefd kind zij hem tôt cen troost tôt een weemoedvol lierdenken, wijl zoo\ n grootlieid en zooveel edele offering uit : bloed -werd en zich openbaarde in zijn d peren zoon, • Aan onzen gelrouwen, De onivangst van 's Konings Brief en de bijzonderc goedkeuring die ive van Zijne Mcijesteit mochten ontvangen, hebben ons zeer in o/is vaderlandsch bcwustzijn ge-sterlet. Xooit hebben we scherperen spoor■* dag ontvangen om onze vaderlandsche taah en onzen 'pliclit onverdroefd en met meer , krach tdadigheid dan ooit voort te zetten 't Is met dat besef dat het bestuur van „T)e Vlaamsche Ste?7i>} besloten heeft de aborinementsprijzen van het blad te hal-veeren. ,,De Vlaamsche Ste+n" wil geene commercieele onderneming 'ijn. Geld kun-' nen, "willen of mogen we niet winnen. Met de uitgave van ons blad vervullen we een-voudig een apostelschaj), als Vlamingen en. als Belgen. ' Maar om heelemaal het doel dat we ons met de stichting' van de Vlaamsche Stem hebbeni 1 gcsteld, te bereiken, moet ons blad méêr en ) méér verspreid worden. Al de Belgen moe ten het kunnen koopen, cok de minder ge-' goederiy om er te vinden de opwekkmg eri 3 de aanmo edig in g die ze in deze dagen van beproeving noodig hebben, om betrouwbar&, s inlichtingcn over de oorl ogsaa ng elege nh e -r den 'en den toestand in het land te ontvan* t gen, om hun rasbewustzï/n sterlc te houden, I h'unne rccliten verdedigd te zien. We t wcnschtcn ook dat vele Nedcrlanders ens blad zouden nemen, en om dàt te bereiken, moesten wij insgelijks het tarief verlagen, want al àc.e N edcrlanders zijn verknocht l" aan eigen courant en en kunnen een blad e g'elijk'het onze, dat specifiek Belgisch en u Vlaamschgezind is, slechts bijgaandelijk d lezen en voàr zoover de prijs niet te duur u'çze. Om deze verschillende redenen, hebben wij dus onze abonnementstarieven aanzien-lijk verlaagd. Moeten we uitler/gen dat die J prijshalveering voor ons een hoogst zwart II opoffering beteekent? dat we door dien •' maatregel vrijwillig enze inkomsten hebben If verlaagd en onzen ve/koop met 2 S moeten - vermeerderen, willen we het dekken der zeer uitgebreide onkosten van een dagblad 1S gelijk het onze niet rUo'eilijker maken?... '• lî'tf mogen het gerust bekcnnen: zeer groote arbeidr en zorgen hebben de opi'ichters van de ,, Vlaamsche Stem" van meet af gehad en e nog moeten zij elken dag worstelen tegen de 11 moeilijkheid om een groot blad in het leveih Q- te houden. l" Daarom richten we ons met bctrouwcii ^ (ot onze lezers, lot al onze vrienden. We ... rekenen op a lien 0 t\is voor de reusach-tige opofferingen, op allerlei gebied> die we gjis getroosten, te loonen... om o?i$ te jd helpen in onze zending... om ons blad mcér n en méér bekend te maken, het over al, in ?" aile kringen cn aile midclens te versprei-den... Ze meeten voor ons nieuwe lezers, v" nieujtuc abonnevten, nieuwe vrienden wer-1S ifen... voor de ,,Vlaamsche Stem" ijveren ah ]•_ voor een eigen zaak, als voor een nationaal 11- belang. Daarom moet elk oud-abonnent —. opdat we niet aan de prijsverlaging zouden e- verliezen — minstens twee nieuw3 abonne-<e menten aanbrengen ; kan hij er ons tien ls bezorgen, des te beter; die vriend zal niet voor ons gewerkt hebben, maar voor de Belgische zaak en vcor de Vlaamsejie Cul-tuu-r, voor al onze nationale belangen. )g Hier weze er nog op gewezen, dat de et voorspoed van een blad gelijk het onze, den :1e lezers zelf ten hâte komt. Waar het, ons Dp niet om geldbelegging te doen is, kan aï de winst die door de uitbuiting van het orgaan d, wordt opgeleverd, aan de verbetering, uit* us hreiding, verspreiding van dat blad worden e- besteed. n. Met levcndig vertrouwen, doen we daii ls- ook cen warmen oproep bij cd onze vrienden, »r- opdat ze onvermoeid voor de ,,Vlaamsche 011 Stem" ijveren zouden en propagamda ma-> rij ken voor het blad. IVe zijn overtuigd dat en zc allcn tôt dat schoon en grootsch werk lie zullen willen bijdragen... . de de —L ^ !;!: Brieven en stukken. °P Om vertraging te voorkomeu, verzoeken wij inzenders van brieven en andere stukken ta adresseeren : Ailes wat voor de Redactie bestemd is: Re« dactie van de Vlaamsche Stem, Paleisstraat 31. eu Ailes wat voor de Administratie bestemd is: on Administratie van ,,De Vlaamsche Stem", Pa-Dr- leisstraat 31. Dm Slechts indien strikt noodzakelijk, voorzio ;00 men de brieven en stukken van persoonlijk 3jçj adres. Voor telefonische klachten over bezorging os" van het blad, vrage men steeds «an: Telefoon no. 9922, Noord. ize on Zie ons© îeîeapammen eel i" en 3aatst®Segeirbenchten ap- op de derde biadzijde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume