De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

563149 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xg9f47hz03/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NR 53 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orpn voor de provincie Anfwerpen y/erschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. AANEENEN VERRADER DES VADERLANDS. 't Was nacht, toen u uw moeder baarde, Een nacht, zoo zwart als immer was ; Een heir van helsche geesten waarde ; 't Gevogelt' liet een naar gekras Door 't aaklig woud, tôt driemaal hooren ; De zee was woedend, klotste en sloeg, Dat zelfs, tôt in de hemelkoren, Den eng'len schrik in 't harte joeg ! Uw moeder zag u — en het leven Ontvluchtte aan haar benepen hart ! Uw vader schrikte — stond te beven — Zeeg neer — verwonnen door de smart... Wanneer een stem, gelijk een donder, Klonk door het huis dat u ontving : « Dat elk zich van dit kind afzonder' !... « Natuur wrocht hier een aterling ! « Zij heeft hem, tôt een straf der volken, « In 's hemels grimmigheid gebaard ! « De snoodste geest uit 's afgronds kolken « Zal hem geleiden op dees' aard ! >« Hij zal zijn vaderland verraden ! « De vrijheid trappen op de borst ! « Geen goud zal ooit zijn ziel verzaden, « Die steeds naar meerder schatten dorst ! « Hij zal, kan 't slechts zijn heblust voeden, « Een vuige slaaf der vorsten zijn ! « Waarhij onschuldigen ziet bloeden, « Daar zal zijn vreugd en weîlust zijn ! « Zijn gansche ziel zal valschheid wezen, « Zijn mond, een kerker van bedrog ! « Zijn helsche ziel zal niemand vreezen, « Steeds juichend denken : « 'k werke nog !...» « .Gij zoudt vergeefs zijn werking storen ! « Vergeefsch is hier een îorsch geweld ! « Tôt ramp voor 't vaderland geboren, « Is hij ten vloek des volks gesteld ! » Verrader ! monster ! vloek der aarde ! Vernederd schepsel der natuur ! Gods wraak, die u tôt heden spaarde, Veldelge u eens door 's Hemels vuur !... Maar neen ! — zij doe u slechts beseffen, Hoe gruw'lijk uwe daden zijn : Geen bliksemstraal kan feller treffen — Dan zal uw ziel zich krimpen, wringen, Gevoelen wat haar wezen is ! En, in die felle folteringen, Gevoelen wat de Godheid is ! De jongste dag die ooit zal dagen, Leez' dan nog op uw aklig graf : « Hier ligt de vloek van vriend en magen, « Die 't vaderland den doodsteek gaf ! » J BELLAMY. De aktivisten aan 't werk. Zaterdag 12 Mei 1917 kon men op verschillende plaatsen der stad de volgende bekendmaking lezen: STAD ANTWERPEN. OPENBARE VOLKSVERQADER1NO voor de BESTUURLIJKE SCHEIDING Op Zondag 13 Mei, om 11 uur (T. U.) in de zaal Thalia, Carnotstraat, 28, openbare volksvergade-ring, waarop de heeren afgevaardigden van den Raad van Vlaanderen : Dr P. TACK : Dr A. BORMS j Prof. LAMBRICHTS ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung