De vlam: socialistisch weekblad

170 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Juni. De vlam: socialistisch weekblad. Konsultiert 04 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bk16m3418w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Abonnementsprus 3 maand. . Fr. Î.50 6 maand.... 2.50 Beheer en Redaktie : 120, E. Bockstaellaan LAKEN Abonnementsprus : 3 maand . . Fr. 1.50 6 maand.... 2.50 Aankondiqinoen worden aangenomen t M. E. BIDEZ 75, AnspachJaan, 75 bRUaStL (Beurs) MOCIAAL - DEMOKRATISdH WBBKBLAD VOOR ON S. We kenaen de firraa Wilson en Cie, zoo-aia we Batavus Droogstoppel kennen. Allein wonen Lauriergracht, zijn makelaars in kof-fie ein dollars en sjacberen intégral en. Ze zijn voor en met s ck j woord en daad. Ze weten dat kleine volkeren recht op onder-steuning hebben. Daar bet nu edelmoedg is het zwakke kind n 't loopen te belpen en onderweg te bewaken en te sterken, hebben ze bevonden dat kleine Staten moeten ge-steund worden, cpdat ze zonden leven. Ze zeggan niet lerland, ni&t Vlaanderen, niet Koerland. Dit is te bijzonder. Ze zeggen : » al de kleine Staten i oeten tôt bun reoht komfn en ook de kleine volkeren », tôt op den dag dat ze niets meer zeggen, daar weer een klein volk ergens is gewurgd geworden. Al die ridderlijke beursiiui bebben we met ons, tôt dat eigen belang ze van on,s ver-w.jderd, en ze ons uit bet oog verliezeu. Zoo hebben we imimers ook wcordelijk m Frankrijk den lof vain België gehoord, dat zoo heér-ldjk bad gevochten en Antwerpen, had prijs gegeven cwn Parias te redden. Heden 1 Lte&n spraak meer van, tenzij om te vragea of bet hoekje dat van België aain den iJzer over-blijft, nog soldaten kan leveren. Doch, waar groepen tôt stand koaûen, zooails, nog niet kng geâeden, Nieuw V'iaande-ren, mag men vertrouwen hebben. Men kan kibbeàen. Men heeft gekibbeid. Dooh net booge ideaai blijft de rijzende zon der toe-boanist.Bené De Clercq zegt bet ook, wanneer hij wijat cp Frjms Van Cauweiiaert, den çnt-dooide, die thans Schrijtt over de onarage-lijke. toestanden in ons léger. « ÎSiiet aiteen de passieven worden wakker; ook sooinage min of meer Vlaamsehgez nde heer en der Bei-g„sohe regeenng kruipen mit hun schelp. » Nu hebben we ook reeds invloed door onze beweging zelf, gezag, maeht. Daardoor ko-men de nutsmenschen tôt ons, zij die enkel vragen hun brood te verdienen, ©m 't cveu bdj wien. We hebben hier de goadgezinde Duitscihe po.itiek voor ons, voor zovar ze niet Fransoh'Mjoneerb .Hier en daar ùuikt een geestelijke op met woord en daad. Hon-derden priesters werken in stilte, gedwongen daarbo^ door hun liofde voor Vlaanderen. Zoo zijn er onderwijzers, leeraars, haï.ctelaars. De beweging vordart, wint veid. Duizen .en kizea onze brochures, hooren onze voor-dr-achtgetv'ers, ieerea den strijd begrijpen, kunnen oordeelen en jaiiien hun woord âpre ken. Doox' hen wordt ^ns streven verkondigd, ontwaken de sluimerendea, bckeeren zioh d.-twvjfeiaars en de onverschililgen, ja, de vijanaen. Er zijfi'iocih Walen, die ons steunea door hun pars. Hollaaasohe vrienaen makeu vuor on de wegen wijder in hun zoo koei, voor ons al te koel xand. Onze jcngens aan t front, onze jongeas in Duitsoiiiand tu in Holiand, en zoove -i vei jaagclen en gepiaag den, hebben tocii wel V- o/ertuiging dat ons recht moet erkend worden. Zij zuiien onze rangen gaai-deiweg versterken en uitbreid Het vO'lis îMDert. Doch we zijn met, ais Oeicrajina, als JEfin-iand, zoo onmiddellijk te volido^en voor aile® wat Wij wensahen. vVaarom 1 Hier aan net Wftsten staaai de zakeh andeirs. JN og geen vrede. Vcei ingewikkelder fcoeatanden me het oog op Belgë.Veea mindeir geiegeiibeid vooj vrije bev/^giag. i'foeten wij wanihopen ? In-tegendeel ! JSiooit beeft de VlaaniiSahe Bewe- ' ging liracubtiger ge^-taan en meer de aanidiaoht van de weredd gevestigd. Steven BOEKS-EiN . ONS KROM RECHT. Na een vingertikje ■van de bezettende oveJ'-heid te hebben moeben verdiragen, zijn tersc onz© hooge reobters met hun advokatea, en daama het klein garnaal in sbaking gegaan. Met een patr,otards-ge >aar wooarder be-geieid, zijn ze plccbtig, met het oog op hun buiknagel, als ecbte fakirs heengegaan. Ze konden voorop gissen wat gebeuren zo«. na-miel-jk dat bet hvoger gereeht zou m ban-dein komein van de bczetteode overbeici en verder vooi" de overipe reehtepraak aùie, zou stilgeâegd worden. Zoo erg hebben ze aan vaderland ,en vo'îk lief gebad. il <. ^e ci ge-reobtigbedd voor het volk œoedriiiÈg in de ban'dien hebben gesipeedd an bon, die Qoemen met alllerban.de &oheidiaaine.'ii en ver-achtiing, namelijk de Duitsehe overbeid Nu staan ze dan rusfcig in zc.-b^pitç^bng, ter-w:ji het volk door hun loo'ze daad bercotd blijft van rtohfcspraak, die overecnicoiDàst cn • vrede stibbt t-uasob^n twistendon. Hadden ze nu een gre.iïitje vo.ksliefde ge-voeàd, zc zo'udeu dan, ondanks al.os, ;U ij.ojs-ten ze ook, — w at nu niet is g vbeurd, — d:n grootsten licon hebben ond^rgasu, ze zooiden dan, zeggen we, toe-li op_ hun poafc iijn g-ebleven oui wil! • var. Jo iiei'.i ' âauc, die ze t^ vea'vuilejj hebben. Dit beengegiaan voiRje heeï't-trouwens nicts voor cien '' <- ning u".cy dan veia^uu-iiDjg en aohterdooht. Het keua de taal met van ons volk. Do Vlam'rgen ziîn jaieu laî^, l^t heden toe, in reohtalijke za.en vaia < •: -i iaini, zoo geplaagd gewpc - , de; h'1 hua oaimog©-lijk was geboord ce vorden en ^evooms. in eigen taaJ'. Nog niet zoo lalig geledea ,>rv/a-mein in Brussei volkamensch'. van den bui-ten ©eu. vooïnaam geding van een bt ohui-digde hunner gomscatei i ooren. Ze wartn alletti VlamLr.g'en, .. .h (j©e«i had esik©! woord vercstaa.ii ve.n rechters, a^lvc.ca ea en griffiera, met bet oog op u ; uitspraaJ;. ,-U'V . was in t l' ianscb gesehied. Wij, Vlam ngen, hebben sedierl laag be-treurd en or over gwioek», omdat wb reeh-ters betaien, die cas woord niec vcrMa.. , on® als wilden e.i verWorpr îen o ■ >el a. Daarbij kwani nog dat ze aiWii schei i> k.e-îikaal of reafctioaaa'.r voedera cn de.'en, en vaiak iemand werd oug^lijk aangedaan, om- j dat hij geen Fraascà spre.k. Kent jerna; d nog alaoo een a:t ter be-tùiaal'd en rçansch onalbankeliik voll: ? Wij waien voor onze reohtei'S een onbeeobaaid en gansch afhan-kedijk en vùil volk. Dit hebben we au, tôt eigen sehande en sohade, 30 jaar verdragen, do«h thams :s de maat vol. We zijn opge&taaa. Zelistandig Vlaanderen kan uder de eiigen te 1 een mensoh in de geboorzaal bremg©n om aidaar reabt te spreiken. Wij zouden de grootste moeite gebad hcbbeii om deze jajiundan, die boven ons hoofd i bezdeid met veraohtmg voor on.s, ons moeten ooideelea, de deur ait te zetten. Ze zouden ons gliniilacbeind een neus habbeii gezet en meer dan ooit hebben geplaagd. Vlaanderens weggaloopei. î-eohters spraken Vlaanderens taad niet en dwoagen beidaagden en gctaigen de vreemde t.aal te spreken, die zij, als aristo.kra.ten, gewoo i waren. Thans zijn ze, uit eigen beveging, lieen-gegaaû. Aahfcer hen hebbëm ze, met ; de kracbt waarover ze be&t.iikfcen. tie deuren toegesmakt. Tartend zijn ze heai^egaan. Het oogonblik is gekonien om ze ailen bui-tein onze rechtszalen te baaaen. Dit gaat zon-dier siag' of rtoot. We hebben eaW toege-vend te bekrashtigeii wat zij zcl£. hebben ontworpen en doorgevoerd. Ze hebben o^s en groousteu dienst bowezenon onze reolits-paleizen gézuiverd van hun eigea onver-d.- agelijke. aanv. - zigh^.d. Laten we daà die yçaemdeiiagen aan b'iffi lot over. Vv'c hebLea Vlamingen genoeg d.e van iaag tôt he«ag de raads- -.n rcebikaiacrs kûoaierx bianeutreden. Zijn ze in dk n begmne nog wat oebt hendig, d.e£s zwakheid zal ge&n vei-krachting begaan, daar ze :rtdr hen landgcnçoten, st«jn6'enoo-t.-'t?, broeders en enstors h-Jbbga, die op cie seihaal der Vlaainse'ie iaat luooten gev.cgen en a olgeixs Vlaamsphe reohtslôôr moet&n ge-oordeoàd.- wordra. r.'e zijn gegaan Lato we ze begaan. She\*en BOEKSEN. £> 'rts •. -iv-v. ■ -• - aii.j-.ii ■ j t ; v t- SOCiAAL-DEMOKRATEN iccsfc ©îî versprcîd 41 ïl 2 ¥ L A W Zc gvç'rl "czr ©er. spoed'.gea er. esiOij-ken wçode, eu yisWledîgt de belasgesi van hot euûerâriiMe proleiasiaat» ©S '■ V .vbs i. a....,-.- , . :■ :Cv ©S> De Brokken vielen af. Ëikeen, die le&at, heeft reeds zondei* ver-bazing vernomen wat : Havre is gebenrd. K.er is de mededeelmg :» Amsterdam, 4 Juni. — De voorzitter >m het ^-eilgiscb mia^ste-î-iie, de heer de Broqucj , beeft ontelag ge-noanen. Hij is vervani£cn gewordeo door dan heer Ûooreanan, gewezen voorzitter van de Kamer van Voksvertegenwoo"dig©rs. Het m.inisterie van huishciati^ui. ge zaken, door M de Broqueviile gesiticht, is met heim ver-dwenen. » Verder hooreei we datt de sdheipe Emgelseh-gezinde ekonoraisehe podtiek van de Bro-quevslLe ooirzaak zo nzijn geweest van bet terugroepen van den Fran&cfcen muu&itei-Klo'ouikowak. uit .. 'ù.vre.Oleime;.ceau heeft dit gedaan en hem vervangen door M. De-framee, geweeen minister van Frankrijk un Siam. Het is mogeilijk een teekeo des tijds, dat de Broquev ile, van Fraiiiscbe afkomst em de hevigste frao-kiijon '-it de katiiodia. e pod-toeke wereid,ged'Woegen wordt heen te gaan. Hij wordt wel vervangen "cor zijn bornait Oooreman, een franskJjjn ofte vuLg-uiisateUr iz'it Gent, doch deze heeft nog teai mâicste een wat reiner Belgisohe lel. We zulàen afwaeb-ten wafc hij voor nf tegen de Vlamingen in zijn scihild zal voeren. S. B. llliTT^Tilil'IlJHii» i Vad©!? gn 2o©rsn Het « Beigisoh Dagblad » is eirg onte-vreden omdat de zoon van Flor Heixve mams, getvalmaohtigde van den Raad van Vlaanderen, werkzaain is te Havere, in. den dienst der Bei'.gisohe propagaada Jîet. blad stelt de \olgende _vraag : « Past het dat zijn zoon (van El. Heiuvel-mans) een officielle betretkking bekieedlt aan een dienst als c - Belgisebe prop'aganda en doikunientatiie 1 » Kamiel Huysmans. In de « Gazet van Brussei » van 27 Mai an in de » VTam >i vain 1 Junli lezen wij in het versiag over e°n deba/tavond, noie de heer Lambriobts, geael Huysmans verwijt het land verlaben te bebben wamneer hij nier moest geblevein zijn om het Vlaamecb volk vooir te liobten. leder ernstig sociaai-deimokraat moet dat verwijt beslist verwerpen. Huysmans heeft meer gedaan dan aan Viaaimsohe polibiek. iïij heeli bet land veir-laten, eene grooèe, moeilijke taak in zioh dragende. Laster en verdaehtmakingea heeft hij m©er te tvotsôeren gebad dan gaijk welfce akti-vist.De wereld wcet wai H«yaDaaâ*s gedaan beeft,- om door micadèSl vami de proiec^dsche opstanding een cinde aan de rnenschenslach-tinig te staHétn. Al i s hij tot-nog-toe in zijn. pogen nkt go&laàgdi dooh blijft. zija stout optredeui te-gen de oorîo.g®ztiehti'gè wereild liaar plaats in de gesch.edenis onvc-rzwakt behouden. Aan die misluiïnng drageu do regeexings-gQzir.idie socialisten de meeste scihuld. , Huysmans wilde niet a-liesn bet Vlaamsahe volk van de oorlogsgru'A e. en veriosisen, maar gauiscb d 1 wereld heeft hij van den gebeur-îjijfcen o^.dergang wil'ie i redden. MiJilliiOianen meinsolien ku; ioven redden, millioenen vrou-wen, k:nderen en grii&a-rds bouger en elfeads bepareil is van giooter gewiohtdan 4 1/2 mil'lioer menschen hun racbteo als voik te do'en toekemnen. Daarbij hee£- Stockholm, dus Huysinanis, er w el beb grootste deel aan, dat het Vlaaimsab vra.agsbuk is gtïateraailiona.1 ..seerd gefwoiden. Tegenover de verwijten van den heer Lam-bribhts verklasir ik dr.t ii>' ysàtops' eerste piieht was het internaiioa^ai pi'oletariaat te orgairslseerea om eea ci e. 5 e aan den oorlog t j silellan, cn daarom me :t hij hob laad verlaben.Men mo^e mij verdenJran van onopreohte akti'vist, zoovae! men wji, iteads zal ik er op staan <1 t cie oor.' J (}e -ahscihe memseh-heid ,&bofiéiijï en zedéijlc vernictigt, terwijl de wantoeata den la Vaandere.n sieolits 1 1/2 millioen "v lamingen als volk v&rn.-Jtigen. Ieder sotoiaÀ'sb zijn eesste en vurigsbe ei&oh raceb scijn : z'v. spbfdlg mogeLjkl ; ECHT1CUS. Een we@ tôt ïrede. Prof. W. Kainber' heeft ooiangs een bro cihuur uàtgqgeivea, waarvan de titel luaidifc : « Das Kônigreich Flaindeirn — _m VVeg zum Frieden » (Het konj'mkrijk Vlaand'oren — Eein Weg tet Vrede). Onze beiste vriend, G. P. M. Eoose, van « Ons Land », is naet den inlhoud van dit wark zeer ingenomon., omdat volgans hem de,broehure bewijst wat hij steeds gemeend beaft — en wab wij steeds gedooebend hebben — namalijk dab ie stiobting van een soeveirekien Vlaamsdhen Staat een weg tôt vrede is. ls'a beitrenrd te bebben, dat de Vlaam'sc^e t ."aten in deize jaren var « mtraikuleus ge-weld » (sic) niet aan de zijde staan van het Duibsche leger, en verklaard te beibben dat het voor hem niet begrijpehjk is « dat men den oodog voor Vlaanderen's lot geen dag~ langer zou willen rakken », onitwijkkeilb hij de sballing van prof. Kanter. Ean stea-k en ..y onaanveohbbaar Duitsebland is, volgans deze, ' V de beste ,-waarborg voor den Euroipeesicàen vrede. Ziehier nu hoe p-of. Kanibar zieb dlie Euro-peesohe vrede voorstelt : De haropriohtinig van Balgië zou dezein S'taat bot speèlbai makan van de Engeiscb© polibiek. Daarom moeb Vlaanderen met irnbe-gr.p van Fransch /laanderan tôt Boonen ( !) (Boulogne) een Staat worden oinder Duitscihe voogdij. Daarenbo^en moet de Maaalinia dr i- Duitscihland bezat worden. De refit van Wallonië mag naar Frankrijk gaan, « têti tiitel van kompensatie ». Hoe Koo.se, d)ie deze oplosising goedkaurt, deze kan vearzoenan met bat priaciep van zelf'feacib.i teVingsraobt de-: kleine vofkerea, blijft voor ons een raadsel. « Door de opricbiting van dan Staat Vlaan» daren, » basluit de redakteur van « Ons Land », is met.alleen éèn weg naar wette gavonden; door de opriehtiing van dein Staaib Vlaanderen is de vr de zelf, nu en later, gediend. Da-airvoer mag gernst een paar we-ken en maanden langer geistreden. » Aile wegen laiden naar Borne, zegt de volksmond, en zoo leli den ook aille wagen naar den vrede. Doch de eehe is wat korber, de andere wab langer, heel wat langer sams. Wij verfciazaa. den kortste, en daarom zijn wij niet te vinden voor de Jong-Vlaaansclbe oplossdng. ï. ■ L £ £ S T onze meuwe en zeer beiangrijke rubriek De Strijd om Brood. Wannef zal de oorlog éindigen ? Wanneer aile volkeren van Enropa zuilen denlcetn, zoo ai® de groote mae.rdieriheliid van bet Duiteobe volk reads denkt, zegt de » .Vor-wàrts ». Vrede tôt elkea prijs 2 Neen! Maar oor--log, eindelooze oorlog om der wiiie van ver o-veringen, nog minder Een nederlaag, ver-brofck'efcng des lands, lcneoMisaba^p in bet juik van den ovarwinmaar, nooit! Maar ©en vrede door toenadering en ovear-leg, die aile voilken, groot en klein, het reeibt geeft zidb zeif te zijn — lieveir vandaag dan morgen. Wat Franseh is moet Fransob, wat Bed-gisch is, moet Beilgisch, wat Duitscà is, moet Duiitscib blijven, en Poîen vïij van Kuis-iand.Een diu'ittzame edie kan slecbts wordten gesloben door ovarleg tussdhen frwee tâg611" sitandeirs die eMtaar gelijkwaardDgtheâd en onoverwinlijkbeid erkennen. Op de komende vradeskonfermtie zai Po-lan's lot voor goed worden geregeld, zooals honderd andere vaagstuldsen, Vlaanderen, lerland, Transvaal, enz., die met gerweld niet opgelost konden worden. En Engelsciiiea en Fransc5ien zuilen niet langer hun bloed '.lien gavan opdat Poien Buissiscih blijve ©n Konstantinopel Bussisob worde. Vlaanderen verlossen van de franskiijon-scihe vardrukking en het Vlaamsobe land aan, de Vlam ngen terugsdhenken zal wel moge-lijk zijn zonder verder bloedverigieben. Daarom smeekan ook wij om vrede. ^ Pr- lste Jaargang. — Nr. 18. PRIJS : A O CENTIEM. Zaterdag 8 Jûni iÔTS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vlam: socialistisch weekblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume