De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

317 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Januar. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Konsultiert 24 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11wf9t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

it§eni0 Jaar. — K. 9 Prijs pw HMHiierg 7 (Untiemen Zondag 20 Januari 1918 De Volksstem Weehblad pan de Soeiali&H»*ke Propagandaelubs van LEDEBERQ *n GENTBRUGGM ABSHNEilEf«TSPIglJS s S«a j**r . . ir. f ,§® Wîa*ft»ar. REDACTIE EN ÂDMIHISTHATiE jSa.rsa«xx-werIs:sx3.d.« Jb*â.aa.£ttesci]b_6i;p:jpij " DE "VOX/ECSST'IlEDbkE „ Langcstraat, 116-Î18, LEDEBER6 ■•stuardar ( EMIEL VAN SWEIEN, 200, K«rk»traat, 200, 8«ntt>rugB«. Ail* brâfwicseiinçen onderieekend «a elk* week tegwi <Lea DINSDAG AVOND iagMondeo aga. AAtâKGNDl«iN&EN a Vraagt «4en tarief aan hat adraa . S. M. " DE VOLKSSTEM „ Ltnjesu'aal, 111-11 S, LE1111M. Gentbrugsch Nieuws Tepi é prljsiifktttlii der leiusaildilii li fia «iekits van hit linsnlljk Gsmitiit Eenigè voorstelien (Onze lezers hebben in het eerste deel van den [in irief gericht aan Emiel Coppieters, nu lid van het Gt Uitvoerend Provinciaal Comiteit, gezien hoe biùten- lei gewoon al de prijzen der waren opgeslagen zign. De pa brief had verder volgenden inhoud .- Red.} Door de klachten in de pers werd de prijs van ni 'I schaapvleesch van 8 fr. de kilo op 6,50 fr. ge- va bracht, doch de prijs van fr. 4.50, ge9teld voor de ge laatste kwaliteit, bestemd voor de werkersbevol- m ' ;r>g, is nog veel te hoog. te hoedanigheid der volkssoep is dan ook van ze ke geringe voedingswaarde dat de werkersbe-kr.ng, die bijna over anders niet beschikt, let* in (ijk uitgeput wordt. ' M ,-ïet Comiteit stelt ter beschikking der Volkskeu- gj .ns, voor het bereiden van een rantsœn soep in-udende 500 centiliters : 45 gr. féculents (rijst, 25 onen of céréaline enz.), 2 1/2 gr. saindoux en al 1/2 gr. spek. Dus, een rantsœn van 500 centiliters bevat nu 50 di ammen vœdingswaren en 450 gramxnen water. al In de eerste plaats zou het Comiteit met de eij oote aankomsten van waren, de féculents der nt ep dienen te verhoogen. Doch in den laatsten w d gebeurde het tegendeel. De waren werden irminderd van 100 op 75 grammen en dan tôt op k< i gr. (boonen, erwten of rijst) per rantsoen van st: Ih3o centiliterd soep. m In andere steden doet men ondertusschen iets br foijzonders voor de Volkssoep. Te Antwerpen b.v. ontvjing men in de Volkskeukens ©p nieuwjaar ja «en stevig vast maal bestaande uit yleesch, a&rd-appelen en grœnten. (Vlaamsch Nieuws Tan 31 December 1917.) Zou dat hier ook, nu en dan, niet kunnen ge- d< afeven worden ? g< Vooral onrechtvaardig is, dat men de onder- w âteunden 1,50 fr. afhoudt voor de soep, die cj( Slechts, volgens de toevoeging van groenten, van y< 80 centiemen tôt 1 fr. kost. Met welk recht wor- ■ den dan de onfltersteunden 1,50 fr. afgehouden? ^ Vindt gij het niet ongehoord meer dan 50 centiemen op een rantsoen sœp te winnen? n, Er is nu een gemengd komiteit gevormd, dat zal n fcrachten om overal de sœp van dezelfde hoeda- ^ nigheid te doen maken Te dien einde moeten de reserven van waren in-geleverd worden. Dat deze commissie tœzicht e houdt, zal elkeen goedkeuren. Maar men zou de inrichtingen die trachten de sœp te verbeteren, door bijvoeging van de waren die zij zich kunnen; «anschaffen, moeten aanmoedigen. Te Gentbrugge beschikken wij over een groote gtock ingelegde grœnten en witte koolen, die zou-den gebruikt worden als de grœnten totaal ontbreken. En men zou dat vooruitzicht loonen door de verplichting, ailes in te leveren in het ma-gazijn der nieuw gestichte commissie ? Dat kan;(- toch niet ! , l' Betreffende de noodzakelijkheid om de prijzen j» der waren te verminderen, kan niet genoeg aan-gedrongen woi*den. Het Uitvoerend Comiteit kan k m mag niet willen dat de uitgeputte werkersbe- b volking, bij gebrek aan geld, de rantsoenen die » lhaar tœkomen, niet kan koopen, zulks te meer, omdat wij in Groot-Gent i« bijzondere omstandig- z beden leven, <] Door een fei*, onafhankelijk van het stedelijk E bestuur van Gent, is het suiker hier veel duurder -dan te Antwerpen. Daarbij komt, dat het rantaoen s dààr hooger is en er nog allerlei waren fe beko- b tnen zijn. Ziehier wat het Vlaamscht Nieuws {S Januari-jb hierover bekend maakt : Gemeentemagazij nen. —- Rantsoenen voor de ûi aan d Januari: Suiker 550 gr. per hoofd, aan 0,82 fr. ; een bij rantsœn voor kinderen onder de d i jaar: 500 gram tegen 0,74 fr, ft Beetwortelsiroop, 500 gram per hoofd tegen c 0.40 fr. ^ Fruitsiroop, 1 kilo per persoon tegen i.75 fr. 1 Kunsthonig, 100 gram per persoon tegen 0.18 fr. Maïsbloem. 100 gr. per persoon, tegen 1 fr. |î Waschpœder Solvay, 125 gr. per persoon, tegen ©.07 fr. Zoulr 1 tôt 5 kgr. per gezin (naar keuze) iefen \a ®.25 fr. het kilo. Hoeische roomkaas, S00 gram per hoofd, tegen ! ^ 1.50 fr. \l Brusselsche kaas, 126 gr. per hoofd tegen l.iO. jl » Lucifera, een pak per gezin, aan 0.75 fr. js ■ Zeep, 250 gr. per hoofd, tegen 1.85 fr. 1 Peper, 1 pak yoor 1 of 2 personen, S pakkea'i voor 3 of 4 personen, tegen 0.40 fr. het pak. Daarbij moet nog gevœgd worden : bijzonder ] rantsœn van suiker voor ouderlingen en ziekeu. 1 Bereken eens wat verschil met hetgeen in het i sledelijk magazijn van Gent verkocht wordt. Wïj weten dat het stadsbestuur in de onmogelijkheid m te doen wat te Antwerpen gedaan wordt. Maar toch is dat een overwegend argument, opdat het : Gewestelijk Comiteit den prijs der waren, waar-over het beschikt, zoo ver™ind«ren, i» plaats van ■^eaelve te verhoogen. s Stippen wij nog aan dat b. v. haring, die, aaar 1 het schijnt, aan 35 centiemen ingekocht wordt < door bijzonderen, aan 1.50 fr. verkocht wordt.'r Kan in de winkels van 't Comiteit die verkoop c met kleine winst niet ingevœrd worden? g Kloefen kosten te Gent 5 frank, terwijl wij in 't Vlaamsche Nieuws (8 Januari) lezen dat het c Gewestelijk Comiteit te Borgerhout in de verschil- r lende winkels kloefen te koop stelt aan 1.70 fr. het paar. t Waarom zou het Gewestelijk Comiteit Gent ook 1 niet zorgen om goedkoope kloefen ter beschikking van de bevolking te stellen? Nu er overal zulke ? geslaagde modellen van « galoche-schoenen » ge- c maakt worden, waarom zou het Comiteit ze in r 't groot niet doen maEen, om de opjaging der prij- r zen te voorkomen? j Gij zult misschien kunnen tegenwerpen dat de 1 inkoopprijs van meel, smout en spek is verhoogd. c Maar, men heeft ons verzekerd dat deze verhoo- c gin g niet in verhouding is met den opslag. 1 Overigens, spreekt men van eene winst van s 250 duizend frank per week, door het stoken van alkohol. Zou dat geld niet als tegemoetkoming kunnen j dienen, want de totale winst met het stoken van ; alkohol moet iets fabelachtigs zijn, en het zou wel|] eigenaardig aijn konden wij eens dat cijfer ken- ] nen, alsook tôt welk doel het geld aangewend j wordt. : Echter ware het nog wenschelijker dat het sto- , ken van alkohol een einde zou nemen, of tôt het , strengste minjmum zou gebracht worden. Dat men prœfnemingen dœ, om bij het bakken van . brood, de alkohol-gist door biergist te vervangen. Verschoon ons, waarde gezel, dat wij U reeds lastig vallen met eene reeks bemerkingen. '}, 1s het gevoelen van het volk in 't algemeen dat wij u overbrengen. Wij weten zeer gœd, dat gij, van af uw intre-de in het Uitvoerend Comiteit, al die hervormin- ; gen niet zult kunnen doen doorgaan. Maar wij, weten ook dat gij met kracht en hardnekkigheid de belangen van onze beproefde bevolking zult verdedigen, zœals gij overigens in geheel deze pijnlijke periode gedaan hebt in de talrijke komi-teiten waar gij zetell. Van onzen kant zullen wij verder ijveren in de pers, niet terwille van eene kritiek-ziekte, zooals men ten onrechte beweert, maar in 't belang van de levensmiddelen-bevoorrading onzer bevolking. | Aanvaard, Waarde Gezel, onze broederîijke = Igroeten. (Get.) E. VAN SWEDENj Vior befir sien in di kistilioze 1 ii betalende keikens IEN CEEFT IETS T0E, MAAR 'T IS ONBEDUIDEND ! De Volksstem heeft het terecht "woeker geheeten ' at men a"e ondersteunden 1,50 fr. doet betalen ( oor soep, die slechts aan de soepinrichtingen 0 centiemen tôt 1 frank kost. ( Ten gevolge van ons protest heeft men nu aan iiënten van de burgers- en kostelooze keukens eene «deeling gedaan van 170 grammen smout en 00 grammen gezouten pnincessen. j Maar laat ons eens, rekenen. Het is heden de ; evende week dat men 1,50 fr. doet betalen aan tezen die naar de kostelooze en zoogenaanuïe bur-;erskeuken gaan. Als wij als middencijfer nemen,* - bet is zoo hoog niet, —< dat de sœp in de ver- f ichillende inrichtingen 1 fr. per week inkost, dan| iebben de menschen 7 maal 50 centiemen te veelj letaald of 3.50 fr. Zij hebben tôt hiertoe kosteloos | mtvangen ; 170 grammen saindoux, of 85 centiemen \ 300 grammen princessen, of 97 centiemen lus aamen eene waarde van 1,22 fr. Zij heb-)en minimum 3,50 fr. te veel betaald. Dus hebben le klienten van de kostelooze en zoogenaamde juigerskeukens nog' altijd 2,28 fr. te goed van het iomiteit, die zij te veel betaalden. En in de blaofen doet men aankondngingen op-lemen met den ronkenden titel : Kostelooze be-ieeling.Moest een bijzondere handelaar zulks doen, er sou een algemeen protest in de bladen opgaan. De ongelukkigen krijgen dan nog die waren j «raarmede men geenen uitweg weet. De princes- s sen zijn zoo taai als oude zolen. V66r het in "t zout teggen moeten ze a&ngetast geweesl zijn ; ook zijn ze niet eens ontdaan van de draden en door de werking van het zout kunnen nu de draden niet meer verwijderd worden. Reeds weken doet men aankondiginge» op aan-kondigingen in de bladen om de princessen kwijt te geraken. Maar de menschen, hoe groot ook die nood is, kunnen er niets mede aanvangen. Men begint dan met er sœp mede te ko ken, ^ maar het protest is zoo groot dat men moet staken.j Ten slotte heefi men de oplossing.Men doet eene zoogenaamde... kostelooze bedeeling vas deee waar. Daar^ea protesteeren wij. Dat vinde* w^-oage-k«erd ! Dat men de ongelukkige uitgeputte bevolking j niet meer rekene voor de sœp dan dat zij inkost. ! Dat men, zonder langeren uitstel, de menschen i terugkeere •— in goede waren — wat men hun te ■ veel rekende. Er wordt ons dunkens al genoeg ge-schacherd in de eetwaren, zonder dat het Geweste- i lijk Comiteit ook nog' te veel rekent voor de sœp. i Dat men het d'an ook geene kostelooze bedeeling noeme, als men eene gedeeltelijke terugkeering : doet — dan nog in afgestokene waren — van het- i geen .men de menschen te veel rekent. i En de 2,28 fr. plus de wekelijksche 50 centiemen die men nog zal te veel rekenen, wanneer denkt i men zulks terug te keeren ? Wanneer zal de andere pers ons ter zijde staan om recht te doen wedervaren aan onze ongelukkige bevolking ? Met wat goeden wil kan men de fr. 1.50 blijven afhouden, maar genœg féculents zenden, zoodat de soep 1,50 fr. waarde heeft. Dan zullen de menschen toch iets ontvangen dat men eten mag noemen. Overigens in Juni en Julû van verleden jaar ontvingen wij te Gentbrugge zooveel féculents dat de soep 1,50 tôt 1,55 fr. inkostte. Waarom kan men dat nu ook niet, te meer omdat in den laatsten tijd zulke groote hoeveelheden féculents toeeekomen ziin ? Kijkjes Links en Rechts IN DE CENTRALE KEUKEN. — In de Centrale eei keuken worden ongeveer 4100 rantsoenen per dag ga bereid, of 28000 per week. In de keuken wordt ook ] het eten voor de schoolkinderen bereid. Wij be- inj schikken over een kundigen kok, die met liefde en ] tœwijding zijn vak uitœfent. Ook het ander per- gri soneel is een uitverkoren plœg. Zoo gaat dat groote 1er werk om zoo te zeggen van zelf. Deze werking vol- , gen wij van nabij. Ve: Het toont ons hœ, in de tœkomst, — als ailes ter beschikking ie, — gœdkoope centrale gemeen- ; telijke keukens zouden kunnen ingericht worden. jj( Deze studie zal dan ook van het grootste belang jn zijn, ■— vooral voor de vœding der werkersbevol-king. zu Het is ook van nut dat tegenstanders van ons nj, nu ook van nabij die centralisatie tôt in de bij- ^ zonderheden volgen. Als wij later met onze voorstelien zullen komen, zullen zij het dan zeer kwaad hebben om een princiep te bevechten waarv»n zij hf, al het goede konden bestatigen. * # Ht «jif ONZE VERHOUDING TOT 1SIDOOR. — Een ^ onzer lezers vraagt ons, hœ wij het stellen met d( onzen gœden vriend Blanquaert. Bah, dat gaat Ve nogal. Nu en dan eene onweersbui, maar 't is nog-al gauw over. Vrœger trachtte hij nu en dan eens Vo de socialisten in het hœkje te duwen, maar het m is hem afgeleerd. Isidorus weet immers wel dat wij aa steeds op onze hœde zijn. m * * * ni EN HOE STELT GIJ HET MET SCHEPEN TOEPAERT? — is de vraag die ons ook gedaan m werd. Sedert den verkoop van aardappelen die wij bij va de openbare opinie aangeklaagd hebben, gaat ailes he gewrongen. Hij toont het wel niet direkt dat hij erg kl op de socialisten gebeten is, maar 't is in 't geniep. w De samenstelling van de studiecommissie voor k< den wedstrijd tôt het maken van een algemeen ver- V: keersplan der gemeente, is hem waarschijnlijk ook w eene steek. Wel nam hij deel aan de eerste zitting. maar toch tegen zij ne goesting. zi Wij mœten ter waardheidswille zeggen, dat de b< heer Tœffaert verklaard heeft dat hij tegen den wedstrijd of tegen de commissie niet is. Maar dat men, a. u. b., toch geen de minste medewerkin& v< van hem verwachte, ei En het procès dat hy insielde î Daar kunnen wy ^ onze lezers niet op de hoogte van brengen. M. Tœffaert zal wel zoo vriendelijk willen zijn ons daar-over in te lichten. Als hij eens in zijn goed uur is, zullen wij hem dat vragen. # « * EN ONZE KASTEELHEER ? — Monsieur Lafeff J is nog altijd dezelfde. Daar komt maar weinig uit. J ïn den gemeenteraad, den gœden dag, punt koma, en 't is al. 't Geeft den indruk dat hij den strijd « beu » wordt. Overigens is het gekend, dat onze ^ Isidorus hem als eerste strijder — niet van 't jaar ^ '30 — opvolgen zal. De werkzaamheden van Lafeff foepalen zich op . de gemeente bij het teekenen van tvouw-, geboorte- ] en overlijdensakte», — vooral met het laatste heeft 19 (bij veel werk.- * # # f " M. VERDONCK. WAT IS ZIJNB HOUDING? — J Die kent men in groote lijnen uit de verslagen van v den Gemeenteraad. Men dient echter in aanmer- ^ king te nemen, dat bijna aile kwesties, vooraleer } ze in den gemeenteraad ko men, reeds in onder-comiteiten besproken zijn en daar loopt het altoos van geen leien dakje t Dœh, rechtzinnig gesproken, op des heer Ver-t donck* dœt men zeer zelden vruchteloos berœp, j als het er op aan komt voor zij ne inwoners te aor- r ,]gen. Hij is breed en vooruitstrevend van gedachten, . zoo breed, vooruitstrevend en toegevend als de heer ^ i |Tœffaert eng, reactionnair en koppig is. r Het ambt van burgemeester in eene zoo belang- r rijke nijverheidsgemeente als Gentbrugge, is bij-- lange ax> gemakkelijk niet als velen aich vœrstel- j h«n De proaf van ctaa heer Verdonek #5# burge meester werd daarbij gedaan in de mœilijkste om-standigheden die zich kunnen voordœn. Wij moeten zeggen dat tôt hiertoe de heer Verdonck toi eenieders voldœning opgetreden ia. Wij halen hier wel dezen die het verdienen zoo dikwijls over den hekel, waarom ook het gœde niei eens zeggen ? Wij zeggen erbij « toi hiertoe », want lof over iemand uitbrengen is gevaarlijk, — daarbij is een keerpunt spoedig gekomen. Is het later andera, dan zullen wij het ook bekend maken, — wat een» te meer zal bewijzen dat onze inzichten steeds waar en oprecht zijn. mm WIJ HOOREN ZOO WEINIG VAN DEN HEER TERTZWEIL î •— Dezé zegt weinig of niets. Al! hij iets zegt, is het eene jammerklacht over «Ut groote uitgaven die de gemeente dœt. Toch is dat wel de rijke mensch met bœdonig-heden, want onlangs nog gaf hij weer duizend frank voor de krijgsgevangenen. Maar het gedacht is bij hem overheerschend, dat rampen mœten gelenigd worden door de privât# liefdadigheid, — dus door almœzen. Die mensch begrijpt niet dat er onderssheid mœl gemaakt worden tusschen %en « recht » en een « almoes ». Overigens, hœveel begoede lieden zijn er die nu over duizend frank kunnen beschikken voor lief-dadige dœleinden ? Aangenomen dat er zoo eenige burgers gevonden worden, wat beteekenen dan nog eenige duizende franken in de tegenwoordige uitgaven van Hulp- en Onderstand ? Hœ deze menschen dàar niet verder kunnen op ingaan, begrijpen wij niet. Iets opvallends is het, dat echter andere nog grootere en machtigere ri j ken zeer zelden iets zullen geven voor liefdadige dœleinden. Les libéraux sont des pingres, zou hier mœten veranderd worden in : een klerikaal is een vreJt ( # •* EN ONZE JAN ? — Ondanks zijn ouderdom, ee» klœke Gentbruggenaar. Furnière spreekt nog altijd in den Gemeenteraad van een kerkhof dat moet komen aan het Arsenaal. 't Is reeds 25 jaar dat hij zulks vraagt. Met de nieuwe studiecommissie voor nieuw Gentbrugge, zal daar waarschijnlijk iets van terecht komen. * # * MIJNHEER de Voorzittcr. — Enfin, dingen, i» het niet mogelijk mij ook een plezierken te doen t Mijnheer de Sekretaris. — Zeker, zeker. Monsieur l'écheviin. Waarom niet ? Mijnheer de Voorzitter. — Ik lieb op dingen, Destelbergen, een beelen boel grœnsel waar ik nu veel moeite mede heb om van af te geraken. Ware het niet mogelijk enfin, dingen, zulks te koopen voor de keuken ? Dat is van mij niet, verstaat ge, maar van de kinderen. Daar trek ik mij niets van aan, maar U verstaat mij wel, dinge dinge. 't Is maar eene commissie die ik overbreng. Ik heb 3aar niets in te zien, verstaat ge. Mijnheer de Sekretaris. — Ik zal al doen wat mogelijk is, Mionsieur l'échevin. En, na een drnetal dagen weg en weer geloop van d'en heer Sekretaris naar het huis van den heer Voorzitter en omgekeerd, waa de zaak ge* klonken — en het grœnsel van Mijnheer Dingen werd nu geleverd in de keuken. 't Waren al pijl-kens die niemand zou willen koopen hebben. Vraag dat eens aan de bedienden van de keuken wat daar zooal geleverd werd. En er zijn dan nog liberalen die verwonderd zijn dat de katholieken aooveel te vertellen heb-» ben te Gentbrugge. i BOTERVERKOOP. — Maandag, van S toi 4 ure, t voor de nummers 2810 tôt 3232. Nieuwe boterkaart en gezinskaart medebrengen. &a!priijk§ sfaid m Bsalfefsfp van 9 tôt 16 Januari 1918. Geboorten. — Hendricx Celesta, Arsenaalstr., 30. Overlijdens. — De Boever.e Marie, 55 j., weduwe e Vlieger Francies, Beekstraat, 31. — Van Nieu-renhuyse Emma, 40 j., echtgenoot Van Acker duardus, Pontstraat, 55. Uuwelijken. — Wasen Oscar, voerman, Melle, ti Draeeke Pauline, weefster, Vredestraat, 31. — Vayenberge Oscar, smid, Melle, en Van de Velde larie, katoenbewerkster, Heidestraat, 31. Trouwbeloften. — Bogaert Theophiel, paswer-er, gescheiden echtgenoot van Seraphine Colman, n Lippens Marie, winkeljuffer, beiden Brussel-Ehe steenweg, 5. — Eliano Gustaaf, fruitkoopman, irsenaalstraat, 40, en Gérard Marie, linnennaais-îr, Geni. — Geldof Frans, daglœner, Arsenaal-traat, 21, en Van der Haegen Madeleine, fabriek-srerkster, Blœmstraat, 31. — Maeselyne Oscar, (ureelbediende, Leemstraat, 12, en Sœnen Elvire, lediende, Leemstraat, 12. # * * Beweging >au den Burgcrtijken Stand en Bevolking in 1917. Geboorten : mannelijk 43, vrouwelijk 48. Totaal : il. — Overlijden : mannelijk 138, vrouwelijk 121. Potaal : 259. —- Huwelijken : 43. lntredingen in de gemeente -. mannelijk 409, vrouwelijk 405. Totaal : 871. Vittredingen : mannelijk 303. vrouwelijk 470. Fotaal : 832. Verrmndering der bevolking op het voorgaandr *ar : mannelijk 12, vrouwelijk 61. Totaal: 73. Bevolking op 31 Decvmber 1917: 14,751.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gentbrugge von 1908 bis 1934.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume