De volksgazet

608417 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 November. De volksgazet. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7fp0t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

9 HOVESBER 1918 O^sntiem11 îiet nummer peheer en opstelraad : : | VOOrt ANTWERPEN ,rI| JOilSTEMSSTR., 2. Tel. 4391 VQOR BRUSSEL ME1.3TRAAT, 35 Talsioan A 113 DE VOLKSGAZET 'UA GULAD TJMR WEMKL1EDEN-PAUTLI EEBSTE JMRGMS r 116 (Voortzetting jâargang 1914^ itJM3H^EiBBEiBTSPRIJ5 3 Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. . . » » Voor aankondigingen prijzen volgens tarie£ De terugkeer riargen keeïen onze metaalbewerkers Engeland en Frankrijk, onze diamant-iVerkers uit Engeland en Amsterdam, :e dokwerkers uit Engeland en Frank-. ; onze zeelieden uit Engeland en smerika en onze geïnterneerden uit Ne-■jand terug. ï)eze terugkeer wordt bij deze landge-Joten beheersoht d'oor een tweeledig ge-lelen.lerterzijds zijn zij ovargelukkig naiar de ardstede te kunnen terugkeeren. ^nderzijds vragen zij zich angstvallig : Hoe zal het er bij ons uitzien? Hoe lien de arbeidavoorwaarden zijn? Hoert Ket, dat wij hier nog terugko-sn op het Belgisch systeem van voor ii oorlog : lage loonen, langen arbeids-d?Onze terugkeereR.de Kameraden Keb-®n in het buitenland kennis gemaakt net andere, maar tevens vele betere ar-oeidsvoorwaarden.luj hebben geleerd, dat het « Belgisch systeem geen export-produkt is ». Zij hebben gearbeid aan hooge loonen en porten arbeidstijd. Z j hebben ondervond-en, dat de Belgi-he arbeider de slaaf is van zijn arbeid . i dat het niet noodig is dat de arbeider ach in die mate aijakkert of laat afjak-ceren.Zij hebben er prijs op gesield, dat in len vreemde het geoxganiseerd proleta-fcaat erkend wordt door de patroons en Ledezeggingschap heeft bij het vaststel-[en der arbeidsvoorwaarden. Tôt dusver mets van dit ailes bij ons. Het ligt toch voor de hand, dat onze ar-leiders die terugkeeren uit Engeland, ïankrijk, en elders er niet zullen voor te inden zijn alhier den arbeid te herne-^en aan de voorwaarden van het oude Belgische jysteem. Tijdens den oorlog hebben zij kennis jemaafct met een beter systeem en zi z.ullen er sterk op staam Op Ziljli minai deze arbeidsvoorwaairden te handhaven i - ^rou">ver!5 zij zullen zich terecht afvra-gen, waè/rom de Belgische patrcons niel tlezelfde voorwaarden zouden kunnen in-reeren als de patroons der andere lan-den.Wanneer de Engelsche patroons zicl kunnen tevreden etellen met een v/isisl X, dan is het niet noodzakelijk dût voo) 1 1 ' " onze patroons deze winst tvvee of zooveel ma al X weze. De oorlog heeft ons voor de noodzake-lijkheid geplaatst ons economisch leven te bersieilen. De patrcons hebben nu de ge-iegenheid zich de meest moderne en ge-perfectioneerde machinen aan te schaf-f-en, iets wat zij voorzeker niet zullen na-laten te doen. Aile vrees is dus uitgesloten, dat het produiktievermogen bij ons op lager peil zou staan dan in het buitenland. Kortom onze patroons hebben niets te vieezen van den konkurrentiestnj d en kunnen zonder gevaar vooff hun bedrijf het systeem van hooge kx*ne<n en korten arbeidstijd bdj ons invoeren. Doen zij het niet en houden zij vast aan het ouae systeem, dan Icopen wij gevaar, dat onze terugkeerende arbeiders eens even zullen komen kijken hoe het hier gesteld ia om onmiddeliijk naderhand met pak en zak teing te varen van v/aar zij gekomen zijn, omdat het ginder beter is dan hier. Is het dat v«nt onze patroons zoud-en willen zien gebeuren? Zouden onze patroons er voor te vin-den zijn, dat een merkelijk deel onzer beste arbeidskrachten definitoef uifcwij-ken?Dit vooruitzicht moet hen zooak cns afschrikken. Grooter ra<mp bij al de ram-pen die wij de laatste jaren hebben door-gemaakt, zou ons op dit oogenblik ge-wis niet kunnen treffen. Deze ramp moet ten allen prijre voor-komen worden. Ons economisch leven moet in die vcrstandhouding hersteld en gereorganiseerd worden, dat België zijn plaats van voorheen op de werekknarkt hemem«. De eerste en voornaamste vcorwaaïde voot dit herstel en deze reorganis&tie ligt ; vas* aan een grondige herziening der ar-i beidersvoo'rwaiardeii <i-oon- de in.voaring >• v a,. JczclfJc arbei/dsvoorwaiarcleri van elders, waarbij in eerste pla/ats behoo-ren de hooge loor.en, de /?orfe arbeidstijd en : de erkcnning van de moderne gcorgani-seerde crbeidsrsklasse. Dat is de prijs, die onze patroons zullen te betalen hebben, willen zij er toekomen onze industrie en aanverwante vakken te doen herleven en bloeien zooals voorheen. Buitenlandsche Kronijk ■■ 1 - - .. .. ■ .--.•tfiféi De Voorioopige Vreûe Nu uat tià ooilo^ uc*4er (ien rug is zal weidra net vrej«5weni moeten ucgia aua. iuaar ait Liante scmjiit nog niet zoc vLug van btapal lu îoopen, aia over aigtkueen geuaont worût. v erscnuioiiu'e nauiOitaî en binneniaud -sche tofecUnut-n z,,,n van învl^ed op lie veitrci^fcn van ne. Yreue^werK. aian ueztr f^ctoren is ont^taan uit den aaru tter voorwaarden van dm wapen stnstanû. u uitouuiand is vefplicht een groot deel l'an ii.jn roKend spot-rw egmateriaal uil e leve^en. Uit aeztn loesiaiad van zaken s voo-tg-spr^ton uat ue oiuruiming cej jazeits ^eoied-on zeicere vertrag.ng keef )nuer v onuen. i>aar/jij ^omt uat deze voorwaarden rie n&t -n^noaamg der blo^aae Yoorziea, vaaruaor j^ujtsciuand ^n een uiter&t iboei-jjk parivet iiomt te staan omtrent bei le-ôasiiuaue.cnprooleem uoor de seiiaarsab.-e der levensniiddeaian. Vv anneer bij net n^aan van den wapen=ti.stand de toe-;:and in juuitschiand reeds kride». v, as, :oo zal hii nu van dag tôt dag nog Ka-i-^er woi-uen, eenerzi^us door den toe-.room aer jjuriscue nnlitairen uit het 'uieniand, anuerzit(ds door het fût Uat vuitoCùlànd nu voliedig op zijn eigea roductie gesteld is; want aile mbes.ag-eming van ieveBïnjiddelen in de belette abieutn is voo:taan uitgesloten. iiierbij Komt nog, uat door net ver -wijnen van het vroegere staatswezen in uitseniand aloaar een soort revolutio-ine toesu.nd is ingetredem, het product in de revolutie. lien regeiu.acige regeenng bestaat ex et ; 't is zooveel als een nood-regee-ng, die uen overg&ng van het oude uitschland naar het nisuwo Duitschiand oet voorbereiden De vroegere Kijisdag is uitgeschakeld; : Bondsraad is opgeruimd. t Ligt voor de hand dat Duitschiand, mder regelmaiig aangesteld staatsorga-> > 2, zien mioeilijk, of liever onmoge -k in de/.a situatie kan aanbieden op de edesconJerent^e iil deze faioren en ook do?.e toèstand boen de voorloopigeDuitsche regeering ioe genoopt de geassooieerde landen ior ta stellen een voorloopigen vrede fbhiiten. De^e voorioopige vrede zou aanpa&s'în aan de groota lijnen van den algemee nen demoerat„a.;hen vrede, zooals presi-dent VVilson die zoo prachtig heeft aan-gegeven.■ z,oodra d€®e voorioopige vrede zou tôt stand gpkomen zijn, dan zouden voor .Duitschiand tal van de zooeven aanga^er ven verninderen.de factoren, verdwijnen, i zoo o.a. het oplierfen van de bloiikade. Anderzijds zou de Duitsche regeeriag, 1 beter in Sia&t zijn de voorbereddingen > der algjmeene ver^iezaigen voor de Constituante te bespoedigen. Eens de Constituante gekozen, zou Duitschiand uit ■ uen revolutionairen toèstand zij,n uitgetre-den. JJui schland zou een regel.natige regeering krijgen, terwijl de Eniente-regee-ringsn dan zulien onderhandek|i met vertegjenw oordigers, die regei,matig go -mandiiteerd zijn geworden door het Duit-sche voik Nu schijnt het dat do regeeringen der Entente niet blind zijn voor dezen eïand van zaken en dat zij geneigd zijn h et Duitscho voorstel van een voorloopig'en ; vrede in aanmerking te nemen. Hier bij voegt zich nog, dat in dien ■ verstande de regeéringen der oorlogvoe-rendo landen de noodzaKolijke vôôr-studi-ën kunnon maken en aile maatregelen kunnen tref«en, die verband houden met het oprichten van den „Volkenbond" door de vredesconferentie. Aile teekenen wijzen er dus op, dat er kortelings een voorloopigen vrede zal ge-sioten worden in atwachting dat de al-gemeene vrede tôt stund kome. P. S. Ter elider ure bereitem. ons be-richten die er op wijzen, dat de binnen-iandsahe toèstand in Duitschiand nog op losse schroeven staat. Tw^e nsachtige scroomingen, staande elk op een verschiliend standpunt, be -twisten zich de staatsmacht. Eenerzijds heeft men de partij van Scheidemann en een merkelijk deel \an die van ilaase, Kantsiky. enz., die van oordeel zijn, dat het fundamient van het nieuwe Duitschiand moet berusten op de democratische grondbeginselen. Zij willen een regelffiatige regeering tôt stand brengen door het kiezen van een Constituante langs den weg van alg'emeene \er- 1 ldezingen. Ànderz'iids heeft men de meer linkB staande groe^en, waartoe Liebknecht.Le-debour, Ilosa Luxemburg enz. behooren, | die de onmiddellijke doorvoering van de Socialisfciscko Republiek vorderen, en dit , w el langs den we6* der proletarische dic-tatuur. Zij schuiven aile democratische grondbeginselen ter zijjde en hobben siechts het oog op het doel. Het Uitvoerend Comité van den Ber-lijnschen Ewad van Arbeidera en Solda-tén haeft dan ook, na grondige be>spre-king van den toestand, volgende resolu-tie aangonotnen. Het atreven der bourgecriaie, om zoo sposdig mogelijk cie Constituante bije«n t® roepen, beoogt den arbeiders de vrnciitrn der revolutie îe ontroo-ven. Het uitvoerende comité van d'en. R. v. A. en S. van Grootjïerliijii venlangt cfaarom de bijeen-roepinig van een gedelegeerdenvergiadering: der arbeidera- en eoldatenraden van. geheel Duitech-lland. Deze moet op grond van een door haar te oniwerpen kieestelsel een Centraleii Raad der Duitsclie arbeiders- en soldlatennadeïi kiezen, die eene grondiwet ontweipt, in overeemstemnràig met de grondbeginselen van de pnoletarische demokra-tie.Deze grandwet moet dan aaji de door den Cen-Ûralen Raad bijeen te roepeai Cor.s'ituanîe ter goedkeuring worden voorge.egd. Hoowel deze resolutie zich. niet bepaald uitapreekt noch voor ae eene, noch voor de andere strooming, dan toch is men het er vrijwel over eens, dat de Duitsche arbeideraklasse in haar geheel onder geen enkel voorwendsel een terugkeer tôt het verleden zal aulden. De toekomst zal ons leeren in welke richting het politiek procès in Duitschiand zich verder aal ontwikkelen. Toegelafen door de Censuur TELE6RAMMEW~ De hege manie op zeo LONDEN. — De Daily. New8 vern.oemt dd. gisteren uit New-sYork. De New Eepublic heeît een Opmexkelijk artikel, waarin bct>ogd wordt, dat aan de Britsche iVloot de hooid-verdiensîe toelcomt voor de overwjnning der zeemaeht over Duitschiand als va&telandmo-gendiïeid. Die overwinning — zoo schrijfthet blad — laat flngeland in niachtiger positie dan na Waterloo. Allo bandel zal ondenvor-pen zijn aan de beheerseberee der zee. De eenige beperking van Engaliandl'a oppermaeht zou kunnen schuilen in de duikbootbedrei-ring. De Ver. Staten zijn Khans d'e gevaar-liikste med«dSn,ger3, met welke de Britsche zeemaolit rekenlng heeft te houden. Het blad ncemt aa.n, dat het aohterweg blijven van een «arnengaau vau boide mogendheden in de bfcschaving een duurder en onherstolbaarder t-,vist zoa in het leven roepen dan den oor- • 'tog die nu heeft plaats gehad. Maar het gebruilcroaken van de vereenigde macht (der vloten van de V. St. en van Engeland} ^ î m ****** 1 :J| W a, M £r w V'-4 __ 1 -m V. X » w X Dlenten^evolce moet het doel «jn1, een vol-kerhond te scheppen. De beteekenis van het artikel sehuilt in het ".ozfl g, -waarmee het gesclireven is, on in het fo't dat al'e verouderd en klleingeesli'? gelcib-bel over het recht van inbolfiOTemin? in oorlo(?s.tiïd daarin vermeden ia. De strekking *en on^iehte van Amerika's medeiwerkins: ter zake van rijksvioorkeurreohfen is duidelijk. De sowjeiregeering en de toestand in Europa MOSKOU, 20 Noveœber. — Den 12n November heeft de sowjet te Moskou ver-gaderd, waarbij voor het eerst sowjets van Duitschers en Oostenrijkers te Moskou vertegenwoordigd waren, die, nadat de consuls waren taruggeroepen, de zorg voor de beiangen hunner volksgenooten hebben overgenomen. Ze stelden de ge-meonschap van beiangen in het licht tus-schen de arbeiders van de drie landen. Radek bracht vervolgens verslag over den mternationalein toestand uit en toon-dte aan, dat de Spartacu&groep met haar aanhangi wiaarlijk d,e richting van {Se Duitsche arbeidei\sklasse weergeeft. Iiet Engelsche proletariaat protesteert met klom tegen tuaschenkomst in Rusland en in Frankrijk ia er iets ieelij|ks voor het bestaande regeerstelïel aan de hand.want de censuur onderschept aile teiegrammen Radek deel de verder mee, dat het in de bedoeling der sowjets llgt, proclamaties in de Aziat:sche en Afrikaansche talen te laten drukken, omdat men er verdacht op dient te zijn,dat de Engelsch-Fransch-Ameii -:aansehe imperialisten op Rusland bewapende kleurlingen los sturen, Het rappo-rt over gen buitengewono hefîing somde ae maatregelen op, ger.rol-fen om de betaljng van de bela-itingcn buiten twijfel te stellen, welke du vroegere f'nancîeele poli iek girondig wijzi -gen. Er zullen strengere maatregelen ge- \ nom,en worden, om een'eder 'e beletten, , reservps te verbergen, op straffe, ze an-ders geheel te vcrliezen. ' < Een onthuiling over, Zuid-Atrika LCNDEN. — In een rede voor de parle-mentaire unie van het rijk heeft Harcourt, lie in het begin van den oorlog minister van ( ioloniën wa8, een belangwekliende onthulling j jedaan. - j Toen do rebêllen ervan door gin,gen met ( xranaten, wapenen en munitie, dio heteigen- • iom Van de Unieregeering waren, seinde , 13,otha- mij dat die wapens en munitie zoo ) ïpoedig mogelijk vervangen moesten worden. !k wendde mij natuiirlijk, mfiar met niét veel ioop, tôt Kitchener. Zijn antwoord waa : 'Neen, vriend, geen geweer of patroon mag 1 ian lict "'uropeesohe front onttrokken M'or- : . ien." Ik zocht dus vijf of zea dagen, lang in de heele wereld en vond ten slotte in een bevriend land de wapens en munitie, die ik noodig had. Een leeg schip wOrd uitgezon,-ien, de wapens en munitie -werden ,in 30 uur ingeseheept en bereikten Kaapstad na 16 lagen. Die 16, dagen zijn de kritiekste tijd voor de Unie van Zuid-Afrika geweest die zij sedert haro oprichting bcteefd heeft. Asquith, le i der der libéra Ien, tegen de aigemeene verkiezingen In een rede hier laakte Asquith do aige meene verkiezing als een fout en een ramp. Het gros van de solàaten zRl Zijn stem niet kunnen uitbrengen. Het aldua gokozen parlement «al zedeKjk gezag missen, om voor het geheele volk te spreken. A&quith kwam met nadruk op voor den vrijhandel en de nood-zakelijkheid om Home Rulo tôt een uitge-maakte zaak te maken. Hij was bereid het plan te steu&en om de moeilijkheid met Ul-ster te regelen volgens het voorstel dat Ltoy/1 George in 1916 gedaan, heeft. Elke regeering die het vraageluk van den wederopbouw volgens vooruitstrevende en den\ocratisohe begin-belen zou aanpakken, zou den eensgezinden steun van de liberalen bij de komonde ver kidzingen kriigen. Spr. zou zijn stenn n"'et geven aan het stellen van liberale candida-ten (tegenover andere libérale oandidlaten., waarmede men al bevig was. De strijet van liberailen tegen liberalen ■was zelfmoord. De liberalen mioesten de demoeratiseh'e vaderland-lievende staatkunde steunen die hun goed-keuring had, en onderwiil de handen vrij houden. Leninover de onivoogding vsnde vrouw MO&kOU. — Gisteren is ILenin ^AVer-wacht tea (ongre^ee der vrouwejijtce arbeiders van heel Kuôiand versohenen. Hij ging na, wat de sowiet-repabiieic heeft tôt stand georaoht op het stuk der bevrijdmg van de vronw. Het godstlliensUgo bijgaoof h!eeit nog veel vat op de vrouwen en men moet den godsd'ienst bestrijden, met met geweld, doeh door propagantta. De godsdienst steunt op de onderdrukKing van de vrouw in het gezin. Geen enicelo "burigerlijko" detnoKratie kan de vrouw uit do huiseiijiie siaver.nij veriossen. Zo kan sleehts door socialiseering van de huis'houdelij^e werKzaamheden ten voile worden bevrijd. ïen slotte wees Lenin op de belangrijko roi der vrouw om de revolutie in, de dorpen te doen zegevieren. Het Pooisch Kahinet WARSOHAU — Het nieuwe, door Pil-sudski samengestelde kabinet bestaat voorna-meiijk uit leden van de sociaal-demaeratisehe partij en van den Boerenbond. Miuisier-président is de vroegere afgwaardigde van den Oostenrijksohen Rijksraad, leider der socdaal-deniooraiische pardj • in Galieië, Morzefski, Pilsudski zeîf zal als opperbevelhebber tevens het département van oorlog bestoren. Minister van binnenlandsche z&ken is het lid van de Boerenpartij, Thugutt ; minister van bui-tenlan,ds'Che zaken ;Leoin Wasilefsîd, lector aan de univer&iteit van Krakau. Er zijn in het iministerio drie plaatsen opengelaten voor Polen uit Pruisen. Eenige vakministeries zijn met "burgerlijken" bezet. Roetheni'ë en Hongarije BOEDAPEST — Het praesidium van don Roetheenschen ^olksraad heeft met de Hon-gaarsehe regeering voorioopige onderhande^ lingen gevoerd, die met een volkomen gun-stig resultaat zijn geëindigd. De Hongaarsehe voiksregeering heeft do voorstellen van den Roetheenschen nationalen raad aangenomen_ welke luiden : de Hongaarsch(-Roetheensche nat'e houdt zich aan d'e territoriale onschend-baarhéid van het land en protesteert tegen slk strevon,, dat op territoriale afsciheiding ia gerieht. De regeering erkont op aile gebieden het zelfbeseliilckingsjreteht 0er Hongaarslch-Roetheensche natie, eveneens den eisch dat er voor het komiteit Marmaros Ugosoia, waar de Roethenen in de meerderheid zijn, mannen worden benoemd, die naast de kennis der plaatsehjke ^'orhoudingen, met het Roetbeen-sche voile vaeling houden. De regeering créent tevens den wensch, dat er aan de Hon-gaaràche hoogeschool eon leepstoel voor de Roetheensche total en letterkunde zal worden ingesteld. Het praesidium van den, Roetheenscho na ionalen raad heeft vastgesteld dait de regeering aile rechtmatige wensohen erkent. Ten Jinde het volk gerust te stellen hçoft de Hon-^aarsche volksregeeiSng met den R'oetheen-ichen nationalen raad een gemeenschappelij-;e verklaring afgelegd Bôtsingen tusschen Slowaken en Magyaren PRAAG. Het Tsjeeliisdh S'.owalcseh perS 'gentseihap meldt : de gebeurtqnissen in ien fclowakaahen staat en d!e ui^pattinjgen der Mafg1 arsn tegen het Siowakg^he volk, sijn cn^iddellijk ter kennis van den minis-:er van btiâtialandsche zaken, dr. Bernes, te L'ari^s gebracht. Benes heeft onverwijld etap-?en bij de regeeringen der entente gedaan jpdat de M.!g/aren worden gedwengen aan lo voorwaarden van den preliminairen vre-!o te voldoen. Min'ster ||-;sid.ent dr. Kramarcz heo.'t tôt len presidentder Mag\'aarsche Tepubliek,graaf varol i, oen nota gerieht over de geweldda-ien tîgenover de Slowaken. In de nota wordt ;ezegd : aile eatgnte staten hebben door oî-iîiee.e staat sstukken uitdrukkel'ijk den Tsje-:ho4Slowakseh€in staat en zijn regeering in 'arijs erkend. Daarmeie hebben de entente-nogendhieden het gebied erkend, hetwejik het ioor Çlowaken bewponde gedeolte van den ; rsjeeh'sch-Slowakschen staat vormt en geen leei uitmaakt van het gebied van den voor- ■ nsligen Hongaarscfaen staat. De Magyaar-;ohe r^^eriag kon daaroni da wapefl.stil-tmci hiet in. naam van de' Slowaken s]ui-en, daar do Slowaksche staat ree\ls o:n er-;end gedeelte van den Tsjecho-Slowakschen :taat 5s. Senator Van Kol en België Van Kol is een Nederlandisch Sociaal-■democraat. Hij is lid der Eerste Kamer (Senaat) en vertegenwoordigt met Troel-stra de S. D. A. P in het Intemati-onaal SociaMstisch Bureau. Persoonlijke bevin-dingen laten ons toe te zeggen. dait Van Kol een vriend ie van Belgi® en der Bel-gen. Zoodira een deel van Vl-Eiainderen bevrijd was is hij op verzoek van Van-dervelde naar liet bevrijde gebied ge-reisd.Omtrent 'dit bezoek en de opgedane in-drukken en bevindingen verklaart Van Kol o. a. aan een correspondent van het Correspondenti«bureau in Den Haag: De heer Van Kol deelde mee, dat hij het geheele bevrijde deel van België heeft bezocht, ook het front, terwijl de oorlog nog iin gang was. Met minister Vander-velde zat hij in de eeTste auto der Entente, die in Gent en enkelç dagen later in Brussel kwam. De wapenstilstand, zoo zeide de heer Van Kol, werd in het algemeen door de Belgische bevolking vrij kalm opgeno-men. Het economâsche iherstel en de op-bouw van België gingen hacir blijkbaiar in de eerste plaats meer ter harte. Koning Albert geniet, zooals de heer Van Kol overal had opgemerkt, de popu-lariteit van aile klassen. Aan een maaltijd der Belgische regeering, door den heer Van -Kol bijgewoond, heeft deze ge-meend zijnerzijds ook uiting te mogen geven aan zijn sympathie voor het optre-den van het Koninklijk ec'htpaar. Ook de Belgische socialisten verklaren, dat hun rechtvaardigheidszin hen dwingt, de edele en dappere roi van den Koning te erken-nen. Op aile volkshuizen waait f'hans, de roode vlag. . v * * - '*r - . l • S-, 1 l e f t. j i ••• • t ■ . ■> ». ï A t t | { ^ ..il \ / ^ t .■& Ju- <«•••»»»*•»« Personen, die gedurende al die jaren in nauwe aanraking waren met de soldaten, verklaarden ihem ' 1 . „ ^ . 'i r -s-, V A-*-* *■> ^ k A A* -i + ^ . ^ Zij gaven diaarvoor bewijzen van het sl'agveld, de hospitalen en de gevan- gerissen. Wel is de wrok groot van de bevolking tegenover de Duitschers en dat vooral wegens de deportatie, waaraan zoovele ten slachtoffer vielen. Wat het Duitsche leger betreft, hem trof het grocte versohil tusschen de mannen aan het front en die daarachter, Bij de eers.ten was ailes gearegeld en heerschte biijkbaar nog steeds een flinke discipline. Bij de troepen achter het front, waar de heer Van Kol op zijn reis van Brugge naar Brussel doorheen reed, was veel wanorde merkbaar. De heer Van Kol be-vestigde het vermeide feit, dat de Duitsche soldaten ailes verkochten wat zij be« zaten of hun in handen viel. De quasi-verbroedering van de Duitsche soldaten met Beîgen gold rneer het gespuis dan de geordende bevolking dier ttad. Deze tijden van beroering in Nedeii'land adhtte de heer Van Kol ten slotte van minder beteekenis dan het herleven van de Internationale. De Internationale sociaal-démocratie zal nu weer spoedig haar werk hervatten en naar 's heeren Van Kol's overtuiging met meer nut dan voorheen. Stockholm kon niet slagen door de halsstarri.ge ihou-ding der meerderheid van de socciaal-de- -mocraten in Duitschiand. Thans heeft de minderheid — Haase c. s. — veel invloed op den loop van zaken al daar. Het uitvoerend comité der Initernationle, welks zetel was te Brussel, kwam Maandag bijeen en hervat zijn taak, tijdelijk door den oorlog onmogelijk gemaakt. De heer Van Kol spraik en correspon-deerde met vele vooraanstaande sociaal-democraten der Ententelanden, en allé waren voorstander van een spoedig bij-eenroepen van het Internationaal Bureau. De eisch, door hen vroeger gesteld, d.w. z. de voorafgaande democratiseering van Duitschiand, is thans op v/eg om te worden vervuld. S* ' V A i •t > f ^ —1 - *1- k Èen 8ta« tenbond is in aantocht, waardoor het militarisme zal verdwijnen en het impérialisme geen reden van bestaan meer heeft. Binnenkort zal dus waarschijnlijk te Brussel de Internationale weer bijeenko-men en daar onder de tegenwoordige omstandigheden ongetwijfeld goed en nuttig werk verrichten, — aldus eindigde de heer Van Kol. De nota s"gt voorls dat do toeiichting van artikol 3 en 1? van het wapenstilstan.dsver-drag voor de Tsjeeh>iSlowak3Cho republiek niet Lindend is. De oude Hongaarsche staat heert bovendin opgehouden to bestaan, daar de Mag aren de nieuwe republiek zelfa zon der goedkeuring van de \ er.cgenwoordigers der andere naties in de eerste pîaats de Sowaken, hebben uitgeroepen. De vrede jcon ferrai J:e, welkier beslissing wij met vertrou-wen tegemoet zien, zal over de juiste gren-«a van onzen s.aat beslissen. Wat daaren-tegen de kwes'de nopens den staat zelf 'be-treît, zoo heeft de entente reeds besLsc De Tsjcclio-iSlowakscue republiok heeft haar gebied si :chts zoover bezet als zij do -r de in ■wonsrs te hulp werd geroepen, daar het gebied», zcoal's d'j ver.egenwoordiger der Ma-gyasuehe regeering to Praag zelf lieeft ver-klaard, door do Magf'aarsche ambtenapen en gon/tarnien werd vorlaten. De Tsieeiio-Slo-waksche rageermg heeft zich sleehts tôt vei-liglieids:naa/.regelen beperkt en heeft sireng volgsjis de beschikkingen van président W.il-son goliadeM door bloedvergietem te verlùi-deren. W;anneer nu de regeering der Ma-g.r'aarschs republiek het juist heeft geaeiht om hetzij door een recbtsireeks bevel of indirect toe te staan dat haar militairen enze wach ten verwijderen en daardoor ware offers aan levons onzor sot laten en gendarmen, al3me-de gewe ddaden op onacbulîige Si akpn ver oorzaakten, stellen wij de Mag aarsohe repu b'iek voor al het gevloeide bloed verantwoor- , delijk. Indien voorts het bericht juist li dat het lid der T^jeeho-Slowaksche notionale verga- \ dering Matias Djula, die de wettelijke on- , sohendbaarheid geniet, alsmede andere lâden der nationale vergadoriiig in heOhtenis zijn , genomen, zoo verzoek ik lion onverwijlde vrij i ktitig en gcnoegdoen'ng', daar de M-îgYaar- } sdhe regeering geen recht heeft om burgecs der , 'Ps'q -lio 3'owaksche republiek in hechtenis te nemen. De veriiezen aan soheeparuimtê LOiNDEN. — De veriiezen aan Britsche gealjieerde en neutrale scheepsruimte der ■ koopvaardijvloot, tengevolge der vijandeîtjlce ' K-r'^gsveiriâitinigen, bedi-oegen einde Oklober 1918: voor Brittanie 8S-953 tan, voor de ge- < i!li orden en neu'ralen 93.5S2 t. totaal 177.534 J De arheiders-ministers in Engeland < LONDEN. —- De 8 arbeiders-ministers zijn na een samenspreking tôt de slot - i jom gekomen dat het in 't hoogste be-[ang van de georganiseerde arbeiders ;s, fechtslreeks in da regeering vertegen -woordigd te zijn. De voedsel voorziening voor Europa ï WASHINGTON - Op het oogenblîk bevinden zich naar Europa schepen on- r :1erweg, die 200,000 ton voedmgsimidde- c len overbrengen naar Franlcrijk, België en Oostenrij,k. Zij varen, met verzege de orders, onderscheidenlijk naar Gibraltar, Bristol en Kanaalhavens. De intocht der Franschen te Metz PARUS- — Het Fransche leger lieeft Dinsdag om half twe© zijn triomlanleUj-ken intocht te Metz gedaan. De Fransohsn iu Metz PAEIJS. — Ceneraal Mangin, de aan-voerder van het 10e leger, lieo t in Metz de volgeiade proislamatie uitgevaardigd : Fransche r-publiek. Vrijhiid, Geljjkheiden Broeidersohap. Lo.haringcr\ inijn waarda landgewooten. Eindelijv heeft het uur der be-vrijduig ge lagen, waarop g.j sedert il jaren hobt gawac-ht met een trouWh!artigh.oid,die de bewondisring van d wereld 'hieeit afgedwon gen. \ ersiagort op aile ve.ds-ag.xi, van (' Noordzee tôt aan de Vogezen, lia in vil maanden meer dan iûO-OOo kri^ Rlvangenen ai 500j kanonnen te hebben vcn\oren,hebben ie Di/tîoHj^ i 'gers een waipansîtelandi, moet-i«n slui«en, ^ welke een voiedige capitulatie jeduidl:. Do grond va,n het Duitsche rijk is aevxi-jd van het Pruisisch-» militaiirisme en jet keizerr ,k valt in anarchie ulteen. Gij sijt voor fltjd van het vredmde juk bevrijd Eiet st9lsel van verdrukking on knevelarij iat gtj gadurende een halve eeuw liebt oa-lergaan, is voor eeuwig afgerohaft. Het le-jer van de republiek brengt vri.ihe d en rschl )p den Lotharing.schan bodem. L;we families, iwe hoederen zullen worden beachern.d, uwe nste^lingen en gewoontan geëerbiedigd. Laat sij, dio ondanks zichzelven moe ten bulk' .nder het .Duitsche juk, geen vreas koeste-•en! Franlr.jk, van wie gij het los,ed'i.aa ( )pent zin anngn wijd voor al zijn woerge. ,ronden kinderen Leve Frankrijk 1 Italianen en Zuid-SIaven FIUME- — Op grand van een gister ge-iouden conferentie van do vertsgeuwoord ger3 1er entente, hebben do Sirvische troepen i irae verlaten en zijn de Italiaansohe sol-Laten de &tad Linnen erukt Le nationale raed van Agram heeft be do.en bij aile Entenlt negeeringen tegen het iptredetn der ltaliar.en te pro.es:e ren. * :!! jf® Do "Slowioski Narod" meldt dat de 1 a-ianiœt ook C'at:aro en de Zuid S.avi;ehe oor ogsjohepen en îvesingen wilden bezetten. Weiiiaansche, Engelsche en Fransche ko.m-nandanten veriideidtn dit pi'an en begonnen ndcrhandelingen, die tidigden met cen com-«rMBâs volgens het wel k op aie oorlog 3t-;ch9->en, de vlsggen der Entenlemogei«.Vheden g3-teschen zouden worden. Volgens het blad heeft Ameri':a aan de ationaje commis .ie te Agram lat we'.en dat e Zuid Slavischa o-rlogssche^en voortaan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksgazet gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume