De volksgazet

1456 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 Dezember. De volksgazet. Konsultiert 19 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7h1dj59862/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

jwfSDAû 10 DECEifiBEB I9i8 j|ceniiemnMiîuiîimer I Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN ■nON JOCSTENSSTR., 2. Tel. 43C1 vol'fi bru8sel HaVELSTRâAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET EERSTE JAÂR8AHG ¥ 135 (Voortzetting jaargarig 11)14) AB05SSHE&1EHI rSPRUS s )rie maanden. . fr. Ses'maanden . • » 3en jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgens tariei: DA GBLAD DMA WERKL1EDEN-PAMTIJ Boodsehap van Président Wilson »m : Het zou, naar duid'elijk is, niet raad- = Eaam voor ons zijn te traciiten ons pcli- ' Itiek program te regelen naar een toe- ■o.nstige wereldpolitiek, welke op het RcgenbJik nog onbepaald is. De kwestie, ■jelke mij ten zeerste bezig houdt, is de kjwestie welke politiek tegenover de (■noorwegen moet worden aanvaard. Ik ;ht mij openhartig tôt u om raad. Ik he'û n overtuigd oordeel te dien aanzien. et is een profcleem, dat moet worden îstudeerd, onmiddeliijk en zonder voor-ircleel. Er kan niets worden gewonnen, anneer wij voorstanders worden van eenig bpaaid plan van oplossing. ■ De président batoogde de noodzake-ijklieid voor de regeering om onder oor-ogsomstandigheden de contrôle over de >articuliere spoorwegondernemingen op ich te nemen en zeide in dit verband: vij irogen hopen, naar ik geloof, op ihet ormeele einde van den oorlog door een rerdrag, wanneer de lente zal zijn geko-rien.Aan het einde van zijn rede zeide de jresident: ik grijp deze gelegenheid aan >m het Congres van mijn voornemen in :ennis te stellen om mij m Parijs bij de £ ■ertegenwoordigers der regeeringen te j (oegen, welke in den strijd tegen de mid- r denrijken verbonden zijn geweest,. met z het doel om met hen over de voomaam- g ste bepaiingen van het vredesverdrag te £ beraadsLagen. 1k besef het ongarief, dat -mijn vertrek uit dit land, in het bijzonder sp dit oogenblik, zal teweeg brengen, loch de conclusie was dat het een voor-aame plicht voox mij is om te gaan en ik ioop dat deze overweging voor u even afdoen.de zal zijn als zij voor mij is ge-tveest.De regeeringen der geallieerden hebben de vredesgrondslagen aanvaard, welke ik den 811 Januari voor het Congres [heb uiteengezet. De rnid'denrjjken hebben dit tevens gedaan en zij wenschen mijn persoonlijken raad ten opzichte van L<ie opvatting en toepassing er van. Het lis ihoogst wenschelijk dat ik dezen geef, ten einde te waarborgen dat het oprechte I verlangen onzer regeering om Zonder zelfzuchtige doeleinden mede te werken tôt de regelingen, welke tôt geme-en-schappelijk heil zullen strekken voor aile hetrokken naties, ten voile tôt uiting komt. De vredesbesluiten, waarover thans overeenstemming moet worden verkregen, zijn van buitengewoon ge-wicht, zoowel voor ons als voor de ove-rige wereld en ik ken geen zaken of be-langen, die zouden moeten voorgaan. De dappere mannen van onze strijdmacht te land en ter zee hebben met toewij-ding gestreden voor de idalen, welke zij wiaten dat de idealen van hun land wa-ren. Ik heb gemeend deze idealen uit te drukken. Zij zijn door de staatslieden aanvaard als hoofdbestanddeel voor hun ;igen gedachten en doeleinden. Daar de ;eassocieerde regeeringen ze hebben lanvaard, ben ik het aan haar versohul-ligd om toe te zien, voor zoover het aan nij ligt, dat er geen onware of onjuiste rerklaring van wordt gegeven en dat ;een mogeiijke poging wordt veronadht-:aamd om ze te verwezenlijken. Opdat zulks geschiedt met de minst nogelijke stoornis in andere behoeften, teb ik tijdelijk de contrôle over de beide iabels overgenomen, teneinde ze als één :nkel stelsel te doen gebruiken. Ik deed lit op aanraden van de meest ervaren elegraaf-autorité!ten en ik hoop dat de esultaten mijn hoop zullen rechtvaardi-;en dat het nieuws der komende paar naanden met de grootst mogeiijke vrij-leid en de minst mogeiijke vertraging an de eene zijde der zee naar de andere ijcte zal worden gezonden. Ik besef de belangrijkheid en de moei-jkheid van de taak, die ik oridern&em n ik ben mij ten voile van haar ernstige erantwoordelijkheid bewust. Ik ben de iienaar der natie. Ik kan geen particu-lere gedachten of doeleinden hebben bij iet ten uitvoer brengen van zulk een >oodschap. Ik ga heen om het beste te ;even wat in mij is bij de gemeenschap-lelijke beraadslàgingen, waarbij ik na aijn aankomst in de conferentie met de ndere sitaatslieden der geassocieerde re-;eeringen tegenwoordig moet zijn. Ik re-:en op uw vriendelijke gezindheid en .anmoedi^ing. Ik zal niet onbereikhaar :ijn. Telegrammen en draadlooze be-ichten zullen mij beschikbaar stellen roor het geven van elken raad of het 'errichten va . elken dienst, dien ge van nij wenscht en ik zal in gediachte voort-lurend in voeling zijn met de beiang-ijke kwesties der buitenlandsche poli-iek, welke wij te behandelen zullen heb-len. Ik zal mijn afwezigheid zoo kort nogelijk maken en hoop terug te keeren net de gelukkige verzekering dat het nogelijk is geweest de groote idealen, vaarnaar Amerika heeft gestreefd, te erwezenlijken. Het komt mij daarom Lelangrijk voor lat de ontwikkeling vain de openbare verken van elken aard aanstonds ter iand zal worden genomen, ten einde len ongeschoolden arbeiders de gele-;enheid te scheppen werk te vinden. Ik estig in het bijzonder uw aandacht op le zeer praktische plannen, welke de taatasecretaris van binnenliandsche za-;en in zijn jaaarlijksdh rapport en in uw :ommiissies heeft ointworpen en waarin >00 miljoen acres land voor de verbou-ving worden beschikbaar gesteld. Een ;ebied van 230 miljoen acres is ont->oscht, doch het is nimmer geheel ge-uiverd en het is verlaten. Het Congres :an aanstonds duizenden terugkeerende oldaten daar heen zenden voor de ont-^nning van dit dorre land, welke reeds en aanvang heeft genomen. I tafaiiÉle Irai Hât Neuîraie Spanje (Vervoig) In de buitenlandsche beschouwingen. I versehenen iiii 011s laaiste miiuimer, wa-I ron wij gekomen aan het feit : dat d< I linksche partijen, in vooruaziuht vau hux ■ rsvolut on&ire actie, vertrouwd haddexi ii I den steun en de sympathie der leger- K aianht- Hier haddert zij z'ich gedeoiteiijk be-I dî'ogen. Wauneer eeu deel van het lfgtr ■ op de hand was der revolutioixaii'en.oan I was het ander deel getroirw gebleven aau ■ de heerschende kla'sse, in zooverre I de Regeering over de noodige uiaeht be-I sehilite de revoluic in 't bloed te smo- ■ ren. e wraalcmaatregeien der ;,eering ■ waren geweldig : honderden h bben ei I het leven bij ingaschoîen, terwijl de ove- ■ rigen, ai vooraanstaanden, tôt /-eUs mnn-| da ar;ssen der georganiseerde arbeiders - m kiasse, tôt dwangarbeid oE banne)'.Dg - ■ achap veroordeeld werden. Kortom, de I revolutie was vKloren; <to r^aotte D'eet I aan 't roer, alhoewel de P'aaeai't.a'lsche I toestand verre van goed was. Het vuur ! der opstanding smeulde 'n aile çtror-t« I 8teden eu centra ; terwijl di'-ze m>n of meer critieke toestand vorschetpt werd door de buitenlandsche :nv!oedcu ônaur den druk van oorlog. Maura het hoofd der v.fas de toestand niet langer en moest I plaats uiaken voor het kabinet Pne.ïQ i eze regeering zou den toastaud llqui- ■ deeren door het uitss'irîj'ven ?an. ft gt -| weene verki&.ziugen. De georganisoerde aro&ide;skîas^e fatel- ■ de degenen der haTcn tôt kandidaat, ai') veroordeeld waren "voor Je^iiwuie aan de I revolutie. * Iets wat nog nooit g»b uid was ; de &ocu,lxt3n hadden zôs gekozenen.De ver oordeclden van gisteren keerden te^'ug I ais vrije œenschen ia hoedanigheid van lid der volksvertegenwooi'diging. H,at nieuw gekozen parleuueiat nam preventieve maatregelen legen een moge-lijk terugkeeren eener revoiutionaire r»e-weging.Het stemde de zoogenaamde spionnage-wet. Door deze wet werden niet alteeu aile vrijheden uitgesehakeid, maar de re> geering verzskerde zich een onbepsiA ue ( uiaeht om op te treden tegen al degouen L die zij dacht een gevaar te zi.in. Dezeltde linksche partijen van straks trokken zich na heftig geprotesteerd >e hebben, uit .het parlement terug met de steilige verklaring. dat ®ij slechts dan zouden terugkeeren, wanneer deze wet werd ingetrokken. Een uieuwe uiinisterieele crisis kvV4m aan de dagorde. ♦ Eeu coalit.e kabinet, samengesteid u't de couservatieve en do gemaùgde ib>ra-le partijen kwam tôt stand. Maura, de pro-Duitsch, was opnieuw minister-presi-deiut, terwijl Romanones, der libérale par-jj, de pro-Entente, lid was der regeering.Ueze coalitie regeering heeft zich 00k niet lang staande gehouden.Het was jUlsl den tijd, dat Diutschland zijn duikboo -ten-oorlog met een ongekende furie do^r-dreef. Dag aan dag werden er met &1-leen schepen der Entente landen, maar der neutrale landen, waaronder Spanje, getorpedeerd. Zooals ge ziet, een echte Pruisische methode. Eensrzijds wlde Duitschland de sympathie bewaren van Spanje, terwijl anderzijds de Duitsche duikboo'en rie Spaansche schepen torpedeeiden. In Spanje kwam er heftig verzet tegen deze manier van handelen van Duitschland. Romanones was besloten handelend op te treden en had een uotv opgesteld, waarin hlj Duitschland voor de keus stelde ofwel de actie (ider duikboo-ten tegen de Spaansche schepen stop t« zetten, ofwel tegenmaatregelen vanwege Spanje. Het ganache kabinet kwam in onposi-tie tegen de politiek van Romanones en hij "was verplicht ontslag te nemen. Intuaschentijd veranderde de militaire p- situatie ; de nederlaag van Duitschland ^ was zeker. (Î0 Deze ommekeer was voor de Spaan - tekgj sche regeering de aanbieding tôt een meer ge;3 onafhanKelijke posiùe tegenover Duitsch- t^e land,vooral omdat Duitschland zijn duik- booten-actie tegen de Spaansche schepen p voortzette. nistt Ueze onafhankelijke positie heeft dan p0ii 00k galeid tôt een criais tusschen Span- nisti je en Duitschland. Spanje heeft een cm; ultimatum gestuurd naar Berlijn, zeggen- !le* de dat Spanje voor elle getorpedeerd J110" schip een in die Spaansche havens lig- v01h giend Duitsch schip in beslag zou nemen. Naderhand heeft de Spaansche regrfe-ring den inhoud van dit ultimatum ten uitvoer gebracht. burg Maar de dag der eindafrekening is nu aangebroken; de Europeesche kaart gaat teru, herzien worden ; de staatsrechterlijke be- zee treitkingen van Staat tôt Staat gaan op Cal" een andere basis. gaformuleerd worden. stad De neutrale landen wilien natuurnjk De 00k van de partij zijn, hetgeen noodza- D kelijk is voor een duurzaime regeliug. Gôo Het is voor hen van beiang, zoo dicht j"an mogelijk aan de zijde te zetelen der over- Dui( winnendie partij. _ < De pro-Duitsche Maura in Spanje is H daartoe de minst geschikte rnan; dat is g de reden van zijn ontslag, en dat is man 00k de reden van be benoeming van den drag pro-Entente Romanones tôt minister-pre - ^ iJ sident. . . " 2e'V Ziedaar de sleutel van de mimstenee- le crisis, die Spanje zoo pas komt door 3 te maken. hou< TELEGRAMMEN De wapenstiisiand HEBILUN, — Engeland heeft officieel in l Kopenhagen doen mededeelein, dlat de Enten- te geen Duitsche scheepvaart in d» Oostze« gaaj meer zal toestaan Doensche sohepen kunnen varen, als zij te voren met die Entente he. n6r over de lading aijn eens gewordein. KaJii en men kolen mogen d© Deei\i9chô sefoepon vervoe- gen. reri ; eohter mogen ge«n baltfabrilcaten meer wie uit Duitschland worden vervoerd Deuemar- vras ken mag slechts die v oedingsmiddolon xiiti oe- nijv( ren, die op grond der economisOhe overcen- man konist daartoe aangewezen zijn. Dei-gelijke be- gen rlchten kx>men uit Holland. De on^ehoorde, paal met d« plannen van Wilson strijdige, ver- Dn 3oherping van de -wapeais|t«Ï3lja)ndBvo«rwaar- ,,anc den, weàke een Verdere kneveling van den eerst I ontwapenden tegenstander beteaikent. Nieuwe verergering van onze moeilijke voed- selvoorzien'ng, ontstaat djoor de no'odwendige R vers'oherping dter "werkefoosïheld, en dit ailes heef terwijl men steeda praat over reclit en ge- Jing rechtigheid. llnS Het Duitsohe grondwetsonlwerp n®"e' BERi-JJN — De Voxwarts tneid't ln zijn 0p àvond;blad dat de staatssecretaris van biiinen- iioei laitlsche zakeii, dr. Hugo Plreu&s, Maandag i>e en eomnmissie van vcfortreffUijke kenners van van het staatsreoht in «ijn département had uit- derd genoodigd, om over het de Nationale Verga wej derlng voor te leggen ontwerp ïener gron.d- N wet vuor de Duitsche republiek te btraf^dtla- dan gen. N amena de rijksTegeering zullen de bei- mill: de reohtsgeleerden Otto Landaberg eu tHugo >ioei Haase van deze oommissie deel uit maken- Na pon< de bespreking der eerstte begin&elen zu'llen W vertegerewoordligers der aîzonderlijike staten worden uitgenoodigd. De Vereenigde Stafen en Engeiand NtiW-YOIiiv — Gouverneur VYhiwiaa, te H Albany, is siiechts een van dt "«le amo.eua- ren overal in den lande, die die Amerifcauen X)( er toe opwekken a.s. Zateardag als Enge- hG>«ft lands dag ' te vieresn door d'e vlag nit te govr stelien en andere vaderlaruclBlieveiide %erricb- ..j lin gen ln zijn pro-claîriÉitio dringt gou^ej ueur Wliiunan erop aan dat dit zal zijn in danitbare erkenning van Bngelands vermete- len geeat en onvvankelbare trouw aan de ide- ^ p alen der besohaving." _ _ ter Hij veTklaart nog, dat dit geen oppervlak- d0eii kiee hulde is maar een erkenning ^ van den edelen zin, waartnee het Angelsaksi^che vaan- del van eerlijke bejegendng en billijke belian- BI deling is lwoggehouden door het Britsehe len Rijk." " , , ,Vil(la "Dit behoort ' — zoo gaat hij verder — look, ''in de geschiedenis do d|ageraad; aan te kon- Vollt diaen van den weireldvredie, evenals het voor ten, ons _ die in deze beiîangrijke diagen îieven heid — d'e vereeniging beteekent van de Engel ch ten i aprekende mannen en vrouwen. De idealen volki van de Vereenigde Statien en Engeiand zijn m h dezeMde ; die' idiealen hebben ons ,-aamge- £er: bracht op de slagvelden. De geliefde dooden, die liggen in landen, die vreemd waren aan ( beide, zullen ivoor eeoiwig getuigen van de . trouw en toewijding van de twee volken aan A*eu^ de heilige zaaik, waarvoor zij beide hebben croix steleden en martelaars zijn geweest " Iiet ' werk Uit de Vereenigde Staten meen ATLANTIC OITY. — Op een alhier ge- zoo houden Oongree ter overweging van het natio: vraagstuk dyjr reoon&tructia, welk congnes He werd gehiouden op initiatief en leiding va,n gen, de Amerikaansche Kamer van Koophandel, is word een resolutie aangenomen -waarin er voor arbei wordt gepkùt, een oommissie te zenden naar De de landen van Europa, die iniiohtingen van dat 1 versehillenden aard zal mededeelen aan de geerii Aaaerikaansche vredea-delegatie ,v'an Nog andere resoluties werden aangenomen, voor waarin verzet wordt aangeteelcend tegen de t© 0{ nsuaisting van telegxaaf- en telefoonlijnen door de n den staat, en waarin er op wordt aange- weesi drongen dait de spoorwegen weer onder par- volge ticulier beheer worden gesteld, tôt welk doctf gront hun een bonds-oharter, moet worden uligereikt den Frankrijk en zijn bondgenooten ARiJS. — Het Journal Oltioiel koudigi wet af, dâe ten doel heeft een plechtig< a te brengen aan président Wilson, aai geassocieerde naties en haar hoofden. Di van deze wet zal, om blijvend t« zijn ift worden in aile gemeeniehuizen en il schoien vaii de Kepubliek. De demohilisatie in Frankrijk AftIJS. — Gisteroohtend hebben de mi ts onder voorziiterschap van presiden i"ari, oip het El sce vergaderd. De mi )rz-aad heeft besloten .^en onder-staattsse H'iaat in het leven te roepen, belast me vasustallen van maatregeien voor de de ilisatie. Het lid van de KamerDejCaimp' t aan het hoofd er van De Krijgsgs vsrtgenen ONDËN. Sedert de sluiting van den wa itilstaud tôt gistaravond zi n 20-5- Brit cffioieren en 57,822 m-nderen en 2,73 je:suit Du'tsohland en andere lanuen ii 3;sche havens uit ds krijgsgevangens haï »ge. e:rd. Zij deelden méde dat vijf 0 trtin.adungen gevangen uit Tuifeijie, is waren aangekomtn. Zij hadden tôt di in open wagens moetaa reizen. oorlcsgs vsrgoeding van Britanni'ê e '"Daity Mail' heelt vernomen,dat Lloyi :-ge bekend zal ma.-:en, dat hat beara; de schadevergoeding in geld die Enge en zijn overzeesche gewes'en va. sclhland zullen venangen, 8 milliard p st >00 milliard frank — zal z^n. et blad teekent hierbij aan, dat de. < veding den Britschen werk- en hamdels oniheffen zou van de beias.ing ten be e van 400 millicen p st. jaarlijks. e Engelsche ei ch wordt ui:geweri4 doo: oommissie onder W. M. Hughes-Êèn vai oornaamste leden is Lord CunLfie, oud 'arneiir van de bank van Engaland. i rede die Llo d George vanuaag za len — besluit ;het blad — zal een be rijicen invloed op de verkiezing kunn<a ■c.n. Aïs hij duiùelijk en s eldg is, voor er zake van de ichadevergoaling in gel< Duiisohland betalen moi t, zal hij dui<wn steiuraien die nu onzeker ajn, aan d. ift 0 verzelieren. De demohoiisatie in Engeiand L>aDEa. — Er is bekend genaai4, da iemobilisatie als volgt m haar werk za 1 Le mijnwer.vers italien het eerst wor afgedankt. Verscheidten duizenaen hun z^n al bij de hunnen en Jv/O.ljOO ko zou spojatg miogelijk vrij. Laarop vol de ' spiJem .nu n ', dat zijn degenen.o,u hun wer-gevtrs bijzonder 'ne^ben ge gd, omdat het weirk der anderen in d :rbeid om hea draait. Het aan.al Sip-ilie uen bedrragt ongjveer 150,000. N ervel is de beurt aan de mannen, die be d werk hebben dat hen waclit. Zij zul met éO.OÙO per dag uit het dienstver . worden worden losgemaakt. \ an de/( m de spo'orwegarbeiders en de mannei de andere takiœn van vervoer voorgaan De voeding in hevrijd Italie 3ME. — Officieel. — Het opperbeve bizonderfaeden vers:rekt over ûe voe van de bevrijde gebieden. Ee mededee wi.st o a. op de ontzaglifKe moeilijkhe welke de militaire ii.tjndance het hoofe it bie^en, daar zij niet alleen het groo nuarsch zijndie l'egsr, doch 00k twee mil i inwoners van voedsel moet voorzien voorzi ning werd bemoeilijkt ten gevolgi hat gémis van treinen en den ontrad en toestand, viaarin de Oostenrijkers di in heblen aditergelaten. an 6 tôt 19 Novemabear zijn alleen meei zaven mlillioeri rantsoenen brood, ééi oen ranteoen levensmiddelen, één n il i busjes gecondetnseerd vieeseth en 700,00! 1 versah vleesch verslrekt. . rainder dan een miaand is het voe sprobleem over ui.gestre' te gebieden ronder Trentino, de Etsch en de vlakt< Venetië op bevredigende Wijze opgelost et oonûict tusschen Nederiand en China s heer Rutgers, NedieiUaoïdsiCth Kjamerl d, den ministetr van Buitenlandsche Zaken lagd : a het, juist, h®tgeen de bladen malden., de Ohineesohe regeering zioh tôt de Ne-ndsche regeering zou hebben gewend het verzwk den Nederlanrisohen geaanj eking terug te roep«n en kan de minis- «r zake mededeelingen aan de Ramer ?" Beigië's dankhaarheid. tU&SEL. — Dinesdag 17 December zul-ie regeering en het parlemerat de heeren tobar, gezant van Spanje, Brand Whit-gezant dar V areenjgde Staten en van mhoveu, gezant van Nederiand, ontvan-osui uiting te geven aan hun dankbaar. voor de diensten, welne deze diploma ijdens d»n oorlog aan de burgerlijke be-ug hebben bewezen. De bijeenkomst zal et parlement plaats hoDbeii,. onderhoud met den Belgischen minister-presideni .RUS. — De Petit Parisien heeft den mn Belgischen mittister-ipresldent L'ie.ai-geïnterviewd, die het sociale vraagstuk neest dringendle aoht. Le kwesue der ioostiedd zal worden opgeiost door al0e-3 samenweirking De wentM>0izen zui.en veel mogehjK voor den arije.<J van den aalen wederopbouw wiorden gebruil%Jt« t mini&terie zal een manifest uitvaardi-waarin het prograan der regeerhig aal m uiteengezet, hetwolk een soort van Ischarter zal zdjn. ministex-president sprak d© hoop uit, le arbeidecraiklasse verj-ouwen in de re-îg zal bezitten, daar die samiensmelting aile ' sociale elementen onvormijdoiijk is het herstel van België. Delacroix merk-1, dat Béigië het eenige land is, waar ■erkloos'heid algeméen en volkomen is ge-gedurende den geheeilen oorlog, tenge-van de bezetting Thana ontbreken de [stoffen en die werktuigen, welke door yijand zijn weggehaald, gebeel. België "1=6-1 n n ftn lgUlCiSCllQ 3ESZ.3C*0 J3LiJ Onze Metaalbewerkers in Engeland q Camille Hujsmaus m een gesprek ruet da redaictie van De Peup-e. vexkLaarde i- het volgeude : it Onze Jieigieche werk.Heii.in bij hun in i- tJede in ue liingeiscne fabrieiien deden 3 onverwachte ontdiKkin^en Zij daenten. in dit oij uitstcK geiadr.s-5" triciLseerd iaud inouel instaiiaties te vin-s uen. Maar zij stonuen unerst vcrbaasd te zien, dat nog veie fabrie^en ten acmer Sionden bij onze lieigiscne werkhuijMi^ | wat beti'o-1 iiiit.jiiines en iniichung. 3 Zij heooen vervoig^ns onuervou-cten — n en ûe EngeDche patrooiis ue.<.eiinen zuitis p eensgeziua — uat ze grooier voortor^n gers Znjii, meer vaitii-enius oeilt^en en e we>,er tnuis zxja in de teciiniscne knepen 6 uaa wel ue tnge.sche arDeidicrs. Ziij hebben ex uit geconciuUieoxd dai he4, " argument welKe de iseigia^he pau.'oun& 11 vour den oorlog geduiig georuiivcen om f nun betaiing v.an lage ioontn te recht -'[ v aardigiin uat ue jjei^Dche werkikracn-j. ten minderwaard g zija, eene o-nwaarneid was. e 'len andere hebben onze arbeiders op-s- geme^kt, dat een werignaii in Engeiand door den patroon geceroiedxgd eu met aj.s een siaal be^egend wordt. r Hun jvaardigneidsgevoeien, — zoo [' dikvvijis geK.reii^.t in hun iand, — is er uoor aangvgroeid en versterKt. tl /aj heooen daar meestergasi.en gevon-y- den, w.i^e geeiie aiurijvers waren, zoe-11 .^end zooveel mog>elijk ae hun toever -trouwde arosiders ait te persen ; maar d uiieesiei-gasten, aie de nooazakeiijke vak-le kennissen" in zich vereenigden. Deze meesïergasten i>\.jq lid van uen vakboud en meer dan eens nemen zij de verdeui-tt ging op der arbeiders tegen den patroon-ii Soniim.ge heoDen nogth^ns deze ont -: dekKing met kunnen doen ; t zijn dc-L" geuen, die lereont gekomen zijn in werk-î huizen, be^tuurd door HelgioChe patroons. ue^e hebben over t aigen.een hun ge f wone manier van besturen, nunne kren-e terigneid ten opzichte ^er loouen, hunne 1- geringa^hatting tegenover het werkvolk 1- oenouden en toegetpast, en meer dan 5 eens heeft men de Engeische wetten m^e-ten inroepen om onze aroeiders tegenover hen te beschermen. ° l^e organisat.e der Belgi&che arbeiders L. verspreiu over zoo n grout gebied en ai-geseneiden van hun Engeische werkge-■1 zehaa door de taal, h.eft enorme moeite 1- gekost. Maar danlc de vastoeradenlieid Van eenige vooraanstaande vakbondisl'^den >- en dank vooral het kranig optreden van i den Antwerpsehetn federaien secretans, e Willem Eeckeleers, zijn al de moeilijkhe-den overwonnen. Een levende vakbewe-" ging is geschapen geworden, walke on-0 geveer Io.OjO leden teit, en weliie een e tweelalig maandblad uitgeeft, ^ getiteid : „De Belgische Metaalfaewerker". t —— i tmutr -it iiMih!' t y—1—ri-" r genecie i^ngeiscne proietanaat nceti de j^eigisciie Vaivuonu zien aaugeSiOtJn Dij ue >v oi'iier s umon. Deze vv oncer s union is een der merii.-waaruigste organisais s aer j^iigeiS'-iie arbeiders. Hjj .16^.1 ongeveer een jJill-fDiOEN ieuen, iaorieiioe-Vver^ers \aa anen aai-d. Bij is op ue mceot inouetiie Wijze ingdriohi en sterrC gecentraiiSborct ^ec talr^ve aldeetingen over gansen neu iand. iiij bozit een eigen lokaal, een groql geoouw, met u oudlonuen, couiposeer-uiaoniiios voor dru.vwerK, een rdenu^un-uigen raad, een inlicnungSDurôet, enz. in ue nieuw te bewer^en cenua woidt ue propaganda gevoeru uoor een enorme ver&jjU'eiûkng van ViUgscmilôjjén, maaies-ten en pla.vbriev en en door meetings. i\.ortoiii, een vereènigrng waarvaii de weniing geneel inuruiscnt tegen ue ge-woon^en uer andere Eiigexscne Itaue unions. Lit beiec niet, dLt de secretans uezer vereaniging lid is van net En-beiscne parlement. Met steun d=;zer sterlce orgaaisatie ho,b-oen onze itameraden hun lounen op net zelide peil kunnen brengen aer Eugol -sche aroeiiders. ucviurenue uit loopeade jaar was hot middetma.ig loon 150 tut ±7j franu per weo.v, tferwijti eerste klas siieiiuanncn van 3.5 tôt irank per weeic veruienen. Onze Lieigen hebben da soiciaiiisiiscne propaganda niet vergeien. Zij hebben te î^iisabethviiie, nabij JNawcasue een t.n-geische afdeeiing uer "VV erkliedeiipartij ge-tt.Ciit, die een goed georganiseerde propaganda heeft gevoerd r>ochians hebben zij met moeiii^hcden te doen gehad. Toen ze een kluin dag.dad wlldon stichten, werd hun de toelatmg gevvsi-gerd, op grond dat er te weinig ->o,(jter was om hei uitge\en van nieuwe lladon toe te laten. Zij hebben die moe.Ljkheid Oiiigezeiid door... nog meer papier '.e ge-bruncen door het verspreiden van wet de scnrijfmachine geschreven manifesten. Onze Beigische kâmeraden gaan wel-dra weeriïôeren, maar met een heel anderen geest, dan waar ze mede vertrots-nen. Zi;', hebben gelieerd wat een goede georganiseerde vakbond is. Zij hebben geleerd zien te doen eerbiedigen, r/ij neb-ben geleerd de sociale wetien te georui-iier< en zulk-n er de invoering van ei-&chen. Zij koaien terug met stsrko ka-ders, waarvan de elementen waardevol zijn, en met geld welke zit ter be^etni-king stellen der Syndnva'e Commissie. Zij keeren weder met de wiiskracbt ;,e strijden voor een nieuw België, waar'a de rechten der arbeiders niet meer zullen worden genegeerd, en in hetweilc (te rijkdo n eener minderheid zich niet meer zal baseeren op de ellende der massa zal de teruggave ervati in het vredesvi ) drag eischen. .Delacroix besloot met te verklaaren, dat • er op sooiaial gebied n,aar zal stxeveo 1 , deviea ; eendraoht maalct maxsin, te verwezi • hjken. Bioeùige gevechten te Berlijn. - 20 do den, talrijke gewonden. - nîeûwe ht singen verwecht. De onlusten, die gisteravond in Berl plaais haddtn en nuecr dan twint:g dooden een groot aantal gewonden geoischt hebbe zijn uitgegaan van de aanhangers der Sp tacus-groep. Het schijnt een beweging ,v vrij groct n omvang te zijn ge. eest, iï het doel, de tegenwoordige regeirUig af zetten en het gezag voor de radikale e menten onder de socialiJten te veroveren. H'.n had zich een groep van aanhange der Spartacus-groep gevormd, d e onleraa voarimg van een Feldwebel, Fistcher g naamd, naar het Huis van Afgevaardigd' trok Het b.eek de bedoeling te zijn,het u vocrend oomiteit, dat daar zete.t, aan te-ho den. Zelfs w^erd er een bevel van inheehl nisneinïing vertoond. Hoe de revolutionnairi hi raan gekoraen waren, is nog niet opgehi derd. Le rijkskanselier heett reeds verklaa: dait men ondetr allé omstandigheden me racih en de herkomst van di. document va te steiem. Er zijn reeds krachtige tegenmaatregeh genomen. De redactie-bureaux van de "Ko ahre' , het orgaan van de Li.*b^neeht-gro, zijn door nwhtairen bezet. Giisteravond wej op een vergadering besltten, een prjjS va tiendnizend mark op het hoofd van Lie knecht te ste len. Oo'k heden i; de stad nog zeer ruimoerii Te voorbereidingen, die men treft. doen h vermloeden rijzen, d'at de aatjriteitsn er ail, behalve zeker van zijn, dat de gebeurteni sen zich niet zuln herhalen. Het st.aatve keeff oniiervlndt grocte b lepimeringen, wai geheee wijfcen zijn volkomen afgesloten.Voc de voetgangers brengt dit aller ei bezware mee en er ont?taat een ernstige stemmin onder h>_t publiek, dia niet verminderd wori door den aanblik van mitrail.mrs,'' die ove: al staan opgesteld. De staking, al heeft deze dan niet h suceies gehad, dat de Spar'aCus .mensehen t van verwaCht -hadden, heeft toch een vr groot aantal arbeiders, vooral uit de mun t e indu itrie, op straat gebracht. In groepe trekken zij opgewonden en met roode vlaj gen voorop, door de stad. * « * av Volgens de laats:e berichten over de bot-singen in Chaussee en Invalidenstra >=e,werd h;; na een vergadering waaraan oorlogs-invali-l<jt den en werkeloos'cn haJden deelg no.i en een optooiïc gjvormd. Deze stiet in ne 1 riedrich" •strasse op e..n garde fusiliers, v.ej.e de i.«. toogers sommeerd'jn uite^n te gaan. Toen zij we.gerden, ont tjnd een algemeene schi tpartij it- waarbij 16 p rionen werden gedood en 15 gevvond, waaronder 12 zwaar. jn De gev/ezen Duitsche keieer en I en draadloos tel gram van L on me dt ; in, Le Didtsche r.ge ring hc& l -/oo juist be- ar sloten, lieh niet te verze.ten tegfn o n mo. in gelijken e.isch van de zijde der entente, dat ie de gC'.vezen keizer en krooriprins gcxlaagd' te zu len MOrden voor een int rnationaal hoog- le gereJhtsliof om zich te veranjwooiden op tegen hen ingetraohto basahuMigiugen, rs Le Duitsche regeering, heeft deze, hare n- zienswijze reels aan de N ederlandtsche re- e- geering meegedeeld. u- IC©rte HericMen e 3n —- il- DUITSOHDAISÎL. — Het aantaj te Berlijn rd teruggekèerde déserteurs wordt op 30,000 ge-et schat. st — Het Duitsche tegenvoorstel tôt verien-glng van den aflevertermjjn tôt 3 Februari 'n is aangenomen. BFDGIE. — De Beigische gwlouvgeorden $ voor de vredesoonferentie zijn Em'lë Van-n dervellde, minister van justitie ; Paul Hymans, [j. minister van buitenlandsche zaifen en ^"an den Heuvel, Belgiseh gezant bij het Vad-y kaan. e' BRITANNIE. — Do Koning vin I''ngeland s en de prius van Wales doen «tn rondreia 3 in België — De Engeische regeering '••er'vient *0. " gens de stijging van de kos'.en va.; het le-r vensonderhoud van 1 November tôt 1 Juni n op de oorlogspensioenen een bijsag vaa 20 S percent. : OEKR.4INE. — Kief is door de tegen»lan-ders van Hetinan bez«% îl; CHILI — Een groote aardbeving heeft ,T plaata gehad. De steden Cypoape en Vapnar J' hebben er.nstig geleden. 11 PORTUGAL — Een individu heeft een aanslag gepleegd op den président * an de republiek. De aanslag is niislukt en het individu ls aaogehoud«<.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksgazet gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume