De volksgazet

1633 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 04 Dezember. De volksgazet. Konsultiert 09 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d795718j64/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WOEHSDAG 4 DECEIRBER 1918 DONDEBDÂG 5 DECEHBEB 1918 1C centiem11 het niimmer Beheer en opstelraad : VOOR ANTWERPEN BARON JOOSTENSSTR., 2. Toi. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 33 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DA GBLAD DER WERKLlEDEN-FAMTLf EERSTE MRS,«S fi' [26 (VoorUetting jaargang 1914) ABQ»NEMEI!TSPRIJS s ' Drie maanden. . Ir. Zes maanden . . » iEen jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen volgeiis tarief Een Interview met Rik De Man Zijne ervaringen op het front en in Rusland Wij ontvingeii het bezoek van. onzen ! vriend Rik De Man vroeger sekretaris der Belgische Opvoedingscentrale, thans luitenant in 't Bei(gisch leger. Rik De Man nara op 3 Oogst 1014 vrijwillig àienst als soldaat der infanterie.Hij werd opvoigentlijk tôt korporaal, onderoiEicier, : ouderluitenant en luitenant bevordercl, en staat thans aan 't hoofd van ëene bat-terij loopgraaf mortiers. Hij braeht twee ' jaar en negen inaanden op 't belgisch front aoor en werd vereerd met het Belgisch ..Oorlogskrma" en het Bngelsche „Militaire Kruis voor schitterende dap-perheid. De tijd, dien hij niât op 't front verbleef, besteedde hij aan twee reizen, op last der Belgische regeering : naar "Rus1 and en Roe wenië, in 1917, en naar de Vereenigde Staten van Amerika. de-zen laatsten zomer. Hij had dus zonder twijfel heel wat te yerteijen. Zîehier hoe hij in een haastig interview onze nieuwsgi rige vragen be-an'fwoordde : — Over mijne ervaringen aan het front kan ik nu niet veel zcggen.lk -wil j alleen maar op 't volgende drukken: het is als socialist, antiimilitarist en interna-tionalist dat >k de wapens heb opgeno -men in dezen oorlog omdat ik stands . geloofde aat Duitschland s aan\ al moest' afgeslagen worden om de wereid voor de démocratie en de ar bsi iersbcs .veging be-woonbaar te maken. ïk hob er uoo'-t spijt over gehad.dat ik soldaat ben geworden En ik geloof dat ae gebeurtenissen mij-ne opvatting geiijk gegeven hebben. Dit deze massaslachting is eene nieuwe *e-reld geboren Duitschland's militaire ne-derlaag heeft de duitsche omwenteling mogelijk gemaakt. De val van het Tsarisme in Rusland heeft den steen aan 't rollen gebracht. De wereid heeft deze laatste vier jaran meer vooruitgang gemaakt dan anders in een geheele eeuw. De onmeteijke opofferingen, die onze arbeiders hebben getrotseerd, zijn niet te Lvergeefs geweest. De politieke demokra-de aeltregeering aer naties, eene on-misbare voorwaarde voor de ontwikke -lin g der arbeidersbeweging, is feitelijk over de gelieaie wereid verweaehtlijkt.En Bat is nog maar een begin. Wij gaan au overal aan 't hefopbouwen gaan, en dit kan met anders dan 't opbouwen van een nieuwe wereid zijn. Dank aan de snel toenemende macht van de arbeidersbeweging geloof ik dat de baan vrij is voor den Volkerenbond en de Vereenigde Staten der wereid. — Dus gij zijt nog altijd den marxist en internationalist van vroeger ? — Vast en zeker. Ik wil daar nie© niet zeggen dat mijne gedachten sedert vier jaar op vele punten geene verandering hebben ondergaan.Wie deze wereldschok-kende gebeurtenissen heeft meegeleefd zonder iets meuws te leeren is rîjp voor een muséum van oudheden. Ik hoop dat ■ait met mij nog niet het geval is. Maar mijne grondopvattingen zijn dezelfda ge-bleven. En op 't punt van onzen haat tegen den oorlog en 't militarisme wil ik alleen maar zeggen dat die nu nog, na al wat ik heb gczien on ondervonden veel dieper en vuriger is dan in 1914. — Welke indrukken hebt gij van uwe reis naar Rusland meegehracht ? — Zooals gij misschien weet, hebben Vandervelde, dei Brouckèré en ik verle-3en jaar onder de KeFenski'a regeermg propaganaa gemaakt voor de zelïvsrde-diging van de Russische Revolutie tegen bet DuitscB-Oostenrijksche impérialisme. Dat onze pogiingen, evenaîs die van llen-derson, Albert Thomas en Kherenski zelf toen mislukt zijn, is te wijten aan oinstandigheden, die ik hier niet ten ber-de kan brengen. — En wat denkt gij van 't bolchevi-kisme ? — Ik heb daar de bolchevikis aan 't werlc gez 0,a. Zij zijn een internationaal gevaar voor de arbsidersbewegàng- Niet omdat deze of gene leider een ellendeling zou zijn, maar omdat de grondsopvatting hunner geheele politiek valsca is. Of -schoon 't buiten twijfel staat, dat de bolehevikipropaganda grootgndeels met duitsch geld werd gevoerd, toch geloof ik niet, dat Lenin en Trotzki zoo gehan -dsld hebben omdat zij omgekocht waren. Neen, zij zijn fanatiekers, die een doel, — een verkeerd, waanzinnig doel, — voor oogen hadden, en geloofd hebben, dat het doel de mièdelen heiligde. Zij hebben niets anders gedaan, dan wat zi;. steeds vooraf voongestaan hebben. Hun groote fout is geweest, dat zij in een land zooals Rusland, waar het industri-eele proletariaat eene jnikroskopische mindierheid vormt, leerstelsels hebben willen toepassen, die in modern-grootin-dustrieele landen geboren zijn, en niet eens in West-Europa, zonder eene îange voorbereiding en demokratische volksop-ieiding zouden kunnen verwezentlijkt worden. Zooals Branting terecht 2«gde, hebben zij eene karikatuur van 't socialisme voortgebracht. Hun politiek, ge-steund op de gewelddadige di<tatuur ee-ner minderheid, is antisocialiatisch even-ais antidemokratisch. Zij ig het uitvlo.ei-sel van russische desorganisatie, russische onwetendheid, russische onderwor -penheid aan brutale macht. 't Is een soort tïarisme, op zijn kop gesteld. — W-'lt gij danrmee zeggen, dat mon even goed 't tsarisme hadde kunnen be-houden ? — Hoegenaamd niet. Ailes is beter dan 't behoud van het tsaranbewind.'t Is niet omdat de bevrijde russische nalie van haro jonge vrijheid niet dadelijk het beste gebruik heeft weten te maken, dat men aan do vrijheid zolvo nioet gaan twij felen. Het was oninogeiijk, dat uit de verrotting, wanorde en onwetendheid van 't tsarenregiem eene goed georgianiseerde demokratie zou geboren worden. Die nieuwe or de zal er in Rusland komen, daar ben ik zeker van. "t Bolchevikisme zal dan rnogen beschouwd worden als eene kinderzJekte der russische vrijheid. Maar waartegen ik van uit een interna-•ionaal oogpunt wil waarschuWen, dat is de begooeheling als zouden Lenin en Trotzky aan de arbeiders aller landen den weg wij,zen. Ailes wat wij van hen kunnen leeren is hoe men niet moet te werk gaan. — En wat hebt gij over Amerika te vertellen ? — Een heele boel, dat voor de Belgische werklieden van oniuiddel'ijk bêlant' is Maar daar zullen wij1 morgen over spreken. lililiisÉ^ It'ij froonsalstand van Wilhefmlî Niet zoodra zegevi erde de revolutie in )uitschland, dat Wilhelm II gelaarst en ;espoord, in militairen uniform naar Ne-.erland vlucihtte. De Belgische militairen in October 914, die deden wat Wilh&lm II gedaan eeft in November 1918, werden-door de Jedsr'andsche Autoriteit achter den rikkeldraad in een kamp opgesloten, nder bewaking van de Nederlandsche sjonetten. Wat dit interneeringsleven voor onze teïnterneerden geweest is, zullen de le-ers weldra vernemen uit den mond der eïnteresseerden. Wilhelm II is dezen Kjdensweg ge-paard gebleven. Gezeten in Keizerlijke ilonrijtuigen is hij overgebracht gewor-en naar een der oudste en schoonste urcbten van Nederland. Waarom dit verschil? Nochtans bij is minder eerbiedwaardig an de minste der onzen. Per slot van rekening is bet Wilhelm s scbuld, dat er Belg-ische soldaten in ederland zijn moeten geïnterneerd wor-în.r}-\ aanpassing met de vlucht van Wilhelm II wordt er sinds de laatste da-2n in de pers der Ententelanden een 1 e campagne gevoerd, opdiat de Ne-srlandsche regeering Wilhelm II zou le- j :ren aan de Entente. Niet alleen staan wij voor deze pers-cairipagne, maar zelfs scbijrtt het dat de regeeringen te Loniden en te Parijs deze quaestie besproken hebben. Tôt dusver heeft deze zaak nog geen beslag gekregen. Moet het gezegd, dat de personaliteit van Wilhelm II voor ons van geen beteekenis is. Zelfs moesten wij hooren dat men hem had opgehan-gen aan den hoogsten boom in de burcht van Amerongen, dat zou ons ook al wei-nig kunnen schelen. Maar van meer belang is voor ons de invloed van Wilhelm II op de Duitsche politieke verhouding. Van Entente-zijde is er geschreven ge-worden, dat men te Berlijn een dubbel-spel speelt, hetweîk bestaan zou in bet feit, dat men tegenover de buitenwereld den schijn wil aannemen Duitschland in een nieuw kleed gestoken te hebben, terwijl inderdaad Wilhelm II nog altijd met de touwtjes trekt. Deze bewering hebben wij niet kunnen controleeren; nochtans dat wij het zonderling feit hebben moeten aanschou-wen, dat Wilhelm Al, in weerwil van de zege der revolutie en het uitroepen der Duitsche republiek, geen afstand gedaan had van den troon, en dat men te Berlijn hem niet vervallen van den troon had verklaard. Deze zaak zat hem niet in den haak. Is het nu op aandringen van Berlijn of is het uit eigen inkiatief, wij weten het niet; maar gisteren hebben wij het tele-gram gepubliceerd, waardoor Wilhelm II afstand doet van de Koninklijke Kroon van Pruisen en de Keizerldjke Kroon van Duitschland. 1 ] ! j t ] ] i 1 c 1 ( i ( L t ( L ( l [ c [ i 2 l i i 3 1 t i i i I De gewone dagbladllezer zal nu den-i ben, d'at ailes richtig is nopens de verhouding van Wilhelm II tôt het Duitsche Rijk. Noohtans dat is verkeerd. Wilhelm II is de vertegenwoordiger van een systeem en met het verdwijnen van Wilhelm II is niet gezegd, dat het, systeem van de baan is. Dit systeem wordt in Duitschland verte gemwoordigd door de riohenzollern's. Niemand twijfeld er toch aan, dat deze Hohenzollern's met hun Hof-Kamarilla de eerste gelegeriheid de beste zullen aangnijpen om langs den weg der corctra-revolutie terug het oude systeem in Duitschland in te voeren. Wij willen voorloopig de kans op suk-ses dezer contra-revolutie buiten zaak la-ten.Het Kgt in den loop van de geschie dénis, dat een revolutie de contra-revolutie in ziich bevat. Aile teekenen wijzen er op dat Duitschland er niet zal aan ont-snappen.In vooruitzicht van deze eventualiteit staat het Republikeinsche Duitschland van heden in den abnormalen toe-stand, dat tôt dusver de Hohenzollern's nog geen afstand gedaan hebben van hum Koninklijke en Keizerlijke privilèges tegenover Pruisen en Duitschland. Wilhelm II heeft afstand gedaan wat . betreft zijn persoon, maar niet in naam van het huis der Hohenzollern's. Wij negeeren niet, dat deze quaestie ' meer van principieelen aard is, zonder 1 veel practiscihe waarde. De Duitsche revolutie bllijft aan de ze-gevierende hand en dan kan er nooit geen spraak meer zijn van de heersohap-pij der Hohenzollern's in Duitschland. Moest nu tegen aile verwachting in de contra-revolutie de bovenhand halen, dan komen, met of zonder afstand van den troon, de Hohenzollern's terug aan de spits. Wanneer wij dus a^an een in feite wei-nig belangrijke quaestie deze beschou-wingen hebben voorbehouden, dan is het voornamelijk met het inzicht, dat de binnenlandsche toestand in Duitscnland nog niet is zooals het hoort, omdat Berlijn vooralsnog niet definitief de vroe-' gere machthebbers, de Hohenzollern's, heeft verloochend. En nochtans zal dat moeten gebeu-' ren 1 t ïoegelaten door de Censuur ITelegMIIeF' L v>. . . . ^ Duitschers in Erige land LONDEN. — Smith, attorney-general, gis-teravond te Dor?«t het woord voerend:, hee.ft ' gezeigd, dat het tôt de politiek der ooalitie-' regeering behoordo om elken L'idtscher In • het koninrijk naar Duitschland terug te zen-" den. M in is 1er Bar nés over Wilhelm II L "LONDEN. Minister Barnes to Dudley het woord voerendi. zeide, da.t de keiaer opge-hangeu moet worden. Wij weten nu, dat de " keizer cen vergadering gepreràd'eeird lieeEt-, een maand vô<5r de vijandelijkheden begon-i nen, toen er feitelijk tôt den oorlog bes]is<i was Barnes is van oordeol, dat cTe grootsite ■ mSsdjadlajer on Jafaard in de gesediied'enis • de reehtvaardiee straf voor zijn ml5daad niel . behoort te ontsaan De verkiszing in Enqeland TjONDEN. Volgens do Oaily News is de ooalitie-regeoring van plan de bijôenjoeping van het nieuwe parlement tôt na het vre-doscongres uit te stellen. dat zijn zittinsen naar men verwa^lit in zes of zeven weken len einde zal brengen De Frsnsche pers en de hoùdlng van Eisner PARIJS. — In een telegram uit Zwàt-| serîand aan het Journal -wordt gezegd: Het is niet onmogelijk, dat het vaorbeeld van Koert Eisner, die met Soif gebroken lieeft, goedgekeurd en nagevoïgd -wordt door de regeeriixgen_ der andere bond^staten, Berlijn zou dan binnenkort met isolement bedreigd worden De ontwikkeling der separatistische beweging in Duitschland verdient metbelang-stelling gevolgd te worden en, vooral moet men niet vergeten, dat men in Beieren niets liever zou wenscheft dan in goede verstand-houdling te lev®n met de bondgenooten en Pruisen aan zijn lot over te laten, mits al-thans de entente de vereeniging van fDuitsch-Oostenrijk met Beieren zou erken,nen. Aidas zou het werk van Bismarck ineenstorten. Da toestand in 1er land De "Ti nés' verncem t uit D'ublin, dat in le; land het tij zioh i gen de nationalistische partij keert. Het staat nu vast, dat Dil'iOn e^n verp.etterende nederlaag bij de stembtss zal li;dein. S>nn Fein heeft be lo en 100 van ee le»' Iersehe z-sels te betwi'.s.en. Het heeft si zijn kandidaten al gesteld'. Sin Fein heefî ook twee vrouwen Icadilaat gesteld, mevrouv Marf li viez te Dul Un, en juffrouw Wini'red Carney, tî Belfast. De Froolamatie der Belgische Autoriteit te Aken Tôt nader orde is aie verkeer op straat tusschcn V uur 's avonds on 5 uur's mor-gens — Belgische tijd verboden. De caEô's, schouwburgen, enz., bljven tôt cadcr orde geei'o ton. — Aile vervoer vsan personen of goederen in de stad, per rijtuig of wagen is verboden uitgezonderd de trams. Aile _ verzamelingen op straat van men- i schen is verboden ,— zal eventueel met ge- , brui£ van wapens uit elkaar gejaagd' worden. j Voor heden avorud, 1 December, moeten , aile wapens ingel'everd zij|a. j Huiszoekingen kunnen ten aile tijden over-; al plaats hebben. ] Bij ontmoeliogen op straat met Belgische -ofîioieren, moeten de burgers van het trot- , toir gaan en het hoofd ontblooten. Ke^ verschijnen, verkoopen ejiz, van dag- ( bladen of drukwerk is verboden. Niemaiijd mag Aken verlaten of er binnen-koTiuan. Tussehçn 4 uur 's avonds en 8 uur 's avonds moet licht branden in de parterres van aile huizen Bij ovei-tredingen van boivenskaande artike-len, zal men op staande voet doodgesehotea worden. W Do stad wordt direct eene boete opgelegd. Tien gijee-aars moeten steeds op het stad-huÎ3 zijn, om de 24 uur worden zij door 10 apjderen a'g lost. De Proolamatio vah Foch in het Rijngebied Maarschalk Foch heeft in het bozefèe ge-bi'd links van den Eijn een proclamatie la-len aanplalcken, waarin hij meedeeit dat de h.ilitaire overheid der geallieerclen het beve op zich neemt en de strikste gehioorsham-heid eisciit. Hij verbiedt vijandige woorden en dadea. direct of indirect, en verlangtdat aan de requisities gehoorzaamd wordt. De aaibtenaren blijven aan. De proclamatie noo digt ten slotte iedexeien uit mee te helpen aon de hervatting van het plaal.stlljk leven door îe werken en zich ordelijk tr gedragen. len gunsteder Constituanien Dtj gezameniijka vakv'ereenigingien en de soc dem. vereeniging te Neurenberg hebben in een gemeenschappeliijke vergadering gepro-testeerdo tegen de beginselen, volgens welke de regeering-î1 isner de verkiezingen voor de voorloopige Beiersehe nationale ver-gaderingen lieett uitgeschreven Zij verlangen een zoo spoedig mogelijke bijeenroepin,g van de voorloopige en zoo epoeddg mogelijke ver-Iciozingen van de definitlieve nationale vergadering.Voorts hebben zij verzet aangeteekend tegen de regeeri'ngsbeaohikking dat het arbei. ders en soldaten verbodem zal zijn bîar.nbten van de parfcij of van vakvoreenigingen te worden. Zij achten het een onduldbare voog-dij over de arbeiders, hun te willen voor-selirijven wie zij als bea,mbten mogen kie^en en wie niet Haliaansche pïannen tôt het hezetten } van Weenen WEENEN. — De Zuricher correspondent van de Reichspost verneemt dat Italie voornemens is Weenen te bezetien Het heeft de ententeregeeringen met het ten uitvoer brengen van dit plan in ken-nis geoteld en de niggelijkheid van het bezetten van talrijke punten in Duitsch -Oostenrijk in uitzicht gesteld, waarvoor een aanzieralijke troepenmacht zaï wor -den gebruikt. Over het motief van dit optreden wordt don correwpondent, van de Reichspost het volgende uit de ententekringen niedege -deeld : de revolutie is in Italie onver-mijdelijk en de kabinetten te Parijs en Londen houden met dit feit rekening.De Italiaansche regeering geioo.'t echter de dreigende revolutionaire overstrooming nog te kunnen keei'en, wanneer zij de revolutionaire troepen nog langen tijd buiten het land houdt. Bij de geallieerden ia meai niet geest-driftig over dit plan getsterod'. Men be-twijfelt zelfs de juistheid, d'och zal den Itsiiianen waarschijnli|i geen hinderpalen Ln den weg stellen, wanneer zij er . op staan daarin cen reddingamiddel voor Italie» te zien. De onivangst van Président Wilson Een Fransch-Engelseu-Italiaansch es-kader zal président Wilson op zee gaan begroeten en zal hieim naar de haven van Brest vergezel.en. Alvorenfi op het vas-teland van Europa aan te konuen zal hij i-iloyd Georgee ontmoeten, die hem op zee te gemoet zal komen. Men verwacht dat Wilson op 11 of 12 Decenïber in Frankrijk zal aankomen en de eerstë bij-eenkomsten van de vredesbesprekingen te Versailles zal bijwonen. De ccriogsvertfoeding Die Times vindt, dat een oommiSsie van ieskundigen de grenzen moet bepalen, waar-biD.nen Duitschland schadeloosstelling kan be-tapon en dat Brittanie in onderd3>alen afda-lende eischen behoort te stellen. De opgave der duikbootverliezen erkent de juistheid der ; ( ngetsehe) foereke: ing en het herstel voor En- : geland moet geiijk staan met d'à politiek va,n -"ton voor ton" der schepen, die in den duik- -iiootoorlog tôt zinken werden gebracht. Het opîreden der EngeSsche regeering Naar Reuter uit Londen meldt, wordt er groot belang gesteld in de soogenaamde DanfJbury-imeeting, dat is de betooging van arbeidiers-partij. thedenawond in de Albert Hall. Ze zou een week cercler plaats gehad hpbben, inaar was uitgesteld vanwege de hou-ding van het bestuur van de Albert Hall. De vakvereenigingen in het electriciteits-be-drijf hadden toen de electrische verlichting ^'an de Albert Hall afgesneden. De regeering heeft de eigenaars er toen too gebracht de bljeenkomst toe to staan Het secrëtariaat van de Albert Ha<!l heeft ta! van anonieme brieven outvangen, waarin geprotesteerd wordt tegen het houden van de meeting In een dier . h'rioven wordt gedreigd met het grondig onbrnikbaar maken van aile electri sche kabels. " L Naar men weet is Lansbury de naam van ^ een pacifist. I De ge wezen Duitsche Keiser De regeering heeft een comfnissie ingesteld lestaande uit de heereu mr. B. 0 J. Loder, >rof. mr. A. A. H. Struycken en mr. A D. Ble3, die rapport 'Zal uitbrengen over de lositie, die de vroegere Duitsche keizer hier e lande inneemt. De commissie zal de verhouding hebben ia te gaan, waarin de Nederlandsche regeering staat tôt de rechtsvragen, die ten op-riehte van de toelating en het verblijf van len vroegeren Duilschen keizer hier te lan-le kunnen rijzen. , Wiison en ae vredesccnterentie WASHINGTON. Men verwacht dat Wilson in zijn adres aan het congres vandaag een scheis zal geven van de vreissbenuLn-gen, dig hij op de conferentie te Parijs zal voorstaan. Van r&publikeinsche zijde wordt morgen bij Jen S na^t het voordt 1 verded.gd, dat er vi r Republikeinsehie en vier Deuiocrj.tische Sena.ortn naar Parijs zuiSlen gaan tijdens de vredesoonferentie, niet als afgevaardigden, maar als Mertegenwoori:<gers van den Senaat. Naar verwacht wordt, zial Wilson Dinsdasr middag sche-p gaan naar Brest. Wilson en de geallieercsen LONDEN. — De correspondent te Washington van de "JMiorning j.Jost" seinde eer-gister : Benalve de volkenbonû en de vri e zee, waarover wellicht sdherp meeningsver feQl.il tusschen Président Wi.son en de Geallieerden zal on.staan, is er nog een andere zaak, die tôt unvoerige àiscussie kan leicen. Zoowel LiOjd George als Clemenceau hebben gezegd dat de gewezen keizer en andere veranewoord lijke L'ui schers moeten wor don ,gesiraît, maar Wilson heJi herhaaldelijk verkonaigd dat het reoht' getem(perd' aient te wor.ten door genade en uit de redetvoerin-g.-'n, de laatste dagien door leden van het ka-binet gehouuen, is ai te lciaen dat de pre sid'ent nog tegen bestraffjng is Of Wiison zijin in- chtien omirent den vol-kenbond en ce vrije zee gif in ovtrleg met de Entenjestaatsiieden nog zal wijzjgen, dient te worden afgewacht, maar men zegt hier dat hij de instelling van een internationaal hoog-gerechtshof zal bepleiten, welks gezag moet wordteû gehandhaafd door een intjrnat'.ona'e vioot, die dan feitelijk zou bestaan uit een Engelsch-Amerikaansche vioot, vermeerderd mec de schepan, die andere l'eden van den volken .ond daarvoor zouden willen aanwijzen Ee groote moeilijitheid bli ft de toelating, van Duitschland tôt den voDcnbond; hier is men overtuigd dat de président voor de on-verwilde toelating van Dui.schland is en dat hij zich zal verzetten tegen elk voorstel om Duîischland' ekonomisch te boycotten. Korte B ©ri®Men RUSLx\ND. — Het geallieerde smal-deel in de Zwarte Zee lieeffc 26 November het anker vôôr Sebastopol uitge-worpen. De Russische schepen, die in handen der Duitschers waren, gaven zich aan den geallieerclen over, zoomede eenige Duitsche duikbooten. POLEN. — De «Manchester Guar-dian.-; verlangt, dat geallieerde troepen naar Poolscli gebied gezonden zullen worden, wat volgens den wapenstilstand geschieden kan, om een einde aan de pogroms te maken. DUITSCHLAND. — Te Kiel is bekend gemaakt, dat de Engelsche commissie van toezicht binnen enkele dagen daar te wachten is. Den gouverneur is mee-gedeeld, dat ook de Britsche admiraal, die te Kiel komt, niet met een Duitschen soldatenraad wenscht te onderhandelen. — De verkiezingen voor de Wurtem-bergsche constituante zullen in lialî Januari plaats hebben. Het centrum heeft reeds een verkiezingsprogram gepubliceei^d. De partij is voor cen par-lementair geregeerde republiek, maar tegen de verandering van het rijk in een eenheidsstaat. — De algemeene verkiezingen voor de Constituante zullen plaats grijpen den 16 Februari 1919. — De wapenstilstandscommissie te Spa heeft Zaterdag over de kwestie der interneering van Mackensen's leger be-raadslaagd. Volgens de Duitsche opvatting van de wapenstilstandsovereen-liomstmag dit niet worden geïnterneerd loch moet het zich onverwijld achter le Duitsche grens terugtrekken. BOHEMEN. — Het Tsjechische nationale comiteit heeft bepaald, dat obli-raties der Oostenrijksche oorlogslee-aingen niet meer voor de voldoening /an verschuldigde oorlogswinstbelas-;ing' in betaling kunnen worden gegeven.BRITANNIË. — In Londen is een Ga-izian Oil Co opgericht, ten doel heb-^ende uitbating der Galicische petro-eumbronnen.Naarde«Berl.Bôrsenztg»,raaraan wij dit ontleenen, meldt, pro-.esteert de Poolsclie socialistische pers «gen dit plan. FRÀNKRIJK.— Volgens de «Monitor 3olski» is een groot Engelsch-Fransch syndikaat bezig kapitaal bij elkaar te >rengen om onmiddellijk lia het sluiten ran den vrede de kolenmijnen in Dom-)rowa en Zyrardow, in Polen, uit te >aten. NEDERLAND. — De Amerikaansche 'egeering heeft machtiging verleend roor den invoer naar Nederland van 10g 7500 ton rubber vôôr Januari a. s. Mésé ifiii De HesalaeM <(Le Peuple)) dd. 3 December pu-bliceert een artikel, waaruit wij leerer dat de Brusseische organisaties in a' hun vertakkingen tijdens den corics' greoten vooruitgang nebben ge « maakt. Te Gent is het sukses nog grocter. Luik kan op zijn minst evenaren met Brussel, missc'hien wel met Gent. Hoe het in de andere plaatsen gesteld is, weteë wij tôt dusver niet, maar wat ons vooral bekommert en belang inboezemt: Hoe is de toestand in Amwerpen?. Met genoegen kunnen wij zeggen dat de eenheid tusschen partij en vak-bonden, eerder versterkt is. Langs den weg van het «Inlich-tingsbureel)) een organisme, dat zijn ontstaan te danken heeft aan den oorlog is er een schakel gevonden ge-worden, welke de samenwerking tusschen partij en vakbonden heeft tôt stand gebracht. Deze samenwerking berustte cp de algemeene en ook wel uiterst bijzon-dere belangen der arbeiders, zonder dat partij noch vakbonden afstand hadden gedaan van hun spéciale rechten. De partij bleef cp haar terrein; de vakbonden bleven op hun terrein. Maar nevens en boven de cnmid-dellijke belangen én van partij én van vakbonden, staan er algemeene, hoo-gere belangen voor de arbeidersklas-se, gemeenschappelijk aan partij en vakbonden. De corlogsomstandigheden hebben ons geleerd, dat deze algemeene, hoogere belangen best kunnen be-heerd worden door Samenwerking van Partij en Vakbond.ent Zulke samenwerking, gebaseerd op onderîing vertrouwen en waardee-ring, kan enkel en alleen den arbeiders ten goede komen. Wat mogelijk was tijdens den oorlog, moet toch niet onmogelijk zijn in vredestijd ! De oorlog heeft opgeruimd met vele overleveringen, toestanden en feiten. De menschen, ook de arbeiders, hebben een grooteren ruimeren kijk gekregen over de dingen en de gebeurtenissen. Zooals gansch het maatschappelijk gedoe, moet ook de moderne arbeidersbeweging rekenschap houden met,, deze nieuwe denkbeelden en fac-toren.De opgetrokken wallen in dert schoot der moderne arbeidersbewe- _ ging moeten geslopen worden. 't Kan toch niet meer zijn, omdat een vakbond niet aangesloten is aan de partij, dat hij moet genegeerd en in een hoekje geduwd worden. 't 1s toch niet, omdat ik woon op het Zuid, dat ik door het Noord moet gebrandmerkt worden aïs een socialist van minder gehalte, en cmgo-keerd ! De arbeiders hebben maling aan eÎ die vitterijen en onderîing gehaspel, omdat zij er de eerste en de eenige slachtoffers van zijn; terwijl meestal al dit geharrewar en getwist een quaestie van personen is. De moderne arbeidersbewegir '* kent geen personen; ten minste zij zou er moeten boven staan. Slechts één factor komt in aanmer-king in den schoot der moderne arbeidersbeweging: De eenheid! Ntéis dan de eenheid ! > ^ Degenen, die afbreuk doen aan deze eenheid, 't zij waar, wanneer ' f hoe, in plaats de zaak te dienen, be-gaan een verraad tegenover het modem georganiseerd proletariaat. De eenheid moet er \omcnl De eenheid moet er blijven! Met de eenheid zal onze arbeiders-klasse komen waar zij wil en mcet komen. Elke çjoeda socialist neemt h roc si zijnor Cooperatief. Ver zeker U gswicht en Leste kwaliteit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksgazet gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume